MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)"

Átírás

1 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (a továbbiakban Szht.) és az ennek végrehajtására megjelent, 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján egyrészről név (cégnév): székhely:.. adószám:... bankszámlaszám:. statisztikai számjele: cégjegyzék, e.v. ig., nyilv. szám:. képviselő neve:.. mint támogató, a továbbiakban: Támogató másrészről: a PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca adószám: törzskönyvi azonosító szám: bankszámlaszám: (a Társulás főszámlája) Fejlesztési támogatás fogadására szolgáló bankszámlaszám: statisztikai számjel: regisztrációs szám: RT /2008. képviseletre jogosult: Arnóth Sándor elnök mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek, illetőleg Felek között alulírott helyen és napon, a következő tartalommal: PREAMBULUM a. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására létrejött térségi integrált szakképző központ (TISZK) és mint ilyen az Szht. 4. (5) bekezdés alapján fejlesztési támogatás befogadására jogosult, mely támogatást a tevékenységében résztvevő szakképzést folytató oktatási intézményeknek átad. b. A Támogatott tevékenységében résztvevő szakképzést folytató oktatási intézmények az alábbiak:

2 2 Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium (4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 35., OM azonosító: ) Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium (4100 Berettyóújfalu Honvéd u , OM azonosító: ) Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (4100 Berettyóújfalu Eötvös u. 1., OM azonosító: ) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (4150 Püspökladány Gagarin u. 2., OM azonosító: ) Bocskai István Szakképző Iskola (4200 Hajdúszoboszló József Attila u. 25., OM azonosító: ) Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola (4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44., OM azonosító: ) Közgazdasági Szakközépiskola (4200 Hajdúszoboszló Gönczi Pál u. 17., OM azonosító: ) Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (4110 Biharkeresztes Ady Endre u. 2., OM azonosító: ) Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (4032 Debrecen Hollós u. 3., OM azonosító: ) 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A Támogató az Szht. 4. (5) bekezdése alapján a évben képződő bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyi eszköz beszerzését szolgáló felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújt a Támogatott részére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. 2. A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2.1. A támogatott gyakorlati képzés(ek) helyszíne(i) Intézmény neve: Közgazdasági Szakközépiskola A gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés helyszíne(i): a Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u A támogatott gyakorlati képzés célja, tartalmának leírása, időtartama, formája, tárgyi feltételrendszere Az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai gyakorlati képzés, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, a szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás támogatása, valamint fejlesztésének elősegítése.

3 A Támogatott vállalja, hogy a támogatást a fent megjelölt helyszíneken a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását közvetlenül szolgáló fejlesztésekre fordítja az Észak-alföldi RFKB határozataiban támogatott és kiemelten támogatott képzések esetén A támogatás célja az 1. számú mellékletben megjelölt képzésekhez kapcsolódóan a helyi tantervekben előírt gyakorlati foglalkozás tárgyi feltételeinek korszerűsítése. A támogatott képzés időtartamát a 2. számú melléklet tartalmazza A fejlesztési támogatás felhasználása: A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatást a jelen megállapodás 3. számú mellékletében megjelölt célokra együtt, illetve különkülön is felhasználhatja, így különösen, de nem kizárólagosan: a beérkező fejlesztési támogatás 3 százalékát a Támogatottnál az Szht. 4. (6) bekezdése alapján a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének során felmerült működtetési költségeire, a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tárgyi fejlesztések keretében a gyakorlati oktatás, a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyi eszköz beszerzést közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra; a fejlesztési támogatás 15 százalékát a korábban fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására, fejlesztési támogatás 5 százalékát a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz fejlesztésre, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzési programok (szakmai pedagógus- továbbképzési programok a gyakorlati képzés fejlesztésére - olyan gyakorlati jellegű képzések, amelyek során új pedagógiai módszereket sajátíthatnak el a résztvevők, illetve a mindennapi tanítási gyakorlat során az újszerű informatikai megoldások alkalmazását segítik) keretében történő képzésre, a kapott fejlesztési támogatás felhasználható önrészként az MPA képzési alaprésze forrásaiból és a szakképzés-fejlesztésre rendelkezésre álló európai uniós forrásokból megvalósuló pályázat keretében, a fejlesztési támogatás felhasználható továbbá a vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog (licencek) megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftvertermék beszerzésére is A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma: A tárgyévben a gyakorlati képzésben érintett tanulók létszámát szakmánkénti megoszlásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, FOLYÓSÍTÁSA, FOLYÓSÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE, BESZÁMOLÓ A FELHASZNÁLÁSRÓL

4 A Támogató a 2. fejezetben részletezett tervezett fejlesztések megvalósításához a év éves bruttó kötelezettségének terhére, Ft, azaz: forint összegű fejlesztési támogatást nyújt a Támogató részére, amit legkésőbb december hó 31. napjáig átutalás útján megfizet a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára A Támogatott vállalja, hogy a támogatás jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelő felhasználását legkésőbb december hó 31. napjáig megvalósítja, és a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a támogatás felhasználásáról január hó 31. napjáig írásban tájékoztatja a Támogatót A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak elidegenítésére csak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg, csak az intézmény tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe Az átadásra kerülő tárgyi eszköz(ök) megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adatai Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató kizárólag pénzbeli juttatást ad a Támogatottnak A Támogató által vállalt egyéb feladatok Felek rögzítik, hogy a Támogató a 3.1. pontban foglaltakon túl egyéb kötelezettséget nem vállal. 4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. Támogatott a jelen Megállapodásban rögzítettek szerint, a jelen Megállapodásban és mellékleteiben meghatározott célokra és formában jogosult a támogatást felhasználni A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszközt Támogatott köteles elkülönítetten nyilvántartani. Az elkülönítési kötelezettség terheli továbbá a Támogatott TISZK tagjainak fenntartása alatt álló, és a támogatást felhasználó szakképző iskolákat is. A szakképző iskolák által vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás és a megvalósulásának dokumentumait (a fejlesztési megállapodás és a pénzügyi teljesítés, a támogatás felhasználásának helyére vonatkozó dokumentum, a tárgyi eszköz beszerzést igazoló számla, a tárgyi eszköz átvételi jegyzőkönyv, a tárgyieszköz-karton, az elszámolt működtetési költségek, a tananyag- és taneszköz fejlesztés, valamint az akkreditált továbbképzések felsorolása és költségei), továbbá a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen Megállapodás alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást (a támogató nevének, címének és a támogatás összegének megjelölésével) a Támogatott honlapján nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig és a tárgyévet követő második év január hó 31. napjáig a honlapon kell tartani.

5 A Támogatott a tárgyévet követő év március hó 15. napjáig köteles megküldeni a Rendelet 1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatást az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére. 5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban nem érintett, és jogszabályban nem szabályozott, a Megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással egyeztetik, és a jelen Megállapodás módosításával, illetőleg kiegészítésével írásban rendezik Jelen Megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. (5) bekezdésében, illetőleg 5. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. Támogató kijelenti - és teljes kártérítési kötelezettséget vállal azért -, hogy eleget tett a Kt.-ben meghatározott pályakövetési rendszer számára történő adatszolgáltatási kötelezettségének Támogatott kijelenti - és teljes kártérítési kötelezettséget vállal azért -, hogy a Támogatott részét képező fejlesztési támogatással érintett szakképző iskolák eleget tettek a Kt-ben meghatározott pályakövetési rendszer számára történő adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint, hogy a jelen Megállapodás keretében átvett fejlesztési támogatás összegével figyelembe véve a korábban átvett fejlesztési támogatások összegét is nem lépi túl az Szht. 7. (4) bekezdésében meghatározott összeghatárt A Támogatott jelen Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Szht. 4. (5) bekezdése alapján fejlesztési támogatás befogadására jogosult, eleget tett a Rendelet 13. -ban leírt regisztrációs követelményeknek, valamint a TISZK részét képező intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolai évfolyamokon tanuló létszáma az iskolák hivatalos statisztikai jelentése szerint az elmúlt három év átlagában meghaladja az 1500 főt Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás alapján nyújtott támogatás jogszerűségét és szerződésszerű teljesítését az állami adóhatóság, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ellenőrizheti Valamennyi, a jelen Megállapodással kapcsolatos értesítés írásban történik, melyet vagy személyesen kézbesítenek, vagy telefaxon, ben illetve postával küldenek meg a címzettnek. Kapcsolattartók: Támogató részéről: Név: Értesítési cím: Telefonszám: Telefaxszám: cím: Támogatott részéről: Értesítési cím:4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Név:Veres Balázsné Telefonszám: Telefaxszám: cím:

6 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy a felek kikötik a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás feltételeinek rögzítése és aláírása során nem hallgatnak el egymás elől olyan jelentős tényt, vagy körülményt, amelynek ismeretében a másik fél a megállapodást nem kötné meg A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás valamint annak mellékletei egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, és együttesen értelmezendők és alkalmazandók A jelen Megállapodásban nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a jelen, 6 (hat) oldalból és 5 (öt) számozott fejezetből álló Megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen Megállapodás 4 (négy), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Támogatónál, 2 (kettő) példány pedig a Támogatottnál marad. Kelt: Hajdúszoboszló, *** *** Támogató (ph) PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS Arnóth Sándor elnök Támogatott (ph) Ellenjegyzem: Mellékletek: 1. sz. melléklet: az érintett tanulók szakmacsoportonkénti, szakmánkénti, évfolyamonkénti létszáma 2. sz. melléklet: a támogatandó képzések időtartama 3. sz. melléklet: a gyakorlati oktatás, képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések felsorolása

7 7 1. sz. melléklet Az érintett tanulók szakmacsoportonkénti létszáma évfolyami bontásban ( statisztika alapján) Szakmacsoport megnevezése Évfolyam Összesen Közgazdaság Szakma megnevezése Agrár-közgazdasági és - áruforgalmazó technikus Az érintett tanulók szakmánkénti létszáma évfolyami bontásban ( statisztika alapján) Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Évfolyam Összesen Összesen:

8 8 2. sz. melléklet A támogatandó képzések időtartama Szakközépiskolai alapozó, szakmai előkészítő képzés Szakmacsoport megnevezése Közgazdaság (4 évfolyamos) Közgazdaság (5 évfolyamos) Évfolyam Összesen Szakképző évfolyamok Szakma megnevezése Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Agrár-közgazdasági és - áruforgalmazó technikus Évfolyam Összesen - - * * - 2 év - - * * - 2 év

9 9 3. sz. melléklet A gyakorlati oktatás, képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések A fejlesztési támogatás összegéből - legalább 5 évig a gyakorlati képzés céljait szolgáló - fejlesztéseket valósítja meg, melyek az alábbiak: - informatikai, számítástechnikai gyakorló eszközök fejlesztése - közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportok gyakorló eszközeinek fejlesztése.

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Vas Megyei Önkormányzat Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Képviseli: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke Törzsszáma:

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, 2014. május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben