ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 29-ei ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását segítı alap létrehozása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Eck Ferenc Zsolt, gazdasági fıosztályvezetı

2 Tisztelt Közgyőlés! Mint Önök elıtt is ismert, hogy a hazai és európai uniós pályázatok is utófinanszírozásúak, egyes esetekben az elılegbıl a folyamatos finanszírozás megoldható, de ez a kapott információink szerint csak ritkán fordul elı. Tovább nehezíti a finanszírozást, hogy a támogatott által benyújtott elszámolások alapján a támogatási alapot kezelı szervezetek nem tartják be a támogatási szerzıdésekben vállalt napos folyósítási határidıt, sıt több esetben is az elszámolás elfogadását követıen csak 180 nappal került folyósításra a jogos támogatási összeg. Fıként a kistelepülési önkormányzatoknak jelent problémát, hogy az önerın felül a támogatási összeget is ilyen jelentıs idıre megelılegezzék a pályázatot nyújtó szervezetek helyett, s ez elsısorban a kis összegő támogatások, illetve a részekre nem bontható fejlesztések esetében jelent problémát, mivel nincs lehetıség elıleg igénylésére, így a teljes összeget meg kell elılegezniük. Még nagyobb problémát jelent a támogatási összegek megelılegezése a települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak, mivel a jogilag tisztázatlan helyzetük miatt nincs lehetıségük arra, hogy közvetlenül forduljanak pénzintézethez elıfinanszírozási igényükkel, rá vannak utalva a helyi önkormányzat segítségére, melyre a kistelepüléseik pénzügyi helyzetére tekintettel egyre szőkösebb a lehetıségük. Ez elızıekre tekintettel javaslom egy alap létrehozását a kistelepülések pályázaton elnyert támogatásainak elıfinanszírozásának segítésére, oly módon, hogy amennyiben az elıfinanszírozásra a helyi önkormányzatnak akár a maga, akár a kisebbségi önkormányzata számára hitelt kell felvennie, akkor annak költségét a megyei önkormányzat átvállalná. Az alap kezdı összegéül Ft-ot javaslok, mely a tapasztalatok alapján bıvíthetı, s mely kb hitelköltség átvállalására nyújthat fedezetet. Kérem a Tisztelt Közgyőlést a fentiek megtárgyalására, s a határozati javaslat és annak mellékletét képezı szabályzat elfogadására. Tatabánya, november 20. Dr. Völner Pál

3 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés úgy dönt, hogy a kistelepülések pályázatai finanszírozásának elısegítésére alapot hoz létre Kistelepülések Pályázatainak Finanszírozását Segítı Alap névvel Ft összeggel, s elfogadja a mőködésének feltételeit tartalmazó Szabályzatot, mely a határozat mellékletét képezi. Határidı : Felelıs : azonnal Dr. Völner Pál, megyei közgyőlés elnöke

4 Az /2007.(XI.29.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A Kistelepülések Pályázatainak Finanszírozását Segítı Alap mőködésérıl 1. Az alap létrehozásának célja: Kamatmentes vissza nem térítendı támogatás nyújtása Komárom-Esztergom megye kistelepülési önkormányzatai számára az általa, vagy a kisebbségi önkormányzata által a hazai és uniós támogatási rendszerben elnyert támogatások megelılegezésének költségeihez. Támogatásra jogosultak: - települési önkormányzatok, amelyek költségvetési fıösszege leszámítva belıle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait nem haladja meg a 300 millió Ft-ot *, vagy (* A körjegyzıségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzıségek, illetve a társulásban mőködtetett intézmények költségvetésébıl csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra esı hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) fı lakónépesség alatti, a pályázat benyújtását megelızı évben illetve a tárgyévben ÖNHIKI - támogatásban részesült települések önkormányzatok Támogatható cél: - Az elnyert pályázati támogatások megelılegezéséhez november 1. után felvett hitelek költségeinek megtérítése. Az alap induló összege: Ft Az alap összegét bármely Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat, gazdálkodó szervezet, érdekképviseleti szervezet, vagy a területfejlesztési tanács(ok) önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. 2. Az alapból elnyerhetı támogatás mértéke : pályázatonként a legfeljebb Ft támogatási összeg 6 havi banki hitelköltségének megfelelı összeg. Egy települési önkormányzat többször is pályázhat, de támogatási igénye évente nem haladhatja meg a Ft-ot. 3. A támogatás igény esetén, az 1. sz. melléklet szerinti adatlap kitöltésével igényelhetı. Az adatlaphoz csatolni kell: - az elnyert támogatási szerzıdés hitelesített másolatát, - az utófinanszírozás megelılegezésére megkötött pénzintézeti hitelszerzıdés hitelesített másolatát, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról szóló képviselıtestületi határozat hitelesített kivonatát. 4. Igényt benyújtani az adott költségvetési évben folyamatosan lehet, maximum a keret kimerüléséig.

5 5. A támogatás odaítélésérıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Pénzügyi Bizottsága dönt. 6. A támogatási szerzıdés megkötésére és a támogatás folyósítására a felmerült hitelkamat hiteles dokumentálását követıen kerül sor. A folyósítás további feltétele, hogy a támogatást elnyerı önkormányzat a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat - mint kedvezményezett - részére azonnali beszedési megbízásról szóló, a támogatott számlavezetı pénzintézete által elfogadott felhatalmazás csatolása a támogatási szerzıdésben meghatározott cél meg nem valósításának esetére (2. sz. melléklet). 7. Az elnyert támogatás vissza nem térítendı támogatás. 8. Amennyiben a támogatott a támogatási szerzıdésben meghatározott célt nem valósítja meg, és a fejlesztési támogatást nyújtó szerv a támogatás összegének visszafizetését írja elı, akkor a Megyei Önkormányzat a benyújtott inkasszó összegében a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı összegő késedelmi kamat felszámítására is jogosult. Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés legfeljebb egy évre felmentést adhat. Az a kistelepülési önkormányzat, amely a visszafizetési kötelezettségének nem, vagy három hónaposnál hosszabb határidıcsúszással tesz eleget a támogatásból 3 évre kizárható. Tatabánya, november 29. Dr. Völner Pál

6 1. sz. melléklet Adatlap a Kistelepülések pályázati támogatásainak elıfinanszírozását segítı alap támogatására benyújtott igényhez A pályázó önkormányzat Megnevezése Székhelye államháztartási törzsszáma Adószáma számlavezetı bankja költségvetési számlaszáma elszámolási állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fı) költségvetésének fıösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti elıirányzat E Ft-ban): A pályázati cél megnevezése A támogatással megvalósuló fejlesztés teljes költsége (támogatási szerzıdés alapján, Ft-ban) Az elnyert támogatás összege (Ftban) A fejlesztés saját forrását vállaló testületi határozat száma A pályázati forrás megnevezése, amelybıl a támogatást az önkormányzat / kisebbségi önkormányzat elnyerte A projekt várható kezdése A projekt várható befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult / jogosult:... %-ban

7 Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: 200 Ph. polgármester jegyzı

8 2. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege, Ft: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Tatabánya, Fı tér 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetıjének megnevezése ERSTE Bank Rt. A felhatalmazás érvényessége: További feltételek: visszavonásig a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:... Polgármester jegyzı Záradék: A(z) mint a Számlatulajdonos számlavezetı bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt:. Számlavezetı pénzintézet

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása Határozati javaslat Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (5. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

6/2012. (III. 1.) BM rendelet

6/2012. (III. 1.) BM rendelet 6/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben