ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés augusztus 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosításával Elıterjesztı: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Süttı Erika gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A nyergesújfalui székhelyő Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása tárgyában a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a 23/2008. (I. 31.) sz. határozatával döntött. A módosítást a szakágazati azonosító számok feltüntetése indokolta június 4-én felhívás érkezett a Magyar Államkincstártól, mely szerint az intézmény vállalkozási tevékenységének mértékére és TEÁOR szerinti besorolására nincs rendelkezés a dokumentumokban. Az intézmény a jelenlegi személyi feltételek mellett nem tud vállalkozási tevékenységet folytatni. Az alapító okirat 8.5. Intézmény vállalkozási tevékenysége pontjában a Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége. Pedagógusok képzése. az alábbi mondatra változik: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási Tanácsa 9/2008. (VI. 18.) sz. határozatával elfogadta és a képviselı-testületek, valamint a megyei közgyőlés felé elıterjesztésre javasolta a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását. Kérem, a Tisztelt Közgyőlést, hogy fejezze ki egyetértését a határozati javaslat szerinti alapító-okirat tervezettel kapcsolatban. Tatabánya, augusztus 18. dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. egyetértését fejezi ki a nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat melléklet szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával. 2. a Társulási Megállapodás 4. pontjában rögzítettek értelmében Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselı-testületétıl kéri az intézményi alapító okirat módosítását. 3. hatályon kívül helyezi a 23/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Dr. Völner Pál

3 A /2008. (VIII. 28.) sz. KH. melléklete PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRAT Az március 1-jén a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta létre a Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Nagyközség Önkormányzata, Süttı Község Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata. A Társulás által alapított intézmény elnevezése az alapításkor: Körzeti Nevelési Tanácsadó. Az évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl új jogi alapokra helyezte a társulási formákat. Szükségessé vált a Társulási Megállapodás felülvizsgálata és az alapító okirat megváltoztatása: megalakult a Nevelési Tanácsadó Intézményfenntartó Társulás, valamint Társulási Tanácsa november 26-án az intézmény Pedagógiai Szakszolgálattá alakult január 1-jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás és a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás között létrejött megállapodás értelmében a kistérségi társulás az intézményfenntartó társulással együttmőködik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás biztosítása érdekében Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı és Bajót településeken. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) és (3) bekezdésében és a közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény 37. -ának (2) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alapító okiratot az alábbiak szerint adom ki: 1. Az intézmény neve, székhelye, fontosabb adatai: 1.1 Neve: Pedagógiai Szakszolgálat 1.2. Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Jogállása: önálló jogi személy 1.4. Típusa: pedagógiai szakszolgálat 1.5. OM-azonosító: Az intézmény alapítója: Az alapítás idıpontja: Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulás március Az intézmény fenntartója: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Mőködési területe: Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás területén Nyergesújfalu város, Lábatlan város, Süttı és Bajót

4 község közigazgatási területe. 5. Felügyeleti szerv: Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 6. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény gazdálkodási jogköre: 7. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény képviseletére jogosult: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Alapfeladatait, az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait a Társulási Megállapodásban rögzített hozzájárulásokból képzıdı, Nyergesújfalu Város költségvetési rendeletében szereplı elıirányzatokból látja el, valamint megállapodás alapján január 1- jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az intézmény számára átadott normatív támogatás összegébıl. Az államháztartási törvény 17. (1) bekezdése által meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó szerve Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala. Az intézmény igazgatóját az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. - ában foglaltak szerint. Az intézmény igazgatója; akadályoztatása esetén az általa megbízott személy (aki a Társulási Tanács tagja, illetve az intézmény dolgozója). 8. Tevékenységi köre szakágazat száma szerinti besorolás 8.1. Alaptevékenysége Szakmai feladatok pedagógiai szakszolgálat Nevelési, pszichológiai tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 3-18 éves korú gyermekek és fiatalok mentálhigiénés ellátása a beilleszkedési, tanulási magatartási-, és egyéb pszichés zavarokkal küzdıknél; Ellátja a képzési kötelezett gyermekek fejlesztı felkészítését, pszichés fejlıdési zavar miatt képzési kötelezett gyermekek fejlesztı, ill. rehabilitációs felkészítését. Szervezi az utazó logopédusi szolgáltatást. Segíti a többségi iskolákba járó, integrált nevelésben részesülı SNI tanulók oktatását, képzését, fejlesztését, nevelését. Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai

5 diagnosztika és terápia. Szakvélemény készítése, ill. nyomon követés Nem kötelezıen ellátandó szakmai feladatok 8.2. Kiegészítı tevékenység 8.3. Gazdasági feladatok 8.4. Kisegítı feladatok 8.5. Intézmény vállalkozási tevékenysége 9. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon 9.1. Ingatlan vagyon Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése. Szakmai elıadások, rendezvények, konferenciák szervezése. Gyógypedagógiai, pszichológiai tanulmányaikat végzı hallgatók szakmai gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatok. nincs Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: - tervezés, - az elıirányzat-felhasználás, - a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítás, - az üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, - beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - intézményi vagyon mőködtetése - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, - a munkaerı-gazdálkodás, - a készpénzkezelés, - a könyvvezetés és a beszámolási, valamint a FEUVEi kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok. nincs Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.; hrsz.: Az intézményi épület tulajdonjoga: 9.2. Ingó vagyon: Nyergesújfalu Város Önkormányzata Az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. Értéke: az intézményi leltár szerinti érték.

6 9.4. A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Nyergesújfalu Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény igazgatóját. 10. Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelıse: Az intézmény igazgatója. 11. Záró rendelkezések: A mőködés alapját képezı jogszabályok A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatról szóló, módosított 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl Egyetértési jog gyakorlása, fenntartói határozatok száma Az alapító okirat módosítása tárgyában az alapító önkormányzatok az alábbi határozataikkal gyakorolták egyetértési jogukat: Önkormányzat neve Határozat száma Közgyőlés elnöke, polgármester aláírása Komárom-Esztergom megye Lábatlan Jegyzı aláírása Süttı Bajót Az alapító okirat módosítását Nyergesújfalu Város Képviselı-testülete /2008. ( ) számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyással egyidejőleg hatályát veszíti a 19/2008.(I.31.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat. Nyergesújfalu, Adolf Józsefné jegyzı Miskolczi József polgármester

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat

Részletesebben