HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani."

Átírás

1 HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről november 01 A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) mint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltató köteles valamennyi (természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet) ügyfelét, annak meghatalmazottját, számla fölötti rendelkezésre jogosultat, továbbá az ügyfél képviselőjét és a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését (együttesen: ügyfél-átvilágítási intézkedések) elvégezni, valamint az azonosítási adatokat rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. A Bank ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: üzleti kapcsolat (Az ügyfél és a Bank között a Bank tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött TARTÓS JOGVISZONY) létesítésekor; a hárommillió-hatszázezer hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás (Az ügyfél és a Bank között t a Bank tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött ESETI JOGVISZONY) teljesítésekor, illetve ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás tekintetében akkor, amely megbízással az egy éven belül, ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra adott megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot; ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltás esetén, illetve ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás tekintetében akkor, amely pénzváltással az egy héten belül végzett pénzváltások együttes értéke eléri az ötszázezer forintot; pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. A Bank a Pmt. ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket értékhatárra tekintet nélkül minden esetben elvégzi. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzéséhez, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését illetve az ügyleti megbízás végrehajtását megtagadja, az esetlegesen fennálló üzleti kapcsolatot megszünteti. ******************************************** Tartalom ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS... 2 NYILATKOZATTÉTEL A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL... 4 KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK (PEP) MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK ÁTVILÁGÍTÁSA... 5

2 ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS Amennyiben az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van, a Bank jogosult kérni a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízás teljesítését üzletág vezetői jóváhagyásához kötheti. (Pmt. 9. (2)-(3) 1. TERMÉSZETES SZEMÉLYEK A Bank az azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni: családi és utónév (születési név); lakcím; állampolgárság; azonosító okmány típusa és száma, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely. A fenti adatokon túl a Bank az azonosítás során a Bank által nyújtott szolgáltatások jellege miatt, valamint az ügyfél és az üzleti kapcsolat illetve az ügyleti megbízás visszakereshetősége miatt az alábbi adatokat is rögzíti: születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes okiratot bemutatni: Magyar állampolgár személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját VAGY útlevelét és lakcímkártyáját VAGY kártya formátumú vezetői engedélyét és lakcímkártyáját. Külföldi állampolgár útlevelét VAGY személyi azonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít VAGY tartózkodási jogot igazoló okmányát VAGY tartózkodásra jogosító okmányát. 2. JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ EGYÉB SZERVEZETEK A Bank az azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni: név, rövidített név; székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma. A fenti adatokon túl a Bank az azonosítás során a Bank által nyújtott szolgáltatások jellege miatt, valamint az ügyfél és az üzleti kapcsolat illetve az ügyleti megbízás visszakereshetősége miatt az alábbi adatokat is rögzíti: főtevékenység; képviseletre jogosultak neve és beosztása; a kézbesítési megbízottak azonosításra alkalmas adatai. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes okiratot bemutatni: 2/5

3 Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy természetes személyek esetében felsorolt valamely okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént; belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént; külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A fentiekben természetes személyek illetve jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek kapcsán meghatározott személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében benyújtott okiratok hiteles másolata csak akkor fogadható el, ha magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. Idegen nyelvű okiratokat a Bank csak és kizárólag OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) által készített magyar nyelvű fordítással együttesen fogad el (kivéve angol nyelvű okiratok, melyek OFFI fordítás nélkül is elfogadásra kerülnek). Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Bankot értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról. Amennyiben a Bank hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy az ügyfél elmulasztotta az adataiban történt változásokat közölni, a Bank jogosult az ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni és a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntetni. A Bank december 31-ét követően megtagadja az ügyleti megbízás teljesítését, amennyiben az ügyféllel július 01-ét megelőzően létesített üzleti kapcsolatot, és az ügyfél a szolgáltatónál átvilágítás céljából személyesen, vagy képviselő útján december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában a Pmt. által meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére. 3/5

4 NYILATKOZATTÉTEL A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL Az ügyfél a Pmt-ben meghatározott esetekben köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében illetőleg érdekében jár el. Ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos személy családi és utónevét; lakcímét; állampolgárságát is tartalmaznia kell. A Bank belső szabályzatában meghatározott esetekben a tényleges tulajdonos személyről az alábbi adatok is rögzíthetőek: születési ország, helység, idő azonosító okmány típusa és száma; külföldi személy esetében annak magyarországi tartózkodási helye. Amennyiben a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatosan a Bank részéről kétség merül fel, a Bank az ügyfelet ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. A nyilatkozattétel megtagadása esetén a Bank a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntheti, az ügyleti megbízás teljesítését megtagadhatja. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatosan kétség merül fel, a Bank jogszabály alapján intézkedéseket tesz e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzése érdekében. Tényleges tulajdonosnak minősül: az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (3) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, - az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 685/B. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, - akinek aki érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá az előző pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Bankot értesíteni a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról. Amennyiben a Bank hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy az ügyfél elmulasztotta a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat közölni, a Bank jogosult az ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni és a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntetni. 4/5

5 KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK (PEP) MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK ÁTVILÁGÍTÁSA A Pmt. 4. -a alapján kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. Fontos közfeladatot ellátó személy: az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, az országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. Fenti rendelkezések alapján valamennyi, külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy mely pont alapján minősül kiemelt közszereplőnek. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is. A Bank e célra rendelkezésére álló adatbázisban a fenti nyilatkozat tartalmát ellenőrzi. Kiemelt közszereplőnek minősülő személlyel történő üzleti kapcsolat létesítésére, ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Bank belső szabályzatában meghatározott rend szerint kerülhet sor. Sberbank Magyarország Zrt. 5/5

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II. OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének,

Részletesebben