ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes aljegyző NÉV: Szociális Bizottság Előterjesztést véleményezi még: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Papp Bernadett intézményvezető A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: - KOSZISZ - Papp Bernadett intézményvezető - Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására Előterjesztő: Szlahó Csaba Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 240/2004. (XII. 21.) határozatával döntött arról, hogy a támogató szolgálat szakfeladat ellátására január 1-től 5 évre - ellátási szerződést köt a Magyar Kolping Szövetséggel. Ezt az ellátási szerződést a képviselő-testület a 14/2010. (I. 26.) határozatával hosszabbította meg december 31-ig. A támogató szolgálat speciális ellátási feladat, mely a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátására jött létre. A szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A Magyar Kolping Szövetségből szeptember elsejétől kivált és önálló szervezetként működik a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mely azóta végzi a támogató szolgáltatás nyújtását. A támogató szolgáltatás működtetéséhez, az ellátottak után járó működési támogatást a képviselő-testület átengedte a Szövetségnek és 1 helyiséget /Vecsés, Károly u. 2./ biztosított a Szolgálat részére. A helyiség fenntartásával összefüggésben felmerülő költségeket (rezsi költségek) és a szolgálat működtetéséhez szükséges személyi juttatásokat a Szövetség viseli. A Támogató Szolgálat vezetője az általuk végzett munkáról minden évben tájékoztatja a képviselő-testületet. Az eltelt 10 év alatt munkájukkal a képviselő-testület és a lakosság elégedett volt, ezért javaslom az ellátási szerződés további 5 évre történő meghosszabbítását. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

3 Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogató szolgáltatás biztosítására a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel január 1-től december 31-ig terjedő hatállyal ellátási szerződést köt, a határozat mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezetet és a kötendő ellátási szerződést az önkormányzat nevében írja alá. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal értesítésre: a döntést követő 8 napon belül a szerződés megkötésére: december 31. Vecsés, december 4. Szlahó Csaba Melléklet: szerződéstervezet

4 tervezet Ellátási Szerződés amely létrejött egyrészről Vecsés Város Önkormányzata (székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1., képviseli: Szlahó Csaba ), a továbbiakban: mint Önkormányzat; másrészről a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (székhely: 1134 Budapest, Huba u. 6., PK /2007. nyilvántartási szám 68, képviseli: Juhász Imre igazgató) a továbbiakban: mint KOSZISZ között a mai napon az alábbiak szerint: 1. A felek megállapodnak abban, hogy a mai napon jelen ellátási szerződést kötik egymással, amely alapján a KOSZISZ végzi az Önkormányzat számára a Vecsési Támogató Szolgálat működtetését január 1. napjától számított 5 éves határozott időtartam alatt, azaz december 31, napjáig. 2. A KOSZISZ a Támogató Szolgálat keretein belül az Önkormányzat megbízásából a Vecsés Város területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok részére a 8532 SZJ számú, szociális ellátás elhelyezés nélkül tevékenységi körbe tartozó támogató szolgáltatást működteti. A támogató szolgálat valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, tehát a célcsoport a következők: siketek és nagyothallók, vakok és gyengén látók, értelmi fogyatékosok, mozgásszervi fogyatékosok, autisták, halmozottan fogyatékosok. 3. A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az ellátottak után járó állami normatív támogatást a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladat szerződésszerű ellátása esetén - jelen szerződés hatálya alatt a KOSZISZ részére átengedi, annak igénybevételére a KOSZISZ közvetlenül jogosult, mindazonáltal az állami támogatás kizárólag a jelen szerződésben rögzített feladat szakszerű ellátása céljából használható fel. A felek megállapodnak abban is, hogy a támogató szolgáltatás teljes körű biztosításáért a KOSZISZ, a működési támogatás átengedésén és a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott helyiség biztosításán túl az Önkormányzattól semmilyen jogcímen további ellenszolgáltatást, ellenértéket, díjat, költségtérítést, anyagi vagy nem anyagi támogatást stb. nem kérhet, nem kaphat. 4. Az ellátásba tartozó térítésköteles szolgáltatások esetében a KOSZISZ a szociális törvényben meghatározott térítési díjakat köteles alkalmazni. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a KOSZISZ által meghatározott térítési díj csökkentés megállapítására vonatkozó szabályzat rögzíti, amely jelen szerződés mellékletét képezi.

5 5. A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Támogató Szolgálat számára a Vecsés városában térítésmentesen önálló helyiséget biztosít külön megállapodás alapján, azzal hogy a helyiség fenntartásával összefüggésben felmerülő valamennyi költséget (rezsi költség, karbantartás) a KOSZISZ viseli. A helyiségben a Támogató Szolgálat koordinációs munkatársa - külön üzemeltetési megállapodás szerint tart ügyeletet. 6. A Támogató Szolgálat működtetéséhez szükséges munkaerőt a KOSZISZ biztosítja. A Támogató Szolgálat működtetéséhez szükséges, ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, így a személyi költségeket is, az átengedett állami normatívából és a saját bevételeiből a KOSZISZ fizeti. 7. A KOSZISZ kijelenti és szavatolja, hogy tisztában van a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokkal és szakmai követelményekkel, ismeri a feladat elvégzésével kapcsolatos nyilvántartási és egyéb kötelezettségeit és azok betartására vonatkozó szabályokat és kötelezettséget vállal arra, hogy mindenben ezeknek megfelelően jár el. 8. Szerződésszegés esetén az Önkormányzat a jelen ellátási szerződést azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül különösképpen a 3. pontban meghatározott díj összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, továbbá a 2. pontban meghatározott ellátások nem szakszerű vagy egyébként nem szerződésszerű ellátása, illetve alapos indok nélküli megszüntetése, szüneteltetése. Az azonnali hatályú felmondás okán az Önkormányzatot ért kárt a KOSZISZ köteles megtéríteni. Szerződésszegésből eredő felmondás esetén folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat a KOSZISZ költségére a rendes felmondás idejéig más szolgáltatóval jogosult az ellátásokat elvégeztetni, az Egyesületet egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli. 9. Jelen szerződést a felek rendes felmondással a másik félhez címzett egyoldalú, jognyilatkozattal - 6, azaz hat havi felmondási idő figyelembevételével indoklási kötelezettség nélkül szüntethetik meg. A felek megállapodnak abban, hogy a normatív támogatás jelentős változása esetén az Önkormányzat a szerződést 2, azaz kettő havi felmondással jogosult megszüntetni. A felmondást a feleknek írásban közölve, ajánlott levélben kell egymás székhelyére elküldeni. 10. A KOSZISZ az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit az Önkormányzat hivatalos lapján teljesíti, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláit is használhatja ilyen célokra. 11. Az ellátottak a panaszaikat a Támogató Szolgálat vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 3, azaz három napon belül a vezetőnek ki kell vizsgáltatnia a panaszokat, és haladéktalanul intézkednie kell az esetleges hiányosságok megszüntetése felől. A panaszokról a Támogató Szolgálat vezetője havonta összesítést készít és írásban tájékoztatja erről valamint a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot. Az ellátott jogi képviselő nevét, címét, és elérhetőségét a Támogató Szolgálat központjában jól látható helyen ki kell függeszteni.

6 12. A KOSZISZ az Önkormányzat részére évente egyszer, tárgyévet követő január 31-ig részletes írásbeli és szükség szerint szóbeli beszámolót készít és nyújt be, amely tételesen, havi bontásban tartalmazza a tárgyévben teljesített feladatok részletezését, a kapott állami normatív támogatás összegét és felhasználását,. 13. A KOSZISZ az Önkormányzat előzetes kérésére - a 12. pontban rögzített éves beszámolón túlmenően - információt biztosít a jelen szerződéssel támogatott ellátások tekintetében a napi forgalmi adatairól, a havi összesített forgalmi adatairól, valamint az OSAP rendszer számára nyújtott adatlapokról. A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség a KOSZISZ terheli. 14. A KOSZISZ a 4. pontban meghatározott térítési díjat kizárólag a 2. pontban meghatározott feladatok megvalósítására használhatja fel. 15. A KOSZISZ a szerződés szerinti formákra fordított kiadásait az egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten köteles nyilvántartani. 16. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az Önkormányzat Képviselőtestületének..számú önkormányzati határozata alapján köti meg az Önkormányzat e. 17. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a KOSZISZ szerződésszerűen teljesíti, az Önkormányzat az 5 év határozott idő eltelte után további 5, azaz öt évre ezen szervezetet kívánja megbízni a Támogató Szolgálat működtetésével. 18. A felek megállapodnak egymással abban, hogy vitáikat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, esetleges jogvitáik esetére értékhatártól függően kikötik a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Vecsés, december Szlahó Csaba Önkormányzat képviseletében Juhász Imre igazgató KOSZISZ képviseletében

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J a v a s l a t az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére Készítette: Lombos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben