TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS"

Átírás

1 MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u , bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14., adószám: , képviseli: Szabó Bence főtitkár), mint, a továbbiakban: MOB, valamint a (székhelye:..., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.., nyilvántartási szám:..., adószám:, képviseli: főtitkár), mint, a továbbiakban: Szövetség, továbbá a (székhelye:..., bejegyző végzés száma:..., nyilvántartási szám:..., adószám:.., képviseli:.. elnök), mint, a továbbiakban: Sportszervezet, (a továbbiakban együtt mint k) másrészről (lakcíme:., született:..., anyja neve:.., TAJ száma:.., adószáma:.., bankszámlaszáma: ), (a továbbiakban mint Munkavállaló) továbbiakban együtt: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint: Felek jelen munkaszerződést a évi szocsi Téli Olimpiai Játékokra, valamint a évi Rio de Janeiró-i Nyári Olimpiai Játékokra készülő sportolók eredményes felkészítése érdekében kötik. Munkavállaló jelen munkaviszonyban történő foglalkoztatása 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a Kiemelt Edző Program keretében valósul meg. A Kiemelt Edző Program célja a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartása, képzése, továbbképzése, magyarországi foglalkoztatása. 1. A k szeptember 1. napjától január 31. napjáig határozott időtartamú, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szerinti több munkáltató által létesített munkajogviszony keretében foglalkoztatják Munkavállalót a jelen munkaszerződésben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló személyi alapbére költségvetési támogatásból kerül biztosításra. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkajogviszony fennállásának időtartama alatt a jelen szerződésben rögzített munkakör ellátására vonatkozóan állami támogatásból biztosított - jelen munkajogviszony alapján nyújtott juttatásokon kívül - további juttatásban nem részesülhet. Amennyiben évben és azt követően a Kiemelt Edző Program megvalósítására további állami támogatás kerül biztosításra, Felek szándékában áll a szerződés meghosszabbítása. 2. A Munkavállaló munkaköre: kiemelt edző sportágban. A Munkavállaló munkakörébe tartozó munkafeladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A k a szerződés megkötését követő 15 napon belül átadják a Munkavállaló számára a munkaköri leírását. 1

2 3. A munkavégzés helye Magyarország területe, illetve külföldi edzőtáborok, versenyek esetén külföldi helyszínek, a k által elfogadott negyedéves munkatervhez igazodóan. 4. A Munkavállalóval kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat így a munkaviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére, valamint a munkaviszonyból eredő kötelezettségek vétkes megszegése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására, illetőleg a kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó jogokat a MOB főtitkára gyakorolja. Az előzőekben nem meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása és különösen a munka közvetlen irányítására, számonkérésére és ellenőrzésére vonatkozó jogkör a munkaköri leírásban megjelölt utasítási jog gyakorlóját illeti meg. 5. Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket az a köteles biztosítani, amelynek az irányítása alatt a Munkavállaló a munkát végzi. A Munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt az a köteles megtéríteni, amelynek az irányítása alatt végzett munkával összefüggésben a Munkavállalót a kár érte. 6. A Munkavállaló felelős a munkaköréhez tartozó valamennyi feladat és kötelezettség ellátásáért, továbbá köteles a munkájával kapcsolatban a k részére tájékoztatást nyújtani, és biztosítani, hogy a k a munkáját folyamatosan ellenőrizhessék. 7. A Munkavállaló köteles a már fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyáról, valamint más munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését megelőzően a kat írásban tájékoztatni. Munkavállaló vállalja, hogy amennyiben jelen szerződésen kívüli egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya veszélyezteti jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek ellátását, úgy jelen szerződésben vállalt kötelezettségek az elsődlegesek. 8. Felek megállapodnak, hogy egy havi próbaidőt kötnek ki. Felek tudomással bírnak arról, hogy a próbaidő alatt a munkaviszonyt a MOB és a Munkavállaló írásban, indokolás nélkül azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. 9. A k kijelentik, hogy az Mt. 46. (1) bek. szerinti írásbeli tájékoztatást jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 15 napon belül a Munkavállaló részére átadják. A Munkavállaló tájékoztatja a kat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges további adatokról: az állampolgárságáról, az iskolai végzettségéről, a szakképzettségéről. 10. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenik, a munkakörébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi, valamint a munkatársaival hatékonyan együttműködik, továbbá a k jó hírnevét sértő magatartást nem tanúsít. 2

3 11. A Munkavállaló személyi alapbére havi bruttó... Ft, azaz bruttó... forint. A Munkavállalót a személyi alapbéren felül megilleti a MOB Cafeteria Szabályzata szerinti cafeteria juttatás. A k közül a személyi alapbér és a cafeteria juttatás fizetési kötelezettséget a Munkavállaló felé a MOB teljesíti. A MOB a személyi alapbéren és a cafeteria juttatáson felül a Munkavállaló felé egyéb juttatást nem teljesít. A személyi alapbért a MOB a törvényes terhek levonását követően a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles átutalással megfizetni a Munkavállaló által megadott bankszámlára. A Munkavállaló hozzájárulását adja, hogy a személyi alapbérét bankszámlára történő átutalással kapja. 12. A 11. pontban meghatározottakon kívül a Szövetség döntése alapján adható személyi alapbéren felüli egyéb juttatásokat, így különösen a munkavégzéshez szükséges felszerelés (munkaruha, munkavédelmi felszerelés stb.) költségeit, valamint a munkába járással összefüggő költségeket a Szövetség viseli. A külföldi kiküldetés napidíját az a viseli, amelyik a külföldi kiküldetést kezdeményezte. 13. A k a Munkavállaló által teljesítendő munkaidőt havi munkaidőkeretben határozzák meg a jelen szerződés 9. pontjában foglalt tájékoztatásban részletezettek szerint. A munkaidő nyilvántartásról készült teljesítés igazolást a Szövetség köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig a MOB felé továbbítani. 14. A Munkavállaló köteles a munkából való távolmaradását és ennek indokait annak a nak, amelynek irányítása alatt az adott időszakban a munkát végezné, továbbá a MOB-nak előzetesen, illetve váratlan akadályoztatás esetén, annak megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő munkanapon bejelenteni és a távollét okának megszűnését követően azonnal munkavégzésre jelentkezni. A Munkavállaló távollétét minden esetben megfelelően igazolni köteles. 15. A Munkavállalót az Mt a szerinti éves rendes szabadság illeti meg. A szabadság kiadására az Mt ait kell alkalmazni. 16. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkája során birtokába jutott üzleti adatokat, bizonylatokat, információkat üzleti titokként kezeli és azt munkaviszonya alatt és azt követően megőrzi, nem használja fel saját vagy harmadik személy javára, illetve nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére. 17. Felek rögzítik, hogy a k a Munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. 18. Jelen munkaviszonyt a MOB jogosult önállóan az Mt. rendelkezéseinek figyelembevételével megszüntetni. A Munkavállaló jogosult jelen munkaviszonyt az Mt. rendelkezéseinek figyelembevételével, egyoldalú jognyilatkozatával megszüntetni. 3

4 19. A k vagy a Munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. k fentieken túl a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntethetik a 18. pont szerint, ha a Munkavállaló a) terhére doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra; b) terhére sportfegyelmi eljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra; c) büntetett előéletűvé válik; d) által felkészített sportoló válogatott kerettagságának megszűnésével; e) két alkalommal nem jelenik meg a negyedéves munkatervben megjelölt munkavégzési helyszínen és távolmaradását nem igazolja megfelelően. 20. A Munkavállaló jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szerződésben közölt személyes adatait a k a Kiemelt Edző Program működtetése érdekében, a működtetéshez szükséges ideig kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően. A Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a k kizárólag a tevékenységéhez szükséges mértékben harmadik személy részére kiadja. A Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy postai, illetve elektronikus címére a MOB saját hírlevelét, illetve a MOB támogatói a Munkavállalót érintő kedvezményes ajánlatait továbbítsa. A Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy a MOB fenti tevékenységével összefüggésben elektronikus címét hírlevélkezelő partnerének, valamint támogatóinak átadja. 19. Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy filmen, televíziós közvetítésben, fényképen, interneten és további más adathordozón megjelenítsék a Kiemelt Edző Program népszerűsítése érdekében. 20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, mindenekelőtt az Mt. és a végrehajtásra kiadott rendelkezések, a k Alapszabálya és belső szabályzatai az irányadók. 21. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban aláírták. Budapest,

5 Munkavállaló 5