SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában"

Átírás

1 SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi székhelyű munkáltató esetén):... főtevékenység :.. azonosító okirat száma :.. bankszámlaszám :.. képviseletre jogosultak neve, beosztása :.. kézbesítési megbízott adatai (ha van ilyen) :.. kapcsolattartó személy neve :.. telefon :.. cím :.. fax :.. adószám :.. - továbbiakban Munkáltató, másrészről név : Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja rövid név : Pannónia Önsegélyező Pénztár székhely : 1072 Budapest, Akácfa u /5. levelezési cím : u.a. főtevékenység : pénztári tevékenység azonosító okirat száma : 11.Pk /2011/1. számú Végzés nyilvántartási szám: : 295. adószám : bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt képviseletre jogosultak neve, beosztása : Pellei József ügyvezető Folkmayer Tibor helyettes ügyvezető kapcsolattartó személy neve : Angyal Éva divízió vezető telefon : (1) fax : (1) cím : - továbbiakban Pénztár között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: Oldal 1 / 10

2 1. Pénztár kijelenti, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) és a tagjai által elfogadott Alapszabály hatálya alá tartozó nyílt országos önsegélyező pénztár, mely tagjai részére kiegészítő önsegélyező pénztári szolgáltatást nyújt. 2. Munkáltató az Öpt. hatálya alá tartozó munkáltatói tag, azaz olyan természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az Öpt. előírásai szerint a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). 3. A felek kölcsönösen tudomásul bírnak az alábbiakról: a Munkáltató által a tag javára befizetett munkáltatói hozzájárulás összegét - a jelen szerződés aláírásának időpontjában hatályos jogszabályok alapján a Munkáltató költségként számolhatja el. A munkáltatói hozzájárulás adó és járulék vonzatára a mindenkor hatályos adó- és járulék törvények előírásai irányadóak a pénztári tagdíj megállapításának módja az alábbiak szerint történt: a) a közgyűlés az Alapszabályban állapította meg a valamennyi tagra irányadó, egységes tagdíjat (minimál tagdíj) b) az Alapszabály lehetőséget ad a tagoknak arra, hogy az egységesnél magasabb tagdíj megfizetését vállalhassák. 4. A munkáltatói hozzájárulás az alábbi, illetve a 6-9. pontban foglalt kivételektől eltekintve minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy munkabérének azonos százaléka, amelyet a Munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani azonban az életkorral növekedő mértékben (korcsoportonként egységesen) felfelé eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást. A Munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként (önkéntes nyugdíj-, egészség -, ill. önsegélyező pénztár) különbséget tehet. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. 5. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati viszonyban) álló, a Pénztárral pénztártagsági jogviszonyban álló munkavállalójának a Pénztárral szembeni havi tagdíjfizetési kötelezettségét alkalmazottanként a 4. pontban leírtak szerint átvállalja, teljesíti az alábbi mértékben: Választás* Típus Hozzájárulás tartalma A) a havi munkabér/alapbér %-a A munkabér százalékában meghatározott hozzájárulás összege minimum: Ft/fő, maximum Ft/fő. B) havonta egységesen Ft/fő erejéig C) konkrétan a Munkáltató által működtetett kafetéria rendszer keretében lekötött összeg alapján havonta megküldött adatszolgáltatásban szereplő tagok javára az abban megjelölt, tagonként részletezett összegben *A három lehetőség közül az alkalmazni kívánt lehetőséget kérjük jelölje X -el, a szükséges adatokat töltse ki. A fennmaradó lehetőségeket kérjük áthúzni. Oldal 2 / 10

3 6. Munkáltató kijelenti, hogy a munkavállaló pénztártag az 5. pontban megjelölt munkáltatói hozzájárulásról, vagy annak egy részéről egyoldalú jognyilatkozattal írásban lemondhat. A munkavállaló nyilatkozatának őrzését a Munkáltató látja el. 7. A Pénztár tagja jogosult a Munkáltatótól írásban kérni az 5. pontban meghatározott munkáltatói hozzájárulás teljes összege vagy egy része teljesítésének szüneteltetését vagy megszüntetését. Egyebekben a Munkáltató a 9. pontban foglalt kivétellel munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti vagy szüntetheti meg. 8. A munkáltatói hozzájárulás részbeni, egészbeni szüneteltetése illetve megszüntetése igazolására vonatkozó munkavállalói kérelmeket illetve lemondó nyilatkozatokat a Munkáltató őrzi, és a Pénztár kérésére abból köteles általa hitelesített másolatot kiadni. 9. A fentiektől eltérően a Munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését arra az időtartamra, amely alatt a munkavállalójának munkaviszonya szünetel, illetve munkabér részére nem jár. Ennek feltételeit a Munkáltató valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon köteles meghatározni. A Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései alapján munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére 4. és 5. pontban foglaltakat figyelembe véve a kölcsönbeadó a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül. 10. Munkáltató kijelenti, hogy az 5. A) vagy 5. B) pontban vállalt hozzájárulás akkor illeti meg a munkavállalót, ha az adott hónapban munkabérre, távolléti díjra, táppénzre (beleértve a Munkáltató által a betegszabadság idejére fizetett díjazást is) jogosult. Az 5. C) pont szerinti hozzájárulás esetén a kafetéria rendszer szabályai szerint illeti meg a hozzájárulás a munkavállalót. 11. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatói hozzájárulást valamint a pénztártag munkavállaló felhatalmazása alapján a pénztártag munkabéréből levont, a munkáltatói hozzájáruláson felül egyénileg vállalt tagdíjrészt havonta átutalással teljesíti a Pénztár előre megjelölt bankszámlájára legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Munkáltató az utalás közlemény rovatában feltünteti az adószámát, a tagdíjutalás szöveget és az esedékesség dátumát. 12. Késedelmes fizetés esetén a Munkáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Pénztárnak megfizetni, amely az érintett pénztártag munkavállalóit illeti. 13. Munkáltató vállalja, hogy a jelen szerződés alapján fizetendő összeg havi átutalásával egyidejűleg a Pénztár részére megküldi az érintett pénztártag munkavállalók listáját, a részükre teljesített munkáltatói hozzájárulás összegét, valamint a munkabérükből levont saját (egyéni) tagdíj összegét tagonkénti bontásban. Az adatszolgáltatás módját a szerződés I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. 14. Az adatszolgáltatás tartalmáért és a téves adatszolgáltatásból fakadó pénztártagot érintő kár megtérítéséért a Munkáltató felel. 15. Munkáltató vállalja továbbá, hogy a 13. pontban foglalt adatszolgáltatással egyidejűleg írásban megküldi a Pénztárnak: a Munkáltatónál megszűnt munkaviszonyú pénztártagok listáját a pénztártag munkavállaló elhalálozásáról szóló értesítést az idő előtt nyugdíjba vonuló pénztártagok listáját. Munkáltató az általa működtetett kafetéria rendszer szabályai szerint adott időponttól kezdődően tagdíjhozzájárulásban nem részesülő munkavállaló pénztártagok listáját nem köteles megküldeni a Pénztárnak. Oldal 3 / 10

4 16. Pénztár vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Munkáltatót a munkavállalója Pénztárba történő belépéséről, amennyiben a pénztártag a Munkáltatót a belépési nyilatkozaton megjelölte. A belépési nyilatkozat Pénztár általi továbbítása nem helyettesíti a Pénztártag Munkáltató felé történő tájékoztatását, elmaradása, késedelme nem lehet hivatkozási alap a tagdíjhozzájárulástól történő elesés, egyéni tagdíjfizetés bérből történő levonása és Pénztárhoz történő utalásának elmaradása esetén. A Pénztár értesíti a Munkáltatót, amennyiben a tárgyhavi adatszolgáltatásban tagsági jogviszonyát megszüntető tag szerepel és kéri Munkáltató rendelkezését a túlfizetés rendezésének módjáról. A túlfizetés összege a Munkáltató kérésére visszautalható vagy a következő havi utalás összegébe beszámítható. 17. Munkáltató tudomással bír arról, hogy mint munkáltatói tag képviselője útján jogosult a Pénztár küldöttközgyűlésén tanácskozási joggal részt venni; továbbá ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a Munkáltató illetve több munkáltató esetén a munkáltatók képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban egy szavazati joggal részt venni. 18. Munkáltató vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott pénztártitkot jelen szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül megőrzi. 19. Munkáltató felelősséget vállal az általa felvett és a Pénztár felé továbbított jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. 20. Munkáltató kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Pénztár érvényes és hatályos Alapszabályának rendelkezéseit. A Pénztár mindenkor hatályos Alapszabálya a Pénztár hivatalos honlapján megtekinthető és letölthető. 21. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés 201. hó. napjától határozatlan időre határozott időre, 201. hó -tól 201. hó -ig szól (A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő!) 22. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél jogosult írásban, 3 hónapos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni. 23. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Öpt. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadók. 24. Munkáltató vállalja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény értelmében (Pmt.) a szerződéskötéskor a Pénztárnak bemutatja és átadja 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén az adószámát igazoló okiratot, bejegyzés alatt álló Munkáltató pedig a bejegyzés iránti kérelmét ill. alapító okiratát, továbbá a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Pénztárnak írásban bejelenti a jelen szerződésben rögzített saját adataiban történő változásokat. 25. Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Budapest, hó -n Munkáltató Pénztár Oldal 4 / 10

5 I. számú melléklet Adatszolgáltatási módozatok I. Papíralapú adatszolgáltatás: A Munkáltató az adatszolgáltatási kötelezettségének a II. pontnak megfelelő adattartalmú, a Pénztár részére papír alapon megküldött adatszolgáltatással tehet eleget. Az adatszolgáltatás megküldhető postai úton, telefaxon, jelszóval védett ben is. Az adatszolgáltatás formája a II. számú melléklet szerint javasolt, de más formában is elkészíthető. II. Elektronikus adatszolgáltatás: 10 főt elérő pénztártag esetén már elektronikus adatszolgáltatás alkalmazása szükséges, az alábbi adatszerkezetben: A rendszeres adatszolgáltatást a tagdíjutalásokkal egy időben kell a Pénztár részére megküldeni elektronikus formátumban. A munkavállaló pénztártagok azonosítása a pénzári tagsági azonosító számmal vagy adóazonosító számmal történik. A tagdíjakat tartalmazó állomány formátuma TXT vagy dbase lehet. TXT típusú adatszolgáltatás esetén, az állomány fix rekord hosszúságú szekvenciális állomány, az alábbi rekord szerkezetnek megfelelően (az állomány a mező neveket nem tartalmazza): Mező neve Mező típusa Hossza Megjegyzés FIZETO Karakteres 9 Munkáltató pénztári azonosítója FIZETO_N Karakteres 30 Munkáltató neve DOLGOZO Karakteres 10 Tagdíj fizető dolgozó adóazonosító jele balra igazítva TAG Karakteres 9 Tagdíj fizető dolgozó pénztári azonosítója (DOLGOZO mező kitöltése esetén nem kötelező kitölteni) TAG_NEV Karakteres 30 Tagdíj fizető dolgozó neve ESED Karakteres 6 Tagdíj befizetés esedékessége ééééhh formátumban, ahol éééé az évszám hh a hónap (pl: ) KELTE Karakteres 8 Adatszolgáltatás készítésének kelte ééééhhnn formátumban, ahol éééé az évszám, hh a hónap, nn a nap (pl: ) TAGDIJ Numerikus 12 A tagdíj pénztártag által fizetett része összesen (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) TAGDIJ_HJ Numerikus 12 A munkáltatói hozzájárulás összege összesen (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) TDT Numerikus 12 A tagdíj pénztártag által fizetett alaptagdíj (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) TDM Numerikus 12 A munkáltatói hozzájárulás összege alaptagdíjhoz (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) TDTT Numerikus 12 A tagdíj pénztártag által fizetett plusz tagdíj (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) TDMT Numerikus 12 A munkáltatói plusz hozzájárulás összege (a mező értéke csak egész szám lehet, a mező jobbra igazított) Az állomány neve: nnnnnnnn.txt, ahol nnnnnnnn a munkáltató pénztári azonosítója. Oldal 5 / 10

6 dbase típusú adatszolgáltatás esetén, az állomány rekord szerkezete az alábbi: Mező neve Mező típusa Hossza Megjegyzés FIZETO Karakteres 9 Munkáltató pénztári azonosítója FIZETO_N Karakteres 30 Munkáltató neve DOLGOZO Karakteres 10 Tagdíj fizető dolgozó adóazonosító jele balra igazítva TAG Karakteres 9 Tagdíj fizető dolgozó pénztári azonosítója (DOLGOZO mező kitöltése esetén nem kötelező kitölteni) TAG_NEV Karakteres 30 Tagdíj fizető dolgozó neve ESED Karakteres 6 Tagdíj befizetés esedékessége ééééhh formátumban, ahol éééé az évszám hh a hónap (pl: ) KELTE Dátum 8 Adatszolgáltatás készítésének kelte TAGDIJ Numerikus 12 A tagdíj tagi része (a mező értéke csak egész szám lehet) TAGDIJ_HJ Numerikus 12 A munkáltatói hozzájárulás összege (a mező értéke csak egész szám lehet) TDT Numerikus 12 A tagdíj pénztártag által fizetett alaptagdíj (a mező értéke csak egész szám lehet) TDM Numerikus 12 A munkáltatói hozzájárulás összege alaptagdíjhoz (a mező értéke csak egész szám lehet) TDTT Numerikus 12 A tagdíj pénztártag által fizetett plusz tagdíj (a mező értéke csak egész szám lehet) TDMT Numerikus 12 A munkáltatói plusz hozzájárulás összege (a mező értéke csak egész szám lehet) Az állomány neve: nnnnnnnn.dbf, ahol nnnnnnnn a munkáltató pénztári azonosítója. Oldal 6 / 10

7 II. számú melléklet Papír alapú adatszolgáltatás tartalmi meghatározása Oldal 7 / 10

8 AZONOSÍTÁSI ADATLAP a évi CXXXVI. tv. 7. -ában előírt kötelezettség végrehajtásához (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni, dőlt betű: maximum adatkör, kitöltése csak bizonyos esetekben kötelező) A természetes személy adatai Családi és utónév: Születéskori név: Állampolgárság: Lakcím: Azonosító okmány típusa (egy megadása kötelező, jelölje x-el) Személyazonosító igazolvány száma: Lakcímigazolvány száma: Vezetői engedély száma: Útlevél száma: Egyéb: száma: Születési hely/idő: Anyja neve: A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni) Név, rövidített név: Székhely / mo-i. fióktelep címe: Cgj./határozati, nyilvántartási szám: Fő tevékenységi kör: Képviseletre jog. neve, beosztása: Kézb. mb. azonosításra alk. adatai: Az adatokat rögzítette:.. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) 1a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 1b) az országgyűlési képviselő 1c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs 1d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja 1e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai 1f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja 2) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs Oldal 8 / 10

9 3a) bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll 3b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre Dátum:. aláírás Oldal 9 / 10

10 ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA ÜGYFÉL TÖLTI KI! Alulírott...., (mint a......képviselője)* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* 3.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.** 4.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.** *: A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó. **: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Családi és utónév Születéskori név, ha különbözik Lakcím Állampolgárság Azonosító okmány típusa Azonosító okmány száma Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) Születési hely, idő Anyja neve dőlt betű: maximum adatkör, kitöltése csak bizonyos esetekben kötelező Tanúsítom, hogy a fenti információk a legjobb tudomásom szerint valósak és helyesek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti adatok bármely változása esetén 5 munkanapon belül értesítem Önöket, és megadom a hatályos adatokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Ezennel nyilatkozom, hogy a jelen szerződés során az Ügyfél a saját nevében és érdekében és nem más személy nevében, illetve érdekében jár el. Nyilatkozom továbbá, hogy nem minősülök az országom joga szerint kiemelt közszereplőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXVI. Törvény (Pmt.) rendelkezései szerint. Kötelezettséget vállalok arra, hogy haladéktalanul írásban értesítem a Pénztárt, amennyiben a fent azonosított személy / jogi személy egy másik személy / jogi személy nevében vagy érdekében járna el bármikor a jelen ügylet vonatkozásában. Ezennel hozzájárulok, ahhoz, hogy a Pénztár részére, a Pmt.. szerint ügyfél-azonosítás érdekében kért fenti adatokat a Pénztár más szolgáltatónak a rendelkezésre bocsássa annak érdekében, hogy ezen szolgáltató elvégezhesse ügyfél-azonosítási kötelezettségét. Dátum:.. aláírás Oldal 10 / 10

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II. OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének,

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben