MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: , képviselője: Szabó Zoltán főigazgató vagy dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató), a továbbiakban: Vagyonkezelő, tekintettel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) rendelkezésére másrészről a, mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, továbbiakban együttesen a Felek, egyenként a Fél között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint. Preambulum 1. A Felek megállapítják, hogy a Beruházó.-t kíván megvalósítani. 2. A Felek megállapítják, hogy a Beruházó a. című pályázati felhívására címen. azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be/ kíván benyújtani. A Beruházó előtt ismert tény, hogy a pályázatokhoz való tulajdonosi hozzájárulás kibocsátásának egyik elengedhetetlen feltétele az, hogy a Beruházó érvényes jogcímmel rendelkezzen a pályázatban szereplő (Magyar Állam tulajdonában álló) ingatlan hasznosítására. [nem pályázatos projekt esetén törlendő a 2. pont] 3. A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, tekintettel az Nvt. 11. (8) bekezdésében foglaltakra. 4. A Felek fentiekre tekintettel ingatlan igénybevételére vonatkozó megállapodást kötnek, különös tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényre, az alábbiak szerint. 1. Jelen megállapodás tárgya 1.1 A Felek előtt ismert tény, hogy a Magyar Állam tulajdonában és Vagyonkezelő vagyonkezelésében áll az ingatlan-nyilvántartásban.helyrajzi számon felvett,.. megnevezésű,.m² alapterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

2 1.2 A Felek előtt ismert tény, hogy a Beruházó az Ingatlan m² alapterületű részén (a továbbiakban: Ingatlanrész) megvalósítását tervezi (a továbbiakban: Létesítmény) Jelen megállapodás aláírásával a Vagyonkezelő igénybevétel címén határozatlan időre biztosítja, hogy a Beruházó a beruházás megvalósításához szükséges mértékben igénybe vegye az Ingatlan jelen megállapodás 1.2. pontjában meghatározott, a Létesítmény által elfoglalt Ingatlanrészét. 1.4 A Vagyonkezelő biztosítja a Beruházó részére, hogy az esetleges pályázat során vállalt, valamint a részére jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt a Létesítményre vonatkozó fenntartási kötelezettségeit teljesítse, az ahhoz szükséges mértékben az Ingatlanrészt igénybe vegye. 1.5 A Felek kijelentik, hogy jelen igénybevételt megalapozó megállapodás megkötésére az Nvt., az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerül sor A Beruházó képviselője jelen megállapodás aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy Beruházó az Nvt. 3. (1) bekezdésében, valamint 11. (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelel, azaz átlátható szervezetnek minősül A Beruházó jelen megállapodás aláírásával hivatkozva az Nvt. 11. (10) és (11) bekezdésében foglaltakra vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt A Beruházó tudomásul veszi, hogy az Nvt. 11. (12) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve köteles eljárni, tekintettel arra, hogy a rendelkezés Beruházó általi megszegése esetére a törvény a Vagyonkezelő részére kártalanítás nélküli és azonnali hatályú felmondási lehetőséget biztosít, valamint azt rendkívüli felmondási okként jelöli meg. Fentiek alapján jelen megállapodást a Vagyonkezelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 1.6 A Felek rögzítik, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet a közút állagának romlásához, a közúti forgalom biztonságának sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez, továbbá az igénybevétel nem akadályozhatja a vagyonkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását és az adott közúti szakaszhoz kapcsolódó hálózatfejlesztési és korszerűsítési tervek, programok végrehajtását. 2

3 2. A Létesítmény jogi helyzete 2.1. A Felek megállapítják, hogy az Ingatlan továbbra is a Magyar Állam tulajdonát képezi. A Beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben, míg a Létesítmény számvitelileg a megépülését követően is a Beruházónál marad, és értéknövelő beruházásként továbbra is saját könyveiben tartja nyilván A Felek megállapodnak abban, hogy a Létesítményt a Beruházó saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg az építési engedélynek megfelelően. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó a Létesítmény megépítésének költségeivel, illetve a Beruházó által vállalt, vagy részére jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatban a Vagyonkezelővel, valamint a Magyar Állam bármely más képviselőjével szemben semminemű igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a Létesítmény kivitelezése, fenntartása, üzemeltetése során a Beruházó által harmadik személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy követeléssel lépne fel, akár a Beruházóval, akár a Vagyonkezelővel szemben, ezen kár megtérítésére a Beruházó jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal A Felek kijelentik, hogy a Létesítmény fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség Beruházót terheli mindaddig, amíg a Létesítmény fennmarad. A Létesítmény üzemeltetéséből eredő károkat Beruházó köteles megtéríteni. Emellett a Beruházó tudomásul veszi, hogy a Vagyonkezelő, illetve a közútkezelő az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet alapján a beruházás által érintett övezetben 4 m-nél nem magasabb közúti jelzőtábla tartóoszlopot elhelyezhet, a meglévő közúti forgalomirányító jelzőlámpa, illetve jelzésrendszer üzemeltetési-fenntartási feladatait a Beruházó írásbeli hozzájárulása nélkül végezheti, a közút területén a földben elhelyezett vezeték esetén a közútkezelői kötelezettségből adódó (talajszinttől 0,4 m-nél nem mélyebb) általános üzemeltetési-fenntartási (pl. kátyúzás, padkagondozás, gépi ároktisztítás, jelzőtábla elhelyezés stb.) feladatokat a Beruházó írásbeli hozzájárulása nélkül végezheti A Beruházó vállalja, hogy amennyiben a Létesítmény közúti funkciót is ellát (pl. árok), a Létesítmény használatát Vagyonkezelő számára térítésmentesen biztosítja, függetlenül a Létesítmény jogi helyzetétől. A Felek kijelentik, hogy amennyiben a Beruházó a Vagyonkezelő másodszori felszólítására sem tesz eleget a közös használatban álló Létesítményre vonatkozó fenntartási kötelezettségének, úgy a Vagyonkezelő a fenntartással, kezeléssel kapcsolatos feladatot elvégezteti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezettel, a munkavégzésről pedig számlát bocsát ki a Beruházó felé, aki azt teljesíteni köteles. 3

4 3. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos nyilatkozatok 3.1. A Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával hozzájárul a Létesítmény építési engedélyezési eljárásának lefolytatásához, és hogy az építési engedély kiadásra kerüljön Beruházó részére A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére kizárólag az építési engedély alapján megépítendő Létesítmény megvalósítása, illetve az Ingatlan igénybevételére (mint használat jogát biztosító jogcím) vonatkozó rendelkezések rögzítése miatt kerül sor. Mindez az Beruházót nem mentesíti a vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági határozatokban előírt egyéb feltételek teljesítése, illetve a beruházási és a fenntartási feladatok teljesítése alól. 4. A jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 4.1 A Beruházó jogosult arra, hogy az Ingatlan területére belépjen és az Ingatlanrészen az Engedély szerinti munkálatokat elvégezve a Létesítményt megvalósítsa, valamint valamennyi szükséges engedély birtokában a Létesítményt üzemeltesse. A Létesítmény kivitelezésének befejezését követően a Beruházó az Ingatlanrészről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani és az Ingatlanrészt rendeltetésszerű állapotba helyreállítani. 4.2 A Beruházó köteles a megállapodás 1.2. és 1.3 pontjában meghatározott Ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni és megtéríteni minden olyan kárt a Vagyonkezelőnek, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered, illetve a kivitelezési munkálatok során keletkezett Az igénybevételi díjat a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: A Beruházó mindösszesen Ft + ÁFA, azaz Ft + ÁFA igénybevételi díjat (belterületen 850 Ft/m 2, külterületen 550 Ft/m 2 ) köteles a Vagyonkezelőnek egyösszegben - a Vagyonkezelő (KKK) Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlájára - átutalással megfizetni. Amennyiben a Beruházó a Vagyonkezelőnek történő díj megfizetését hitelt érdemlően igazolja, úgy a KKK tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot bocsát ki, mely munkavégzésre és üzembe helyezésre is jogosít 4.4. A Felek kijelentik, hogy a Beruházó a Létesítmény továbbhasznosítására nem jogosult, azonban annak fenntartására, külön megállapodásban megbízást adhat harmadik személynek. 5. Vegyes rendelkezések 5.1 Jelen megállapodás valamennyi Fél által történő aláírása napján lép hatályba. 5.2 A Létesítmény fennmaradásáig tartó időszak alatti üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség a Beruházót terheli. 5.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos kérdésekben a magyar jogot alkalmazzák. 4

5 5.4 Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás bármelyik rendelkezése vagy melléklete bármely okból érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, a többi rendelkezés továbbra is hatályban és érvényben marad. 5.5 A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. 5.6 Jelen megállapodást a Felek hat eredeti példányban írják alá. A megállapodás három eredeti példánya a Beruházót, három eredeti példánya a Vagyonkezelőt illeti meg. A Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan írták alá. Budapest, , Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Képviseli: Szabó Zoltán főigazgató vagy Dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató. Képviseli:.... 5

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben