Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra"

Átírás

1 Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 21. Képviselője: dr. Kósa Ádám országos elnök Jelen szerződéskötés során képviseli: Ormódi Róbert általános meghatalmazással Országos nyilvántartásbeli azonosító: Pk / címe: Telefon száma: Tel.:(06-1) másrészről az alább megjelölt Felhasználó: Név: Születési név: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhelye: SINOSZ tagsági száma: címe: Telefon száma: együttesen mint felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya Szolgáltató A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével című, TIOP B-12/ számú támogatott projekt keretében tolmácsszolgáltatást nyújt hallássérült természetes személy felhasználók részére. A tolmácsszolgáltatást jelen szerződés alapján a évre rendezett SINOSZ tagsággal valamint a szolgáltatásra elfogadott regisztrációval rendelkező természetes személy veheti igénybe. Az ÁSZF tartalmazza az igénybevétel feltételeit (III/3. pont), a regisztráció folyamatát (III/4. pont), a szolgáltatás típusait (III/6. pont), a tolmácsolási módokat (III/9. pont), a tolmácsolási területeket (III/8. pont). A projekt próbaidőszaka alatt oktatási célra a térítésmentes jelnyelvi videó- és szöveges tolmácsszolgáltatás nem terjed ki. 2. A szerződés időbeli hatálya A jelen szolgáltatási szerződés határozott időre, a szolgáltatás aktiválásától február 28-ig jön létre. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás aktiválására (ÁSZF III/5.3. pont) a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Felhasználó jelen szerződés időtartamának lejártát követően is szeretné megszakítás nélkül igénybe venni a szolgáltatást, úgy erre vonatkozó igényét a jelen szerződésben meghatározott határozott idő lejártát megelőző legalább 90 nappal a Szolgáltató honlapján a későbbiekben elérhető határozatlan időtartamú szolgáltatási szerződés aláírásával és Szolgáltatónak történő megküldésével jogosult bejelenteni (ÁSZF III/10. pont). 1

2 Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató a határozott időtartam lejártát követően a szolgáltatás nyújtására kötelezettséget nem vállal, arra kötelezetté csak az előzőekben hivatkozott határozatlan időtartamú szerződés általa történő aláírásával válik. 3. A szolgáltatás műszaki feltételeinek biztosítása (ÁSZF III/3.b) pont) Felek egyezően rögzítik, hogy a szolgáltatás eléréséhez szükséges megfelelő sávszélességű internet (WI- FI vagy GSM rendszernél micro SIM felhasználásával) biztosítása Felhasználó kötelezettsége saját költségén: Felek egyezően rögzítik, hogy a szolgáltatás eléréséhez szükséges előlapi kamerával rendelkező megfelelő készülék (PC; ios vagy android rendszerű tablet, ios vagy android rendszerű okostelefon) biztosítása felek eltérő külön írásbeli megállapodásának hiányában Felhasználó kötelezettsége saját költségén. A szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételéhez szükséges és a Felhasználó által biztosítandó eszközök műszaki paramétereit a szolgáltatás honlapja tartalmazza. A Felhasználó saját eszközeinek működéséért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős. 4. A szolgáltatás elérésének időrendje Szolgáltató kijelenti, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás a következők szerint elérhető (ASZF III/11.1. pont): a) munkanapokon: óráig b) ügyelet: o munkanapokon 16:00-08:00 óráig o munkaszüneti napokon (hétvégén és ünnepnapokon): 00: óráig. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ügyeleti időszakban Szolgáltató kizárólag sürgősségi hívást (ÁSZF III/8.d) pont) fogad. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sürgősségi videó hívást csak vészhelyzetben kezdeményez, valamint arra, hogy ügyeleti időszakban kizárólag sürgősségi hívást kezdeményez. 5. Díjazás Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató a tolmácsszolgáltatást a próbaidőszakban Felhasználó részére ellenérték nélkül nyújtja, azért Felhasználó díjfizetésre nem köteles. A díjmentesség kizárólag a próbaidőszakra érvényes. 6. Szolgáltató kötelezettsége, felelőssége Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tolmácsszolgáltatást nyújtja Felhasználó részére a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Felek kifejezetten rögzítik azon megállapodásukat, hogy amennyiben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás bármilyen okból hibásan (ideértve azon esetet is, amennyiben a tolmácsolás nem megfelelő), vagy egyáltalán nem valósul meg (ideértve azon esetet is, ha a hívás kezdeményezésének időpontjában szabad tolmácskapacitás nem áll rendelkezésre), azért Szolgáltatót felelősség nem terheli, erre hivatkozva Felhasználó semmilyen jogcímen nem élhet igénnyel Szolgáltatóval szemben (ÁSZF III/13.3. pont). Felek rögzítik, hogy ezen nyilatkozatuk megtétele során figyelemmel voltak arra a körülményre is, hogy a szolgáltatás tesztelés alatt áll, illetve hogy a szolgáltatás nyújtására ellenérték nélkül kerül sor. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatással összefüggésben felmerülő panaszokat Felhasználó jogosult a Szolgáltató felé jelezni, a panaszkezelési eljárást az ÁSZF VI/4. pontja tartalmazza. 2

3 7. Felhasználó kötelezettségei a) Igénybevételi kötelezettség Felhasználó köteles bármely olyan a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott projekt rendszer által nyújtott szolgáltatást, amely tolmács közreműködésével jár naptári hónaponként minimum 2 alkalommal igénybe venni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a regisztrált és szerződött felhasználóknak a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott projekt rendszerének felhasználásával történő egymás közötti kommunikációja nem minősül igénybevételnek. Amennyiben az igénybevételi kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy arra Szolgáltató felszólítja. Amennyiben a Szolgáltató felszólítása ellenére az igénybevételi kötelezettségének Felhasználó továbbra sem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 1-től 10 napig terjedő időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. b) Adatszolgáltatási kötelezettség Szolgáltató kijelenti, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételét követően Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozóan visszajelző kérdőívet továbbít Felhasználó részére. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kérdőívet teljes mértékben kitölti és Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy arra Szolgáltató elektronikus levélben felszólítja. Amennyiben a Szolgáltató felszólítása ellenére az adatszolgáltatási kötelezettségének Felhasználó továbbra sem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 1-től 10 napig terjedő időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. c) Ügyelet alatt a Felhasználó csak sürgősségi hívást kezdeményezhet, kizárólag indokolt vészhelyzetben. (lásd jelen szerződés 4. pontja) Amennyiben jelen alpontban rögzített kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 10 nap időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból határozatlan időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. Amennyiben Felhasználó jelen alpontban rögzített kötelezettségét kettőnél több esetben megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 8. A szerződés módosítása Jelen szerződés felek közös megegyezésével, illetve a Szolgáltató által egyoldalúan kizárólag az ÁSZFben írt feltételek mellett az ÁSZF egyoldalú módosítása útján módosítható (ÁSZF VI/1. pont). 9. A szerződés megszűnésének esetei (ÁSZF VI/2. pont) Jelen szerződés megszűnik: - a határozott idő lejártával, - Felhasználó SINOSZ tagságának bármilyen okból történő megszűnésével, - Felhasználó halálával 3

4 - Szolgáltató jogutód nélkül történő megszűnésével. Jelen szerződés megszűntethető: - felek közös megegyezésével, - súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással, - amennyiben a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, vagy adatai törlését, zárolását kéri és ezen bármely kérése a Szolgáltatót a szerződés teljesítésében gátolja vagy akadályozza, SINOSZ azonnali hatályú felmondásával. - a jelen szerződés 1. pontjában leírt projekt forrásainak bármely okból történő megszűnése vagy a projekt fenntarthatóságát érintő csökkenése esetén, Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával. 10. Adatkezelés, adatbiztonság Az adatkezelés részletes szabályait az ÁSZF VI/3. pontja tartalmazza. Felhasználó kijelenti, hogy az adatkezelés megkezdése előtt részletes és egyértelmű tájékoztatást kapott az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, körülményről és eljárásról. Felhasználó e körben kijelenti, hogy tudomással bír arról is, hogy a jelen szerződés időtartama alatt a szolgáltatás általa történő felhasználása videó felvétel útján rögzítésre kerül, az ÁSZF VI/3.7. pontjában rögzített időig, melyhez a Felhasználó hozzájárul. A Szolgáltató valamennyi a szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt köteles december 31-ig megőrizni, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Felhasználó személyes adatai ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló CXII. tv. szerinti különleges adatokat is Szolgáltató, valamint az 1. pontban megnevezett projektet támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az abban közreműködő ESZA Társadalmi Nonprofit Kft. általi kezeléséhez ideértve ezen adatok felvételét, tárolását és nyilvánosságra hozatalát is jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás nyújtása során kezelt felhasználói adatok védelméről. Az adatbiztonság részletes szabályait az ÁSZF VI/3.10. pontja tartalmazza. 11. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen szerződés szerinti szolgáltatásra, annak igénybevételére a Szolgáltató alábbi megnevezésű Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével című, TIOP B-12/ számú projekt megvalósítása során nyújtott KONTAKT tolmácsszolgáltatás igénybevételéhez. Az ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján (www.sinosz.hu). Felhasználó kijelenti, hogy a hatályos ÁSZF-et megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 12. Felhasználó jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatai Felhasználó kijelenti, hogy jelen szerződéssel összefüggő minden lényeges körülményről tájékoztatásra került, a tájékoztatásban és a szerződésben foglaltakat megértette, azokat tudomásul veszi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozóan is teljes körűen tájékoztatásra került, annak alapja az ő hozzájárulása. 4

5 13. Egyéb A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek jogvitája esetén alkalmazandó eljárást az ÁSZF VI/8. pontja rögzíti. Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné (ÁSZF VI/7. pont). Felek jelen szerződést kölcsönös elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Budapest, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Szolgáltató képv.: Ormódi Róbert meghatalmazott... Felhasználó 5

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására A jelen szerződési feltételek alapján a Portfolio-Teletrader Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben