SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ ; Fax: 32/ ; Szám:45429/2007. Javaslat a 21. sz. országos fıút salgótarjáni belterületi szakaszán lévı körforgalmi csomópontok felújítására, fejlesztésére és hosszútávú üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyőlés! A Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht (továbbiakban: Magyar Közút Kht.) Közép-Magyarországi Regionális Fımérnökével és a Nógrád Megyei Területi Igazgatóval a nyár elején áttekintettük a város fejlıdését szolgáló együttmőködés lehetıségeit. Többek között megfogalmaztuk az útkezelı felé, hogy évek óta számtalan kritika éri a város területén lévı körforgalmi csomópontok középsı szigetének esztétikai megjelenését, gondozottságát. Miután ezek a csomópontok az országos közúthálózat részét képezik, így fenntartásuk a tulajdonos Magyar Közút Kht. feladata. A Magyar Közút Kht. ezen feladatát költségvetési lehetıségeihez mérten látja el, de egyetértettünk abban, hogy a jelenlegi ellátási színvonal városképi szempontból nem kielégítı. Gazdasági programunkban a Vonzó és szerethetı város részprogram keretében a településesztétikai fejlesztések prioritást élveznek. Úgy vélem, hogy ezen fejlesztések részeként a körforgalmi csomópontok igényesebb kialakítása az egységes városkép vonatkozásában meghatározó jelentıséggel bír, és pozitív üzenetet közvetít a városlakóknak és az ide látogatóknak egyaránt. Önkormányzati oldalról kezdeményeztük tehát egy mindkét fél által vállalható közös fejlesztési és hosszútávú üzemeltetési konstrukció kidolgozását, melynek megvalósítása révén a városlakók megelégedésére szolgáló esztétikus körforgalmi csomópontok alakulnak ki. Tárgyalásaink eredményét az elıterjesztés mellékletét képezı Megállapodás-tervezet rögzíti, melyet a Tisztelt Közgyőlésnek elfogadásra ajánlok, azzal együtt, hogy az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében évtıl - a Magyar Közút Kht. által 2010-tıl évente biztosított keretösszeg mellett - az önkormányzati költségvetés parkfenntartási elıirányzatán többletforrást kell tervezni(szökıkút üzemeltetése, egynyári virágosítás).

2 Tisztelt Közgyőlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 21. sz. országos fıút salgótarjáni belterületi szakaszán lévı körforgalmi csomópontok felújítására, fejlesztésére és hosszútávú üzemeltetésére vonatkozó, a Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht.-val megkötendı melléklet szerinti Megállapodástervezet tartalmával egyetért. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az 1. pont szerint jóváhagyott Megállapodás 2.2. és 3.1. pontjában szereplı forrásokat évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja: pont szerinti parkfelújításhoz: e Ft-ot, pont szerinti szökıkút létesítéshez: e Ft-ot. Határidı: értelem szerint Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Salgótarján, Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3 MEGÁLLAPODÁS (tervezet) mely létrejött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. sz. képviseli: Székyné Dr. Sztrémi Melinda polgármester, adószám: ) továbbiakban Önkormányzat és a Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht. székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u képviseli: Soós András regionális fımérnök, levelezési cím: Magyar Közút Kht. Közép- Magyarországi Regionális Fımérnöksége (1133 Budapest, Árbóc u. 6., cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) továbbiakban Magyar Közút Kht. között az alábbiak szerint: 1. A megállapodás tárgya: A Magyar Közút Kht. Közép-Magyarországi Regionális Fımérnöksége kezelésében lévı 21 sz. országos fıút salgótarjáni belterületi szakaszán, a Csokonai úton ( km szelvény), a Szécsényi úton ( km szelvény), a Salgó úton ( km szelvény) és a Tesco-nál ( km szelvény) lévı körforgalom középsı szigetének parkfelújítása, a Salgó úton levı ( km szelvény) körforgalom középsı szigetén szökıkút létesítése, valamint a Salgótarján belterületén lévı körforgalmi csomópontokban kialakított parkok és a Salgó úti szökıkút hosszú távú üzemeltetése. 2. A megállapodás tárgyában rögzített parkfelújítási feladatok elvégzésének részletezése, a költségek viselése: 2.1. A Csokonai úti, Szécsényi úti, Salgó úti és a Tesco-nál lévı körforgalmi szigetek parkfelújítása az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tervek alapján évben valósul meg, a VGÜ Kft. 13/2007. munkaszámú tervdokumentációja szerint. A tervek jelen megállapodás mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik A felek a parkfelújítási költségeket az alábbiak szerint finanszírozzák: Magyar Közút Kht.: 70 %, de legfeljebb e Ft, Önkormányzat: 30 %, de legfeljebb e Ft A Magyar Közút Kht. feladata: szükség szerint a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a kivitelezı kiválasztása, a felújítási munkálatok megrendelésére vonatkozó szerzıdés megkötése - a felújítási munkálatok teljes költségére, megrendelıként a szerzıdés teljesítésének elısegítése, ideiglenes forgalomkorlátozás (amennyiben szükséges), a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos intézkedésekrıl az Önkormányzat tájékoztatása, szükség esetén az intézkedésekbe az Önkormányzat bevonása, annak biztosítása, hogy a Megrendelıt megilletı irat-betekintési jogot az Önkormányzat is gyakorolhassa, a Magyar Közút Kht. és az Önkormányzat közötti, a fejújítási munkálatok elvégzésével kapcsolatos folyamatos egyeztetés biztosítása, a mőszaki átadás-átvételi eljárásra az Önkormányzat meghívása, a felújítási munkálatok elvégzését követıen a létesítmények üzembe helyezése, a használatba vételhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése,

4 2 a parkfelújítással létrejött létesítményeknek az Önkormányzat részére üzemeltetésre történı átadása, az átadásról jegyzıkönyv készítése, az üzemeltetésre történı átadással egyidejőleg a létesítményre vonatkozó mőszaki dokumentáció, az üzembe helyezési okmányok és a jogerıs hatósági engedélyek 1-1 példányának az Önkormányzat részére történı átadása Az Önkormányzat feladata: a parkfelújítási feladatokkal kapcsolatban az ıt terhelı 30 % költségrész bruttó összegének a Magyar Közút Kht számú számlájára történı átutalása fejlesztési célú pénzeszközátadással március 31-ig A Magyar Közút Kht. tudomásul veszi, hogy: a) a jelen megállapodás 2. pontja alapján az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátott összeget elkülönített elszámolás mellett, és kizárólag a jelen megállapodásban foglalt célra használhatja fel. b) a Magyar Közút Kht. a rendelkezésére bocsátott összeggel december 31- ig köteles az Önkormányzat felé elszámolni. c) az Önkormányzat a Magyar Közút Kht. részére rendelkezésre bocsátott összeg felhasználását és a számadást Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodája útján jogosult és köteles ellenırizni. Amennyiben a Magyar Közút Kht. az elıírt számadási kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. d) a számadási kötelezettség elmulasztása vagy az átadott pénzösszeg jogszabálysértı, vagy nem rendeltetésszerő felhasználása esetén a Magyar Közút Kht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint haladéktalanul köteles a nem rendeltetésének és céljának megfelelıen felhasznált összeget visszafizetni A felújítási munkák végzésének határideje december 31., amelynek részletezése a felújítási munkálatokat végzı cégekkel kötött szerzıdések szerint kerül meghatározásra Felek a felújítási munkálatok befejezését követıen üzembe helyezett vagyontárgyak tulajdonjoga tekintetében megállapodnak, hogy a parkfelújítással létrehozott vagyon a Magyar Közút Kht. tulajdonát képezi. 3. A megállapodás tárgyában rögzített szökıkút létesítéssel kapcsolatos feladatok: 3.1. A felek megállapodnak, hogy a 2. pontban meghatározott parkfelújítási feladatokon kívül, ugyancsak a VGÜ Kft. 13./2007. munkaszámú tervdokumentációja szerint a Salgó úti körforgalom ( km szelvény) középsı szigetén az Önkormányzat saját finanszírozásból, legfeljebb e Ft erejéig szökıkutat létesít. A szökıkút létesítése évben valósul meg. A tervek jelen megállapodás mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik.

5 Az Önkormányzat feladata: szükség szerint a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a kivitelezı kiválasztása, a szökıkút létesítési munkálatok megrendelésére vonatkozó szerzıdés megkötése, megrendelıként a szerzıdés teljesítésének elısegítése, a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos intézkedésekrıl a Magyar Közút Kht. tájékoztatása, szükség esetén az intézkedésekbe a Magyar Közút Kht. bevonása, a mőszaki átadás-átvételi eljárásra a Magyar Közút Kht. meghívása, a szökıkút létesítési munkálatok elvégzését követıen a létesítmény üzembe helyezése, a használatba vételhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a mőszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési alapokmányok és szükség szerint a jogerıs hatósági engedélyek 1-1 példányának a Magyar Közút Kht. részére történı átadása A Magyar Közút Kht. feladata: a szökıkút létesítési munkálatok elvégzésének idejére a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás biztosítása, az ideiglenes forgalmi rend biztosítása A Magyar Közút Kht. jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a megállapodással érintett területen a beruházást megvalósítsa, és a szökıkút a megépítést követıen az Önkormányzat tulajdonába kerüljön A szökıkút létesítési munkák végzésének határideje december 31., amelynek részletezése a felújítási munkálatokat végzı cégekkel kötött szerzıdések szerint kerül meghatározásra. 4. Hosszútávú üzemeltetés: 4.1. Az Önkormányzat feladata: a 2. pontban foglalt parkfelújítással érintett körforgalmi szigetek parkjainak, valamint a salgótarjáni tehermentesítı út építése során az Önkormányzatot nem terhelı költségkeretbıl megvalósuló (21 sz. fıút km szelvényő) körforgalmi csomópont parkjának - a sikeres mőszaki átadást és az Önkormányzat részére üzemeltetésre történı átadást követı - határozatlan ideig történı üzemeltetése, a 3. pontban foglaltaknak megfelelıen kialakított szökıkútnak a használatba vételhez szükséges hatósági engedély jogerıre emelkedésének napjától kezdıdı, határozatlan ideig történı üzemeltetése, az üzemeltetési idı alatt a körforgalmi szigetek kialakításában minden olyan módosítást tetszılegesen végrehajthat, ami a körforgalmi csomópontok biztonságos üzemeltetését és rendeltetésszerő használatát nem zavarja. A tárgyévi kivitelezési munkálatokat minden év november 10-ig be kell fejezni.

6 A Magyar Közút Kht. feladata: a jelen megállapodás tárgyát képezı körforgalmi szigetek parkfelületének Önkormányzat általi üzemeltetéséhez 2010-tıl összesen 400 e Ft, azt követıen minden évben az inflációval növelt összeg biztosítása, minden év március 31-ig az Önkormányzat Kereskedelmi és Hitel Banknál kezelt számú számlájára történı átutalással. 5. Egyéb feltételek: 5.1. Felek az elıre nem látható, esetleg felmerülı akadályokról, módosításokról, változásokról kölcsönösen tájékoztatják egymást, a munkák végzésének ideje alatt rendszeresen egyeztetnek Kapcsolattartók: az Önkormányzat részérıl: S. Horváth Zsuzsanna irodavezetı tel.: 06-32/ a Magyar Közút Kht. részérıl: Remenár János tel.: 06-30/ Tolmácsi Ferenc József tel.: 06-30/ Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják Jelen megállapodást a felek bármelyike a tárgyév végére, 30 napos felmondási idıvel írásban felmondhatja A felek megállapodnak, hogy a megállapodás keretében létesített szökıkút eltávolítására, áthelyezésére a Magyar Közút Kht. akkor is csak az Önkormányzattal történt egyeztetést követıen, az Önkormányzat elızetes hozzájárulásával jogosult, ha idıközben jelen megállapodás a felek bármelyikének felmondása alapján már megszőnt. 6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadók. 7. Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, jóváhagyólag írják alá. Salgótarján, hó nap.. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht.

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a területi ellátási kötelezettséggel

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához

Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához amely létrejött egyrészrıl: Szólláth Tibor Zoltán polgármester, a Hajdúnánás Város Önkormányzata (4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) (a továbbiakban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendı üzemeltetési megállapodások jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.483/2008. Javaslat a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerzıdés közös megegyezéssel

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 30-i rendkívüli nyílt ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Start-számla szerzıdés

Start-számla szerzıdés Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: 20-02-050059), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 114. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. által kötendı vállalkozási szerzıdés tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális

Részletesebben