Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma"

Átírás

1 Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: ) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı, Komjáti Lajos cég menedzser mint Munkáltató továbbiakban : Munkáltató más részrıl: Név: Szül.: Anyja neve: Lakik: Ideiglenes lakcím: Adóazonosító jele: TAJ száma: mint Munkavállaló továbbiakban Munkavállaló között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint:: 1. A munkaviszony célja, tartalma 1.1. A felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdés aláírásával munkaerı-kölcsönzés céljából egymással munkaviszonyt létesítenek A Munkavállaló kijelenti, hogy jelen munkaszerzıdés megkötésének napjától kezdve semmiféle olyan körülmény nem áll fenn, amely a munkaviszony keletkezésére hatással lenne, vagy azt akadályozná A Munkavállaló által teljesítendı munkavégzés jellege, munkaköre: 2. Díjazás 2.1. A Munkavállalót a szerzıdésben foglalat kötelezettségei teljesítéséért bruttó./hó, azaz Bruttó. forint/hó személyi alapbér illeti meg A Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy a Munkáltató munkabér-fizetési kötelezettségét a munkavállaló bankszámlájára történı utalással teljesítse. 3. A munkaviszony idıtartama, megszőnése 3.1. Jelen munkaviszony határozatlan idıtartamra jött létre. 3.2.A munkába lépés napja: 3.3 A szerzıdı felek kölcsönösen 3 hónap próbaidıt kötnek ki A szerzıdı felek megállapodása értelmében a Munkavállaló a felmondási idı tartama alatt a munkavégzési kötelezettsége alól nem mentesül.

2 4. Záró rendelkezések 4.1. A felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés elıkészítése, illetve elfogadása során egymás elıl nem hallgattak el olyan tényt vagy körülményt, amely a szerzıdés szempontjából jelentıs lehet A jelen munkaszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó (jog)szabályok, így különösen a Munka Törvénykönyve rendelkezései irányadók A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató belsı szabályzatait, utasításait és a Munkáltatónál hatályban lévı egyéb rendelkezéseket megismerte,kérdéseire választ kapott, és azokat jelen szerzıdésben magára nézve kötelezınek fogadja el, azok rá vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul betartja A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkaviszony fennállása alatt, illetve azt követıen is a felmerült vitákat elsısorban békés úton kísérlik meg rendezni A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkaviszony megszőnését követıen sem tesznek olyan nyilatkozatokat, amelyek a másik fél jó hírét sérthetik A Munkavállaló jelen szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adataiban ( név, lakcím, adóazonosító jel, és társadalombiztosítási azonosító jel), valamint az alkalmazását vagy a Munkáltatóval fennálló munkaviszonyából fakadó jogainak illetve kötelezettségeinek gyakorlását, illetıleg teljesítését érintı személyes vagy bármely más körülményben esetlegesen bekövetkezı változásokat a munkáltatóval legkésıbb 5 (öt) napon belül közli. Amennyiben a Munkavállaló a Kölcsönvevı által meghatározott helyen és idıben bármilyen okból nem tud megjelenni, akkor köteles a jelen szerzıdésben meghatározott munkáltatói jogkör gyakorló személyt haladéktalanul, de legkésıbb 1 munkanapon belül tájékoztatni írásban, személyesen, vagy telefon útján a távollét okáról. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, és távolléte okáról semmilyen tájékoztatást nem ad, a Munkáltató írásban fogja felszólítania távolléte okának bejelentésére. Amennyiben a Munkavállaló az írásos felszólítás közlését követıen sem jelenti be fenti távollétének okát, úgy a Munkavállaló magatartása munkaviszonyának megszüntetésére irányuló magatartásnak minısül, és a Munkáltató intézkedik a munkaviszony megszüntetésére irányadó szabályok szerint az elszámolás és az igazolások kiadása iránt A Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét, hogy a Munka Törvénykönyve szerint kártérítési felelısséggel tartozik mindazon károkért, amelyeket munkaviszonyával összefüggésben vétkesen okoz, a Munkáltatónak, vagy Kölcsönvevınek A Munkavállaló jelen szerzıdés aláírásával elismeri, hogy a Munka Törvénykönyvében elıírt tájékoztatásokat jelen szerzıdés aláírásakor átvette A szerzıdı felek a jelen szerzıdést annak kölcsönös elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt,jóváhagyólag írták alá.. Consogno-Tóth Kft.. Munkavállaló

3 Tisztelt..! A Consogno-Tóth Kft.. ( székhely: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62.Képviseli Tóth György ügyvezetı és Komjáti Lajos cég menedzser) és az Ön között fennálló munkaviszony vonatkozásában, mint a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított személy az alábbiakról tájékoztatom: 1. Munkavégzésének helye: Audi Hungaria Motor Kft Gyır, Kardán u. 1. Az Önt kölcsönzı neve, székhelye, telephelye és cégjegyzék száma: Consogno-Tóth Kft Gyır, Lehár F. u Az Önt kölcsönzı vonatkozásában az alábbi személy (szerv) gyakorolja a részére átadott munkáltatói jogokat: Bugovics János vagy kijelölt helyettese. 2. Tájékoztatom, hogy a Kölcsönbeadó vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Ön irányításáról és utasításáról a Kölcsönbeadó 9011 Gyır Lehár F. u. 62. telephelyén jogosult dönteni. 3. A Kölcsönvevınél irányadó munkarend: az Ön napi munkaideje napi 8 (nyolc) óra, heti 40 (negyven) óra. Tájékoztatom, hogy munkáját két mőszakos munkarendbe köteles elvégezni, melyet a Kölcsönvevınek jogában áll bármikor megváltoztatni.. A munkaidı kezdetére és befejezésére vonatkozó szabályokat a Kölcsönvevı egyoldalúan jogosult megállapítani. Ön köteles a munkából való távolmaradást és ennek indokait közvetlen felettesének haladéktalanul bejelenteni és a távollét okának megszőntét követıen azonnal munkavégzésre jelentkezni. A munkából való távolmaradás okát minden esetben megfelelıen igazolni kell (pl.: betegség esetén orvosi igazolással stb.). Amennyiben az Ön részérıl rendkívüli munkavégzésre kerül sor, úgy az arra vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve határozza meg. Az Ön rendes munkaidejének beosztását a Kölcsönvevı a vonatkozó szabályoknak megfelelıen egyoldalúan jogosult megállapítani, illetve módosítani. A munkarendet a Munka Törvénykönyve alapján a Kölcsönvevı állapítja meg, ha attól kollektív szerzıdése eltérıen nem rendelkezik. A Kölcsönvevı a munkaidı beosztását legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban, illetve a kölcsönvevınél szokásos módon történı közzététellel közli. Ennek hiányában Önre az utolsó munkaidı beosztása irányadó. Pihenıidejét a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelıen állapítjuk meg. 4. Munkabérét a munkaszerzıdésben havibérként állapítottuk meg. A Mt. Szerint foglaltaknak megfelelıen bérpótlékra jogosult. 5. A munkabér egyéb elemei: a munkaszerzıdésben meghatározott munkabéren felül étkezési utalványra jogosult ledolgozott órák 60%-nak teljesítése esetén 5000 Ft/hó. Egyéb béren kívüli juttatás: szállás vagy helyi utazási költség térítése, maximum a költség 80%-ig. Próbaidı letelte után életbiztosítás kötése a munkavállaló személyére. Tájékoztatom, hogy rendkívüli munkavégzéséért a Munka Törvénykönyve szerinti ellenérték illeti meg. Tájékoztatom, hogy az egyenlı munkáért egyenlı bér elve a Kölcsönvevınél történı foglalkoztatása során az Munka Törvénykönyve szerint vonatkozik Önre. 6. A mindenkori bérfizetés a tárgyhót követı hónap 15. napja a Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint. A kifizetés módja: banki átutalás. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a bankszámlaszámában módosulás következik be (Pl. bank váltás

4 miatt stb.), abban az esetben az Ön érdeke ezt jelezni a Kölcsönbeadó felé lehetıség szerint a következı fizetésig. 7. Alap-, és pótszabadság mértékét minden évben az Ön életkorának függvényében a Munka Törvénykönyve alapján állapítjuk meg. Ezen rendelkezéstıl eltérı szabályozást Önre nézve nem állapítottunk meg. Alap-, és pótszabadság kiadása kizárólag a Munka Törvénykönyve alapján történik, eltérı szabályokat szabadságának kiadására nézve nem állapítottunk meg. 8. Tájékoztatom, hogy a munkába lépésének a napja:. 9. Az elvégzendı munkára vonatkozó alkalmazási feltételek: a Munka Törvénykönyve szerint 10. Emlékeztetem, hogy alkalmazása és kölcsönzés keretében munkavégzésre történı átengedése alapvetı feltételnek minısül: a Munkáltató által és költségére bármikor szervezett, a munkavégzéshez szükséges vagy bármilyen egyéb, Munkáltató által szükségesnek ítélt ismeretek elsajátítását célzó szakmai oktatáson való részvétel, illetve az ennek tananyagából tett vizsgán megfelelı minısítés megszerzése; valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és ezen az alkalmas minısítés megszerzése. 11. Tájékoztatom, hogy munkaviszonya az alábbi módokon szőnhet meg: A.) B.) C.) Közös megegyezéssel, Felmondással: A határozatlan idıtartamú munkaviszonyt felmondással mind a Kölcsönbeadó, mind a Munkavállaló megszüntetheti. A Munka Törvénykönyve szerint a felmondást a Kölcsönbeadónak indokolnia kell. Az indoklásból a felmondás okának világosan ki kell tőnnie. Vita esetén a felmondás indoklásának valóságát és okszerőségét a Kölcsönbeadónak kell bizonyítania. A Kölcsönbeadó felmondással akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha a.) a Munkavállaló nem végzi megfelelıen a munkáját, b.) a Munkavállaló munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlan, c.)a Kölcsönbeadó harminc napon belül nem tudta biztosítani a munkavállaló megfelelı foglalkoztatását, vagy d.) a megszüntetésre a Kölcsönbeadó mőködésével összefüggı okból kerül sor. A felmondási idı mértéke 15 nap. Ha az Ön munkaviszonyának idıtartama eléri a Háromszázhatvanöt napot az Önre irányadó felmondási idı mértéke harminc napra emelkedik. Ha a Kölcsönbeadó és a Munkavállaló között a felmondás közlését megelızı két éven belül többször került sor munkaviszony létesítésére,a felmondási idı szempontjából ezek idıtartamát össze kell számítani. A Kölcsönbeadó által közölt felmondása felmondási idıtartama alatta Munkavállaló nem mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. Azonnali hatályú felmondással: A határozott és határozatlan idıtartamú munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással mind a Kölcsönbeadó, mind a Munkavállaló megszüntetheti. A Munkavállaló akkor szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyt, ha a Kölcsönbeadó súlyosan megszegte a munkaviszonyra, vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat, illetve megállapodást. A Kölcsönbeadó akkor szüntetheti, meg azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyt, ha a Munkavállaló a munkaviszonyából eredı lényeges kötelezettségeit vétkesen megszegi. A Kölcsönbeadó a nyilvántartásból való törlése esetén, az errıl szóló határozat jogerıre emelkedését Követıen, e tényre történı hivatkozással, azonnali hatályú felmondással a határozat kézhezvételétıl számított hatvan napon belül köteles a Munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni. Ha a Kölcsönbeadó a munkaviszonyt határidın belül nem szünteti meg, a munkaviszony a hatvanadik napon megszőnik. Azonnali hatályú felmondásra a Munka Törvénykönyvében foglaltaknak megfelelıen alkalmazni kell. Az azonnali hatályú felmondás jogát az okról való tudomásszerzéstıl számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétıl számított hatvan napon belül lehet gyakorolni. A

5 D.) Kölcsönvevı által közölt ok alapján az azonnali hatályú felmondásra akkor kerülhet sor, ha a Kölcsönvevı a Munkavállaló vétkes magatartásáról a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül; írásban tájékoztatja a Kölcsönbeadót. Ebben az esetben az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló tizenöt napos határidı az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétıl számít. Ha a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással a Kölcsönadó a Munka Törvénykönyvben meghatározott okból szünteti meg, vagy az azonnali hatályú felmondás jogát a Munkavállaló gyakorolja, a Kölcsönbeadó köteles a Munkavállaló számára megfizetni a Munka Törvénykönyvében meghatározott idıtartamra járó átlagkeresetét. Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás szabályai nem alkalmazhatóak. Azonnali hatállyal a próba idı alatt: a próbaidı alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indoklás nélkül megszüntetheti. 12. Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat Önnek is Cégünknek is minden esetben írásba kell foglalnia és a másik félnek címezve kell megtennie. 13. Az Önre és Cégünkre irányadó felmondási idıt a Munka Törvénykönyve alapján állapítjuk meg. 14. Jelenleg a Consogno-Tóth Kft. re kollektív szerzıdés hatálya nem terjed ki. 15. Tájékoztatom, hogy a foglalkoztatására a munkaerı-kölcsönzés keretében a Munkáltató teljes mőködési területén sor kerülhet. 16. A dolgozók szállítása Gyır területén belül a Kölcsönzı által: nincs biztosítva/ biztosítva van.. Munkáltatói jogkört gyakorló Alulírott. Munkavállaló kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam, a tájékoztatónak engem illetı példányát átvettem. megértettem, azzal. Munkavállaló

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft.

M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft. M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft. (szekhely : 1135 Budapest, Robert Karoly krt. 82-84.,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZİDÉSRİL TUDNI KELL BUDAPEST 2010. Kamarai témavezetı: Sikora Henriett A szakképesítési anyagot készítette: Gészné

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. -ának (1) bekezdése alapján a szociális

Részletesebben

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI 1 A MACROWEB BT. (Székhely: 1048 Budapest, Hajló utca 27. 4. em. 09., Cg.: 01-06-779109) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A MACROWEB BT. TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓAN 2010. május 28. 2 I. Bevezetı

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben