Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m"

Átírás

1 Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani szíveskedjenek. Kérelmem elbírálásához az alábbiakat közlöm a hatósággal: I. Személyi adatok Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési hely, idő: Bejelentett állandó lakcím:.. Tartózkodási hely címe:. TAJ száma:. Az önkormányzati segély megállapítását az alábbi körülményekre tekintettel kérem: II.. (szükség esetén pótlapon folytatható)

2 III. A közös háztartásban élők száma összesen: A kérelmezővel közös háztartásban élők neve és születési helye, ideje: A kérelmezővel közös háztartásban élő gyermekek mely nevelési oktatási intézménybe kerültek beíratásra?

3 IV. A kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy közüzemi díjtartozással rendelkezik-e?* igen nem Ha igen, közüzemi díjtartozás összege: -vízdíjtartozás esetében: Ft. - villamos energia díjtartozás esetében:.ft. -távhődíjtartozás esetében:.ft. -szennyvízdíjtartozás esetében:..ft. - kommunális hulladék elszállításának díjtartozása esetében: Ft. -gázdíjtartozás esetében: Ft. -- étkezési térítési díj elmaradás (különösen gyermek után fizetendő étkezési térítési díj elmaradás): Ft. -egyéb közüzemi díjtartozás neve, összege:...ft. Lakbértartozással rendelkezik-e? * igen nem Ha igen, ennek összege:.ft. Ingatlanvagyonnal rendelkezem*: igen nem Igen válasz esetén az ingatlan címe: 1.) 2.). A fenti ingatlanok közül melyik ingatlanban él életvitelszerűen a kérelmező?* 1.) pont szerinti ingatlanban 2.) pont szerinti ingatlanban V. Gépjárművel rendelkezem: igen nem Igen válasz esetén a gépjármű rendszáma és típusa:...

4 VI. Önkormányzati segély megállapítása esetén az alábbi módon kérem annak folyósítását:* 1. Bankszámlára történő utalással az alábbi bankszámlaszámra:. 2. Postai úton kérem kikézbesíteni az alábbi címre: VII. Nyilatkozatok Aláírásommal a velem közös háztartásban élők képviseletében is eljárva, e személyektől kapott meghatalmazás útján hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság a fentiekben megadott adatok, valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozóan tett nyilatkozatomban foglalt adatok valódiságát ellenőrizze. Tudomásul veszem azt, hogy a valótlan tartalmú adatszolgáltatás egyéb jogi felelősség mellett - az eljárásból való kizárást vonja maga után. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmem elbírálása során hozott határozat egy példányát a jegyző a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központnak megküldje arra való tekintettel, hogy az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése e szervezet bevonása révén történik. Tudomásul veszem azt, hogy kérelmem pozitív elbírálása esetén az önkormányzati segélyt a kérelmemben, illetve az elbíráló szerv döntésében meghatározott célra kell fordítanom, az önkormányzati segélyt annak rendeltetésével ellentétes módon nem használhatom fel. Tudomással bírok arról, hogy amennyiben ezen vállalt kötelezettségemnek nem teszek eleget, az az általam később, ismételten benyújtott önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásakor megalapozhatja annak elutasítását is. Kijelentem, hogy a kérelmem elbírálásával, a folyósított önkormányzati segély felhasználásával összefüggően lefolytatható, illetve lefolytatandó hatósági ellenőrzés, környezettanulmány során a hatósággal és a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő Szolgálatával együttműködök. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen együttműködési kötelezettségemnek nem teszek eleget, abban az

5 esetben ezen körülmény megalapozza az önkormányzati segély iránti kérelmem elbíráló szerv által történő elutasítását. Tudomásul veszem azt, hogy az általam benyújtott kérelem elbírálásáról az elbíráló szerv a rendelkezésre álló adatok, igazolások, illetve a kérelemben leírt összes körülmény mérlegelése és az indokolt esetben lefolytatott környezettanulmányban rögzítettek alapján dönt. A velem közös háztartásban élők képviseletében is eljárva hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a hatósági eljárás során történő felhasználásához. Kérelmezőként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése szerinti értesítés megküldését nem kérem. Kelt:.év hó nap.. kérelmező aláírása

6 A kérelemhez csatolandók: 1. A kérelmezőnek, valamint a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 1 havi nettó jövedelméről szóló jövedelemigazolás vagy nyugdíjszelvény. Jövedelem alatt az évi III. törvény 4. (1) bekezdés a), aa) és ab) pontjában leírtakat kell érteni. Így pl. jövedelem a munkabér, a nyugdíj, más jogviszonyból származó jövedelem, a gyed, gyes, a tartásdíj, családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ösztöndíj stb. Az évi III. törvény 4. (1a) bekezdésében leírtak nem minősülnek jövedelemnek. A jövedelem igazolás történhet: - banki kivonattal, melyen szerepel a kérelmező részére bármilyen jogcímen folyósított jövedelemfolyósítás ténye, - a fenti banki kivonat hiányában munkabér esetén munkáltatói igazolással, - egyéb jogviszonyból (pl. megbízás) származó jövedelem esetén az egyéb jogviszonyt keletkeztető irat, vagy az ezen egyéb jogviszonyból eredően a jövedelmet kifizető személy igazolásával a jövedelem mértékéről, - munkaügyi kirendeltség esetén folyósított jövedelem esetén a munkaügyi kirendeltség igazolásával - nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, - gyed, gyes, családi pótlék esetében a Magyar államkincstár igazolása vagy csekken történő kifizetés esetén a csekk másolata, - tartásdíj esetén a bíróság ítélete vagy a gyámhivatal határozata, - ösztöndíj esetében az ösztöndíjat megállapító döntés másolata, vagy az ösztöndíjat folyósító szerv, személy igazolása. - itt nem sorolt jövedelem esetén a jövedelmet folyósító szerv vagy személy igazolása. 2. A kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. 3. Elhunyt személy eltemettetésére kért önkormányzati segély esetében a temetés költségeiről a kérelmezőnek, vagy a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozónak kiállított számla másolata, 4. Amennyiben a segélyt betegség miatti keresőképtelenségre, és/vagy betegség miatti magas gyószerköltségekre tekintettel kérik, a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi (háziorvosi, szakorvosi) igazolás, kórházi tartózkodás esetében a zárójelentés vagy ennek hiányában kórházi igazolás,

7 gyógyszerköltség esetében a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi, szakorvosi igazolás. 5. Amennyiben a segélyt elemi kár bekövetkezte miatt kérik, a helyreállítás költségeiről készített kimutatás. 6. Amennyiben a segélyt egy gyermek hátrányos helyzete miatt kérik, az ezt megalapozó körülmények leírása és lehetőség szerint védőnővel vagy családsegítővel történő igazolása. 7. Minden más, fent nem részletezett okból kért segély esetén is csatolni kell lehetőség szerint a kérelem jogosságát alátámasztó iratot, igazolást, nyilatkozatot. Amennyiben a kérelmező nem csatolja a fenti iratokat, igazolásokat, azokat a hatályos jogszabályok adta lehetőségeken belül a kérelmet elbíráló szerv szerzi be. Ha a kérelem elbírálásához az iratok e módon sem állnak rendelkezésre, úgy a kérelemről az elbíráló szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a kérelmet elutasítja.

8 Pótlap Az önkormányzati segély megállapítását az alábbi körülményekre tekintettel kérem:

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. A települési támogatásról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. A települési támogatásról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

I. Az igénylő adatai:

I. Az igénylő adatai: KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési neve / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás - 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás - 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! 1.melléklet a 3/2015 (II.26.) önkormányzat rendelethez Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. út 66. 46 /593-200 46 /593-200 e-mail: hivatal@sajopetri.hu ügyfélfogadás idő: hétfő:

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M Jászdózsai Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 57/436-060, Fax: 57/436-020 e-mail: jegyzo@jaszdozsa.hu TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M I) Személyi adatok A kérelmező

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászfelsőszentgyörgy Községi

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Részletesebben