SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA"

Átírás

1 SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/ /8

2 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA Az NSZFI honlapján előírtaknak megfelelően a TISZK-et regisztráltatni kell az érvényes jogszabályok alapján évi LXXIX. tv a közoktatásról évi LXXVI. tv. a szakképzésről évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelete 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképesítés megszerzésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A TISZK-ek szakképzés fejlesztési támogatások fogadásának jogosultságát az NSZFI honlapján közzé teszi. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet 13. (11) bekezdése értelmében a nyilvántartásba vett TISZK a nyilvántartásba vételi kérelemben szereplő adatokban történt változást, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az NSZFI-nek az adott nyomtatvány használatával. 2. TISZK LÉTSZÁMJELE TÉSE A TISZK-et alkotó iskolák minden év október 15-i állapotnak megfelelően elkészítik a létszámjelentésüket az NSZFI honlapján közzé tett formában és továbbítják az ügyvezetőnek, aki a jogszabályoknak megfelelően eljuttatja az NSZFI-nek ((13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet13/a. )). A továbbított létszámjelentéseknek meg kell egyeznie KIR rendszerbe közölt adatokkal (KIR= központi információs rendszer). A TISZK létszámnak (nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolai tanulói létszám) a szakképzési támogatások fogadásához a hivatalos statisztikai jelentés szerint három év tanítási év átlagában el kell érnie az 1500 főt. (2003. évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdés). A fenti létszámba nem számíthatók be azon OKJ-s szakmák tanulói, melyeknek képzését a területileg illetékes RFKB nem támogatja. 2/8

3 3. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A fejlesztési támogatás fogadására jogosult részére kizárólag azon szakképző iskola (TISZK tagiskola) részére nyújtható fejlesztési támogatás, amely a közoktatási törvényben meghatározott pályakövetési rendszámára történő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A szakiskola és szakközépiskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére. 4. FOGADOTT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL TÖRTÉ Ő ELSZÁMOLÁS AZ SZFI FELÉ A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet követő év március 15. napjáig köteles megküldeni adatszolgáltatását a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 17. (7), 1. és 2. számú mellékletének megfelelően. Csak abban az esetben köthet az intézmény tárgyévre fejlesztési támogatási megállapodást, ha ezen adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. Adatszolgáltatási kötelezettségnek az NSZFI honlapjáról (www.nszfi.hu) letölthető program segítségével kell eleget tenni. A program kitöltését követően adatszolgáltatást elektronikus úton az címre, és papíralapon, postai úton az 1439 Budapest Pf.631. címre kell megküldeni. 5. A ELKÜLÖ ÍTETT YILVÁ TARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: A fejlesztési támogatás dokumentumait (jogszerű fejlesztési támogatási megállapodást, ezzel összhangban lévő pénzügyi teljesülésre vonatkozó dokumentumokat, bankszámla kivonatokat), továbbadási szerződést a közvetlen fenntartó által ellenjegyzett. A támogatás megvalósulásának dokumentumait: felhasználás helye, a tárgyi eszköz beszerzését igazoló számla, átvételi jegyzőkönyv, egyedi nyilvántartókarton, használatba vételi jegyzőkönyv, a tárgyi eszköz működtetésével kapcsolatos költségek stb. 3/8

4 6. YILVÁ OSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉG A fejlesztési támogatás átadása és átvétele nyilvános. A kapott fejlesztési támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig az AIDDTISZK honlapján, és a tárgyévet követő második év január 31- ig a honlapon kell tartani. (13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 17. (4) bekezdés) II. TISZK ÁLTAL A JOGSZABÁLYOK ALAPJÁ FOGADHATÓ SZAKKÉPZÉS- FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Az átvett fejlesztési támogatás mértéke nem haladhatja meg az AIDDTISZK szakképzésben résztvevő tanulói létszám (lásd. 2. fejezet) tárgyi eszköz kivételével- a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott, a szakképzési évfolyamon történő gyakorlati képzésre megállapított közoktatási kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegének kétszeresét. (2003. évi LXXXVI. törvény 7. (4) bekezdés) III. KAPOTT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FELHASZ ÁLÁSA A fejlesztési támogatás a szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatáshoz és gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, a gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek és a gyakorlati képzéshez felhasznált anyagköltségre a fejlesztési támogatás legfeljebb 20%-a használható fel. Ezek bizonyítására külön nyilvántartást kell vezetni. A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszköz fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktatató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5%-a használható fel. (2003. évi LXXXVI. törvény 4. (6) bekezdés). A fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos költségekre a támogatás 0,5%-a használható fel. A fentieket a fejlesztési támogatási megállapodásban rögzíteni kell. (Célszerű a megállapodásban a 20, az 5 és a 0,5%-ot úgy megfogalmazni, hogy legfeljebb használható 4/8

5 fel, így nem szükséges a szerződés módosítása, ha valamilyen okból nem teljesül az említett összegek pontos felhasználása.) A 0,5% értéket a taggyűlés változtathatja meg. A 20 és 5%- tól való eltérést az egyes szakképző iskolák határozhatják meg, amelyek a támogatást felhasználják, és az általuk előkészített megállapodásokban rögzítik. A gyakorlati képzés fogalmát a szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv ) határozza meg, mely pedagógiailag tervezett képzési tevékenység, amelynek tartalmát. időkeretét a központi program (tanterv+helyi tanterv), a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsga-követelmény tartalmazza. A fejlesztési támogatás felhasználásának határideje az átvétel évét követő év december 31. napja. Ha támogatást fogadó a fejlesztési támogatást az előbbiekben jelzett időpontig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül az NSZFI által vezetett EFK számlára befizetni. (13/2008.(VII.22.) SZMM rendelete 17. (1)) IV. FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS YÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (2003. évi LXXXVI. törvény 4/A. (2) bekezdés) A fejlesztési megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a megállapodást kötő felek aa) nevét (cégnevét), önkormányzat vagy önkormányzatok társulása esetén az önkormányzat vagy társulás nevét, ab) székhelyét, ac) adószámát, ad) statisztikai számjelét, ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, af) pénzforgalmi számlaszámát, ag) térségi integrált szakképző központ keretei között működő szakképző iskolák, továbbá a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. (3) bekezdése szerinti azonosítókat, ah) felsőoktatási intézmény esetében, a nevét, adószámát, felsőoktatási intézményi azonosító jelét, 5/8

6 b) a fejlesztési támogatással érintett, a szakképző iskola tanulóinak gyakorlati oktatása és gyakorlati képzése, a speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola tanulóinak képzése, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés esetében a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és időtartamát, c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulóknak a b) pont szerinti intézményenkénti bontású szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát, d) a hozzájárulásra kötelezett által nyújtandó fejlesztési támogatás összegét, az átadás módját, határidejét, e) a tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolását, illetve tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülő tárgyi eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azonosító adatait, f) a fejlesztési támogatás felhasználásának és a fejlesztési támogatásban részesítettnek az erről szóló, a támogató részére megküldendő beszámolásnak a határidejét, g) a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolását. Megjegyzés: A fentieken kivül mellékletben közölni kell a TISZK iskoláinak felsorolását, azonosítokkal. A tárgyi eszköz fejlesztési felsorolásokat bőven és nem túl specifikálva célszerű megadni. A megállapodások szabályos kitöltéséért az iskola igazgatói a felelősek, figyelembe véve a III. fejezetben leírtakat. A megállapodást az AIDDTISZK ügyvetője írja alá, és látja el TISZK pecsétjével. A szakképzés fejlesztési támogatások begyüjtése első sorban szakképző iskolák igazgatóinak feladata. V. A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS TOVÁBBADÁSA Az évi LXXVI. tv. a szakképzésről 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság és az említett törvény 2. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság a kapott fejlesztési támogatást az AIDDTISZK részét képező, a fejlesztési megállapodásnak megfelelő iskola rendszerű képzést folytató 6/8

7 közoktatási intézménynek (továbbiakban támogatást felhasználó) továbbadhatja, feltéve, ha támogatás felhasználásáról és a támogatással összefüggő jogokról és kötelezettségekről a támogatást felhasználóval megállapodást köt. ((13/2008.(VII.22.) SZMM rendelete 14. (1)), (2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 7. (11) bekezdés) A támogatási megállapodásnak és a továbbadási megállapodásnak összhangban kell lenni. A továbbadásról az AIDDTISZK taggyűlése dönt egyszeri többséggel a társasági szerződésben meghatározott tulajdonhányadok figyelembe vételével. A döntésnél figyelembe kell venni azon szakképző iskolák érdekeit, amelyek a fejlesztési megállapodást előkészítették. A továbbadási megállapodás jogszerű megkötése után az ügyvezető 8 napon belül a szakképző iskola által megadott elkülönített bankszámlára utalja a továbbadási megállapodásban szereplő összeget. A továbbadási megállapodást az AIDDTISZK ügyvezetője és felhasználó szakképző iskola igazgatója írja alá és látja hivatalos pecsétjével, a megállapodást az iskola közvetlen fenntartója ellen jegyzi. A továbbadott összeg jogszerű felhasználásáért a szakképző iskola igazgatója a felelős, jogszabályba ütköző felhasználás esetén a visszafizetési kötelezettség is őt terheli. VI. EGYEBEK A szakképzési hozzájárulás nyilvántartása, kezelése, felhasználásának ellenőrzése a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelete a alapján történik. Megszűnés esetén a évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 7. (8-10) bekezdés alapján kell eljárni. A támogatásban részesített a megszűnésről köteles írásban értesíteni az NSZFI-t és az állami adóhatóságot. Ha a támogatásban részesített, vagy a TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűntetést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a 7/8

8 támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFI-hez. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a megszűnés időpontjában rendelkezésre álló fejlesztési támogatás összegét. Az NSZFI az elszámolást 30 napon belül ellenőrzi, a megszűnő fejlesztési támogatásban részesített befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 60 napon belül köteles befizetni. Pécs, január 5. Melléklet: 2 db minta 1. Szakképzési fejlesztési támogatás nyújtásáról szóló megállapodás 2. Fejlesztési támogatás továbbadásáról szóló megállapodás 8/8

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben