EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRA"

Átírás

1 Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:... 2.A.sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRA Jelen együttműködési megállapodás a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.évi CLV. törvény és a 280/2011. (XII.20.) Korm.rendelet előírásai alapján jött létre a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola tanulóinak 105 órás kötelező összefüggő szakmai gyakorlata tárgyában a következő felek között az alábbi tartalommal: 1. Szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező SZAKKÉPZŐ ISKOLA Név: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola Székhely: 1078 Budapest, Hernád u. 3. Levelezési cím: Adószám: Statisztikai számjel: OM azonosító: Törvényes képviselő Nagy László igazgató Kökény István szakmai igazgató Kapcsolattartó: Koczkás Anikó gyakorlati képzésért felelős 2. Gyakorlati képzést folytató SZERVEZET Cégnév/Egyéni váll. neve: Székhely (irányítószámmal): Levelezési cím (ha eltér a székhelytől) Adószám: Cégjegyzékszám vagy Egyéni váll.ig. száma: Statisztikai számjel: Telefonszám (akár mobil is!) cím: Aláírásra jogosult neve:

2 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETE Felek a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.évi CLV. törvény és a 280/2011. (XII.20.) Korm.rendelet előírásai szerint, egyetértően nyilatkoznak arról, hogy a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola tanulójának/tanulóinak szakmai gyakorlati képzésének céljából egymással együttműködési megállapodást kívánnak kötni. A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola felelősséget vállal azért, hogy a megállapodás függelékében kizárólag olyan tanulókat szerepeltet, akik számára szakmai gyakorlat iskolán kívüli képzőhelyen az Szt-ben meghatározott feltételek szerint együttműködési megállapodással megszervezhető. Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevő tanuló(k) nevét és oktatási azonosítóját szakképesítésenként és évfolyamonként tartalmazó függelék az együttműködési megállapodás részét képezi, melyet a szakképző iskola legkésőbb a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küld meg a nyilvántartást vezető szervnek. A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJÁNAK ÉS TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERÉNEK LEÍRÁSA A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanulók 105 munkaórában megismerkedjenek a Gyakorlati képzést folytató szervezet tevékenységével, annak teljes vertikumában, a tanulmányaik során szerzett elméleti ismereteiket gyakorlatba átültetve hasznosítsák. A gyakorlati helyszín(ek)en a tanulók nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákkal dolgoznak együtt tudásuk minél alaposabb elmélyítése érdekében. A gyakorlat tanulónkénti pontos időtartamát a jelen megállapodás melléklete tartalmazza (mindenkire külön-külön). A MEGÁLLAPODÁS ÉS A GYAKORLAT IDŐTARTAMA Szerződő felek a jelen megállapodást a június 16. és augusztus 14. közötti időtartamra kötik azzal a kitétellel, hogy egy tanuló a megnevezett időszak alatt 105 munkaórában vesz részt a Gyakorlati képzést folytató szervezeten összefüggő szakmai gyakorlat keretében. A GYAKORLATI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TANULÓK LÉTSZÁMA A Gyakorlati képzést folytató szervezet a jelen megállapodás keretében a megállapodás mellékletében megnevezett, a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola tanulóját fogadja. A felek kijelentik, hogy minden összefüggő szakmai gyakorlaton a Gyakorlati képzést folytató szervezeten részt vevő tanulóról külön-külön kitöltik a megállapodás mellékletét. A SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELADATAII ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A SZAKMAI GYAKORLAT MEGSZERVEZÉSÉ- VEL KAPCSOLATBAN a) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola biztosítja a tanulók elméleti képzését, illetve az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. b) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola a gyakorlati képzést folytató szervezet részére biztosítja a szakmai programjában előírt összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó előírásokat, követelményeket.

3 c) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról (Szt. 35. (3). d) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola felelősségbiztosítást köt a tanulókra (Szt.70. (3). e) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon (Szt. 56. (6). f) A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola köteles a Gyakorlati képzést folytató szervezetet értesíteni a tanuló tanulói jogviszonyának a képzés ideje közben esetleg bekövetkező szüneteltetéséről, megszűnéséről, illetve a VIK Középiskola által meghatározott időpontban teljesítendő tanulmányi kötelezettségéről. A GYAKORLATI KÉPZÉST FOLYTATÓ SZERVEZET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A SZAKMAI GYAKOR- LAT MEGSZERVEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN a) A Gyakorlati képzést folytató szervezet vállalja, hogy a képzés keretében átadja mindazokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a szakma képzési követelményei (szakképzési kerettanterv és a szakképző iskola szakmai programja) meghatároznak. A napi munkaidő: 7 óra, a foglalkozásokat hat és huszonkét óra között kell megszervezni. b) A jelen megállapodás alapján a Gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés keretében a Gyakorlati képzést folytató szervezet biztosítja a gyakorlati oktatási területeket, a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatást, szociális helyiséget, tisztálkodási eszközöket. c) A tanulók foglalkoztatásának felügyeletéről a Gyakorlati képzést folytató szervezet gondoskodik. A Gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű. d) A Gyakorlati képzést folytató szervezet vezeti a foglalkozási naplót a jogszabályban meghatározott tartalommal, melyet az iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania. e) A Gyakorlati képzést folytató szervezet tudomásul veszi, hogy a tanulóknak kötelessége a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola házirendjének megtartása. A tanulóval szemben felmerült fegyelmi problémákról (hiányzás, magatartási problémák stb.) tájékoztatja a szakképző iskolát. f) A gyakorlaton történt munkabaleset esetén a balesetet köteles bejelenteni, nyilvántartásba venni és kivizsgálni. A kivizsgálás, nyilvántartásba vétel és bejelentés előírásait az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a határozza meg. g) A Gyakorlati képzést folytató szervezetnek a napi képzési idő és a pihenőidő tekintetében a hatályos jogszabályokat be kell tartania (Szt. 66. ). h) A gyakorlati oktatási napokon egyszeri kedvezményes étkezést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat biztosít (Szt (1). i) Pénzbeli juttatást biztosít az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára (Szt. 65..). j) A jogszabályokban előírt bejelentési és elszámolási, dokumentálási feladatok határidőben történő teljesítése a szakmai gyakorlatot biztosító felet terhelik. k) A Gyakorlati képzést folytató szervezet a tanulóktól a gyakorlati oktatásért ellenszolgáltatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el.

4 l) A tanulók által a gyakorlati képzés keretében létrehozott termék, produktum a Gyakorlati képzést folytató szervezet tulajdonát illetve jogosultságát képezi (kivéve a tanuló szellemi termékét képező mű). m) Amennyiben a jelen megállapodás időtartama alatt a Gyakorlati képzést folytató szervezet átszervezés vagy megszűnés következtében a gyakorlati képzést megszünteti, közreműködik - a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola javaslatának figyelembe vételével - a tanulók más munkáltatóhoz történő áthelyezésében. n) A Gyakorlati képzést folytató szervezet az általa a jelen megállapodás alapján biztosított személyi és tárgyi feltételekben esetlegesen bekövetkező változásokról köteles a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskolát haladéktalanul értesíteni. o) A szakmai gyakorlat eltöltését a Gyakorlati képzést folytató szervezet a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola részére formanyomtatványon igazolja, és az ott megadott szempontok alapján értékeli. A TANULÓK JOGSZABÁLY(OK) ÁLTAL ELŐÍRT JUTTATÁSAI, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA A gyakorlati képzést folytató szervezet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései szerinti pénzbeli juttatást biztosítja az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell. A tanulói pénzbeli juttatás csökkentésére vonatkozó tájékoztatás módja: bérjegyzék tájékoztató levél egyéb, mégpedig:... A tanulók részére a Gyakorlati képzést folytató szervezet a hatályos jogszabályok alapján kötelezően a következőket biztosítja: a) A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) 15 %-ának 1,3- szerese. Az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár a pénzbeli juttatás, mely a havi összeg egynegyed része. b) A gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszközt (szappan, kéztisztító krém, stb.), továbbá ugyanolyan munkaruhát, egyéni védőeszközt, védőitalt, kedvezményes étkezést, mint amilyet a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállaló részére is biztosít. c) Útiköltség-térítés, ha a tanuló gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelye szervezi meg. A GYAKORLATI KÉPZÉSEN RÉSZT VEVŐ TANULÓK KÖTELEZETTSÉGEI A tanuló köteles a megjelölt időszakban a Gyakorlati képzést folytató szervezet munkarendjének betartása mellett a szakmai gyakorlatot a részére kijelölt munkahelyen teljesíteni, valamint a tudomására jutott üzleti titkot az Mt. és Ptk. rendelkezéseinek megfelelően megőrizni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a tanuló köteles betartani a Gyakorlati képzést folytató szervezet belső szabályait és előírásait, valamint a munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat. Ezek sorozatos vagy súlyos megszegése vagy nem teljesítése esetén, illetve amennyiben a tanuló a gyakorlaton indokolatlanul nem jelenik meg, az előírt követelményeket nem tudja teljesíteni, a Gyakorlati képzést folytató szervezet köteles A szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskolát haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg kezdeményezheti a szakmai gyakorlat megszüntetését.

5 EGYÉB (VEGYES) RENDELKEZÉSEK a) A felek a jelen megállapodásban nem rögzített kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait tartják magukra nézve kötelezőnek. b) A tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen együttműködési megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák. c) A felek a jelen megállapodással összefüggésben tudomásukra jutott adatokat, tényeket kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat harmadik illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem szolgáltathatják ki. d) A megállapodás módosítását Felek külön-külön is kezdeményezhetik, a módosításra közös megegyezéssel, a jelen megállapodás aláírói, vagy az általuk erre meghatalmazott személy(ek) aláírása mellett csak írásban kerülhet sor. A megállapodást bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idővel felmondani, de a felmondás a tanév rendjét nem zavarhatja. e) Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a vétlen fél a megállapodást indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni. Ebben az esetben követelheti a felmondásra okot adó féltől a szerződésszegésből eredő kárainak a megtérítését. f) Felek rögzítik, hogy egymástól a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban csak írásban fogadnak el közléseket (ajánlott levél, fax, ). A felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. Dátum év hó nap. a gyakorlati képzést folytató szervezet képviseletében (p.h.). a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező Szakképző iskola képviseletében (p.h.) Kamara tölti ki! Jelen együttműködési megállapodást a mai napon ellenjegyeztem: Dátum: Kereskedelmi és Iparkamara

6 A gyakorlati képzés megkezdését megelőző 15. napig valamennyi példánya megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Függelék (kitöltése az Iskola adatai alapján) 1. Ágazat megnevezése: VENDÉGLÁTÓIPAR Azonosító száma: XXVII 1.1. Az adott ágazathoz tartozó évfolyam-, létszám- és időtartamadatok (ágazatonként kitöltendő!) Évfolyam Az oktatás munkarendje N/FN/E/L Tanulói létszám Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama évfolyamonként (óra) a b c d 10. N Az adott ágazatra vonatkozó összefüggő szakmai gyakorlat tartalma: A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanulók 105 munkaórában megismerkedjenek a Gyakorlati képzést folytató szervezet tevékenységével, annak teljes vertikumában, a tanulmányaik során szerzett elméleti ismereteiket gyakorlatba átültetve hasznosítsák tárgyi feltételrendszerének leírása: A gyakorlat lebonyolításához a Gyakorlati képzés szervezője biztosítja a helyet, eszközöket és a szükséges szakmai felügyeletet Az adott szakképesítéshez tartozó tanulók adatai Tanuló neve, oktatási azonosító száma Évf. Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete, vége a c j hó. nap hó. nap Összefüggő szakmai gyakorlat helyszínének neve, címe Gyakorlati képzést felügyelő személy: név, tel., Felelősségbiztosítás költsége k m o Szervezet Kereskedelmi és Iparkamara Iskola

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam) Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam) Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. december A kiadvány a nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE

Részletesebben

Munkaerő kölcsönzésről

Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzés szabályai Munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola. Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013.

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola. Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/2009..... KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben