HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról"

Átírás

1 HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a évi CXXXVI. törvény a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról (tvábbiakban Pmt.) hatálya alá tartzó pénzügyi szlgáltató nevezett jgszabály értelmében az alábbi ügyfél-átvilágítási, ill. nyilatkztatási kötelezettségeinek tesz eleget: 1. Ügyfél-átvilágítás 1.1. A Bank ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a. Üzleti kapcslat létesítésekr b. Hármmillió-hatszázezer frintt elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekr c. Pénzmsásra vagy terrrizmus finanszírzására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az előző két pntban meghatárzttak szerinti átvilágításra még nem került sr d. Ha a krábban rögzített ügyfél-aznsító adatk valódiságával vagy megfelelőségével kapcslatban kétség merül fel Tvábbá fenti bekezdés b) pntjában meghatárztt átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hármmillió-hatszázezer frintt. Ebben az esetben az átvilágítást azn ügyleti megbízás elfgadásakr kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízásk együttes értéke eléri a hármmillió-hatszázezer frintt. Ezen kötelezettség teljesítés érdekében a Bank a hármszázezer frintt elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekr az ügyleti megbízás tárgyán és öszszegén kívül a következő adatkat rögzíti: családi és utónevét (születési nevét) lakcímét államplgárságát aznsító kmányának típusát és számát külföldi esetében a magyarrszági tartózkdási helyet Ötszázezer frintt elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltás esetén a Bank az ügyfelet köteles aznsítani és személyaznsságának igazló ellenőrzését elvégezni, tvábbá a Bank ugyanezen eljárásrendet követi az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri az ötszázezer frintt. Ebben az esetben 1

2 az átvilágítást azn ügyleti megbízás elfgadásakr kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízásk együttes értéke eléri az ötszázezer frintt Ügyfél-átvilágítási intézkedések A Bank köteles az üzleti kapcslat létesítésekr az ügyfelet, annak meghatalmazttját, a rendelkezésre jgsultat, tvábbá a képviselőt aznsítani és személyaznsságának igazló ellenőrzését elvégezni, mely srán az alábbi adatkat rögzíti: Természetes személy esetén: családi és utónevét (születési nevét) lakcímét államplgárságát aznsító kmányának típusát és számát születési helyét, idejét anyja nevét külföldi esetében az pntban meghatárztt kmányból megállapítható fenti adatkörön túl a magyarrszági tartózkdási helyet Jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkzás esetén magyarrszági fióktelepének címét, cégbírósági nyilvántartásban szereplő jgi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jgi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határzat számát vagy nyilvántartási számát főtevékenységét, képviseletére jgsultak nevét és besztását, kézbesítési megbízttjának az aznsítására alkalmas adatait A személyaznsság igazló ellenőrzése érdekében a szlgáltató köteles megkövetelni az alábbi kirat bemutatását: természetes személy esetén magyar államplgár esetén személyaznsító igazlványa és lakcímet igazló hatósági igazlványa vagy útlevele és lakcímet igazló hatósági igazlványa vagy 2

3 kártya frmátumú vezetői engedélye és lakcímet igazló hatósági igazlványa. külföldi természetes személy esetén EU tagrszágból / EGT tagállamból 1 érkező természetes személy esetén útlevél vagy személyi aznsító igazlványa. EU tagrszágn / EGT tagállamn kívülről érkező természetes személy esetén útlevél és érvényes vízum, útlevél és tartózkdásra jgsító kmány (pl. tartózkdási engedély, kártya frmátumú, fényképes regisztrációs igazlás). A személyaznsság igazló ellenőrzése érdekében a Bank ellenőrzi a bemutattt aznsságt igazló kirat érvényességét jgi személy, jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jgsult személy pntban megjelölt kiratának bemutatásán túl az azt igazló - 30 napnál nem régebbi - kiratt, hgy a belföldi gazdálkdó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkdó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújttta; egyéni vállalkzó esetében azt, hgy az egyéni vállalkzói igazlvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazlás kiállítása megtörtént belföldi jgi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént külföldi jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját rszágának jga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághz, hatósághz vagy bírósághz történő benyújtását megelőzően a jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító kiratát, alapszabályát) Utóbbi esetben a jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napn belül kirattal igazlni, hgy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szlgáltató köteles a cégjegyzékszámt vagy egyéb nyilvántartási számt rögzíteni. 1 A hivatkzás elérhetősége: Intranet / Fiókhálózat / Működés / Cmpliance / Külföldi államplgárk esetén elfgadható aznsításhz szükséges kmányk 3

4 Ha az ügyfél jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jgi személy, illetőleg a jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni Amennyiben az ügyfél nem jelent meg személyesen az aznsítás és a személyaznsság igazló ellenőrzése céljából, a Bank megköveteli az pntban meghatárztt kiratk hiteles máslatának benyújtását, melyek az alábbi esetekben fgadhatók el: magyar knzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles máslatt, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy magyar knzuli tisztviselő vagy közjegyző a máslatt lyan tanúsítvánnyal látta el, mely a máslatnak a felmutattt eredeti kirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy a máslatt az kirat kiállításának helye szerinti állam hiteles máslat készítésére feljgsíttt hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar knzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság máslatn szereplő aláírását és bélyegzőlenymatát Az ügyfél-átvilágítással kapcslats egyéb Pmt. rendelkezések Meghatalmazás, rendelkezési- és képviseleti jgsultság ellenőrzése A személyaznsság igazló ellenőrzése srán a Bank ellenőrzi a meghatalmaztt esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jgsult esetében a rendelkezési jg jgcímét, tvábbá a képviselő képviseleti jgsultságát Adat- és tényleges tulajdnsk körében beállt váltzás Bank részére történő bejelentése Az üzleti kapcslat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudmásszerzéstől számíttt öt munkanapn belül a Bankt értesíteni az ügyfél-átvilágítás srán megadtt adatkban, illetve a tényleges tulajdns személyét érintően bekövetkezett váltzásról Sikertelen ügyfél-átvilágítás Amennyiben a Bank nem tudja végrehajtani a jelen Hirdetményben részletezett ügyfélátvilágítást, akkr az érintett ügyfélre vnatkzóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcslat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcslatt Az üzleti kapcslatra és ügyleti megbízásra vnatkzó adatk rögzítése A Bank az 1.1. bekezdésében meghatárztt esetekben az üzleti kapcslatra és az ügyleti megbízásra vnatkzóan az alábbiakat köteles rögzíteni: 4

5 üzleti kapcslat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét Tvábbá fentieken kívül a Bank a teljesítés körülményét (hely, idő, mód) is rögzítheti, valamint kérheti a pénzeszközök frrására vnatkzó infrmációk rendelkezésre bcsátását. 2. Nyilatkztatási kötelezettség 2.1. Tényleges tulajdnsi nyilatkzat Jelen Hirdetmény 1.1. bekezdésében meghatárztt esetekben, mind a természetes személy ügyfél, mind a jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles - a szlgáltató által meghatárztt módn - írásbeli nyilatkzatt tenni a következőkre vnatkzóan: Természetes személy esetén A saját vagy a tényleges tulajdns nevében vagy érdekében jár el Amennyiben a természetes személy ügyfél arról nyilatkzik, hgy tényleges tulajdns nevében vagy érdekében jár el, a tényleges tulajdns alábbi adatait köteles megadni a Bank részére: családi és utónevét lakcímét államplgárságát Jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén A jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkzni a jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdnsáról és a tényleges tulajdns alábbi adatairól: családi és utónevét lakcímét államplgárságát Amennyiben a Bank szükségesnek ítéli, jgsult a tényleges tulajdns vnatkzásában az alábbi kiegészítő adatkat is bekérni: aznsító kmányának típusát és számát születési helyét és idejét 5

6 anyja nevét külföldi esetén magyarrszági tartózkdási helyét tvábbá, hgy kiemelt közszereplőnek minősül-e amennyiben a tényleges tulajdns kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkzatnak tartalmaznia kell, hgy mely pnt alapján (lsd. Hirdetmény 2.2. pntja) 2.2. Kiemelt közszereplő A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a szlgáltató részére írásbeli nyilatkzatt tenni arra vnatkzóan, hgy saját rszágának jga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkzatnak tartalmaznia kell, hgy az alábbiakban részletezettek közül mely pnt alapján minősül kiemelt közszereplőnek, tvábbá köteles megjelölni pénzeszközeinek frrását. Amennyiben a Bankkal egy külföldi kiemelt közszereplő kíván üzleti kapcslatt létesíteni, vagy a Bank részére ügyleti megbízást adni, annak létrejöttére, avagy teljesítésére kizárólag a mindenkri vnatkzó szabályzat szerinti illetékes vezető jóváhagyását követően kerülhet sr. Kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fnts közfeladatt lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fnts közfeladatt láttt el, tvábbá az ilyen személy közeli hzzátartzója, vagy akivel közismerten közeli kapcslatban áll. A Pmt. értelmében fnts közfeladatt ellátó személy: az államfő, a krmányfő, a miniszter, az államtitkár, az rszággyűlési képviselő, az alktmánybíróság és lyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a közpnti bank legfőbb döntéshzó szervének tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatáss állmányú főtiszti rendfkzatú, tábrnki besztású és tábrnki rendfkzatú tagjai, a többségi állami tulajdnú vállalkzás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. A Pmt. a Ptk. (Plgári Törvényköny) szerinti meghatárzásban alkalmazza a közeli hzzátartzók minősítését, kiegészítve az élettárssal. Ptk. szerint az alábbi személyek minősülnek közeli hzzátartzónak: házastárs bejegyzett élettárs egyeneságbeli rkn örökbefgadtt mstha- és neveltgyermek 6

7 az örökbefgadó mstha nevelőszülő testvér A Pmt. értelmezésében a kiemelt közszereplővel közeli kapcslatban álló személyek a következők: bármely természetes személy, aki a fnts közfeladatt ellátó személlyel közösen ugyanazn jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdnsa vagy vele szrs üzleti kapcslatban áll; bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdnsa lyan jgi személynek vagy jgi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fnts közfeladatt ellátót személy javára hztak létre április 10. Erste Bank Hungary Zrt. 7

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2013 Pénzmosási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.04.14-e után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. március 17-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben