TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft Budapest, Váci út Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454"

Átírás

1 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft Budapest, Váci út Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: Fax: Honlap: Nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: 0232 Tárgy: Szakképzési hozzájárulás Tisztelt Partnerünk! A Trainex Kft. kiemelten közhasznú alapítványán keresztül működteti a Trainex Szakközépiskolát, amelyen belül a szakképzés iskolarendszerű formájával állami közfeladatokat lát el. A képzés korszerű, jó színvonalának folyamatos biztosítása jelentős anyagi ráfordítást igényel. Sikeres partneri kapcsolatunkra alapozva azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a törvényben előírt évi befizetendő szakképzési hozzájárulásukkal Iskolánkat támogatni szíveskedjenek. E döntésükkel nagymértékben hozzájárulnak a gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez, ezzel a magyarországi oktatás színvonalának emeléséhez. Amennyiben a Trainex Szakközépiskolát részesítik támogatásban, kérem a mellékelt megállapodást 4 példányban kitöltve, aláírva, postai úton címünkre visszajuttatni szíveskedjenek. Tisztelettel és köszönettel: ügyvezető igazgató

2 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakképző iskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) amely létrejött egyrészről egyrészről a Neve: Székhelye: Adószáma: Statisztikai számjele: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: (mint támogató, a továbbiakban: Támogató) másrészről a Neve: Trainex Gazdasági és Üzleti Adminisztrációs Szakközépiskola Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 39. Adószáma: Statisztikai számjele: Bankszámla száma: OM-azonosító: Fenntartó: Kuratórium elnöke: Képviseletre jogosult neve: Orosz Sándorné, igazgató Kapcsolattartó neve: Szekeres Mariann Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma: (mint támogatott, a továbbiakban: Iskola) között az alábbiak szerint: Trainex Gazdasági és Üzleti Adminisztrációs Szakközépiskola Alapítvány Házi Imre 1./ A szerződés tárgya: A Támogató a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. 5.. (2) bek. a./ pontja alapján felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás illetve támogatás) nyújt az Iskola részére a jelen szerződésben részletesen meghatározott feltételekkel. 1

3 2./ A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, időtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: A gyakorlati képzés célja: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert gazdasági és üzleti jellegű szakképesítések megszerzéséhez szükséges gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. Helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 39. Időtartama: évfolyam Formája: iskolarendszerű szakképzés Tárgyi feltételei: az iskola épületében lévő szaktantermekben, tanirodákban, szakmai gyakorlótermekben és kapcsolódó helyiségekben a képzéshez szükséges berendezési és felszerelési eszközök rendelkezésre állnak. 3./ Az Iskolában történő, a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések: - Taniroda kommunikációs infrastruktúrájának építése - Rendezvény technika gyakorlathoz szükséges eszközök beszerzése - Gyakorlótermek számítástechnikai hálózatának fejlesztése - Adminisztrációs gyakorló termek hardver eszközfejlesztése - Tanirodában vállalati környezetet szimuláló infrastruktúra bővítése - Tárgyi eszközök működtetési költsége 4./ A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege, folyósításának módja, a felhasználásról szóló beszámolás feltételei: Összeg: Átutalás ütemezése:.. Ft I. félévi... Ft, II. félévi... Ft. Folyósításának módja: átutalással a szakképző iskola bankszámlájára, legkésőbb tárgyév december 31-éig Az Iskola a támogatás jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelő felhasználását tárgyévet követő január 20-ig megvalósítani, és erről a tényről tárgyévet követő január 31-ig beszámolni köteles a támogatónak Az Iskola tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig ingatlan esetében 10 évig a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak bérbeadására, megterhelésére, elidegenítésére csak az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód A jelen szerződés végrehajtásáról az Iskola köteles írásban tájékoztatni a Támogatót, továbbá évente egy alkalommal köteles egyeztető értekezleten tájékoztatni az előző évi támogatás felhasználásáról. 2

4 5./ Az átadásra kerülő tárgyi eszköz(ök) megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adata(i): 6./ A tárgyévben a támogatott szakmai alapképzésben részesülő tanulók szakképesítésenkénti létszáma: - Idegenforgalmi technikus I. 40 fő - Idegenforgalmi technikus II. 21 fő - Idegenvezető 34 fő - Idegenvezető levelező 18 fő 7./ A szakképző iskola kötelezettségei a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban: 7.1. Az Iskola tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célokra és formában használja fel A kapott támogatást az iskola figyelemmel a Rendelet 6. (6) bekezdésében foglaltakra is köteles elkülönítetten nyilvántartani Az Iskola a tárgyévet követő év március 15-ig köteles a jelen szerződést vagy annak cégszerű aláírással hitelesített másolatát továbbá a Rendelet 6. (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés szerinti támogatók nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és a támogatás összegét tartalmazó összesítőt megküldeni az Oktatási Minisztérium alapkezelő Igazgatóságának. 8./ A Támogató által vállalt egyéb feladatok: 9./ Egyéb rendelkezések: 9.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés csak az Iskola fenntartójának egyetértő nyilatkozatával és a szerződés ellenjegyzésével válik érvényessé Felek tudomásul bírnak továbbá arról, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Iskola honlapján A jelen szerződésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette a Szht. 5. (2) bekezdésének a/ pontjában foglalt előírásokat Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás jogszerűségét mint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az állami 3

5 adóhatóság, szerződésszerű teljesítését pedig a Támogató és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága ellenőrizheti Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. Felek a jelen szerződést gondos áttanulmányozás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Támogató Iskola A támogatási szerződés jóváhagyom és ellenjegyzem: Budapest, Iskola fenntartója Házi Imre kuratóriumi elnök 4

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben