Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,"

Átírás

1 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8

2 2

3 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata május 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a költségvetési szervek gazdálkodási rendjének és az Intézményi Gondnokság mint költségvetési szerv átszervezéséről 135/2008. (V. 29.) Kgy. H a t á r o z a t: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság költségvetési szervet átszervezi: a) a költségvetési szerv nevét Intézmények Gazdasági Szolgálata (rövid neve: IGSZ) megnevezésre változtatja, b) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése a) pontja szerint kijelöli annak az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a rendelet 17. (1) bekezdése alapján a 134/2008. (V. 29.) Kgy. határozat mellékletében szereplő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja, c) az intézmény tevékenységi körét az Alapító Okiratban foglaltak szerint kibővíti, vállalkozási jogosultságot ad. A Közgyűlés az Intézményi Gondnokság minden korábbi Alapító okiratát visszavonja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal az Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv Alapító Okiratát július 1. napjával kiadja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot írja alá és adja ki. A törzskönyvi bejegyzésről az intézmény gondoskodik. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 30. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző 3

4 A 135/2008. (V. 29.) Kgy. határozat melléklete INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és 96. (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése, a, 14. (2)-(5) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. (2)-(3), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. -a alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató szervezetet (továbbiakban: szolgáltató) alapít. A szolgáltató neve: Intézmények Gazdasági Szolgálata A szolgáltató rövid neve: IGSZ Sopron Székhelye: 9400 Sopron, Halász u. 46. Alapítás ideje: Alapítója: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Az intézmény vezetője: Szlávikné Etlinger Tímea megbízásának időtartama: től - a magasabb vezetői megbízás pályázat útján történő betöltéséig, előre láthatóan ig terjedő határozott időre Körbélyegzője: a Magyar Köztársaság címere az Intézmények Gazdasági Szolgálata, Sopron körfelirattal Az intézmény típusa: szolgáltató intézmény Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: A szolgáltató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában, a Közgyűlés felügyelete alatt működő szolgáltató szervezet. A szolgáltató jogi személy. A szolgáltató előző, egységes szerkezetű alapító okiratát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2002. (V. 30.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. 4

5 II. A szolgáltató működése A szolgáltató munkaszervezete igazgatóból, ügyintéző és egyéb munkakörökben foglalkoztatott személyzetből áll. A szolgáltató igazgatóját nyilvános pályázat útján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott. A szolgáltató többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A szolgáltató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, az alapító okiratokban a szolgáltatóhoz kapcsolt részben önálló gazdálkodási jogkörrel bíró intézményeknek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje szerinti tervezési, gazdálkodási, könyvvezetési és beszámolási feladatait végzi. A szolgáltatóhoz kapcsolt részben önálló költségvetési intézmények vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek a saját költségvetési előirányzataik felett. A szolgáltató a hozzá kapcsolt részben önálló költségvetési intézmények nem szakmai tevékenységére (többek között a gazdálkodási, a pénzkezelési, a számviteli, a műszaki területre) vonatkozó belső szabályzatait elkészíti, a szükséges módosításokat elvégzi. Az általa elkészített szabályzatok megfelelőségéért a költségvetési szervvel egyetemlegesen felel. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv hagyja jóvá. A szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelyet az alapító okirat életbe lépését követő három hónapon belül kell jóváhagyatni. III. A szolgáltató feladata A szolgáltató alapfeladata (TEÁOR 08 szerint), a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek figyelembevételével Általános közigazgatás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat A szolgáltató kiegészítő tevékenysége (TEÁOR szerint): Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftver kiadás Számítógép üzemeltetés Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbe adása és üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshová nem sorolt egyéb tudományos, szakmai, műszaki tevékenység Egyéb emberi erőforrás gazdálkodás 5

6 81.10 Építményüzemeltetés Máshová nem sorolt egyéb oktatás Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás A szolgáltató vállalkozási tevékenységet folytathat a TEÁOR Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftver kiadás Számítógép üzemeltetés Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbe adása és üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshová nem sorolt egyéb tudományos, szakmai, műszaki tevékenység Egyéb emberi erőforrás gazdálkodás Építményüzemeltetés Máshová nem sorolt egyéb oktatás Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek tekintetében. A vállalkozási tevékenységből származó bevétele a tervezett költségvetési összkiadása 30%-át nem haladhatja meg. IV. A szolgáltató gazdálkodása A szolgáltató alapfeladatainak ellátására a fenntartó a szolgáltató használatába adja a soproni 1909/1 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Halász utca 46. szám alatti ingatlant, és a 1911 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Halász utca 46. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületet. Az ingatlan vagyont a szolgáltató tartja nyilván. Az intézmény induló tőkéje: 33 E Ft A szolgáltató a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatai ellátása érdekében. A szolgáltató az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, a gazdálkodás megszervezésére tekintettel önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A szolgáltató alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének megfelelően látja el. A szolgáltató költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. 6

7 V. Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával július 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester 7

8 Az Intézmények Gazdasági Szolgálata Alapító okiratának melléklete Jegyzék a július 1. napján az Intézmények Gazdasági Szolgálata intézményhez kapcsolódó részben önálló költségvetési szervekről Sorszám Intézmény Székhelye Típus 1 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf Sopron, Ady Endre út 176. közoktatási 2 Dózsa György Utcai Óvoda Sopron, Dózsa György u. közoktatási Halász Utcai Óvoda Sopron, Halász u. 27. közoktatási 4 Hermann Alice Óvoda Sopron, István bíró u. 1/a. közoktatási 5 Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye sor 1/a. közoktatási 6 Jereváni Kék Óvoda Sopron, Soproni Horváth közoktatási József u Király Jenő Utcai Óvoda Sopron, Király Jenő u. 1. közoktatási 8 Kőszegi Úti Óvoda Sopron, Kőszegi út 16. közoktatási 9 Trefort Téri Óvoda Sopron, Trefort tér 11. közoktatási 10 Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Sopron, Petőfi tér 3. közoktatási Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 11 Deák Téri Általános Iskola Sopron, Deák tér 78. közoktatási 12 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sopron, Fenyő tér 1. közoktatási 13 Gárdonyi Géza Általános Iskola Sopron, Ferenczy J. u. 1. közoktatási 14 Lackner Kristóf Általános Iskola Sopron, Révai M. u. 2. közoktatási 15 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Sopron, Halász u. 25. közoktatási Művészetoktatási Intézmény 16 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Sopron, Teleki Pál u. 26. közoktatási Szakközépiskola 17 Handler Nándor Szakképző Iskola Sopron, Halász u közoktatási 18 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Sopron, Ferenczy J. u. 3. közoktatási Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 19 Széchenyi István Gimnázium Sopron, Templom u. 26. közoktatási 20 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Sopron, Ferenczy J. u. 7. közoktatási Gimnázium 21 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Sopron, Szélmalom u. 17. közoktatási Intézmény 22 Pedagógiai Szakszolgálati Központ Sopron, Mátyás kir. u. 18. közoktatási 23 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron, Pócsi u. 25. közgyűjteményi 24 NapSzak Integrált Intézmény Ágfalva-Liget szociális 25 Családsegítő Intézet Sopron, Kossuth L. u. 10. szociális 26 Egyesített Szociális Intézmény Sopron, Balfi u. 80. szociális 27 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Sopron, Vasvári P. u. 2/a. gyermekjóléti, szociális 28 SMJV Egyesített Bölcsődéje Sopron, Szarvkői u. 1. gyermekjóléti 29 SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Sopron, Tűzoltó köz 2. védelmi 30 Központi Gyermekkonyha Sopron, Besenyő u szolgáltató 8

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben