Szerződés száma: IT.SZ S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában"

Átírás

1 Szerződés száma: IT.SZ S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:).... (adószám:).. (fő tevékenységi kör:). (cégjegyzék-/nyilvántartási-/azonosító okirat száma:).. (képviseletre jogosult neve, beosztása:) (kézbesítési megbízott azonosító adatai: ) mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másfelől (név:) Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára (rövidített név:) Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára (székhely:) 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. (bankszámlaszám:) (adószám:) (fő tevékenységi kör:) önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (azonosító okirat:) Fővárosi Bíróság 155/1996; tevékenységi engedély szám: E286/1996 (képviseletre jogosult neve, beosztása:) Keömley-Horváth Zsolt IT elnök (továbbiakban: Pénztár) között munkáltatói hozzájárulás és az ezen alapuló munkáltatói tagság tárgyában, az alul írott napon és helyen, az alábbi tartalommal. A felek kölcsönösen tudomással bírnak az alábbiakról: I. - Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló XCVI. törvény (a továbbiakban:öpt.) hatálya alá tartozó, kiegészítő nyugdíjpénztár. - Az Öpt. lehetővé teszi, hogy Munkáltató munkavállalóinak nyugdíjpénztárbeli tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás), melylyel Pénztárban munkáltatói tagságra jogosult. Munkáltató eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást is teljesíthet (adomány) Pénztár javára.

2 - Az Öpt (2) bekezdés alapján a jelen szerződésben rögzített munkáltatói hozzájárulásból Munkáltató egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkajogi állományban nyilvántartott jogviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban (továbbiakban: munkaviszony) áll. - Munkáltató munkavállalói részére egyidejűleg önkéntes egészség-, önsegélyező- és nyugdíjpénztárban is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget. A hozzájárulás szabályait, mértékét pénztártípusonként eltérően is megállapíthatja, egyes pénztártípusok tagdíjának támogatását mellőzheti. - A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű vagy a tag munkabérének azonos százaléka, amelyet Munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani, kivéve a pénztártípusonkénti különbségtételt. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetében Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. - Munkáltató a megállapított munkáltatói hozzájárulás mértékétől az életkorral növekedő mértékben korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás azonban nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött alkalmazottak részére megállapított hozzájárulást. - Munkáltató a megállapított munkáltatói hozzájárulás mértékétől eltérhet akkor is, ha választható béren kívüli juttatási rendszer cafetéria keretében az egyes munkavállalók nyilatkozat szerinti rendelkezése az egységes mértéktől eltér, valamint akkor is, ha a pénztártag többes nyugdíjpénztári tagsága esetén az őt megillető munkáltatói hozzájárulást részben más nyugdíjpénztárba kéri átutaltatni. - A munkáltatói hozzájárulás Öpt.-nek megfelelő részletes feltételeit, mértékét, összegét Munkáltató belső szabályzatában állapítja meg, azzal összefüggésben Pénztárt felelősség nem terheli. - Munkáltató megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el Pénztár Alapszabályát. II. A fentiekre figyelemmel Munkáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között azon pénztártag munkavállalóit munkáltatói hozzájárulás jogcímén tagdíjátvállalásban részesíti, akik nála legalább 6 hónapja munkajogi állományban nyilvántartottként munkaviszonyban állnak. III. Munkáltató vállalja, hogy a jelen szerződés I. - II. pontja szerinti valamennyi pénztártag dolgozója által vállalt tagdíjból havi... Ft-ot, illetve a mindenkori hatályos cafeteria rendszeren belül munkavállalónként egyedileg meghatározott összeget a tag helyett a 2

3 Pénztárnak munkáltatói hozzájárulás jogcímén megfizet. A hozzájárulás összegét befolyásoló egyéb feltételek: Az itt meghatározott munkáltatói hozzájárulás havi összegét, %-át, feltételeit Munkáltató egyoldalú írásbeli tájékoztatással megváltoztathatja. Az erről szóló, e pont egyértelmű változtatási szándékára irányuló írásbeli értesítés és az értesítés Pénztár általi visszaigazolása a szerződés mellékletét képezi. IV. Munkáltató vállalja, hogy a tárgyhavi munkáltatói hozzájárulást utólag minden hónap 10. napjáig teljesíti a Pénztár számú bankszámlájára történő átutalással. V. Pénztár a munkáltatói támogatás összegét az érintett tagok körét, a hozzájárulás hónapját, időtartamát tartalmazó kimutatás egyidejű megküldése esetén előre is fogadja. VI. Munkáltató vállalja, hogy az e szerződést érintő, illetve a tagdíjfizetéshez tartozó személyi és pénzforgalmi adatváltozásokat (név, összeg, jogcím) listán Pénztár részére (1392 Bp. Pf.251.) a IV. pontban említett átutalással egyidejűleg átadja. Az adatok megküldése az e szerződés mellékletei szerinti adattartalommal papíron, vagy elektronikus úton történhet. Az elektronikus adatközlés feltételeiről külön kell megállapodni. Pénztár vállalja, hogy az e szerződést érintő adataiban, működési szabályaiban bekövetkező változásokról Munkáltatót haladéktalanul tájékoztatja. VII. Munkáltató jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettsége egyoldalú kötelezettségvállalás. Munkáltató tudomásul veszi, hogy sem Pénztárral, sem a munkáltatói hozzájárulásban részesített pénztártaggal szemben a jelen szerződés alapján juttatottak ellenében vagy ezzel összefüggésben anyagi követelést támasztani és a már elszámolt összegeket visszakövetelni nem jogosult. VIII. Munkáltató tudomásul veszi, hogy a munkáltatói hozzájárulás fizetésének szüneteltetése vagy megszüntetése kizárólag Munkáltató valamennyi pénztártag munkavállalójára kiterjedően történhet. A pénztártag azonban írásban kérheti Munkáltatótól a munkáltatói hozzájárulás fizetésének szüneteltetését vagy megszüntetését. Munkáltató erről a tényről Pénztárt értesíteni köteles. 3

4 Munkáltató nem köteles munkáltatói hozzájárulást fizetni arra az időtartamra, amely alatt a munkavállalójának a tagdíjfizetési kötelezettsége szünetel, vagy megszűnt. Pénztár erről a tényről Munkáltatót értesíteni köteles. Munkáltató nem köteles a tag késedelméből vagy a tagdíjfizetés szüneteltetéséből származó tagdíjhátralék megfizetését vállalni, illetve ahhoz hozzájárulást adni. IX. Munkáltató tudomással bír arról, hogy munkáltatói tagként jogosult tanácskozási joggal részt venni Pénztár küldöttközgyűlésein. A küldöttközgyűlési meghívó megküldése Pénztár kötelezettsége. Munkáltató e szerződéssel egyidejűleg elfogadja Pénztár szabályzataiban a munkáltatói tagokra meghatározott jogokat és kötelezettségeket, fenntartja azonban azt a jogát, hogy a szabályzatokban történő kötelezettségek módosítása esetén - amelyről Pénztár Munkáltatót értesíteni köteles - az arról való értesülést követő 15 napon belül, e szerződés módosításával a számára nem elfogadható, a jogszabályokban, különösen az Öpt.-ben és kapcsolódó jogszabályokban nem szereplő kötelezettséget, annak pontos és egyértelmű megjelölésével, kizárja. X. Munkáltató és Pénztár egyúttal megállapodik abban, hogy Pénztár Alapszabálya VIII. fejezetének megfelelő támogatást (adományt) Munkáltató egyoldalú nyilatkozattal (adományozó levél) teheti meg. Ha az adományozásról szóló értesítő kézhezvételét követő 8 napon belül Pénztár az adományozást nem utasítja vissza, azt az átutalás időpontjával Munkáltató rendelkezései szerint elfogadottnak kell tekinteni. XI. Pénztár vállalja, hogy az évi LXIII. törvény ( a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) előírásait betartja. Munkáltató vállalja, hogy a évi CXXXVI. törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról /Pmt./) előírásai alapján e szerződés aláírásával egyidejűleg megküldi Pénztár részére 30 napnál nem régebbi cégkivonatának/nyilvántartásba vételét igazoló okiratának/egyéni vállalkozói igazolványának közhiteles másolatát vagy ennek hiányában a bejegyzés/nyilvántartásba vétel/egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét. Munkáltató vállalja továbbá, hogy e szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot tesz ( Munkáltatói tag tényleges tulajdonosi nyilatkozata ), valamint a Munkáltató és a tényleges tulajdonos adataiban esetlegesen bekövetkező változást öt munkanapon belül Pénztárnak írásban bejelenti. Az e szerződés alapján a felek tudomására jutott üzleti és pénztártitokkal összefüggésben az Öpt. 40/A., 40/B. szakaszaiban foglaltak az irányadók 4

5 XII. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést a felek 6 hónapos felmondási idővel írásban jogosultak felmondani, illetve a III. és IX. pontban foglalt kivétellel - közös akarattal módosítani vagy új megállapodást kötni. Amennyiben Munkáltatónál nincs e szerződés szerinti hozzájárulásra jogosult pénztártag, a szerződés munkáltatói tagság - az utolsó hozzájárulás átutalásától számított egy év elteltével külön felmondás nélkül is megszűnik. XIII. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre az Öpt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. XIV. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A benne foglaltakat től kell alkalmazni. Felek a tizennégy pontból álló szerződést, mint akaratukkal egyezőt, az alant jelzett napon és helyen jóváhagyólag cégszerűen aláírták Budapest, Munkáltató Pénztár Mellékletek: Alapszabály Adatváltozás bejelentése Munkáltatói adatszolgáltatás Adományozó levél forma Munkáltatói tag tényleges tulajdonosi nyilatkozata Cégkivonat/nyilvántartásba vételt igazoló okirat/egyéni vállalkozói igazolvány közhiteles másolata, illetve ennek hiányában a bejegyzés/nyilvántartásba vétel/egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelem 5

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20130530 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben