Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: január 5-től)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)"

Átírás

1 Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel az Alkotmánybíróság Hivatalában a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokkal összefüggő egyes szabályok rendjére az alábbi szabályzatot adom ki. I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1. A szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Alkotmánybíróság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) állományába tartozó közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre, valamint a munkaviszonyban álló munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkavállalók), a munkájuk elismerésével, jóléti, szociális és egészségügyi ellátásuk megszervezésével összefüggő feladatok ellátására terjed ki. (2) Az Alkotmánybíróság tagjaira a Szabályzat külön rendelkezés szerint terjed ki. (3) A munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogokat az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: munkáltató) gyakorolja. 2. Az egyes juttatások 2. (1) A Hivatal a Szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat nyújthatja: a) lakásépítési és vásárlási támogatás, b) Erzsébet utalvány formájában biztosított juttatás, c) egészségbiztosítás, d) szemüveg-vásárlási támogatás, e) sportlétesítmény használata, 1

2 f) csekély értékű ajándék, g) illetmény/munkabérelőleg h) temetési segély, i) saját halottá nyilvánítás. (2) Az egyes juttatásokkal kapcsolatos, a Szabályzatban foglalt rendelkezésektől különös méltánylást érdemlő esetben a munkavállaló kérelmére a munkáltató egyedi esetekben eltérhet. 3. A Szabályzat alkalmazásában: II. Fejezet Általános rendelkezések 3. Értelmező rendelkezések a) közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény szerinti jogviszony, b) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerinti jogviszony, c) közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 4. Az egyes juttatásokra vonatkozó közös szabályok 4. (1) A 2. -ban foglalt juttatások a 2. (1) bekezdés h) pontja szerinti juttatás kivételével a Hivatal költségvetési forrásainak rendelkezésre állása függvényében adható juttatásnak minősülnek. (2) A 2. (1) bekezdés b), c), f) pontjaiban foglalt egyes juttatások adhatóságáról, konkrét összegéről, valamint kifizetésének időpontjáról a Hivatal költségvetése, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény és az egyéb irányadó jogszabályok figyelembevételével a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a munkáltató dönt. (3) A 2. (1) bekezdés a) pontjában foglalt juttatásról a munkáltatóhoz benyújtott egyedi kérelem alapján a Hivatal költségvetésének függvényében a munkáltató dönt. (4) A 2. (1) bekezdés i) pontjában foglalt juttatásról a szervezeti egység vezetőjének előterjesztése alapján a Hivatal költségvetésének függvényében a munkáltató dönt. 2

3 (5) A Hivatal költségvetése függvényében a juttatásokra vonatkozó keretösszeg felülvizsgálatára évente kétszer kerülhet sor. 5. (1) A Szabályzatban foglalt juttatásokra a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az a munkavállaló jogosult, aki a Hivatallal legalább három hónapja közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll. (2) A heti 35 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a 2. (1) bekezdés b) pontjában foglalt juttatásra a rá irányadó munkaidejéhez mérten időarányosan jogosult. (3) Nem jogosult a 2. -ban felsorolt juttatásra az a munkavállaló, a) aki felmentési, felmondási vagy lemondási idejét tölti, b) aki szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en vagy 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon van kivéve a 2. (1) bekezdés c), e) és h) pontjában foglalt juttatást, c) aki tartós külszolgálaton van, d) aki 30 napot meghaladóan keresőképtelen kivéve a 2. (1) bekezdés c), e), h) és i) pontjában foglalt juttatást, (4) A juttatásra való jogosultság megállapítása szempontjából az arról szóló munkáltatói döntés időpontjában fennálló állapotot kell figyelembe venni. Amennyiben a juttatás kifizetésének/kiadásának napján a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak bármelyike fennáll kivéve a nyugállományba vonulás céljából történő közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony megszüntetést, a munkavállaló a juttatásra nem jogosult. (5) A juttatások kifizetéséről, illetve az utalványok átadásáról a jóváhagyást követő 30 napon belül a gazdasági főigazgató intézkedik. III. Fejezet Az egyes juttatások igénybevétele, kiadása 5. Lakásépítési és vásárlási támogatás 6. A munkavállalók lakásépítése és vásárlása munkáltatói támogatásának szabályait külön szabályzat tartalmazza. 6. Erzsébet utalvány formájában biztosított juttatás 7. (1) Az Alkotmánybíróság tagja és a munkavállaló részére költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén Erzsébet utalvány formájában juttatás adható. (2) Az Erzsébet utalvány formájában biztosított juttatás tárgyévben legfeljebb nettó forint értékű lehet. 3

4 7. Egészségbiztosítás 8. (1) Költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén a betegségek korai felismerése, illetve orvosi alapellátás térítésmentes, magánrendelői igénybevétele érdekében a Hivatal egészségbiztosítási szerződést köthet. (2) A szerződésbe bevont munkavállalók jogviszonyának év közbeni megszűnése nem vonja maga után az egyéni szerződés megszüntetését, ugyanakkor a szerződéskötést követően a Hivatalba belépő munkavállalók a szerződés évére nem szereznek jogosultságot az ellátásra. 8. Szemüveg-vásárlás támogatása 9. (1) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet szerinti védőszemüvegre azok jogosultak, akik munkakörükből adódóan számítógépen dolgoznak és a munkavégzésre kijelölt helyükön számítástechnikai munkaállomással rendelkeznek, ideértve az Alkotmánybíróság tagjait is. (2) Az (1) bekezdésben foglalt munkavállalót a Hivatal ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. (3) Az (1) bekezdésben foglalt munkavállalót a Hivatal évente egy alkalommal az Alkotmánybíróság Hivatala nevére, címére kiállított számla és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos igazolása ellenében Ft/fő mértékig költségtérítésben részesíti. A számlát a Hivatal Gazdasági Főosztályán a számla kiállítását követő 30 napon belül kell leadni. 9. Sportlétesítmény használata 10. (1) A sportolni kívánó munkavállalók részére a Hivatal épületének alagsorában kialakított edzőterem áll rendelkezésre. Az edzést minden érintett saját felelősségére végzi, az esetleges sérülésekért, egészségkárosodásért a Hivatalt felelősség nem terheli. Az igénybevevő a munkajogi anyagi felelősség szabályai szerint tartozik kártérítéssel az általa az edzőteremben okozott károkért. (2) A Hivatal testedzés céljára iskolai tornaterembérletet biztosít a terembérleti díj 50 %-ának megtérítésével. A terembérletről az Alkotmánybíróság Hivatala nevére, címére kiállított számlát kell benyújtani. 10. Csekély értékű ajándék 11. (1) A Hivatal a munkavállalót a rendelkezésére álló költségvetési forrás függvényében csekély értékű ajándékban részesítheti. (2) A csekély értékű ajándék legfeljebb évi három alkalommal adható és értéke esetenként a minimálbér 10 %-át nem haladhatja meg. 4

5 11. Illetmény- vagy munkabérelőleg 12. (1) A munkavállalók évente egy alkalommal illetmény- vagy munkabérelőleg folyósítását igényelhetik. A kihelyezett előleg év közben nem haladhatja meg a Hivatal személyi juttatásokra fordítható időarányos előirányzataiból a 3 millió Ft-ot. (2) Az illetmény- vagy munkabérelőleg összege a munkavállaló egy havi bruttó illetményével vagy munkabérével azonos összeg, de legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó érték, amelyet a Hivatal maximum 6 hónap alatt von le kamatmentesen a munkavállaló illetményéből vagy munkabéréből, de az a következő évre nem húzódhat át. A munkavállaló írásbeli kérelme alapján a törlesztési idő rövidebb is lehet. (3) Az igénylés iránti kérelmet a munkáltatónak címezve a Gazdasági Főosztályra kell benyújtani. Az igényeket a Gazdasági Főosztály javaslata alapján a munkáltató a beérkezés sorrendjében elégíti ki. Az előleg folyósításának feltételei: formanyomtatvány kitöltése, a Hivatal záradéka a keret rendelkezésre állásáról, arról, hogy az igénylőnek a munkáltatóval szemben nincs tartozása, továbbá arról, hogy a törlesztő részletek levonásának jogszabályi akadálya nincs. (4) A munkavállaló közszolgálati/munkaviszonyának az utolsó törlesztő részlet lejárta előtt történő megszűnése vagy szünetelése esetén az illetményelőleg vissza nem fizetett része az utolsó munkában töltött napon esedékessé válik, a munkavállalónak járó pénzbeli juttatásokból a vissza nem fizetett teljes előleget a Hivatal levonásba helyezi. Amennyiben a munkavállalónak kifizethető pénzbeli járandósága nincs, és azt saját pénzeszközeiből nem fizeti vissza, az előleget a közszolgálati/munkaviszony igazoláson a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamattal együtt fel kell tüntetni. 12. Temetési segély 13. (1) A Hivatal a munkavállalót közeli hozzátartozójának halála esetén a munkáltatóhoz benyújtott kérelme alapján temetési segélyben részesíti. (2) A temetési segély az elhalálozás napjától számított 90 napon belül igényelhető. (3) A segély összege nettó Ft. (4) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező közeli hozzátartozója halotti anyakönyvi kivonata másolatát. 13. Saját halottá nyilvánítás 14. (1) A Hivatal a kiemelkedő színvonalú munkát végző munkavállalót halála esetén a Hivatal saját halottjává nyilváníthatja. (2) A Hivatal halottjává nyilvánított munkavállaló temetési költségeit a Hivatal részben vagy egészben átvállalja. Az átvállalás mértékéről a munkáltató egyedi döntéssel határoz. 5

6 IV. Fejezet Záró rendelkezések 15. E Szabályzat a módosítással egységes szerkezetben január hó 05. napján lép hatályba. Budapest, január 5. Dr. Paczolay Péter az Alkotmánybíróság elnöke munkáltató 6

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a rászorult személyek támogatásáról

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a rászorult személyek támogatásáról Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a rászorult személyek támogatásáról Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben