EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA"

Átírás

1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: ; OM azonosító: FI 44189; képviseli: Dr. Balla Péter, rektor) a továbbiakban: Egyetem, másrészről.. a továbbiakban: Fogadó Intézmény, a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, a következő tartalommal. 1. Az együttműködési megállapodás tárgya A Fogadó Intézmény az Egyetem hallgatója,. (név)..(neptun kód) számára szakmai gyakorlati helyet biztosít, és vállalja, hogy az Egyetem tantervében, illetve tantárgyi programjában meghatározott szakmai követelmények alapján megszervezi, lebonyolítja az oklevél megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzést. Az Egyetem segíti a Fogadó Intézmény szakember utánpótlását. 2. A szakmai gyakorlat célja A szakmai gyakorlat a képzés részeként szervezett olyan oktatási forma, amely a hallgatókat a tanulmányaik befejezését követő feladatok ellátásához szükséges készségek fejlesztésében, képességek és ismeretek megszerzésében segíti. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók az Egyetem elsajátított elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, szakmai tudásukat elmélyítsék, képesek legyenek a tantervben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására, a tanultak és a gyakorlat közötti kapcsolat felismerésére. 3. Az együttműködés módja Fogadó Intézmény az Egyetem Hallgatóját az előzetesen egyeztetett időszakban fogadja. A szakmai gyakorlat lebonyolítása a Fogadó Intézmény székhelyén/telephelyén zajlik a Fogadó Intézmény által kijelölt felelős szakember felügyelete és szakmai irányítása, valamint az Egyetem kijelölt felelős oktatóinak ellenőrzése mellett. A szakmai gyakorlat lebonyolításához a Fogadó Intézmény biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 4. A megállapodás időtartama 4.1. A Felek a jelen megállapodást határozott időtartamra kötik. A szakmai gyakorlat időtartama óra, kezdete., befejezése, szakmai gyakorlaton töltött napok száma. nap. 1

2 4.2. A gyakorlat a Fogadó Intézmény által meghatározott munkarendben történik. A Fogadó Intézmény által, meghatározott időpontokban fogadja a Hallgatót. 5. Az Egyetem jogai és kötelezettségei 5.1. Az Egyetem biztosítja a Hallgató elméleti képzését, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Az Egyetem vállalja, hogy a) a Hallgatót az elméleti és gyakorlati oktatás keretében felkészíti a gyakorlatra, b) együttműködik a Fogadó Intézménnyel a szakmai gyakorlatos Hallgató kiválasztásában, c) közreműködik a szakmai gyakorlat során esetlegesen felmerülő problémák megoldásában Az Egyetem jogosult a gyakorlati képzés során ellenőrizni a tantervben foglaltak végrehajtását, a képzési feltételek biztosítását, a hallgatókat megillető juttatások nyújtását, a hallgatói jogviszonyra vonatkozó jogszabályok megtartását Az Egyetem köteles a Fogadó Intézményt értesíteni a Hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteléséről, megszűnéséről. 6. A Fogadó Intézmény jogai és kötelezettségei 6.1. A Fogadó Intézménynek a szakmai gyakorlat lebonyolítását minél szélesebb körű ismeretszerzést biztosítva kell megvalósítania A Fogadó Intézmény jogosult kiválasztani azokat a hallgatókat, akik részt vehetnek a Fogadó Intézmény által megszervezésre kerülő szakmai gyakorlaton A Fogadó Intézmény köteles biztosítani a szakmai gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit, a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, a hallgatók baleset- és munkavédelmi oktatását, szociális helyiséget, tisztálkodási eszközöket A Fogadó Intézmény irányítja és felügyeli a Hallgató szakmai gyakorlatát, valamint ellátja a gyakorlat megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat A szakmai gyakorlat befejezésekor a Fogadó Intézmény írásbeli értékelést készít a Hallgató tevékenységéről (amely tartalmazza többek között a szakmai gyakorlat időtartamát, a heti munkaidőt, az ellátott feladatokat, a Hallgató által nyújtott teljesítményt, illetőleg annak értékelését), valamint igazolást állít ki a gyakorlat elvégzéséről, amelyet a Hallgatónak be kell nyújtania az Egyetem részére. 7. A Hallgató jogai és kötelezettségei 7.1. A szakmai gyakorlaton résztvevő Hallgatót az érdek- és munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a vonatkozó törvény(ek) biztosít(anak) a munkavállalók részére A szakmai gyakorlat ideje alatt a Hallgató köteles betartani a Fogadó Intézmény belső szabályait, előírásait, munkarendjét, valamint a munkavégzésre vonatkozó szabályokat. Ezek sorozatos vagy súlyos megszegése, vagy nem teljesítése esetén, illetve amennyiben a Hallgató a gyakorlaton indokolatlanul nem jelenik meg, az előírt követelményeket nem tudja teljesíteni, a Fogadó Intézmény köteles haladéktalanul értesíteni az Egyetemet, és egyidejűleg kezdeményezheti a szakmai gyakorlat megszüntetését. 2

3 7.3. A Hallgató köteles a Fogadó Intézménynél tudomására jutott, üzleti titoknak minősülő adatot, tényt bizalmasan kezelni, azt harmadik személlyel nem közli. 8. A Hallgatók juttatásai Szakmai gyakorlatra kötelezett Hallgató a Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. (1) bekezdés a) pontja szerinti 1, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Hallgatót hat hét időtartamot el nem érő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illetheti, a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti. 9. Kapcsolattartás A Felek egyező akarattal rögzítik, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen megállapodás alapján teljesítendő feladatokról és megszerezhető tapasztalatokról. A kapcsolattartásra kijelölt személyek - az Egyetem részéről: Karrier Iroda tel: 1/ /110; fax: 1/ /109), - a Fogadó Intézmény részéről: A megállapodás megszüntetése Tekintettel az együttműködés időtartamára és a szolgáltatás jellegére, a Felek rögzítik, hogy az együttműködés rendes felmondással megszűntethető. Rendkívüli felmondásra csak kirívóan súlyos szerződésszegés estén van mód. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény észlelése esetén az arra hivatkozó fél köteles írásban, rövid határidő biztosítása mellett a másik felet az együttműködés teljesítésére felszólítani. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén gyakorolható a rendkívüli felmondási jog. 11. Vegyes és záró rendelkezések A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a Hallgató vonatkozásában munkaviszonyt nem keletkeztet Amennyiben bármelyik félnél jogutódlás következik be, úgy a jelen megállapodást a jogutód változatlan feltételekkel köteles teljesíteni. Amennyiben szakmai gyakorlat teljesítése ideje alatt a (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen. 3

4 Fogadó Intézmény jogutód nélkül szűnik meg, úgy köteles gondoskodni a hallgatók számára megfelelő szakmai gyakorlati helyről, az Egyetem előzetes írásbeli értesítése és jóváhagyása mellett A Felek a jelen megállapodással összefüggésben tudomásukra jutott adatokat, tényeket kötelesek üzleti titokként kezelni, és azokat harmadik illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem szolgáltathatják ki. A Felek kötelezik magukat arra, hogy egymás üzleti titkait megőrzik, és tartózkodnak minden olyan kijelentéstől, magatartástól, amely a másik fél jogait, jó hírnevét rontja, vagy ronthatja. A Felek kötelesek közös fellépésük során egymás good-will-jének megőrzésére A jelen megállapodás módosítására csak írásban, közös megegyezéssel van mód Felek tudomással bírnak arról, hogy a szakmai gyakorlati helyeket az Egyetem Karrier Irodája (székhelye: 1041 Budapest, Viola utca 2-4.) közvetíti ki a hallgatók felé Fogadó Intézmény jelen együttműködés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Egyetem, és a Karrier Iroda pályázataiban és kommunikációjában a Fogadó Intézményt együttműködő partnerként tüntetheti fel. A felek a megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest,..... Károli Gáspár Református Egyetem

5 1. számú melléklet A gyakorlati képzésben részt vevő hallgató adatai A hallgató neve: Születési helye, ideje: Bankszámlaszáma: Adóazonosító jele: TAJ száma: Lakcíme, telefonszáma: Neptun kódja: Szak, évfolyam, munkarend: A képzés: A képzés munkarendje: államilag támogatott/költségtérítéses nappali/esti/levelező/távoktatás 5

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

Ösztöndíjas szerződés

Ösztöndíjas szerződés Ösztöndíjas szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.32. Adószám: ÁHT azonosító: Statisztikai számjele: Képviselője: Bankszámlaszám:

Részletesebben

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest 2012.

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Általános tájékoztató Diákként 16. életévét betöltött, nappali tagozatos tanulóként vagy hallgatóként dolgozhatsz Iskolaszövetkezetünkben. Az első lépésben egy Belépési nyilatkozatot kell kitöltened, melyben

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4 ELSŐ RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 A követelményrendszer célja 4 A követelményrendszer hatálya 5 A követelményrendszer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje

Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje Eljárás-utasítás Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje KT határozat száma: 37/2007-2008 (II. 13) GTK. KT KT elfogadásának ideje: 2008. február 13. Hatálybelépett: 2008. március 1. Az eljárás-utasítás

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/14 szám Budapest, 2012. augusztus 17. Szám: 27056/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Dr. Bendzsel Miklós elnök, továbbiakban: Hivatal,

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben