Munkáltatói szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatói szerződés"

Átírás

1 Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf cím: adóigazgatási száma: Képviseletre jogosult: Igazgatótanács elnöke számlavezető bankja: ERSTE Bank Zrt. számlaszáma: a továbbiakban Pénztár, másrészről Cégnév: székhelye: Levelezési címe: adóigazgatási száma: Cégjegyzékszám: Fő tevékenységi kör:... Képviseletre jogosult:.... Kapcsolattartó: Telefon:.. számlavezető bankja:... számlaszáma:... a továbbiakban Munkáltató között a mai napon az alábbi feltételek mellett: a továbbiakban együttesen (Felek) 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. Törvény (a továbbiakban: Öpt.) rendelkezései alapján tagjai részére - a Pénztár alapszabályában foglaltak szerint - nyugdíjszolgáltatást biztosít. A Munkáltató érdekelt alkalmazottai jövőbeni szociális biztonságának, nyugodt idős korának megteremtésében, s e cél elérése érdekében anyagilag is hozzá kíván járulni a dolgozók jövőjének megalapozásához. Ezért a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató az Öpt. 12. par. (1) bekezdése alapján alkalmazottainak a Pénztár felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettségét a jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseinek alapján átvállalja. 1

2 2. A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE 2.1. A munkáltatói tag kötelezettséget vállal arra, hogy a nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban álló pénztártagokat havonta pénztártag munkavállalónként jelen szerződés keretei között munkáltatói hozzájárulás jogcímén támogatja A Munkáltató vállalja, hogy jelen szerződés 2.1. pontja szerint valamennyi pénztártag munkavállalójának munkáltatói hozzájárulás jogcímén..év.hónaptól kezdődően megfizet a pénztár részére havonta a.)..ft-ot, vagy b.) a munkavállaló rendszeres bérének %-át (minimum Ft, maximum.ft), vagy c.) béren kívüli juttatási (cafetéria) rendszerben munkavállalónként a munkavállaló választása szerinti összeget. A tagdíjfizetésre a Pénztár alapszabályában meghatározott rendelkezések vonatkoznak. 3. A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS ESEDÉKESSÉGE, ÜTEMEZÉSE, FIZETÉSÉNEK MÓDJA ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 3.1. A munkáltató a 2.) pontban körülírt hozzájárulást, valamint a pénztártagokról a pénztártag felhatalmazása alapján levont összeget havonta egy összegben, a bérfizetést megelőzően, de legkésőbb a bérfizetést követő hónap 20.-ig beérkező banki átutalással teljesíti a Pénztár bankszámlájára a ERSTE Banknál vezetett számú számlára. A felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltatónak joga van a hozzájárulást az esedékesség előtt is teljesíteni (előteljesítés). Az adóéven belüli teljesítés érdekében a december havi tagdíj átutalása december 31-ig történő jóváírással esedékes A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a nála alkalmazásában álló pénztártag(ok) Pénztár számára teljesített, a 2.) pontban körülírt hozzájárulás feletti rendszeres befizetéseit (a pénztártag tagdíja mínusz a munkáltatói hozzájárulás) - pénztártaggal kötött megállapodás alapján - a pénztártag(ok) munkabéréből vagy egyéb számukra folyósított járandóságaiból levonja és a munkáltatói hozzájárulás teljesítésével egyidejűleg a meghatározott bankszámlára átutalja. A hozzájárulásban részesülő munkavállalók listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK KEZDETE ÉS MEGSZÜNTETÉSE AZ EGYES PÉNZTÁRTAGOK ESETÉBEN A Munkáltató tagdíj átvállalási kötelezettsége abban a hónapban kezdődik, amikor a Munkáltató alkalmazásában álló tag díjfizetése kezdődik. Ha valamely tag munkaviszonya a Munkáltatónál bármely oknál fogva megszűnik, a Munkáltató arra a hónapra fizet munkáltatói hozzájárulást, amelyben a pénztártag utolsó munkában töltött munkanapja van. A tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésének időtartama alatt a munkáltatói hozzájárulás is szünetel. 5. A MUNKÁLTATÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A Munkáltató vállalja, hogy a banki átutalással megegyező összegről az utalással egy időben a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal, az aktuális törzs és pénzforgalmi adatokat (név, adóazonosító jel, lakcím, összeg) tartalmazó listát, postai úton, vagy -en megküldi a Pénztár részére. 2

3 A Munkáltató vállalja, hogy többhavi tagdíj utalás esetén a vonatkozó hónap és összeg szerinti bontásban munkavállalónként közli. A Munkáltató haladéktalanul köteles jelezni a havi adatszolgáltatással egyidejűleg valamely pénztártag alkalmazottja munkaviszonyának megszűnését, nyugdíjazását, elhalálozásának tényét, időpontját. 6. MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS SZÜNETELTETÉSE Amennyiben a pénztártag azt a Munkáltatótól írásban kéri, a Munkáltató a kérelmező pénztártag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes összegének, vagy egy részének teljesítését szüneteltetheti, vagy megszűntetheti. A Munkáltató köteles a pénztártag erre vonatkozó kérelmének másolatát a Pénztár számára eljuttatni. Egyebekben a Munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti, vagy szüntetheti meg. A munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a tag munkaviszonya szünetel, illetve részére munkabér nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell megállapítania. A szünetelés tényéről a munkáltató a Pénztárt értesíti 7.1. A MUNKÁLTATÓ RÉSZVÉTELE A PÉNZTÁR ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁBAN Ha a Munkáltatók által fizetett hozzájárulás eléri, vagy meghaladja a pénztár tagdíj bevételének 50 %- át, a Munkáltatók jogosultak a Pénztár Ellenőrző Bizottságában egy szavazati joggal részt venni A FELEK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA A Felek vállalják, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban minden olyan információról tájékoztatják egymást, amely a tevékenységük sikeres ellátásához szükséges. Vállalják továbbá, hogy a jelen megállapodás teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködnek. Felek vállalják, hogy mindenkor betartják a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Pénztár vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket és az Alapszabály rendelkezéseit és a fentieknek megfelelően kezeli a pénztártagok személyes adatait. Vállalja továbbá, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, illetve azt, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi, hogy azok biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Felek kijelentik, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok alapján, bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Felek kijelentik, hogy megőrzik a másik Félről tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot azt harmadik személynek különösen indokolt és jogszabály által meghatározott jogos érdekük érvényesítését kivéve át nem adják, fel nem használják, vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozzák. A jelen megállapodásban meghatározott titoktartási kötelezettség a jelen megállapodás megszűnését követően időbeli korlát nélkül hatályban marad. 8. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE A szerződés az aláírás napján lép hatályba, figyelemmel a 2.2. pontban leírtakra. Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időtartamra kötik meg. A megállapodás csak írásban módosítható. 3

4 A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja. A szerződés megszűnik, ha a Munkáltató vagy a Pénztár jogutód nélkül megszűnik. 9. A JOGVITÁK RENDEZÉSE A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton, peren kívül rendezni. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK A munkáltató kijelenti, hogy a Pénztár Alapszabályának rendelkezéseit ismeri, és kötelezettséget vállal az Alapszabály rendelkezéseinek betartására. A Munkáltató felelősséget vállal az általa felvett és a Pénztár felé továbbított, jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. A Pénztár a Munkáltató külön, írásbeli kérése alapján a tagdíjbefizetésekkel és az egyéni nyugdíjszámlákkal kapcsolatos egyeztetésre lehetőséget biztosít. A szerződés 3. számú melléklete a kötelezően kitöltendő Azonosítási adatlap a Jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, egyéni vállalkozó részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásról szóló évi CXXXVI. Tv. 7. -ban előírt kötelezettség teljesítéséhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. Törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt, Pénztár Munkáltató Mellékletek: 1. sz.. melléklet Hozzájárulásban részesülő munkavállalók adatai 2. sz. melléklet: Munkáltatói átutalás melléklete 3. sz. melléklet Azonosítási adatlap + 30 napnál nem régebbi cégkivonat 4

5 1. sz. melléklet Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulásban részesülő munkavállalók adatai Munkáltató neve: Név adóazonosító jel: lakcím: 5

6 2. sz. melléklet MUNKÁLTATÓI ÁTUTALÁS MELLÉKLETE (Valamennyi átutaláshoz az utalással egy időben kérjük megküldeni) Nyugdíjpénztár neve: Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Számlaszáma: Munkáltató neve:.. Munkáltató címe: Ügyintéző neve, telefonszáma: Az átutalás dátuma: Tagdíj vonatkozási hónap:.. Név Adóazonosító jel Tagdíj munkavállalói része Tagdíj munkáltatói része Összesen: (Munkáltató cégszerű aláírása) Postázási cím: 1525 Budapest, Pf. 85.; fax: ; 6

7 AZONOSÍTÁSI ADATLAP Jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, egyéni vállalkozó részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásról szóló évi CXXXVI. Tv. 7. -ban előírt kötelezettség teljesítéséhez Munkáltató, adományozó neve:. Adószáma: Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetében magyarországi fióktelepének címe: 3. sz. melléklet irsz. város.. utca, házszám Cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet cégjegyzékszáma:. Egyéb szervezet létrejöttét (nyilvántartásba vételről, bejegyzésről) szóló határozat száma és nyilvántartása:. Egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy a nyilvántartásba vétel száma:. Mint az ügyfél nevében eljáró személy nyilatkozom, hogy a jogis személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosai az alábbi személyek, azok hiányában vezető tisztségviselői Ügyfél nevében eljáró személy nyilatkozata: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszem, hogy a nyilvántartott adatokban történő változást 5 munkanapon belül be kell jelenteni a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztárnak. Kelt:. Ügyfél nevében eljáró személy neve, aláírása 7