Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére"

Átírás

1 Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére

2 BEVEZETŐ A Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei segélyezési munkájukat évtizedek óta koordináltan, a Vasutasok Szakszervezete illetékes szervezeteinek (Kongresszus, Választmány, Elnökség) iránymutatásával végzik. Az alapszervezetek a hatályos pénzügyi- és adójogszabályok figyelembevételével látják el az Alapszabályban is rögzített segélyezési feladataikat. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályozással a segélyezésben felelősen résztvevő tisztségviselők (SzB tagok, titkár, gazdasági felelős, segélyezési bizottsági tagok) munkájához kívánunk segítséget nyújtani. A szabályzattal továbbra is az egységes alapelvekre épülő segélyezés érvényesülését várjuk a Vasutasok Szakszervezetéhez tartozó valamennyi alapszervezetnél. A segélyezés célja: A váratlanul nehéz anyagi helyzetbe kerülő szakszervezeti tagok részére gyors segítség nyújtása (pénzbeni, természetbeni). A szakszervezeti segély forrása: Az alapszervezeteknél maradó tagdíjrészesedés és minden egyéb bevétel. A segélyezésnél alapvető szempont hogy a tag rendelkezzen egy éves folyamatos tagsággal! A szakszervezeti tagdíjat az Alapszabályban rögzített mértékben kell megfizetni! Segélyezés szempontjából a jogfenntartó tagot (terhességi és gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és segélyben részesülő, önhibáján kívül munkanélkülivé váló, fizetés nélküli szabadságon lévő) - rendszeres tagdíjfizetés esetén - megilletik a tagsági jogok. A tagfenntartó a tagok számára biztosított juttatásokban nem részesülhet! A segélyezés jogcímei: I. Temetési segély II. Szociális segély I. TEMETÉSI SEGÉLY A temetési segély adómentesen adható az eltemettetőnek: - az elhunyt szakszervezeti tagsága alapján, - az eltemettetőnek saját VSz tagsága alapján, amennyiben az elhunyt nem volt a Vasutasok Szakszervezetének tagja. Az adómentesen fizethető temetési segély feltételei mindkét esetben azonosak. Csak annak az eltemettetőnek fizethető, aki házastársát (élettárs esetében nem!) vagy egyeneságbeli rokonát (nagyszülő, szülő, gyermek, unoka) temettette el. A temetési segélykeretemhez csatolni kell: - a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát, - a felvevő (eltemettető) nevére kiállított temetési számlát, mely tartalmazza az elhunyt nevét (asszonynév esetén a leánykori nevet is). A temetési segély intézményes, mértékét évente az alapszervezet határozza meg és azt írásban

3 rögzíti. Minden - a feltételeknek megfelelő - tagnak egységesen jár az adómentes temetési segély, függetlenül a szociális helyzetétől ( Nyugdíjas alapszervezet esetében a VSz Választmánya határozza meg a központi költségvetés terhére kifizethető összeg nagyságát, melyet az alapszervezet saját forrásból kiegészíthet ). E segélykérelmeket nem kell a Segélyezési Bizottság elé terjeszteni, azt közvetlenül és lehetőleg benyújtáskor az alapszervezet gazdasági felelőse -jogosultság esetén - közvetlenül fizeti ki. Kifizetéskor az eredeti halotti anyakönyvi kivonatra rá kell vezetni a kifizetés tényét, majd le kell fénymásolni és az eredetit vissza kell adni. A temetési segély az elhalálozást követő egy éven belül fizethető ki. (Ha az elhunyt és az eltemettető is tagja a VSZ-nek, akkor az elhunyt szakszervezeti tagsága szerinti alapszervezethez kell a kérelmet benyújtani és a segélyt ott kell kifizetni!) II. SZOCIÁLIS SEGÉLY A szakszervezeti tagnak adható, szociális rászorultság esetén. Szociális segély: A szociálisan rászorulónak pénzben vagy természetbeni formában, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Szociálisan rászoruló: Az a magánszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külső segítséggel képes biztosítani. Az alapszervezet azt a tagot részesítheti adómentesen szociális segélyben: - Akinek egészsége oly mértékben károsodott, hogy állandó orvosi kezelésre szorul. Orvosi igazolás csatolandó! - Elemi kárt, természeti katasztrófát szenvedett (tűzkár, árvíz, betörés, stb.). Az illetékes hatóságok jegyzőkönyvei csatolandók! - Csonkulásos baleset érte (legalább 67 %-os). Baleseti jegyzőkönyv másolata csatolandó. - Átmenetileg, valamilyen okból kifolyólag igazolhatóan súlyos anyagi helyzetbe került. A szükséges dokumentumok csatolandók! Minden esetben vizsgálni kell az igénylő, az igénylő által eltartottak jövedelmi, vagyoni, megélhetési viszonyát is. Vizsgálni kell, hogy a család rendelkezik-e nagy értékű ingatlannal, személygépkocsival, esetlegesen nyereséges vállalkozással. Környezettanulmány is csatolandó a segélykérelemhez. Egy éven belül egy tag többször is részesíthető szociális segélyben a rászorultságától és az alapszervezet anyagi lehetőségétől függően. ALAPSZERVEZETI FELADATOK Minden alapszervezetben meg kell választani a segélyezési bizottságot. Ennek minimum 3 főből kell állnia. A Segélyezési Bizottságnak az Alapszabály alapján, a segélyezési szabályzat szerint, az adójogszabályok figyelembevételével kell működnie!

4 A Bizottság szükség szerint ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a résztvevőknek alá kell írni. A Bizottság a beérkező kérelmeket időrendben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - sorszám, - elbírálás időpontja, - segélykérő neve, - kifizetendő összeg, (adómentes, adóköteles), - beérkezés időpontja, - elutasítás, - a segély fajtája (temetési, szociális), - jegyzet. A Segélyezési Bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy a segélykérő lapokon: - a szükséges adatok szerepelnek-e, - bizalmi javaslata, - környezettanulmány, - a szükséges okmányok csatolva vannak-e (pl.: orvosi igazolás jegyzőkönyv stb.). A kitöltött segélykérő lapot a kérelmező a bizalmi javaslatával juttathatja el a Bizottsághoz. A szakszervezeti bizalmi is kezdeményezheti és javasolhatja a szociális segélyt. Ebben az esetben ő állítja ki a segélykérő lapot és a megfelelő rovaton indokolhatja javaslatát. Az intézményes segély kifizetéséhez nem szükséges bizalmi javaslat, ha azonban kiegészül szociális segélykérelemmel is, a bizalmi javaslatával ellátva kell a Bizottsághoz elbírálásra benyújtani. A beérkezett szociális segélykérelmeket a Segélyezési Bizottság bírálja el, a kérelmezőket döntéséről értesíti. Az elutasított segélykérőket minden esetben írásban - az elutasítás indoklásával - a bizalmi útján tájékoztatni kell. A Bizottság döntése alapján a szociális segély lehet adómentes, vagy adóköteles, ezt a segélykérő lapon fel kell tüntetni! A segélyezéssel kapcsolatos jogsérelem ügyében a kérelmezőnek joga van a felettes szakszervezeti szervhez - szakszervezeti középszervhez - a VSZ Elnökségéhez fordulni. A szakszervezeti bizottság titkárának - indokok alapján - joga van a Bizottság döntését felülbírálni és másodfokú döntésre az SzB elé terjeszteni. Ezt a tényt a segélykérő lapon is rögzíteni kell! A Segélyezési Bizottság a segélyek tárgyalásáról felvett és általa aláírt jegyzőkönyvet, valamint az elbírált segélykérelmeket, melyekre döntésüket felvezették (a Bizottság vezetője alá is írta) az SzB gazdasági felelősének juttatja el, aki a segélyt kifizeti. Az SzB titkár és a Segélyezési Bizottság tagjainak segélykérelmét az SzB bírálja el és dönt a bizottság helyett. A segélyezett a kifizetést a segélykérő nyomtatványon aláírásával ismeri el. Ha a segély adóköteles, a levonandó adóelőlegről és az önadózás tényéről a segélyezettet nyilatkoztatni kell! A kifizetett összegről és a levont adóelőlegről igazolást kell adni a segélyezettnek. Ha a segély személyes felvételében akadályoztatva van a segélyezett (betegállomány, más telephely stb.) a gazdasági felelős a segélyezett által írásban meghatalmazott személy részére (2 tanúval hitelesített meghatalmazás alapján) is kifizetheti a segélyt. A segélyezett részére - saját kérésére - bankszámlájára átutalással vagy lakcímére kifizetési utalványon is el lehet juttatni a segély összegét. Az átutalás tényét fel kell vezetni a segélykérő lapra. Ha az átutalt összeget a segélyezett nem veszi át, a bankszámlára visszaérkezett összeget: - egyéb bevételként kell lekönyvelni (ha elhunyt a kérelmező), - kötelezettségen kell nyilvántartani (ha megváltozott a lakáscím). A kötelezettségen nyilvántartott segélyt a megfelelő címre ismét át kell utalni!

5 A segélyben részesülő tag, illetve az alapszervezetek gazdálkodásának védelmében a segélykérelmek elbírálásánál, kifizetésénél, az adómentesség vagy adókötelezettség megállapításánál az SZJA törvényben foglaltak szerint kell eljárni. A segélyezési munkáról az alapszervezet testületeit szükség szerint, a tagokat taggyűlés keretében legalább évente tájékoztatni kell. Az írásos dokumentumokat annak elévüléséig meg kell őrizni! Az alapszervezet segélyezési tevékenységét a PEB vagy pénzügyi ellenőr köteles ellenőrizni, a jogszabályok figyelemmel kísérésével is segíteni. Az alapszervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, vagy pénzügyi ellenőre, illetve a VSZ PEB tagjai, valamint a Vasutasok Szakszervezete által megbízott személyek jogosultak: - az alapszervezet segélyezésének ellenőrzésére, - az eljárás gyakorlati (pénzügyi-, adó-, könyvelési) munkájának kialakítására, annak segítésére, - a szabálytalanságok megakadályozására, azok megállapítására, esetleges nyilvánosságra hozatalára és a személyes vagy büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezésére. A segélyezési szabályzat január 01-től érvényes. Egyidejűleg minden korábbi szabályozás hatályát veszti. Budapest, október Vasutasok Szakszervezete Elnöksége

6 FÜGGELÉK Az Alapszervezeti Segélyezési Szabályzathoz, a Nyugdíjas Alapszervezetek részére az intézményes temetési segély kifizetéséhez A Vasutasok Szakszervezete Választmánya határozata alapján január 1-től a VSZ nyugdíjas tagjainak elhalálozása esetén a központi költségvetés terhére 3.000,-Ft intézményes temetési segély fizethető ki. Az intézményes segély a tag elhalálozása esetén jár, hozzátartozókra nem terjed ki. Az intézményes segély annak a nyugdíjas tagnak az elhalálozása esetén fizethető ki, aki közvetlenül a nyugdíjazást megelőzően legalább 5 évig a Vasutasok Szakszervezete tagja volt. A temetési segély annak az eltemettetőnek fizethető ki, akinek a nevére a temetési számlát kiállították, aki házastársa (élettárs nem!)vagy egyeneságbeli rokona (szülő, gyermek, unoka) az elhunytnak. Az alapszervezetek részére a VSZ negyedévenként utólag írásbeli kérelem alapján a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetén keresztül fizeti ki a segély összegét. A temetési segély igénylésének és kifizetésének menete: - A nyugdíjas alapszervezeteknek az összesítő nyomtatvány kitöltésével, az egyénenként kiállított segélykérő lap és a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a temetési számla másolatának csatolásával kell az igénylést benyújtani. - A felsorolt nyomtatványokat és az okmányok másolatát meg kell küldeni a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezete részére, az általuk megjelölt határidőre, ahol az igényelt segélyeket ellenőrzik, majd az összeg eljuttatásának módját és időpontját egyeztetik a nyugdíjas szervezet vezetőjével. A Választmány határozata alapján - amennyiben lehetőség van rá - az alapszervezetek a segély összegét megelőlegezhetik.

7 1. melléklet A szakszervezet - mint önsegélyező feladatot is ellátó társadalmi szervezet - által nyújtott szociális segély attól függően adóköteles vagy adómentes, hogy a segélyezett anyagi körülményei milyenek. Ezt pedig minden esetben a kifizetőnek (szakszervezetnek) kell eldöntenie. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja törvény) pontja határozza meg azt, hogy kik minősülnek szociálisan rászorulónak: Szociálisan rászoruló az a magánszemély, akinek ( eltartottainak ) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külső segítséggel képes biztosítani." A szociális rászorultság mindig egyedi elbírálás tárgya. A levelében feltett kérdésre pontosan az egyedi elbírálás miatt nem lehet olyan választ adni, hogy amennyiben az egy főre eső jövedelem az éppen aktuális összegű minimálbért nem éri el, akkor megállapítható a szociális rászorultság ténye, mert elképzelhető, hogy a család vagyona átlagon felüli pl. nagy értékű személygépkocsi, ingatlan, vagy esetlegesen a a szociálisan rászorultnak" több nyereséges vállalkozása is van. De ugyanez igaz lehet fordítva is: Elképzelhető, hogy a szociális segélyt igénylő és vele együtt élő eltartottakra eső jövedelem jócskán meghaladja a havi minimálbért, azonban egy kis lakásban élnek, egy szobán három-négy gyerek osztozik, esetlegesen valamelyik rokkant, vagy állandó betegségben szenved stb. Tehát éppen ezért nem lehet egy általános definíció jellegű meghatározást adni, hogy milyen feltételek teljesítése esetén beszélhetünk szociálisan rászorultságról. Amit mindenféleképpen vizsgálni kell: - az az igénylő jövedelmi, vagyoni, megélhetési viszonya, - ezen túlmenően az igénylő által eltartottak megélhetési viszonyát is górcső alá kell vonni. Ezen szempontok alapján az eset összes körülményének vizsgálata után a Szakszervezetnek kell eldönteni, hogy ki kaphat szociális segély szociális rászorultsági alapon.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK - tanulmány - Készítette: Sárosi Péter 2006. december Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az ellenőrzések célterületei...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben