SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és 96. (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése, a, 14. (2)-(5) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális intézményt (továbbiakban: intézmény) alapít. Az intézmény neve: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Az intézmény székhelye: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. Telephelyei: Sopron, Balfi u. 87. Sopron, Major köz 3. Ágfalva, Soproni u. 18. Fertőrákos, Fő u Harka, Keresztúri u. 2. Kópháza, Fő u. 15. Alapítás ideje: július 1. Alapítója létrehozáskor: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Az intézmény vezetője: Tengerdi Antal Megbízásának időtartama: szeptember 1-től augusztus 31-ig Működési területe: Sopron Megyei Jogú Város, Ágfalva Község, Fertőrákos Község, Harka Község és Kópháza Község közigazgatási területe. Körbélyegzője: A Gyermekjóléti Szolgálat módszertani feladatai vonatkozásában Győr-Moson- Sopron megye közigazgatási területe A Magyar Köztársaság címere a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és

2 Családsegítő Szolgáltató Központ, Sopron körfelirattal. Az intézmény típusa: Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása: Az intézmény a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (9400 Sopron, Fő tér 1.) felügyelete alatt működő önkormányzati költségvetési szerv. Az előző, egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 41/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. Az intézmény jogi személy. II. Az intézmény működése Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályok mellett a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában (továbbiakban: Társulási Megállapodás) és Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendeleteiben foglaltak szabályozzák. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A rászorultak részére személyes gondoskodás formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátásokat, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján szociális alapellátásokat nyújt. A Családok Átmeneti Otthona belső életét a Házirend szabályozza. Az intézmény működése szakmai program alapján folyik, melyet a fenntartó hagy jóvá. Az intézmény által a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások és azok területi irodái: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. Gyermekjóléti szolgáltatás 9400 Sopron, Balfi u. 87.

3 9400 Sopron, Major köz 3. Gyermekjóléti szolgáltatás 9423 Ágfalva, Soproni u. 18. Gyermekjóléti szolgáltatás 9421 Fertőrákos, Fő u Gyermekjóléti szolgáltatás 9422 Harka, Keresztúri u. 2. Gyermekjóléti szolgáltatás 9495 Kópháza, Fő u. 15. Gyermekjóléti szolgáltatás Az intézmény által Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások és azok telephelyei: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatások Házi gyermekfelügyelet Helyettes szülői hálózat Családok Átmeneti Otthona - 20 férőhely Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelynek módosítását az alapító okirat életbe lépése után, három hónapon belül kell jóváhagyatni. III. Az intézmény feladatai Az intézmény alapfeladata (TEÁOR szerint, Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, jogi, pszichológiai, nevelési, egészségügyi tanácsadással és szociális támogatásokkal, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetése,

4 a veszélyeztetettség megelőzése, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, javaslat a gyermek védelembe vételére, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, családgondozás, utógondozás, Házi Gyermekfelügyelet Alapellátásként működő ellátási forma mindazon gyermekek számára, akiknek a nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátása (betegség, kórokozó hordozó stb.) nem biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. Különösen indokolt a házi gyermekfelügyelet biztosítása, a nehéz anyagi helyzetű, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében. : a fogyatékos személy lakókörnyezetében történő önálló életvitelének megkönnyítését, a közszolgáltatás elérését, valamint speciális segítségnyújtást biztosít a fogyatékosság jellegének megfelelően. A Családsegítő szolgáltatás a szociális munka eszközeivel és módszereivel segíti az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő egyéneket és a családokat. Általános segítő szolgáltatás keretében: a) prevenciós céllal, észlelő és jelzőrendszert működtet, b) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, c) pszichológiai és jogi tanácsadást nyújt, d) mentálhigiénés gondozást és kríziskezelést végez, e) információs hálózatot működtet, f) szociális vonatkozású adatokat gyűjt, áramoltat és értékel, g) közreműködik a családok életét hátrányosan befolyásoló tényezők felkutatásában és megszüntetésében, h) segíti, és együttműködik a humán jellegű civil szervezetekkel, i) családi közösségépítő programokat és szolgáltatásokat biztosít, j) kezdeményezi új szociális ellátási formák bevezetését, k) adósságkezelési szolgáltatást végez, l) munkanélküli személyek részére, munkaerő piaci elhelyezkedést segítő, munkavállalásra felkészítő programok, foglalkozások, tréningek szervezése. Speciális szolgáltatások: a gyermekek utcai szociális gondozása, az ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek felkutatása, családi és iskolai kapcsolataik rendezése, a településen egyedül vagy csoportosan csellengő gyermekek és fiatal felnőttek gondozása, szabadidős és prevenciós programok szervezése, az iskolai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet kórházi szociális munka

5 készenléti szolgálat módszertani gyermekjóléti szolgálatként Győr-Moson-Sopron megye gyermekjóléti szolgálatainak szakmai módszertani és továbbképző feladatait is ellátja Egyéb bentlakásos ellátás Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére, együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem biztosított, és emiatt a gyermeket, veszélyeztetettség címén, el kellene választani szülőjétől. A családok átmeneti otthonába ideiglenesen fogadható be, a soproni állandó lakóhelyű várandós anya, a gyermekét egyedül nevelő szülő és a teljes család. Az otthon segítséget nyújt a családok szociális helyzetének rendezéséhez, kríziskezelést és családgondozást végez. Az ellátás helye: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. 20 férőhely Helyettes szülői hálózat A vérszerinti szülő, vagy a kiskorú gyámjának kérésére, átmeneti ideig, a helyettes szülő saját otthonában neveli azt a 0-18 éves korú gyermeket, aki valamilyen ok folytán nem nevelkedhet saját családjában. Ilyen ok elsősorban, a szülő megromlott egészségi állapota, kórházi ápolása, indokolt távolléte, akadályoztatása. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a helyettes szülői hálózat szervezése, működtetése, ellenőrzése, a helyettes szülők folyamatos felkutatása, képzésének biztosítása. Az intézmény kiegészítő tevékenységei (TEÁOR szerint) Ingatlan kezelés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Neveléslélektan területén folytatott tudományos kutatások, módszeres tanulmányozások Máshova nem sorolt és egyéb oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Filmvetítés Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. IV. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezésére tekintettel a

6 Sopron Megyei Jogú Város fenntartásában lévő Intézmények Gazdasági Szolgálatához (IGSZ) kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét az IGSZ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és az IGSZ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv hagyja jóvá. Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el. Az intézmény költségvetését felügyeleti szerve évente az IGSZ útján, az intézményvezetővel egyeztetetten állapítja meg. Költségvetését a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése évente hagyja jóvá. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen az Egyesített Bölcsődékkel és a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja a Vasvári Pál u. 2/A. számú 6436/47 hrsz.-ú ingatlan 393 m2- ét. Az ingatlan vagyont az IGSZ tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen a Családsegítő Intézettel közös használatba adja a Sopron, Balfi u. 87. szám alatti, 1619, 1618 (kert) és 1596/64 (kert) hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlan vagyont az IGSZ tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen a Sopron Holding Zrt.-vel közös használatba adja a Sopron, Major köz 3. szám alatti épület meghatározott (földszinti két iroda és mosdó, közlekedő) részét. Az ingatlan vagyont az IGSZ tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Ágfalva község Önkormányzata térítésmentesen a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja az Ágfalva, Soproni u. 18. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Ágfalva Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Fertőrákos Község Önkormányzata térítésmentesen a Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Fertőrákos, Fő u szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Harka Község Önkormányzata térítésmentesen az Orvosi Rendelővel közös használatba adja a Harka, Keresztúri u. 2. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Harka Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek.

7 Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Kópháza Község Önkormányzata térítésmentesen a Kópháza Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Kópháza, Fő u. 15. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Kópháza Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. Az intézmény a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik, alaptevékenysége ellátása érdekében. V. Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával július 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben