F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S"

Átírás

1 F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (a továbbiakban Szht.) és az ennek végrehajtására megjelent, 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet (a továbbiakban Rendelet), továbbá a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (a továbbiakban Szt.), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a fejlesztési megállapodás létrejött egyrészről: Cégnév: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék : A kapcsolattartó neve, telefon: (mint hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, a továbbiakban: Támogató), másrészről a Adó: SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Sopron, Ferenczy János u. 60. Levelezési cím: 9400 Sopron, Virágoskert u / Bankszámlaszám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék : Nyilvántartásba vételi szám: RT04-019/2008 A kapcsolattartó neve, telefon: Hartmann István, 20/ (mint a fejlesztési támogatást átvevő, a továbbiakban: Támogatott) között az alábbiak szerint részletezett tartalommal:

2 1./ A megállapodás tárgya: A Támogató az Szht. 4. (5) bekezdése alapján a évben képződő bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére a jelen megállapodásban meghatározott feltételekkel. A Társuláshoz tartozó szakképzések, képzési időtartamok és a képzésekben résztvevők lét: Iskola neve Címe OM azonosító Danubius Hotels Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Handler Nándor Szakképző Iskola Kozmutza Flóra Egys. Gyógyped. Módszert. Int. Ált. Isk. és Speciális Szakiskola Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Vas-és Villamosipari Gimnázium 9400 Sopron, Füredi sétány Sopron, Teleki Pál utca Sopron, Halász utca Szakmai alapozó képzésben résztvevők Szakmai képzésben résztvevők Sopron, Petőfi tér Sopron, Ferenczy János u Sopron, Szent György utca Sopron, Ferenczy János utca A megállapodás célja: fejlesztési támogatás nyújtása a szakmai képzés hatékonyságának a növelésére, az oktatás tárgyi feltételeinek a javítására, valamint a szakmai elméleti képzés gyakorlati alátámasztására. 2./ A támogatott gyakorlati képzés: A támogatott gyakorlati képzés célját és tartalmának részletes leírását, helyszínét, időtartamát, formáját, tárgyi feltételrendszerét a melléklet tartalmazza. 2

3 3./ A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege, folyósításának módja A pénzbeli támogatás összege azaz,, melyet a Támogató a jelen fejlesztési megállapodás aláírását követően a törvényben előírt határidőn belül átutal a Támogatott, OTP Bank NyRt-nél vezetett számú elszámolási számlájára szakképzési hozzájárulás megjelöléssel. Az Szht. 4. (6) bekezdése szerint az Szt. 2. (5) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott intézmény fenntartója esetében az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, továbbá az Szt. 2. (5) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire az átvett fejlesztési támogatás legfeljebb 35 százaléka használható fel. A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a kapott fejlesztési támogatást a megjelölt gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítja. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak bérbeadására, megterhelésére, elidegenítésére csak az NSZFI előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az Szht. 4. (6) bekezdése szerint az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a központi képzőhelyen a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatását és gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek és a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 20 százaléka, továbbá a szakképző iskolák és a felsőoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 százaléka használható fel. 4./ A fejlesztési támogatás felhasználásának határideje, felhasználásról szóló beszámolás feltételei A Támogatott a fejlesztési összeg felhasználását december 31-ig köteles megvalósítani. A SOPRONTISZK a továbbadott támogatás felhasználásáról a Felhasználótól (Intézménytől) a felhasználást követő 30 napon belül kapott írásos beszámolóját köteles nyilvántartani és a Felhasználó (Intézmény) a Támogatónak határidőre küldött beszámolóját ellenőrizni. A kapott támogatást a Támogatott köteles elkülönítetten nyilvántartani. 3

4 A Rendelet 17. (7) bekezdése alapján a fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet követő év március 15. napjáig köteles megküldeni az 1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére. 5./ Egyéb rendelkezések: Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen fejlesztési megállapodás alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban részesített honlapján, és a tárgyévet követő második év január 31-ig a honlapon kell tartani. A jelen fejlesztési megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen fejlesztési megállapodás alapján nyújtott támogatás jogszerűségét, és szerződésszerű teljesítését az állami adóhatóság, valamint az NSZFI is ellenőrizheti. A felek rögzítik, hogy a jelen fejlesztési megállapodással összefüggő jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik. 6./ Záradék A jelen fejlesztési megállapodásban nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), és a végrehajtására kiadott 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései - az irányadók. Felek a jelen fejlesztési megállapodást gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. Sopron, Támogató (p.h.) Támogatott (p.h.) 4

5 MELLÉKLET a Fejlesztési megállapodás 2. pontjához: A támogatott gyakorlati képzés céljáról, tartalmáról, helyszínéről, időtartamáról, formájáról és tárgyi feltételrendszeréről - célja: Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyükön hasznosítható szakmai tudást, melynek birtokában képesek szakterületükön a gazdasági, jogszabályi változásokra reagálva, azokat tevékenységükbe beépítve a munkahelyi feladataikat elvégezni. Sopron és vonzáskörzete szakember utánpótlásának biztosítása. - tartalma: A közgazdasági, és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok gyakorlati oktatását és a hozzájuk tartozó szakképesítések körébe tartozó szakmák (pénzügyi-számviteli ügyintéző, kereskedelmi ügyintéző, logisztikai ügyintéző, postai ügyintéző) gyakorlati képzését támogató tárgyi feltételek, a számítástechnikai eszközpark fejlesztése. - helyszíne: Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola, 9400 Sopron, Teleki Pál u a képzések megnevezése és időtartama: A szakképesítés OKJ Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola (OM azonosító: ) A részt- Az alapozó képzésben Az alapozó A szakképesítés A képzés vevők résztvevő szakmacsoportok képzés megnevezése időtartama megnevezése időtartama Pénzügyi számviteli 1 17 ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Postai ügyintéző Logisztikai ügyintéző 1 30 A résztvevők Közgazdaság Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció formája: A szakmai, gyakorlati tananyagegységek oktatását iskolánk szakmai tantermeiben, csoportos formában, illetve a postai ügyintéző képzésnél tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezetnél is végezzük. - tárgyi feltételrendszere: Az oktatási intézményünkben oktatott az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéseink központi programjában, az eszköz- és felszerelésjegyzékben meghatározott eszközök nagy részével iskolánk rendelkezik. Sopron, Támogató ph. Támogatott ph. 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben