Fejlesztési megállapodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési megállapodás"

Átírás

1 Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelet (továbbiakban: SZMM rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés támogatásának tárgyában: A megállapodó felek adatai: A támogatást nyújtó, hozzájárulásra kötelezett (továbbiakban: Támogató): Neve (cégneve): Székhelye: Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult: Kapcsolattartó: Telefon: Fax: A támogatást átvevı térségi integrált szakképzı központ (továbbiakban: Támogatott): Neve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 0. NSZFI által adott nyilvántartási száma: RT02-013/2008 Adószáma: Statisztikai számjele: Törzskönyvi nyilvántartási száma: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult: Székyné dr. Sztrémi Melinda Kapcsolattartó: Telek Gyuláné Tel: 32/ / Fax: 32/ ) A Támogató az Szht. törvény 4. -ának (5) bekezdése, az 5. -ának (2) bekezdés a) pontja, valamint az SZMM rendelet figyelembevételével a évben képzıdı bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére bruttó. forint, azaz bruttó.. forint felhalmozási támogatást (továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújt a Támogatott részére. 2.) A támogatott szakmacsoport, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és idıtartamát, valamint a tárgyévben támogatott gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3.) A támogatásban részesített gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolását, ill. tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülı tárgyi eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azonosító adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2 4.) A szakképzés korszerősítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5.) Az 2., 3. és 4. pontban megjelölt mellékletek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik..) A Támogató: a) a fejlesztési támogatást december 31. napjáig utalja át a Támogatott számú, a támogatás elkülönített kezelésére szolgáló célelszámolási forintszámlájára. b) kijelenti, hogy a fejlesztési támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. -ának (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 7.) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy: a) a fejlesztési támogatást az 1. sz. melléklet szerinti gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítása céljából a 2. sz. mellékletben felsorolt tárgyi eszközök beszerzésére, a 3. sz. mellékletben felsorolt tananyag és taneszköz-fejlesztésekre, a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésére és a fejlesztési támogatásból megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz mőködtetési költségeinek finanszírozására fordítja; b) a beszerzés, beruházás során betartja a közbeszerzési törvény elıírásait. A fejlesztési támogatást és a beszerzett, felújított tárgyi eszközöket az SZMM rendelet 17. -ában elıírtak szerint tartja nyilván, betartja az SZMM rendelet 18. -ában foglaltakat; c) a Szht. 4. -ának () bekezdése értelmében a fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképzı iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a központi képzıhelyen a szakképzı iskolai tanulók gyakorlati oktatását és gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz mőködtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százalékát, továbbá a szakképzı iskolák és a felsıoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerősítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 százalékát használja fel; d) a támogatást legkésıbb december 31. napjáig felhasználja; e) a fejlesztési támogatás felhasználásáról a Támogatót a felhasználás határidejét követı 30 napon belül írásban tájékoztatja; f) az SZMM rendelet 17. -ának (4) bekezdésében elıírt közzétételi, és az SZMM rendelet 17. -ának (7) bekezdésében szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségének határidıre eleget tesz. 8.) Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az Szht., az SZMM rendelet, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3 9.) A szerzıdéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsısorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen tárgyalás esetén pedig kikötik a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 10.) A szerzıdést a szerzıdı felek, mint akaratukkal mindenben egyezıt írták alá., hó nap... (Támogató) (Támogatott)

4 1. számú melléklet A támogatott szakmacsoportok, szakképesítések OKJ száma, megnevezése és a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszíne és idıtartama 2009/2010 tanév Támogatott szakképesítés OKJ száma Támogatott szakmacsoport, szakképesítés megnevezése Gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés idıtartama (óra/hét) Gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszíne 11. évfolyam Élelmiszeripar, Pék Élelmiszer és vegyi áru eladó Ruházati eladó Mőszakicikk eladó 2,5 7 3 Tankonyha, tanmőhely, Gabonás Pékség Kft. Sütıüzeme, Kóvári út évfolyam ,5 Tankonyha, tanmőhely,

5 Élelmiszer és vegyi áru eladó Ruházati eladó 13. évfolyam Tankonyha, tanmőhely, 13. évfolyam szakközépiskola Kereskedı ügyintézı Marketing és reklámügyintézı Közgazdaság, Pénzügyi-számviteli ügyintézı Vendéglıs Taniroda, Taniroda, Informatika terem, Civitas Fortissima tér 2. Tankonyha, 14. évfolyam szakközépiskola Kereskedı 7

6 Közgazdaság, Pénzügyi-számviteli ügyintézı Vendéglıs 9 Informatika terem, Civitas Fortissima tér 2. Tankonyha, Informatika szakmacsoport Informatikai hálózattelepítı és -üzemeltetı 17 Informatika terem Balassagyarmat Civitas Fortissima tér Ügyvitel, Idegen nyelvi titkár 10 Informatika terem Balassagyarmat Civitas Fortissima tér 2

7 Tárgyévben támogatott gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma 2009/2010. tanév Támogatott szakképesítés OKJ száma Támogatott szakmacsoport, szakképesítés megnevezése Élelmiszeripar, Pék üzleti Élelmiszer és vegyi áru eladó üzleti Ruházati eladó üzleti Mőszakicikk eladó üzleti Élelmiszer és vegyi áru eladó üzleti Ruházati eladó Évfolyam Gyakorlati csoportok száma Létszám üzleti Kereskedı

8 üzleti ügyintézı üzleti Marketing és reklámügyintézı Közgazdaság, Pénzügyi-számviteli ügyintézı Vendéglıs üzleti Kereskedı Közgazdaság, Pénzügyi-számviteli ügyintézı Vendéglıs Informatika szakmacsoport Informatikai hálózattelepítı és -üzemeltetı Ügyvitel, Idegen nyelvi titkár

9 2. számú melléklet A támogatásban részesített gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása 1. Idegenforgalmi gyakorlóhely kialakítása 2. Idegenforgalmi gyakorlóhely berendezéseinek vásárlása 3. Decentralizált fejlesztési támogatásokhoz önrész biztosítása 4. Pénzügyi képzésekhez tanirodai berendezések, bútorok, vásárlása 5. Informatikai szakképzéshez eszközök beszerzése. Vendéglátóipari ( szakács, pincér, cukrász ) gyakorlati képzés eszközeinek vásárlása Tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülı tárgyi eszköz megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adatai Átadott tárgyi eszköz megnevezése Átadott tárgyi eszköz könyv szerinti értéke Átadott tárgyi eszköz egyedi azonosító adatai

10 3. számú melléklet A szakképzés korszerősítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolása

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben