Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat szociális intézményeinek átalakításáról 306/2011. (X. 27.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító úgy határoz, hogy a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ költségvetési szervet átszervezi. A költségvetési szerv feladatai december 31. napjától kezdődően kiegészülnek a beolvadással megszűnő Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ NapSzak Integrált Intézmény Egyesített Szociális Intézmény feladatainak ellátásával. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (költségvetési szerv) Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint december 31. napjával módosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, az alapító okirat törzskönyvi bejegyeztetéséről és a határozat kihirdetéséről gondoskodjék, valamint az átszervezésből eredő változtatásokat a vonatkozó rendeletek soron következő módosításakor az önkormányzat rendeletein, illetve a hatályos szerződéseken azok módosításakor vezesse át. Az ezen határozat 2. mellékleteként egységes szerkezetben kiadott Alapító Okirattal az intézmény minden korábban kiadott Alapító Okirata hatályát veszti. A Közgyűlés felkéri a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy az integrált intézmény működési és szakmai dokumentumait dolgozza ki, illetve módosítsa az integrációnak megfelelően. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester szakmai dokumentumok tekintetében: Tengerdi Antal Határidő: december 31., a kihirdetésre november 2. szakmai dokumentáció tekintetében: január 15. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 306/2011. (X. 27.) Kgy. határozat 1. melléklete ALAPÍTÓI MÓDOSÍTÓ HATÁROZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális intézményt (továbbiakban: intézmény) alapít. Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ költségvetési szerv 22/2011. (II. 24.) Kgy. határozatával kibocsátott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések fejezetének az 1. Az intézmény főbb azonosító adatai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Telephelyei szakmai egységeinek egyben közvetlen jogelődeinek neve, címe: Soproni Szociális Intézmény 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. 1) Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Sopron, Balfi út 87. 2) Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Sopron, Kossuth L. u. 10. Sopron, Magyar u. 22. Sopron, Gesztenyés krt. 2. 3) Egyesített Szociális Intézmény Sopron, Balfi út 80. Emeltszintű Idősek Otthona Sopron, József Attila u. 5. 4) NapSzak Integrált Intézmény Ágfalva, Ágfalva-Liget Sopron, Uszoda utca 9. Gyermekjóléti szolgálat területi irodái: Sopron, Major köz 3. Ágfalva, Soproni u. 18. Fertőrákos, Fő u Harka, Keresztúri u. 2. Kópháza, Fő u. 15. Alapítás ideje: Alapítója létrehozáskor: Alapító szerv neve és székhelye: július 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)

3 Irányító szerve és székhelye: Gazdálkodási jogkörük alapján: Az intézmény vezetője: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (9400 Sopron, Fő tér 1.) önállóan működő Tengerdi Antal igazgató megbízásának időtartama: január december 31. Működési köre: Körbélyegzője: Az intézmény típusa: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása: Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe: szociális alap és szakosított illetve gyermekjóléti alap és átmeneti ellátások, Sopron Megyei Jogú Város, Ágfalva Község, Fertőrákos Község, Harka Község és Kópháza Község közigazgatási területe: a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, támogató szolgáltatás és házi segítségnyújtás, Sopron - Fertőd Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe: az időskorúak gondozóháza, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátások, továbbá szociális szakellátások, Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási területe: Gyermekjóléti Szolgálat valamint szakosított megállapodás alapján módszertani feladatai vonatkozásában. A Magyar Köztársaság címere a Soproni Szociális Intézmény körfelirattal Gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint szociális alap és szakosított szolgáltatásokat nyújtó intézmény M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 2. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések fejezete 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. Az előző egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2011. (II. 24.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. 3. Az alapító okirat II. Az intézmény működése fejezet 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép: 8. Az intézmény jogszabály alapján meghatározott közfeladata

4 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a) 59. (1) bekezdése szerinti, alább felsorolt alapszolgáltatások, amelyek megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az intézmény alapszolgáltatásai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátás. b) 64. -a szerinti családsegítés, 65/C. szerinti támogató szolgáltatás c) 65/A. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek közösségi ellátása alapszolgáltatás keretében, d) 65/F. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátás alapszolgáltatás keretében, e) 66. (1) bekezdése szerinti, alább felsorolt szakosított ellátások, amelyek megszervezésével az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyek részére, ha az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában gondozzák. Az intézmény szakosított ellátásai: átmeneti elhelyezést biztosító intézmény, hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely. f) 68. (1)-(2) bekezdése szerinti szakosított ellátás, amelynek keretében az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy ellátása folyik. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Azon otthonlakók részére, akiknél demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, az intézmény a szükségleteknek megfelelő gondozást biztosít. g) 71. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek otthona szakosított ellátás, h) 73. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek rehabilitációs intézmény ellátás, i) 80. (3) bekezdés c) pontja szerinti pszichiátriai betegek átmeneti otthona A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. -a szerinti a) gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. szerinti gyermekjóléti szolgálat, b) a 41. szerinti gyermekek napközbeni ellátása, c) a 45. szerinti gyermekek átmeneti gondozása, d) a 49. szerinti helyettes szülői hálózat, e) az 50. szerinti gyermekek átmeneti otthona, f) az 51. szerinti családok átmeneti otthona működtetése. 4. Az alapító okirat II. Az intézmény működése fejezet 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 9. Az intézmény által ellátott tevékenységek szakmai egységei, telephelyei és az ellátható személyek száma: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ A rászorultak részére személyes gondoskodás formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapszolgáltatásokat gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, gyermekek

5 átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján szociális alapellátásokat családsegítés, támogató szolgáltatás nyújt. Telephely Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. Családsegítő Szolgálat Támogató Szolgálat Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatások Helyettes szülői hálózat Gyermekek átmeneti otthona Családok Átmeneti otthona Speciális szolgáltatásai: Férőhely 9 fő 12 fő 20 fő a gyermekek utcai szociális gondozása, az ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek felkutatása, családi és iskolai kapcsolataik rendezése a településen egyedül vagy csoportosan csellengő gyermekek és fiatal felnőttek gondozása szabadidős és prevenciós programok szervezése az iskolai szociális munka kapcsolattartási ügyelet kórházi szociális munka készenléti szolgálat módszertani gyermekjóléti szolgálatként Győr-Moson-Sopron megye gyermekjóléti szolgálatainak szakmai, módszertani támogatása, továbbképzések szervezése. 9.2 Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Az intézmény alapszolgáltatásai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Az intézmény szakosított ellátásai: átmeneti elhelyezést biztosító intézmény, hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely. Telephely Sopron, Kossuth L. u. 10. Gondozási Központ Étkeztetés Házi segítségnyújtás Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Sopron, Balfi út 87. Lila Akác Idősek Klubja Sopron, Magyar u. 22. Népkonyha Nappali melegedő Utcai szociális munka Sopron, Gesztenyés krt. 2. Időskorúak Gondozóháza Férőhely 25 fő 24 fő 23 fő 37 fő 40 fő 50 adag 30 fő 15 fő

6 9.3 Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény idősek otthonaként ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást végez. Telephely Sopron, Balfi út 80. Idősek Otthona Emeltszintű Idősek Otthona (Gondozó Otthon) Sopron, József A. u. 5. Emeltszintű Idősek Otthona (Ikva Otthon) 9.4 NapSzak Integrált Intézmény Férőhely 168 fő 25 fő 37 fő Az intézmény azon 18. életévüket betöltött pszichiátriai betegek számára nyújt bentlakásos ellátást, akik állandó intézeti gondoskodást igényelnek, önálló életvitelre egészségi állapotuk miatt nem képesek. Telephely Ágfalva liget Pszichiátriai Betegek Otthona Rehabilitációs részleg Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 9400 Sopron, Uszoda utca 9. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Férőhely 130 fő 10 fő 6 fő 40 fő 5. Az alapító okirat II. Az intézmény működése fejezet 10., 11., 12. pontja törlésre kerül, a további számozás értelemszerűen módosul. 6. Az alapító okirat III. Az intézmény feladatai fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: III. Az intézmény feladatai Az intézmény alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az intézmény szakfeladatai: Alaptevékenységek Módszertani szakirányítás Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Adósságkezelési szolgáltatás Kórházi szociális munka Gyermekjóléti szolgáltatás Utcai, lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Iskolai szociális munka Családsegítés

7 Támogató szolgáltatás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Időskorúak átmeneti ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Fogyatékkal élők nappali ellátása Utcai szociális munka Nappali melegedő Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az alapító okirat IV. Az intézmény gazdálkodása fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: IV. Az intézmény gazdálkodása 1. Az intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító szerv hagyja jóvá. 2. Az intézmény alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az intézmény éves költségvetését a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az intézmény vezetője rendelkezik. 3. Az intézmény költségvetését felügyeleti szerve évente a Polgármesteri Hivatal útján, Sopron Megyei Jogú Város költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az intézmény éves és évközi költségvetési beszámolóját a Polgármesteri Hivatal összesített beszámolója tartalmazza.

8 4. Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el. Az intézmény költségvetését irányító szerve évente a Polgármesteri Hivatal útján, az intézményvezetővel egyeztetetten állapítja meg. 5. Költségvetését a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése évente hagyja jóvá. Alapfeladatainak ellátása érdekében a fenntartó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen használatába adja: a) az Egyesített Bölcsődékkel és a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja a Vasvári Pál u. 2/A. számú 6436/47 hrsz-ú ingatlan 393 m 2 -ét, továbbá b) a Sopron, Balfi út 87. szám alatti, 1619 hrsz-ú, 1618 hrsz-ú (kert) és 1596/64 (kert) hrsz-ú ingatlanokat, c) Sopron, Kossuth L. u. 10. szám alatti, a soproni 3635 hrsz-ú ingatlant és a rajta álló épületet, d) Sopron, Gesztenyés körút 2. szám alatti a soproni 7966 hrsz-ú ingatlant és a rajta álló épületet, e) Sopron-Balf, Fő u. 13. szám alatti ingatlant soproni hrsz-ú és a rajta álló épületet a Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf Jegenye Sori Tagóvodájával, valamint a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja, f) Sopron, Balfi út 80. szám alatti a soproni 2360 hrsz-ú ingatlant, g) a soproni külterületi 0331/33 hrsz-ú ingatlant, h) balatonfüredi 6161 hrsz-ú Balatonfüred, 270 m 2 terület+faházat, i) Sopron, József A. u. 5. a soproni 6434/2 hrsz-ú ingatlan, j) Hegykő, Viola u. 20. hegykői 204/42-43 hrsz-ú ingatlant, k) a külterületi 021/10 hrsz-ú Ágfalva-Liget ingatlant, l) Sopron, Uszoda utca 9.; a soproni 4076/A/4 hrsz-ú ingatlant, m) a Sopron Holding Zrt.-vel közös használatba adja a Sopron, Major köz 3. szám alatti épület meghatározott (földszinti két iroda és mosdó, közlekedő) részét. Az ingatlan vagyont a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A közös használatú ingatlan esetén a közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 6. Ágfalva Község Önkormányzata térítésmentesen a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja az Ágfalva, Soproni u. 18. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Ágfalva Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 7. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Fertőrákos Község Önkormányzata térítésmentesen a Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Fertőrákos, Fő u szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 8. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Harka Község Önkormányzata térítésmentesen az Orvosi Rendelővel közös használatba adja a Harka, Keresztúri u. 2.

9 szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Harka Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 9. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Kópháza Község Önkormányzata térítésmentesen a Kópháza Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Kópháza, Fő u. 15. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Kópháza Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 10. Az intézmény a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik, alaptevékenysége ellátása érdekében. 8. Az alapító okirat V. Záró rendelkezések fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával december 31. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester

10 A 306/2011. (X. 27.) Kgy. határozat 2. melléklete SOPRONI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. -a, 9. -a, 10. -a és 12. -a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális intézményt (továbbiakban: intézmény) alapít. 1. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Telephelyei szakmai egységeinek egyben közvetlen jogelődeinek neve, címe: Soproni Szociális Intézmény 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. 1) Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Sopron, Balfi út 87. 2) Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Sopron, Kossuth L. u. 10. Sopron, Magyar u. 22. Sopron, Gesztenyés krt. 2. 3) Egyesített Szociális Intézmény Sopron, Balfi u. 80. Emeltszintű Idősek Otthona Sopron, József Attila u. 5 4) NapSzak Integrált Intézmény Ágfalva, Ágfalva-Liget Sopron, Uszoda utca 9. Gyermekjóléti szolgálat területi irodái: Sopron, Major köz 3. Ágfalva, Soproni u. 18. Fertőrákos, Fő u Harka, Keresztúri u. 2. Kópháza, Fő u. 15. Alapítás ideje: július 1. Alapítója létrehozáskor: Alapító szerv neve és székhelye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)

11 Irányító szerve és székhelye: Gazdálkodási jogkörük alapján: Az intézmény vezetője: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (9400 Sopron, Fő tér 1.) önállóan működő Tengerdi Antal igazgató Megbízásának időtartama: január december 31. Működési köre: Körbélyegzője: Az intézmény típusa: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása: Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe: szociális alap és szakosított illetve gyermekjóléti alap és átmeneti ellátások, Sopron Megyei Jogú Város, Ágfalva Község, Fertőrákos Község, Harka Község és Kópháza Község közigazgatási területe: a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, támogató szolgáltatás és házi segítségnyújtás, Sopron - Fertőd Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe: az időskorúak gondozóháza, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátások, továbbá szociális szakellátások, Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási területe: Gyermekjóléti Szolgálat valamint szakosított megállapodás alapján módszertani feladatai vonatkozásában. A Magyar Köztársaság címere a Soproni Szociális Intézmény körfelirattal Gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint szociális alap és szakosított szolgáltatásokat nyújtó intézmény M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 2. Az intézmény Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában és Közgyűlésének irányítása alatt működő helyi önkormányzati szociális és gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény. Az intézmény jogi személy. 3. Az előző egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2011. (II. 24.) Kgy. határozatával bocsátotta ki.

12 II. Az intézmény működése 1. Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályok mellett a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában, Sopron és Környéke Házi Segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában (továbbiakban: Társulási Megállapodások) és Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendeleteiben foglaltak szabályozzák. 2. Az intézmény élén igazgató áll. Az igazgató a munkaszervezet tagja. 3. Az intézmény igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával nyilvános pályázat útján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott. 4. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az intézmény munkaszervezetét. 5. Az intézmény képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló. 6. Az intézmény jegyzése akként történik, hogy az intézmény körbélyegzője alá az intézmény jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint. 7. Az intézmény ügyeinek intézését és az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira átruházhatja. 8. Az intézmény jogszabály alapján meghatározott közfeladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a) 59. (1) bekezdése szerinti, alább felsorolt alapszolgáltatások, amelyek megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az intézmény alapszolgáltatásai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátás. b) 64. -a szerinti családsegítés, 65/C. szerinti támogató szolgáltatás, c) 65/A. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek közösségi ellátása alapszolgáltatás keretében, d) 65/F. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátás alapszolgáltatás keretében, e) 66. (1) bekezdése szerinti, alább felsorolt szakosított ellátások, amelyek megszervezésével az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyek részére, ha az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában gondozzák. Az intézmény szakosított ellátásai: átmeneti elhelyezést biztosító intézmény, hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely. f) 68. (1)-(2) bekezdése szerinti szakosított ellátás, amelynek keretében az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres

13 fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy ellátása folyik. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Azon otthonlakók részére, akiknél demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, az intézmény a szükségleteknek megfelelő gondozást biztosít, g) 71. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek otthona szakosított ellátás, h) 73. (1) bekezdése szerinti pszichiátriai betegek rehabilitációs intézmény ellátás, i) 80. (3) bekezdés c) pontja szerinti pszichiátriai betegek átmeneti otthona A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. -a szerinti a) gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. szerinti gyermekjóléti szolgálat, b) a 41. szerinti gyermekek napközbeni ellátása, c) a 45. szerinti gyermekek átmeneti gondozása, d) a 49. szerinti helyettes szülői hálózat, e) az 50. szerinti gyermekek átmeneti otthona, f) az 51. szerinti családok átmeneti otthona működtetése 9. Az intézmény által ellátott tevékenységek szakmai egységei, telephelyei és az ellátható személyek száma: 9. 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ A rászorultak részére személyes gondoskodás formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapszolgáltatásokat gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján szociális alapellátásokat családsegítés, támogató szolgáltatás nyújt. Telephely Sopron, Vasvári Pál u. 2/A. Családsegítő Szolgálat Támogató Szolgálat Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatások Helyettes szülői hálózat Gyermekek átmeneti otthona Családok Átmeneti otthona Férőhely 9 fő 12 fő 20 fő Speciális szolgáltatásai: a gyermekek utcai szociális gondozása, az ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek felkutatása, családi és iskolai kapcsolataik rendezése a településen egyedül vagy csoportosan csellengő gyermekek és fiatal felnőttek gondozása szabadidős és prevenciós programok szervezése az iskolai szociális munka kapcsolattartási ügyelet kórházi szociális munka készenléti szolgálat

14 módszertani gyermekjóléti szolgálatként Győr-Moson-Sopron megye gyermekjóléti szolgálatainak szakmai, módszertani támogatása, továbbképzések szervezése Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Az intézmény alapszolgáltatásai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Az intézmény szakosított ellátásai: átmeneti elhelyezést biztosító intézmény, hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely. Telephely Sopron, Kossuth L. u. 10. Gondozási Központ Étkeztetés Házi segítségnyújtás Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Sopron, Balfi út 87. Lila Akác Idősek Klubja Sopron, Magyar u. 22. Népkonyha Nappali melegedő Utcai szociális munka Sopron, Gesztenyés krt. 2. Időskorúak Gondozóháza Férőhely 25 fő 24 fő 23 fő 37 fő 40 fő 50 adag 30 fő 15 fő 9. 3 Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény idősek otthonaként ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást végez. Telephely Sopron, Balfi út 80. Idősek Otthona Emeltszintű Idősek Otthona (Gondozó Otthon) Sopron, József A. u. 5. Emeltszintű Idősek Otthona (Ikva Otthon) 9. 4 NapSzak Integrált Intézmény Férőhely 168 fő 25 fő 37 fő Az intézmény azon 18. életévüket betöltött pszichiátriai betegek számára nyújt bentlakásos ellátást, akik állandó intézeti gondoskodást igényelnek, önálló életvitelre egészségi állapotuk miatt nem képesek. Telephely Ágfalva liget Pszichiátriai Betegek Otthona Rehabilitációs részleg Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 9400 Sopron, Uszoda utca 9. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Férőhely 130 fő 10 fő 6 fő 40 fő

15 10. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának hatályba lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni. 11. Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. III. Az intézmény feladatai Az intézmény alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az intézmény szakfeladatai: Alaptevékenységek Módszertani szakirányítás Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Adósságkezelési szolgáltatás Kórházi szociális munka Gyermekjóléti szolgáltatás Utcai, lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Iskolai szociális munka Családsegítés Támogató szolgáltatás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Időskorúak átmeneti ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Fogyatékkal élők nappali ellátása Utcai szociális munka Nappali melegedő Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

16 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. IV. Az intézmény gazdálkodása 1. Az intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító szerv hagyja jóvá. 2. Az intézmény alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az intézmény éves költségvetését a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az intézmény vezetője rendelkezik. 3. Az intézmény költségvetését felügyeleti szerve évente a Polgármesteri Hivatal útján, Sopron Megyei Jogú Város költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az intézmény éves és évközi költségvetési beszámolóját a Polgármesteri Hivatal összesített beszámolója tartalmazza. 4. Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el. Az intézmény költségvetését irányító szerve évente a Polgármesteri Hivatal útján, az intézményvezetővel egyeztetetten állapítja meg. 5. Költségvetését a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése évente hagyja jóvá. Alapfeladatainak ellátása érdekében a fenntartó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen használatába adja: a) az Egyesített Bölcsődékkel és a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja a Vasvári Pál u. 2/A. számú 6436/47 hrsz-ú ingatlan 393 m 2 -ét, továbbá b) a Sopron, Balfi út 87. szám alatti, 1619 hrsz-ú, 1618 hrsz-ú (kert) és 1596/64 (kert) hrsz-ú ingatlanokat, c) Sopron, Kossuth L. u. 10. szám alatti, a soproni 3635 hrsz-ú ingatlant és a rajta álló épületet, d) Sopron, Gesztenyés körút 2. szám alatti a soproni 7966 hrsz-ú ingatlant és a rajta álló épületet, e) Sopron-Balf, Fő u. 13. szám alatti ingatlant soproni hrsz-ú és a rajta álló épületet a Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf Jegenye Sori Tagóvodájával, valamint a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja, f) Sopron, Balfi út 80. szám alatti a soproni 2360 hrsz-ú ingatlant g) a soproni külterületi 0331/33 hrsz-ú ingatlant; h) balatonfüredi 6161 hrsz-ú Balatonfüred, 270 m 2 terület+faházat, i) Sopron, József A. u. 5. a soproni 6434/2 hrsz-ú ingatlant,

17 j) Hegykő, Viola u. 20. hegykői 204/42-43 hrsz-ú ingatlant, k) a külterületi 021/10 hrsz-ú Ágfalva-Liget ingatlant, l) Sopron, Uszoda utca 9.; a soproni 4076/A/4 hrsz-ú ingatlant, m) a Sopron Holding Zrt.-vel közös használatba adja a Sopron, Major köz 3. szám alatti épület meghatározott (földszinti két iroda és mosdó, közlekedő) részét. Az ingatlan vagyont a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A közös használatú ingatlan esetén a közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 6. Ágfalva Község Önkormányzata térítésmentesen a Polgármesteri Hivatallal közös használatba adja az Ágfalva, Soproni u. 18. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Ágfalva Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 7. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Fertőrákos Község Önkormányzata térítésmentesen a Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Fertőrákos, Fő u szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 8. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Harka Község Önkormányzata térítésmentesen az Orvosi Rendelővel közös használatba adja a Harka, Keresztúri u. 2. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Harka Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 9. Az intézmény alapfeladatainak ellátása érdekében Kópháza Község Önkormányzata térítésmentesen a Kópháza Község Polgármesteri Hivatalával közös használatba adja a Kópháza, Fő u. 15. szám alatti ingatlan külön megállapodásban meghatározott helyiségét. Az ingatlan vagyont Kópháza Község Önkormányzata tartja nyilván. A közös használat szabályairól a használók külön megállapodást kötnek. 10. Az intézmény a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a Társulási Megállapodás szabályainak megtartásával Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik, alaptevékenysége ellátása érdekében. V. Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával december 31. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés Sopron és Környéke

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat 4. pontja - Alaptevékenységek szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki: szakágazat száma: szakágazat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:

Módosító okirat. Okirat száma: Okirat száma: Módosító okirat A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014 június 30. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép.

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép. 1. számú melléklet a Közgyűlés XII-171/315.004/2016. számú határozatához Okirat száma:../2016. Módosító okirat A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Környéki

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt. szám: 50.842-3/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Az egyes gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben