... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:"

Átírás

1 ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti megújulása 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézmény. Székhelye: 9023 Győr, Török István út Az intézmény jelenlegi felépítése: Pedagógiai szakszolgálat: Preventív és terápiás tevékenység: Az intézmény alapfeladatai közé tartozik a beilleszkedési, tanulási zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, s ennek alapján a rehabilitációs célú foglalkozások szervezése a pedagógusok és a szülők bevonásával. Családgondozói tevékenység: Családlátogatás során támogató pedagógiai tevékenységet folytat, szükség esetén hatósági intézkedéseket kezdeményez, kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézményekkel. Fejlettség szerinti beiskolázási vizsgálatok: Az óvodák megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Támpontot nyújt az iskolák igazgatói részére a tankötelezettség kezdetéről való állásfoglalásukban. Pedagógiai-szakmai szolgáltatás: Tehetséggondozás-pályaválasztás: A győri intézet végez továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, s a gyermek képességének, irányultságának vizsgálata alapján iskolatípust ajánl Az intézmény munkaerő helyzete: Az intézményben 13,25 álláshelyen pedagógusok, pszichológusok, 0,5-en pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakember (pszichiáter) és 4,5 álláshelyen egyéb foglakoztatású közalkalmazottak dolgoznak.

2 2. A változást indokló tényezők: május 9-én Győr Megyei Jogú Város 27 megyei településsel kistérségi megállapodást kötött, azon belül 14 településsel a közoktatási feladatellátás területén a pedagógiai szakszolgálati tevékenység ellátására augusztusában a Győri Többcélú Kistérségi Társulás pályázaton ,- Ft összegű támogatást nyert egy Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ létrehozására, intézményi hálózat kialakítására. A leendő központ az előzetes felmérések szerint várhatóan gyermek gondozását látná el ( 542 fő továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; 32 fő gyógytestnevelés; 20 fő gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés ; 16 fő fejlesztő felkészítés; 1706 fő nevelési tanácsadás; 803 fő logopédiai ellátás). A fenti feladat ellátására tervezetten igényelt pedagógiai szakszolgálati többletnormatíva összege ,- Ft. 3. Az intézmény tevékenységi körének igazítása a gyakorlathoz: A fenti indokok alapján célszerűnek látszik Győr megyei Jogú Város fenntartásában működő Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ tevékenységének és működési feltételeinek átszervezése. Az átszervezés több szakaszban, fokozatosan, a folyamatos igényfelmérés alapján, a tevékenységi kör bővülésének figyelembe vételével tűnik indokoltnak. A megnövekedett feladatokat január 1-jétől a jelenlegi intézmény 1 álláshely bővítéssel tudja ellátni. Ez az álláshely arra biztosíték, hogy a kistérségben jelentkező igényekkel kapcsolatban a koordinációs tevékenység megvalósuljon, s a későbbi szervezeti bővülési folyamat az igényekhez igazodjon. A létrejött új intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek száma - a fenti 1 álláshelyen kívül - a 2005/2006. tanév végégig változatlan maradna. Ezt követően az oktatási ágazat munkaerőgazdálkodásának tárgyalásakor szükségesnek mutatkozik az álláshelyek számára ismételten visszatérni Az intézmény végleges szerkezeti felépítése: Szakszolgálati tevékenysége ( az új feladatok dőlt betűvel szedve) oktatási, nevelési diagnosztika és tanácsadás; logopédiai tanácsadás; konduktív pedagógiai tanácsadás; gyógytestnevelési tanácsadás; beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekkel kapcsolatos vizsgálat és tanácsadás; tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel kapcsolatos vizsgálat és tanácsadás; tanulási képességek vizsgálata; Szakértői Bizottság; diagnosztika, mérés, határozat iskola- és pályaválasztási tanácsadás; család és tanulói tanácsadó-szolgálat;

3 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás pedagógiai értékelés; szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; képzés, továbbképzés; pedagógiai szakkönyvtár; informatikai szolgáltatás; oktatástechnológiai központ; tehetséggondozás, tehetségfejlesztő tanácsadás; versenyek szervezése, koordinálása Az intézmény a feladatot a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ és az erre szakosodott szervezetek, intézmények, szakértők stb. megbízása útján látja el. Az Oktatási és Kulturális Bizottság a javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal támogatta. HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ szerkezeti átalakítását és többcélú működését január 1-jei hatállyal jóváhagyja. Az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát a Közgyűlés január 1-jei hatállyal 1 álláshellyel megnöveli. Ezt követően az oktatási ágazat munkaerő-gazdálkodásának tárgyalásakor az álláshelyek számára ismételten visszatér. Az intézmény a feladatot a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ és az erre szakosodott szervezetek, intézmények, szakértők stb. megbízása útján látja el, célszerűen és hatékonyan felhasználva a mindenkori pedagógiai szakszolgálati normatívákból származó bevételeket, a mindenkori pedagógiai normatívákból származó bevételek erejéig. Határidő: december 31. Felelő s : Balogh József polgármester

4 2./ A Közgyűlés a Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ elnevezését a szerkezeti változás miatt január 1-jei hatállyal módosítja. Az intézmény új neve: Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ 9023 Győr, Török István út 36. Határidő: december 31. Felelő s : Dr. Kovács Lajos jegyző 3./ A Közgyűlés a Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ szerkezeti módosítása és elnevezésének változása miatt az intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról az intézményt értesítse és gondoskodjék a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról. Határidő: december 31. Felelő s : Dr. Kovács Lajos jegyző Győr, december 12. Kovács Tamás sk. Dr. Kun András az OKB alelnöke alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság Az előterjesztést látta: Balogh József Eredics Imre polgármester alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva:... Dr. Kovács Lajos jegyző Az előterjesztést készítette: az Oktatási Iroda

5 GYŐRI KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI ÉS GYERMEKPSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény megnevezése: Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ 2. Székhelye: 9023 Győr, Török István u Működési területe: Győr város közigazgatási területe 4. Alapító neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér Jogállása: Önálló jogi személy 7. Tevékenységi köre: Alaptevékenység (TEÁOR szerint) Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény vezetője magasabb vezető Intézményi vagyon működtetése Munkahelyi vendéglátás Pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadás pályaválasztási tanácsadás tehetséggondozás tanulási képességet vizsgáló szakértői tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ezeket a feladatokat megállapodás alapján más önkormányzat területén is elláthatja. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

6 8. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény alapfeladatai ellátására a fenntartó használatra adja a 001 számú tulajdoni lapon 4719 hrsz-on nyilvántartott, 9023 Győr, Török István u. 36. sz. alatti ingatlant és épületet. Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992.évi XXXVIII. Tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása érdekében. Az ingatlant az intézmény tartja nyílván. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező a gazdálkodásának megszervezése tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, meghatározott pénzügyi gazdálkodási tevékenységét a Gazdasági Ellátó Központ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és a Gazdasági Ellátó Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv hagyja jóvá. Az intézmény alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterv alapján látja el. Az intézmény éves költségvetését a Gazdasági Ellátó Központ kezeli azzal, hogy előirányzatai felett az intézmény igazgatója rendelkezik. Az intézmény költségvetését felügyeleti szerve évente a Gazdasági Ellátó Központ útján az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. 9. Ez a módosított alapító okirat Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával 2006.év... napjával lép életbe. Az alapító okiratot a Közgyűlés.../2005. (...) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta. Dr. Kovács Lajos Balogh József jegyző polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben