ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88 -ában foglaltaknak megfelelıen az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 2. Az intézmény neve röviden: Újszászi Nevelési Központ 3. Székhelye: Újszász, Kossuth út Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (OM: ), Újszász, Kossuth út Városi Óvodai Intézmény (OM: ), Újszász, Bajcsy Zs. út Városi Bölcsıde, Újszász, Erkel Ferenc út Az alapítás idıpontja: augusztus 1. Létrehozásáról rendelkezı határozat: 121/2005.(VII.26.)számú Képviselı-testületi határozat 6. Az intézmény OM azonosítója: OM Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatás Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás, TEÁOR száma 8520 Általános iskola feladatai: - A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. - Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános mőveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. - Tehetséggondozás. - Iskolaotthon, napközi otthon, menza mőködtetése. - A különbözı képességő, illetıleg az eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása. - A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók számára egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók nevelése, oktatása. - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nem nevelhetı tanulásban akadályozott tanulók eltérı tantervő csoportban történı nevelése, oktatása.

2 - A halmozottan hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlıségét biztosító Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása. - A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. Óvoda feladatai: - Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése-oktatása. - Betöltött 5. életévet követıen, kötelezı jellegő, iskolai életmódra felkészítés. - Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erık fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlıdés elısegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. - Az óvoda ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényő gyermekeket. Bölcsıde alapfeladata: a három éven aluli gyermekek bölcsıdei gondozása - nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlıdésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsıde ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, valamint sajátos nevelési igényő gyermekeket. - A bölcsıde alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: o játszócsoport mőködtet, o idıszakos gyermekfelügyeletet lát el, o egyéb, a gyermeknevelést segítı szolgáltatás nyújt (pl. gyermeknevelési tanácsadás). A bölcsıde által biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni. Kiegészítı tevékenysége: Oktatást kiegészítı tevékenység, TEÁOR 8560 Pedagógiai Szakszolgálat feladatai (szakfeladatszám: 2010.január 01.-tıl ) - Nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. - Logopédiai ellátás, ezen belül a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása. - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, bölcsıdei ellátásban részesülı gyermek tekintetében. Pedagógiai szakmai szolgáltatások - oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, - pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. 2. oldal

3 8. Szakfeladat száma és megnevezése december 31.-ig Bölcsıdei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - beszédfogyatékos, - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült, - autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, - kevert specifikus fejlıdési zavar, - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - hiperkinetikus magatartászavar, - elektív mutizmus Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenység Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - tanulók tankönyvellátása Sajátos nevelési igényő tanulók, nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése, integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Napközi otthoni nevelés és tanulószobai ellátás Diáksport Intézményi étkeztetés Pedagógiai szakszolgálat Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 3. oldal

4 9. Szakfeladat száma és megnevezése január 01.-tıl Bölcsıdei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - beszédfogyatékos, - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült, - autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, - kevert specifikus fejlıdési zavar, - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - hiperkinetikus magatartászavar, - elektív mutizmus Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport Általános Iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett 4. oldal

5 aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Korai fejlesztés, gondozás Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. A költségvetési szerv kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását kiegészítı tevékenysége körében hasznosítja- a szervezeti és mőködési szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. 10. Mőködési köre: Bölcsıdei ellátás tekintetében: A város 35 km sugarú körzetén belül élık kérhetik gyermekük felvételét a bölcsıdébe. Óvodai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı gyermekeket csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az óvoda. Általános iskolai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı tanulókat csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az iskola. Szakszolgálati ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. 11. Alapító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Felügyeleti szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Irányító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér 1. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító Szerv vezetıje hagyja jóvá. 5. oldal

6 14. Irányító szerv vezetıje: Újszász Város Önkormányzata Polgármestere 15. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: o Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 16. Vezetıjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit az irányító szerv - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetıje gyakorolja. Az igazgató gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat. 17. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt elıirányzatok) keretek között, melyért az intézmény igazgatója felelıs. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a fenntartót illeti meg. 18. Bankszámla rend: Bankszámlával rendelkezik. 19. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: évi LXXIX. tv. a közoktatásról, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, valamint ezek végrehajtási rendeletei, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérıl évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 6. oldal

7 21. Fenntartó neve és címe: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete 5052 Újszász, Szabadság tér Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 23. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Cigány kisebbségi nevelés 24. A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szakmailag önálló intézményegységei: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Városi Óvoda Városi Bölcsıde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 25. Az intézmény feladatellátási helyei: a) Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 13. Általános iskola b) Telephely: 5052 Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. Óvoda c) Telephely: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 23. Bölcsıde d) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 8. Óvoda Általános iskola Pedagógiai szakszolgálat e) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 17. Sportpálya 26. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az alábbi székhely és telephelyek ingatlanok, a rajtuk található épületekkel, sport és egyéb létesítményekkel Cím Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdonos Használó Újszász, Kossuth út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Épület, udvar Újszászi Újszász Város Újszász, Iskola út hrsz. Sportpálya Nevelési Önkormányzata Újszász, Bajcsy-Zs. út hrsz. Épület, udvar Központ Újszász, Erkel Ferenc út hrsz. Épület, udvar A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsısorban az alapítókat illeti meg. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 4/2004. (II.11.) számú rendelet értelmében a vagyon használati jogával az intézmény mindenkori vezetıje rendelkezik. 7. oldal

8 27. Maximális gyermek-tanuló létszám: Újszászi Nevelési Központ Alapító Okirata Városi Bölcsıde: bölcsıdei csoportok száma: 4 maximális létszám: 48 Városi Óvoda: óvodai csoportok száma: 9 maximális létszám: 270 Vörösmarty Mihály Általános Iskola évfolyamok száma: 8 maximális tanulólétszám: 684 ebbıl normál tantervő 672 eltérı tantervő osztály 12 Záradék: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 74/2009. (VI.09.) számú határozatával módosított, a 27/2009. (IV.14.) számú határozatával elfogadott, az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ezen egységes szerkezető Alapító Okiratát Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 139/2009.(XII.01.) számú határozatával hagyta jóvá. Kelt.: Újszász, december 01. /: Molnár Péter:/ polgármester 8. oldal

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben