Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig."

Átírás

1 A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti tagra vonatkozik kivéve a pártoló tagdíjat fizető tagokat -, amennyiben tagsági viszonya legalább három hónapja fennáll. Az itt meghatározott segély és támogatások pénzügyi fedezetét az egységeknél történő kifizetés esetén a levont tagdíj 50 %-a képezi, mely részükre az odatartozó tagok vonatkozásában havonta visszatérítésre kerül. Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja. tv.) alapján a szakszervezet adómentesen: temetési segélyben (Szja. tv. 1. számú melléklet 1.3. pont), támogatásban (Szja. tv. 1. számú melléklet 3.3. pont) részesítheti tagjait, az alábbiak szerint. 1.1 Temetési segély A házastárs vagy egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka) halála esetén adható Temetési segélyben részesíthető továbbá a tag halála esetén annak házastársa vagy egyeneságbeli rokona. 1.2 Támogatás Támogatás a szakszervezet tagjának az alábbi jogcímeken fizethető ki: a tag a) képzésének támogatására, b) egészségpénztári tagsági díjbefizetéséhez, c) önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díjbefizetéséhez, d) által kötött életbiztosítási díjbefizetéshez, e) gyermekének nevelésével kapcsolatos költségek (így pl. gyermekének születése, iskoláztatása) kifizetéséhez, f) által kulturális, művelődési szolgáltatás igénybevételéhez. 2. Szakszervezeti temetési segély - a segélyre jogosultságot adó ok bekövetkezését követő 60 napon belül -, illetve támogatás jelen szabályzat mellékletét képező formanyomtatványokon igényelhető. 3. A szakszervezeti kérelemhez csatolni kell 3.1 Temetési segély esetén: a halotti anyakönyvi kivonat és legalább egy a kérelmező nevére kiállított temetkezési számla másolati példányát. Amennyiben a számla nem a kérelmező, hanem valamelyik hozzátartozója nevére szól, a másolaton az alábbi nyilatkozatot kell feltüntetnie: A számlán szereplő költséget hozzátartozómmal közösen egyenlítettük ki. Dátum, aláírás. 1

2 3.2 Támogatás esetén: a) a hallgatói jogviszony igazolást, b) 1.2. b) és c) pontja tekintetében tagság fennállását igazoló okmányt, c) 1.2. d) pont tekintetében a biztosítási kötvény másolatát, d) 1.2. e) pont tekintetében a szabályzat mellékletét képező büntetőjogi nyilatkozatot, valamint - attól függően, hogy mire vonatkozik a kérelem - vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy az iskolalátogatási igazolást, e) 1.2 f) pont tekintetében a belépőjegy áráról a tag nevére kiállított számla másolatát. Segély, támogatás csak olvashatóan kitöltött kérelem és a szükséges igazolások, okmánymásolatok csatolása esetén fizethető ki. 4. Kérelem alapján megítélhető összegek 4.1 Temetési segély a) pontban foglaltak esetén maximum Ft, b) pontban foglaltak esetén a segély mértékét az egységek anyagi kereteikhez mérten maguk határozhatják meg, amely összeg a VPDSZ, HJB és GEB elnök együttes egyetértésével a központi költségvetés terhére maximum ,-Ft-tal kiegészíthető. 4.2 Támogatás 1.2 pont alatt felsorolt bármely jogcíme(ke)n kifizetett támogatás összege összesen tagonként éves szinten nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. Ennek nyilvántartása annak az egységnek a feladata, ahová a tag szakszervezetileg tartozik. 5. Temetési segély és támogatás juttatásának közös szabályai 5.1.Kérelem benyújtása A kérelmet mindig annak a szakszervezeti alapszerv vagy csoport (továbbiakban: egység) tisztségviselőjének kell átadni, ahová a kérelem benyújtásakor a tag szakszervezetileg tartozik Amennyiben a tag a központhoz tartozik, akkor kérelmét a VPDSz központi irodájába kell közvetlenül megküldenie Kérelem elbírálása A benyújtott kérelem elbírálására a tag hovatartozása szerinti egység jogosult. a) Amennyiben az egység önálló gazdálkodást folytat az eljárás a következő: az elbírálás helyén alakult háromtagú bíráló bizottság dönt a temetési segély, támogatás összegéről és annak kifizetéséről, figyelemmel arra, hogy annak mértéke ne veszélyeztesse a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározott tartalékképzést. b) Amennyiben az egység gazdálkodást nem folytat: 2

3 az elbírálás helyén alakult háromtagú bíráló bizottság javaslatot tesz a kifizetendő temetési segély összegére, majd a kérelmet és annak mellékleteit a központi irodába megküldi Amennyiben a tag a központhoz tartozik, a kérelmet a HJB elnöke a GEB elnökével együtt bírálja el Temetési segély, támogatás összegének kifizetése A bíráló bizottság által meghatározott temetési segély és támogatás összegének kifizetése a) esetben a központ által visszatérített 50 %-os tagdíj összegének terhére a helyi pénztárból készpénzben történő kifizetéssel, vagy az egység által használt bankszámlaszámról a kérelmező által megjelölt számlaszámra történő átutalással, b) esetben az egységhez tartozó tagok központ által nyilvántartott 50 %-os tagdíj összegének terhére a központi főszámláról kérelmező által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet A temetési segély, támogatás átutalással történő teljesítéséről az egység erre a célra rendszeresített, Gazdálkodási Szabályzat mellékletét képező kérelme alapján a VPDSz elnökének jóváhagyásával - a GEB elnöke gondoskodik Amennyiben az alapszerv vagy csoport pénztárában (bankszámláján) nem áll rendelkezésre a temetési segély, támogatás kifizetéséhez szükséges összeg, illetve annak kifizetése veszélyeztetné a szervezeti egység gazdálkodását, a következő havi tagdíj-visszatérítések terhére a GEB elnökétől írásban előleg kérhető, amelynek összege - több ilyen kérelem esetén együttes összege - azonban nem haladhatja meg tárgyévre még várhatóan utalásra kerülő összes tagdíj-visszatérítés összegének 80 %- át Fentiektől eltérő kifizetésre csak különösen indokolt esetben a VPDSz elnökének és GEB elnökének együttes jóváhagyása mellett van lehetőség Keletkezett bizonylatok beküldése A helyi pénztárból kifizetett temetési segély(ek)hez, támogatás(ok)hoz kapcsolódó kérelme(ke)t és annak mellékleteit - a tárgyhónapban keletkezett egyéb bizonylatokkal együtt -, a kifizetést követő hónap 05-ig kell a szakszervezet központi irodájába Kísérő jegyzékkel beküldeni. A módosított szabályzat rendelkezéseit december 1-től kell alkalmazni. 3

4 1. számú melléklet TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai Név: Születési hely és idő:... Anyja neve:. Állandó lakhelye:.... Szolgálati helye:.... Nyt.sz.:.... Adóazonosító jel:.. Kérelmezett összeg:... Bankszámlaszám(amennyiben nem helyben történik a kifizetés):. Elhunyt személy rokonsági foka:. Csoport vagy alapszervezet javaslata:. kérelmező A kérelem és a becsatolt mellékletek alapján a bíráló bizottság a temetési segély kifizetését Indoklás:. bíráló bizottság elnöke HJB, illetve a GEB elnökének javaslata (5.2.2 pont): A kérelem és a becsatolt mellékletek alapján a HJB és a GEB elnöke a temetési segély kifizetését Indoklás:.. HJB elnöke GEB elnöke A temetési segély kifizetését a fentiek szerint jóváhagyom / nem hagyom jóvá* * Megfelelő rész aláhúzandó A kérelemhez csatolni kell jelen szabályzat 3.1 pontjában meghatározott mellékleteket. VPDSz elnöke 4

5 TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 2. számú melléklet Kérelmező adatai Név: Születési hely és idő:... Anyja neve:. Állandó lakhelye:.... Szolgálati helye:.... Nyt.sz.:.... Adóazonosító jel:.. A támogatást a jelen szabályzat 1.2 pontja alapján kérem. Kérelmezett összeg:... Bankszámlaszám(amennyiben nem helyben történik a kifizetés):. Csatolt mellékletek:.. Csoport vagy alapszervezet javaslata: kérelmező A kérelem és a becsatolt mellékletek alapján a bíráló bizottság a támogatás kifizetését Indoklás:. bíráló bizottság elnöke HJB, illetve a GEB elnökének javaslata (5.2.2 pont): A kérelem és a becsatolt mellékletek alapján a HJB és a GEB elnöke a támogatás kifizetését Indoklás:.. HJB elnöke GEB elnöke A támogatás kifizetését a fentiek szerint jóváhagyom / nem hagyom jóvá* * Megfelelő rész aláhúzandó VPDSz elnöke 5

6 Büntetőjogi nyilatkozat 3. számú melléklet Alulírott Név: Szül. hely, idő:... Adóazonosító jel:. Szolgálati hely: Szakszervezeti egység száma: Állandó lakhely: nyilatkozom, hogy a jelen szabályzat 3.2 c) pontjában foglaltak alapján igényelt szakszervezeti támogatást az alább megjelölt gyermeke(i)m vonatkozásában kérem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek(ek) velem közös háztartásban él(nek) / nem él(nek) velem közös háztartásba, de nevelését, nevelésüket anyagilag is támogatom.* GYERMEK Neve: Szül. helye, ideje:... Anyja neve: TAJ száma:. Állandó lakhelye: Neve: Szül. helye, ideje:... Anyja neve: TAJ száma:. Állandó lakhelye: Neve: Szül. helye, ideje:... Anyja neve: TAJ száma:. Állandó lakhelye: Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek...,. év hó. nap nyilatkozat tevő tag aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben nincs elegendő hely a gyermekek adatainak kitöltésére, újabb lapot szükséges csatolni. 6

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére BEVEZETŐ A Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei segélyezési munkájukat évtizedek

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születési név: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs, bejegyzett élettárs, elvált

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6..

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6.. Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2015.(II.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól Pincehely Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben