S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában"

Átírás

1 Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:... Képviseletében eljáró személy neve, beosztása: Levelezési cím:. Kapcsolattartó neve:... Telefonszáma:... címe:... mint Munkáltató (továbbiakban: Munkáltató) másrészről az ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 79-es szám / /, Pénzforgalmi bankszámlaszám:, Levelezés címe: 1385 Budapest, Pf. 846., továbbiakban: Pénztár) (továbbiakban együtt: Felek) között munkáltatói hozzájárulás és az ezen alapuló munkáltatói tagság tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: A Felek kölcsönös tudomással bírnak az alábbiakról: 1. A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosítói Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, országos, területi alapon szerveződött önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár. 2. Az Öpt. lehetővé teszi, hogy a Munkáltató alkalmazottjának nyugdíjpénztárbeli tagdíjfizetési kötelezettségét egészben, vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). 3. A pénztári tagdíj levonásáért és a levont tagdíj, illetve a munkáltatói hozzájárulás rendszeres átutalásáért a Munkáltatót terheli a felelősség. 4. A pénztári tagdíj megállapításának módját, minden pénztártagra nézve kötelező egységes tagdíj mértékét a Pénztár mindenkor hatályos Alapszabálya határozza meg. 5. A Munkáltató vállalja, hogy a Pénztárba a jelen Szerződés aláírásának napjáig belépett és a későbbiekben pénztártagként belépő munkavállalóit a jelen Szerződés keretei között munkáltatói hozzájárulás jogcímén támogatja.

2 6. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az Öpt. 12. (2) bekezdése alapján a jelen Szerződésben rögzített munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll. 7. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az Öpt. 2..(3) bekezdés b.) pont alapján a jelen Szerződésben vállalt fizetési kötelezettsége egyoldalú kötelezettségvállalás, ezért a jelen Szerződés alapján kifizetett összegeket sem a Pénztárral, sem a munkáltatói hozzájárulásban részesített pénztártaggal szemben visszakövetelni nem jogosult. 8. A Munkáltató vállalja, hogy a jelen Szerződés szerinti valamennyi pénztártag munkavállalójának munkáltatói hozzájárulás jogcímen megfizet: (A kívánt rész aláhúzandó és megfelelően kitöltendő!) a) minden hónapban, az előre meghatározott... Ft összeget, vagy b) minden hónapban, a munkavállaló havi munkabére után számított... %-ának megfelelő összeget, de minimum... Ft-ot, és maximum... Ft-ot, vagy c) béren kívüli juttatási (cafeteria) rendszerben munkavállalónként a munkavállaló választása és írásbeli nyilatkozata szerinti mértékben. d) a Munkáltató a fentiekben meghatározott munkáltatói hozzájárulás mértékétől az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt az alábbi módon: A nyugdíjkorhatárt megelőző... évtől... évig... Ft vagy... %. 9. A Munkáltató a munkáltatói hozzájárulást 20 év hónap kezdődő hatállyal, a Pénztár Alapszabályában meghatározott - tagdíjfizetés esedékességére irányadó határidőre tekintettel - a tárgyhót követő hó 15. napjáig havonta köteles a Pénztár Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi bankszámlájára átutalni. 10. A Munkáltató vállalja, hogy a pénztártag munkavállalója által a Pénztár részére tett külön rendelkezés alapján munkabéréből levonandó egyéni tagdíjat levonja, és legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a Pénztárnak átutalja a Pénztár Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi bankszámlájára. 11. A Munkáltató köteles a munkáltatói hozzájárulás és a pénztári egyéni tagdíj havi átutalásához kísérőjegyzéket készíteni és azt az átutalással egyidejűleg a Pénztárnak papíron a Pénztár levelezési címére (1385 Budapest, Pf. 846.) vagy elektronikus úton a Munkáltató címéről a Pénztár címére ( cím: megküldeni a Pénztár által meghatározott formában és adattartalommal. A kísérőjegyzék formanyomtatvány mintáját és adattartalmát a jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 12. Amennyiben a pénztártag a Munkáltatótól írásban kéri, a Munkáltató a kérelmező pénztártag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes összegének vagy egy részének teljesítését szüneteltetheti vagy megszüntetheti. Egyebekben a Munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti vagy szüntetheti meg. A Munkáltató továbbá szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a pénztártag munkaviszonya szünetel, illetve munkabér a részére nem jár. Ennek feltételeit a Munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. 13. Munkáltató tanácskozási joggal jogosult részt venni a pénztári küldöttközgyűléseken, továbbá amennyiben az általa adott munkáltatói hozzájárulás meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50%-át, jogosult az Ellenőrző Bizottságba egy szavazati joggal rendelkező képviselőt delegálni. 14. A Felek a jelen Szerződés szerinti adataikban történt változásról a változást követően haladéktalanul kötelesek egymást írásban értesíteni.

3 15.Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról, vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni (akadályközlés). Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 16.Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tartalmát képező, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik felet érintő információkat a Ptk. 2:47. -ában foglaltak szerint az érintett fél üzleti titkaként kezelik. Felek vállalják, hogy üzleti titoknak minősülő információt sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem időbeli korlátozás nélkül annak megszűnését követően a másik fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen harmadik személy számára nem szolgáltatnak ki és nem tesznek hozzáférhetővé. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 17.A jelen Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen Szerződést bármelyik Fél 30 napos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül jogosult felmondani. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése közös megegyezéssel írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet. 18.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Öpt. az a évi V. törvény (Ptk.), valamint a Pénztár Alapszabályának rendelkezései irányadóak. A Munkáltató kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Pénztár hatályos Alapszabályát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, amely elérhető a Pénztár internetes oldalán (https:///static/nyp/download/alapszabaly_aktualis.pdf). A felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. Kelt:..., Munkáltató cégszerű aláírása.. ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár cégszerű aláírása

4 1. sz. melléklet KÍSÉRŐJEGYZÉK Munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj átutalásához Munkáltató neve:. Munkáltató székhelye:.... Ügyintéző neve, telefonszáma: Tárgyhó: év hónap Munkavállaló pénztártag neve Adóazonosító jele Munkáltatói hozzájárulás (Ft) Pénztártag által fizetett egyéni tagdíj (Ft) Kelt: Munkáltató aláírása

5 AZONOSÍTÁSI ADATLAP JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE a évi CXXXVI. tv. 7. -ban előírt kötelezettség végrehajtásához A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat melléklete A Munkáltató azonosító adatai (Kötelezően kitöltendő!) Név, rövidített név: Székhely / mo-i fióktelep címe: Fő tevékenységi kör: Cgj/határozati, nyilvántartási szám: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai:... A Munkáltató képviseletében eljáró személy azonosító adatai (Kötelezően kitöltendő!) Családi és utónév: Születéskori név: Születési hely, idő: Anyja neve:... Állampolgárság:.... Lakcím: Azonosító okmány típusa Személyazonosító igazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 1 Vezetői engedély Útlevél Egyéb Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Az azonosítást végző személy neve ( kódja), aláírása, bélyegző Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem. Dátum:..... Azonosítást végző személy aláírása, bélyegző 1 Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni

6 ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI 1 NYILATKOZATA (2007. évi CXXXVI. tv. 8. ) JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI! Alulírott...., (mint a... képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE ÖNKÉNTES (1138 Budapest, Népfürdő u , továbbiakban: Pénztár) részére nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek): Család és utónevei: Születéskori név (amennyiben különbözik) Állandó lakcím: Állampolgárság: Magyar Egyéb: Azonosító okmány típusa Személyazonosító igazolvány Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén): Születési hely és idő: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 1 Vezetői engedély Útlevél Egyéb Anyja neve: Család és utónevei: Születéskori név (amennyiben különbözik) Állandó lakcím: Állampolgárság: Magyar Egyéb: Azonosító okmány típusa Személyazonosító igazolvány Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén): Születési hely és idő: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 1 Vezetői engedély Útlevél Egyéb Anyja neve: Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat a kitöltéskori helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a Pmt. értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jeleznem kell a Pénztár részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget vállalok ennek betartására. Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv.10. (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum: cégszerű aláírás (a képviseletre jogosult azonosított személy/személyek) 1 Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni

7 1 Tényleges tulajdonos, az a természetes személy: - aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Ptk. meghatározó befolyásról szóló részében meghatározott módon - rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, - aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával (a Ptk meghatározó befolyásról szóló előírása), Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, továbbá - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy - aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni. Vezető tisztségviselő a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott személy. Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti átvilágításról A évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint a Pénztár részére is kötelező, hogy a munkáltatót, mint ügyfelét beazonosítsa, ha a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, vagy támogatói adományozás céljából a nyugdíjpénztárral szerződést köt. Az átvilágítás az alábbiak szerint történik: a. Egyszerűsített átvilágítás : Kizárólag a Pmt ban felsorolt ügyfeleknél lehet alkalmazni A Munkáltatói szerződéshez, vagy az Adománylevélhez a szervezetről nem kell csatolni azonosító okiratot, vagy annak másolatát és nem kell a szervezet nevében személyesen eljárni, így nincs (természetes személyre vonatkozó) személyes átvilágítási feladat. b. Normál átvilágítás: Minden ügyfélnél alkalmazandó, aki nem esik az egyszerűsített átvilágítás körébe A tulajdonos, vagy a munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(ek) személyes megjelenése szükséges a Pénztár ügyfélszolgálati irodáján (1138 Budapest, Népfürdő u ), vagy bármely Erste Bank fiókjában. Az alábbi dokumentumokat kérjük: Azonosítási adatlap jogi személyek részére (a megjelenő természetes személy/személyek személyes okmányairól az adatokat Azonosítási adatlapra rögzíti a Pénztár ügyintézője vagy a banki tanácsadó és aláírásával hitelesíti azokat) Tényleges tulajdonosi nyilatkozat 30 napnál nem régebbi okirat másolata: cégkivonat, végzés, cégbejegyzés vagy erre irányuló kérelem benyújtását megelőzően a társasági szerződés vagy alapszabály vagy alapító okirat Kérjük, hogy a munkáltatói szerződés Önök által aláírt 2 példányával együtt a kért dokumentumokat is szíveskedjenek a Pénztár rendelkezésére bocsátani. Együttműködésüket köszönjük!

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2013 Pénzmosási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben