M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására"

Átírás

1 M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI. Törvény a továbbiakban Szht.), valamint az e tárgyban kiadott többször módosított 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban R.) valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény alapján létrejött egyrészrıl Cégnév: Székhely: Képviselı neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma, címe: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám/váll.ig.sz./nyilvántartási sz.: a továbbiakban: Támogató másrészrıl a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. Képviselı: Horváth Zoltán elnök Kapcsolattartó: Kovács Bernadett Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma, címe: , , Adószám: Nyilvántartási szám: Pénzforgalmi számlaszám: Statisztikai számjel: TISZK szerinti azonosító: RT02-004/2008 KSH statisztikai azonosító: Honlap: Telefon: 72/ Fax: 72/ a továbbiakban: Támogatásban részesített az alábbiak szerint részletezett tartalommal: A Társuláshoz tartozó iskolák: Intézmény neve OM azonosító Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari és Szakiskola Pécsi Mővészeti Gimnázium és Pollack Mihály Mőszaki, Szakiskola és Kollégium, Pécs Radnóti Miklós Közgazdasági, Pécs Simonyi Károly és Szakiskola, Pécs Széchenyi István Gimnázium és, Pécs Zipernowsky Károly Mőszaki, Pécs Sz. Angster József Szakképzı Iskola, Pécs Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Komló 1

2 Intézmény neve OM azonosító BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Monteunovo Nándor, Szakiskola és Kollégium, Bóly Sásdi Vendéglátóipari Szakképzı Iskola, Sásd Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Siklós Forrás Általános és Szakiskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda, Vajszló Pécsi Központi Képzıhely - 1. A szerzıdés tárgya: A Támogató a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése alapján felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás illetve támogatás) nyújt a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére a jelen szerzıdésben részletesen meghatározott feltételekkel. 2. A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet a részletes leírásra vonatkozó szöveges kiegészítéssel 3. A támogatott gyakorlati képzés feltételrendszerének javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása az Szht. 4 (5)-(6) bekezdésében illetve a 31 ában megfogalmazott felhasználási célok alapján: 2.sz.melléklet 4. A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege:. Ft azaz:.. forint, amit a Támogató tárgyév december 31-ig átutalással teljesít az OTP-nél vezetett, számú elkülönített bankszámlára A Társulás a támogatás jelen szerzıdésben meghatározottaknak megfelelı felhasználását tárgyévet követı év december 31.-ig köteles megvalósítani A Társulás tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak elidegenítésére csak a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet elızetes írásbeli hozzájárulásával van mód. Bérbeadásra és az elidegenítésre a jogszabály elıírásai szerint kerülhet sor. 5. Az átadásra kerülı tárgyi eszköz(ök), könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adata(i): 2

3 6. A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti,szakképesítésenkénti a: 3.sz melléklet 7. A Társulás kötelezettségei a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban: 7.1. A Társulás tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerzıdésben meghatározott célokra és formában használja fel A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás és a megvalósulásának dokumentumait (a fejlesztési megállapodás és a pénzügyi teljesítés, a támogatás felhasználásának helyére vonatkozó dokumentum, a tárgyi eszköz beszerzést igazoló számla, a tárgyi eszköz átvételi jegyzıkönyv, a tárgyieszköz-karton, az elszámolt mőködtetési költségek, a tananyag- és taneszköz fejlesztés, valamint az akkreditált továbbképzések felsorolása és költségei), továbbá a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait A Társulás a tárgyévet követı év március 15-ig köteles megküldeni a Rendelet (13/2008.(VII.22.)SZMM)17. (7) bekezdésében, valamint az 1. és 2.mellékletnek megfelelı adatszolgáltatást az NSZFI részére Társulás köteles a részére jelen szerzıdés alapján nyújtott fejlesztési támogatás felhasználásáról a Támogatót a felhasználás évét követı év április 30-ig írásban tájékoztatni. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követı év január 31. napjáig a Társulás honlapján, és a tárgyévet követı második év január 31-ig a honlapon tartani 8.2. A jelen szerzıdésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülı problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. (5) bekezdésében foglalt elıírásokat Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás jogszerőségét és szerzıdésszerő teljesítését az állami adóhatóság, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet ellenırizheti Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel összefüggı jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik. 3

4 8.6. A jelen szerzıdésben nem vagy nem elegendı részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsısorban a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SzMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései - az irányadók. A támogatásban részesített jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése, alapján fejlesztési támogatás befogadására jogosult. illetıleg eleget tett a 13/2008.(VII.22)SZMM rendelet13. -ban leírt regisztrációs követelményeknek. Felek a jelen szerzıdést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezıt - jóváhagyólag írták alá. Kelt:... Támogatásban részesített képviselıje. Támogató képviselıje 4

5 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: OKJ száma oktatás oktatás oktatás oktatás Közgazdaság szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Informatika szakmacsoport Képzési idı 4 év 4 év 4 év 2 év Felhasználás helyszíne Radnóti Miklós Közgazdasági Radnóti Miklós Közgazdasági Radnóti Miklós Közgazdasági Radnóti Miklós Közgazdasági Tanuló A képzések formája: Iskolarendszerő nappali oktatás oktatás A képzések célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 1. Közgazdaság szakmacsoport: tanterem, taniroda, számítógép-terem, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, szoftverek, irodatechnikai eszközök 2. Ügyvitel szakmacsoport: számítógépterem, tanterem, taniroda, ügyviteli gépek, eszközök, ügyviteli szoftverek, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, idegennyelvi szaktanterem, irodatechnikai eszközök 3. szakmacsoport: szaktanterem, tanterem, demonstrációs terem, számítógép-terem vagy taniroda, számítógépek internet csatlakozással, ügyviteli gépek, eszközök, ügyviteli szoftverek, irodatechnikai eszközök. 4. Informatika szakmacsoport: tanterem, taniroda, számítógépterem, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, szoftverek, idegennyelvi szaktanterem, irodatechnikai eszközök 5

6 2.sz.melléklet A támogatott gyakorlati képzés feltételrendszerének javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása az Szht. 4 (5)-(6) bekezdésében illetve a 31 ában megfogalmazott felhasználási célok alapján A) Tárgyi eszköz beszerzés felsorolása: - taniroda fejlesztése, irodatechnikai és ügyviteli eszközök, gépek beszerzése - számítógép termek fejlesztése, számítógépek, számítástechnikai eszközök beszerzése, internetcsatlakozás kialakítása - idegennyelvi szaktanterem kialakítása - audio-vizuális eszközök beszerzése B) Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz mőködtetési költségeinek felsorolása (legfeljebb 15%): - A fejlesztési támogatásból vásárolt tárgyi eszközök, gépek, berendezések mőködtetési költségei, - A fejlesztési támogatásból vásárolt tárgyi eszközök mőködtetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások. C) A szakképzés korszerősítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolása (legfeljebb 5%): - D) Az MPA képzési alaprésze forrásaiból illetve a szakképzés-fejlesztésre rendelkezésre álló európai uniós forrásokból megvalósuló pályázat önrészeként való felhasználás felsorolása: - A Munkaerıpiaci Alap Képzési alaprész decentralizált Dél-dunántúli regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló pályázat önrésze. E) Vagyoni értékő jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog (licenc), illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülı szoftvertermékek beszerzésének felsorolása: - tananyagfejlesztéshez szükséges szoftverek beszerzése - számítógépekhez, programokhoz szoftverek beszerzése F) A Társulás által elszámolható, a fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan felmerült feladatok mőködtetési költségeinek felsorolása (legfeljebb 3%): - A Munkaszervezet ügyintézıje fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan felmerült feladatainak bére és járulékai. - A fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások. 6

7 3.sz. melléklet A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti,szakképesítésenkénti a: Intézmény Elektrotechnika-elektronika Villanyszerelı 13 Könnyőipar Nıiruha-készítı 5 Gépi forgácsoló 60 Géplakatos 68 Elektrotechnika-elektronika Villanyszerelı 52 Könnyőipar Nıi szabó 26 Közlekedés Autószerelı 57 Közlekedés Autótechnikus Sz. Angster József Szakképzı Iskola Közlekedés Karosszérialakatos 58 Ügyvitel Irodai asszisztens 17 Elektrotechnika-elektronika Könnyőipar Közlekedés Elektrotechnika-elektronika Könnyőipar Közlekedés Ügyvitel szakközépiskolai alapozó oktatás 40 szakközépiskolai alapozó oktatás 48 szakközépiskolai alapozó oktatás 22 szakközépiskolai alapozó oktatás 87 szakiskolai orientáció 59 szakiskolai orientáció 54 szakiskolai orientáció 53 szakiskolai orientáció 60 szakiskolai orientáció 50 7

8 Intézmény Cukrász 12 Pincér 34 Szakács 33 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari és Szakiskola Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 57 Mőszakicikk eladó 33 Ruházati eladó 35 Kereskedı 62 Cukrász 21 Idegenvezetı 21 Pincér 58 Szakács 95 Vendéglıs 102 szakközépiskolai alapozó oktatás 232 szakközépiskolai alapozó oktatás 350 szakiskolai orientáció 60 szakiskolai orientáció 68 Intézmény Pécsi Mővészeti Gimnázium és Festı (a tevékenység megjelölésével) Grafikus (a tevékenység megjelölésével) Keramikus 14 Ötvös (az anyag és a tevékenység megjelölésével) Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelölésével) Táncos (a mőfaj és a szak megjelölésével) Textilmőves (a tevékenység megjelölésével) Zenész (a mőfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)

9 Intézmény Pécsi Mővészeti Gimnázium és Festı - általános festı 6 Grafikus - alkalmazott grafikus 6 Keramikus 3 Ötvös - fémmőves 4 Szobrász - kıszobrász 4 Textilmőves - kéziszövı 5 Táncos -színházi táncos 14 Klasszikus zenész 27 Intézmény Építészet Ács-állványozó 14 Építészet Épületburkoló 10 Építészet Kımőves 18 Építészet Szobafestı-mázoló és tapétázó 19 Építészet Ács, állványozó 23 Építészet Burkoló 26 Pollack Mihály Mőszaki, Szakiskola és Kollégium Építészet Festı, mázoló és tapétázó 52 Építészet Kımőves 45 Építészet Magasépítı technikus 43 Vegyipar Mezıgazdaság Vegyipar Építészet Mezıgazdaság Építészet Általános vegyipari laboratóriumi technikus 23 Földmérı és térinformatikai 20 technikus szakközépiskolai alapozó oktatás 102 szakközépiskolai alapozó oktatás 263 szakközépiskolai alapozó oktatás 124 szakiskolai orientáció 169 9

10 Intézmény Közgazdaság Pénzügyi szakügyintézı 21 Informatika Gazdasági informatikus 21 Radnóti Miklós Közgazdasági Ügyvitel Logisztikai ügyintézı 10 Közgazdaság Pénzügyi szakügyintézı 17 Közgazdaság Ügyvitel szakközépiskolai alapozó oktatás 163 szakközépiskolai alapozó oktatás 116 szakközépiskolai alapozó oktatás 142 Intézmény Faipar Asztalos 19 Könnyőipar Bırdíszmőves 1 Egyéb szolgáltatások Fodrász 38 Egészségügy Fogtechnikus 32 Épületgépész technikus 20 Simonyi Károly és Szakiskola Energiahasznosító berendezés szerelıje Gázfogyasztóberendezés- és csıhálózat szerelı Központifőtés- és csıhálózat szerelı Vízvezeték - és vízkészülék szerelı Hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó Szerkezetlakatos 2 Elektrotechnika-elektronika Elektronikai mőszerész 10 Elektrotechnika-elektronika Elektronikai technikus 18 Informatika Szoftverfejlesztı 22 Informatika Informatikai mőszerész 27 Építészet Épület- és építménybádogos 2 Könnyőipar Bırdíszmőves 15 10

11 Intézmény Faipar Bútorasztalos 42 Faipar Bútoripari technikus 14 Nyomdaipar Könyvkötı 3 Közlekedés Jármőfényezı 32 Egyéb szolgáltatások Logisztikai ügyintézı 37 Fényképész és fotótermék kereskedı 37 Egyéb szolgáltatások Fodrász 88 Egyéb szolgáltatások Kozmetikus 58 Simonyi Károly és Szakiskola Elektrotechnika-elektronika Informatika Könnyőipar Faipar Egyéb szolgáltatások Könnyőipar Faipar Nyomdaipar Közlekedés Egyéb szolgáltatások szakközépiskolai alapozó oktatás 60 szakközépiskolai alapozó oktatás 57 szakközépiskolai alapozó oktatás 118 szakközépiskolai alapozó oktatás 8 szakközépiskolai alapozó oktatás 59 szakközépiskolai alapozó oktatás 54 szakközépiskolai alapozó oktatás 105 szakiskolai orientáció 18 szakiskolai orientáció 64 szakiskolai orientáció 16 szakiskolai orientáció 63 szakiskolai orientáció 5 szakiskolai orientáció 23 szakiskolai orientáció 59 11

12 Intézmény Informatika Teles informatikus 25 Széchenyi István Gimnázium és Közlekedés Autóelektronikai mőszerész 80 Informatika szakközépiskolai alapozó oktatás 93 szakközépiskolai alapozó oktatás 83 Intézmény Gépgyártástechnológiai technikus 65 Elektrotechnika-elektronika Elektrotechnikai technikus 13 Zipernowsky Károly Mőszaki Informatika Webmester 20 Elektrotechnika-elektronika Informatika szakközépiskolai alapozó oktatás 207 szakközépiskolai alapozó oktatás 125 szakközépiskolai alapozó oktatás 180 Intézmény BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó 65 Élelmiszeripar Pék-cukrász 54 Élelmiszeripar szakiskolai orientáció 89 12

13 Intézmény Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 6 Szerkezetlakatos 46 Könnyőipar Textiltermék összeállító 3 Könnyőipar Nıi szabó 4 Faipar Bútorasztalos 23 Közlekedés Karosszérialakatos 13 Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintézı 18 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 32 Ruházati eladó 10 Konyhai kisegítı 7 Élelmiszeripar Sütıipari munkás 15 Szociális szolgáltatások Faipar Környezetvédelemvízgazdálkodás Közgazdaság Ügyvitel Könnyőipar Faipar szakközépiskolai alapozó oktatás 75 szakközépiskolai alapozó oktatás 13 szakközépiskolai alapozó oktatás 63 szakközépiskolai alapozó oktatás 48 szakközépiskolai alapozó oktatás 62 szakközépiskolai alapozó oktatás 28 szakiskolai orientáció 75 szakiskolai orientáció 18 szakiskolai orientáció 6 13

14 Intézmény Faipar Asztalos 12 Egyéb szolgáltatások Fodrász 12 Építészet Kımőves 10 Mezıgazdasági gépésztechnikus 8 Géplakatos 18 Hegesztı 47 Informatika Webmester 13 Építészet Kımőves 33 Faipar Bútorasztalos 23 BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 37 Mőszakicikk eladó 9 Kereskedelmi ügyintézı 22 Vendéglıs 14 Egyéb szolgáltatások Fodrász 23 Informatika Közgazdaság Faipar Egyéb szolgáltatások szakközépiskolai alapozó oktatás 76 szakközépiskolai alapozó oktatás 87 szakközépiskolai alapozó oktatás 57 szakközépiskolai alapozó oktatás 96 szakiskolai orientáció 15 szakiskolai orientáció 16 szakiskolai orientáció 22 szakiskolai orientáció 18 14

15 Intézmény Építészet Kımőves 7 Szakács 10 Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 33 Faipar Bútorasztalos 22 Virágkötı, -berendezı, virágkereskedı 21 Szakács 39 Monteunovo Nándor, Szakiskola és Kollégium, Bóly Szociális szolgáltatások Informatika Szociális szolgáltatások Informatika Építészet Faipar Mezıgazdaság szakközépiskolai alapozó oktatás szakközépiskolai alapozó oktatás szakközépiskolai alapozó oktatás szakközépiskolai alapozó oktatás szakiskolai orientáció szakiskolai orientáció szakiskolai orientáció szakiskolai orientáció szakiskolai orientáció szakiskolai orientáció Intézmény Pincér 4 Szakács 7 Sásdi Vendéglátóipari Szakképzı Iskola, Sásd Pincér 17 Szakács 22 szakközépiskolai alapozó oktatás 78 szakiskolai orientáció 56 15

16 Intézmény Faipar Asztalos 5 Pincér 8 Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Faipar Bútorasztalos 17 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 44 Pincér 23 Faipar szakiskolai orientáció 24 szakiskolai orientáció 59 szakiskolai orientáció 30 Intézmény Forrás Általános és Szakiskola Pincér 16 Szakács 40 szakiskolai orientáció 146 Intézmény Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézı 18 Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Web-programozó 10 Logisztikai ügyintézı 27 Postai ügyintézı 20 szakközépiskolai alapozó oktatás 136 Intézmény Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Mezıgazdaság Gyümölcstermesztı 17 Mezıgazdaság szakiskolai orientáció 36 16

17 Intézmény Gépgyártástechnológiai technikus 65 Pécsi Központi Képzıhely Elektrotechnika-elektronika szakközépiskolai alapozó oktatás szakközépiskolai alapozó oktatás

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem figyelmeteket. Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben