M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására"

Átírás

1 M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI. Törvény a továbbiakban Szht.), valamint az e tárgyban kiadott többször módosított 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban R.) valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény alapján létrejött egyrészrıl Cégnév: Székhely: Képviselı neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma, címe: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám/váll.ig.sz./nyilvántartási sz.: a továbbiakban: Támogató másrészrıl a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviselı: Horváth Zoltán elnök Kapcsolattartó: Kovács Bernadett Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma, címe: , , Adószám: Nyilvántartási szám: Pénzforgalmi számlaszám: Statisztikai számjel: TISZK szerinti azonosító: RT02-004/2008 KSH statisztikai azonosító: Telefon: 72/ Fax: 72/ a továbbiakban: Támogatásban részesített az alábbiak szerint részletezett tartalommal: A Társuláshoz tartozó iskolák: Intézmény neve OM azonosító Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Pécs Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola, Pécs Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola, Pécs Sz. Angster József Szakképzı Iskola, Pécs Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Komló 1

2 Intézmény neve OM azonosító BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Pécsvárad BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bóly Sásdi Vendéglátóipari Szakképzı Iskola, Sásd Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Siklós Forrás Szakiskola és Általános Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda, Vajszló Pécsi Központi Képzıhely - 1. A szerzıdés tárgya: A Támogató a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése alapján felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás illetve támogatás) nyújt a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére a jelen szerzıdésben részletesen meghatározott feltételekkel. 2. A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet a részletes leírásra vonatkozó szöveges kiegészítéssel 3. A támogatott gyakorlati képzés feltételrendszerének javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása az Szht. 4 (5)-(6) bekezdésében illetve a 31 ában megfogalmazott felhasználási célok alapján: 2.sz.melléklet 4. A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege:. Ft azaz:.. forint, amit a Támogató tárgyév december 31-ig átutalással teljesít az OTP-nél vezetett, számú elkülönített bankszámlára A Társulás a támogatás jelen szerzıdésben meghatározottaknak megfelelı felhasználását tárgyévet követı év december 31.-ig köteles megvalósítani A Társulás tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak elidegenítésére csak a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet elızetes írásbeli hozzájárulásával van mód. Bérbeadásra és az elidegenítésre a jogszabály elıírásai szerint kerülhet sor. 5. Az átadásra kerülı tárgyi eszköz(ök) megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adata(i): 2

3 6. A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti,szakképesítésenkénti a: 3.sz melléklet 7. A Társulás kötelezettségei a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban: 7.1. A Társulás tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerzıdésben meghatározott célokra és formában használja fel A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás és a megvalósulásának dokumentumait (a fejlesztési megállapodás és a pénzügyi teljesítés, a támogatás felhasználásának helyére vonatkozó dokumentum, a tárgyi eszköz beszerzést igazoló számla, a tárgyi eszköz átvételi jegyzıkönyv, a tárgyieszköz-karton, az elszámolt mőködtetési költségek, a tananyag- és taneszköz fejlesztés, valamint az akkreditált továbbképzések felsorolása és költségei), továbbá a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait A Társulás a tárgyévet követı év március 15-ig köteles megküldeni a Rendelet (13/2008.(VII.22.)SZMM)17. (7) bekezdésében, valamint az 1. és 2.mellékletnek megfelelı adatszolgáltatást az NSZFI részére Társulás köteles a részére jelen szerzıdés alapján nyújtott fejlesztési támogatás felhasználásáról a Támogatót a felhasználás évét követı év április 30-ig írásban tájékoztatni. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követı év január 31. napjáig a Társulás honlapján, és a tárgyévet követı második év január 31-ig a honlapon tartani 8.2. A jelen szerzıdésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülı problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. (5) bekezdésében foglalt elıírásokat Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás jogszerőségét és szerzıdésszerő teljesítését az állami adóhatóság, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet ellenırizheti Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel összefüggı jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik. 3

4 8.6. A jelen szerzıdésben nem vagy nem elegendı részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsısorban a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SzMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései - az irányadók. A támogatásban részesített jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése, alapján fejlesztési támogatás befogadására jogosult. illetıleg eleget tett a 13/2008.(VII.22)SZMM rendelet13. -ban leírt regisztrációs követelményeknek. Felek a jelen szerzıdést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezıt - jóváhagyólag írták alá. Kelt:... Támogatásban részesített képviselıje. Támogató képviselıje 4

5 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés Felhasználás Tanuló Képzési idı megnevezése helyszíne Gazdasági informatikus 2 év 4 Szakmacsoportos oktatás Közgazdaság szakmacsoport 4 év Pénzügyi szakügyintézı 2 év 14 Radnóti Miklós 73 Szakmacsoportos oktatás Ügyvitel szakmacsoport 4 év Közgazdasági Logisztikai ügyintézı 2 év Szakközépiskola 20 Szakmacsoportos oktatás Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 4 év 140 A képzések formája: Iskolarendszerő nappali oktatás Szakmacsoportos oktatás A képzések célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 1. Közgazdaság szakmacsoport: tanterem, taniroda, számítógép-terem, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, szoftverek, irodatechnikai eszközök. Tanórai felkészülés eszközrendszerének fejlesztése, korszerősítése. 2. Ügyvitel szakmacsoport: számítógépterem, tanterem, taniroda, ügyviteli gépek, eszközök, ügyviteli szoftverek, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, idegennyelvi szaktanterem, irodatechnikai eszközök. Tanórai felkészülés eszközrendszerének fejlesztése, korszerősítése. 3. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: szaktanterem, tanterem, demonstrációs terem, számítógép-terem vagy taniroda, számítógépek internet csatlakozással, ügyviteli gépek, eszközök, ügyviteli szoftverek, irodatechnikai eszközök. Tanórai felkészülés eszközrendszerének fejlesztése, korszerősítése. 4. Informatika szakmacsoport: tanterem, taniroda, számítógépterem, audio-vizuális eszközök, számítógépek internet csatlakozással, szoftverek, idegennyelvi szaktanterem, irodatechnikai eszközök. Tanórai felkészülés eszközrendszerének fejlesztése, korszerősítése. 5

6 2.sz.melléklet A támogatott gyakorlati képzés feltételrendszerének javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása az Szht. 4 (5)-(6) bekezdésében illetve a 31 ában megfogalmazott felhasználási célok alapján A) Tárgyi eszköz beszerzés felsorolása: - taniroda fejlesztése, irodatechnikai és ügyviteli eszközök, gépek beszerzése - számítógép termek fejlesztése, számítógépek, számítástechnikai eszközök beszerzése, internetcsatlakozás kialakítása - idegennyelvi szaktanterem kialakítása - audio-vizuális eszközök beszerzése B) Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz mőködtetési költségeinek felsorolása (legfeljebb 15%): - A fejlesztési támogatásból vásárolt tárgyi eszközök, gépek, berendezések mőködtetési költségei, - A fejlesztési támogatásból vásárolt tárgyi eszközök mőködtetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások. C) A szakképzés korszerősítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolása (legfeljebb 5%): - Nem szerepel a támogatott célok között. D) Az MPA képzési alaprésze forrásaiból illetve a szakképzés-fejlesztésre rendelkezésre álló európai uniós forrásokból megvalósuló pályázat önrészeként való felhasználás felsorolása: - A Munkaerıpiaci Alap Képzési alaprész decentralizált Dél-dunántúli regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló pályázat önrésze. E) Vagyoni értékő jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog (licenc), illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülı szoftvertermékek beszerzésének felsorolása: - tananyagfejlesztéshez szükséges szoftverek beszerzése - számítógépekhez, programokhoz szoftverek beszerzése F) A Társulás által elszámolható, a fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan felmerült feladatok mőködtetési költségeinek felsorolása (legfeljebb 3%): - A Munkaszervezet ügyintézıje fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan felmerült feladatainak bére és járulékai. - A fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások. 6

7 3.sz. melléklet A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülı tanulók szakmacsoportonkénti,szakképesítésenkénti a: 500. Sz. Angster József Szakképzı Iskola Gépészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 23 Gépészet Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 62 Gépészet Gépi forgácsoló 86 Gépészet Géplakatos 60 Gépészet Hegesztı 14 Elektrotechnika-elektronika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 23 Elektrotechnika-elektronika Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 60 Elektrotechnika-elektronika Villanyszerelı 72 Könnyőipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 39 Könnyőipar Nıi szabó 28 Közlekedés Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 91 Közlekedés Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 48 Közlekedés Autószerelı 54 Közlekedés Autótechnikus 24 Közlekedés Karosszérialakatos 60 Ügyvitel Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 40 Intézményi összesen 784 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 240 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 63 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 60 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Mőszakicikk eladó 27 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Ruházati eladó 36 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Kereskedı 62 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 386 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 70 Vendéglátás-idegenforgalom Cukrász 34 Vendéglátás-idegenforgalom Idegenvezetı 22 Vendéglátás-idegenforgalom Pincér 75 Vendéglátás-idegenforgalom Szakács 143 Vendéglátás-idegenforgalom Vendéglıs 46 Intézményi összesen

8 Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Általános festı 10 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Alkalmazott grafikus 13 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Keramikus 6 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Fémmőves 11 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Kıszobrász 9 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Kéziszövı 9 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Színházi táncos 27 Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Klasszikus zenész 56 Intézményi összesen 141 Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vegyipar Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 89 Vegyipar Általános vegyipari laboratóriumi technikus 21 Építészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 240 Építészet Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 152 Építészet Ács, állványozó 34 Építészet Burkoló 44 Építészet Festı, mázoló és tapétázó 64 Építészet Kımőves 69 Építészet Magasépítı technikus 41 Mezıgazdaság Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 111 Mezıgazdaság Földmérı és térinformatikai technikus 22 Intézményi összesen 887 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Informatika Gazdasági informatikus 4 Közgazdaság Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 199 Közgazdaság Pénzügyi szakügyintézı 14 Ügyvitel Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 73 Ügyvitel Logisztikai ügyintézı 20 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 140 Intézményi összesen 450 8

9 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 11 Gépészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 66 Gépészet Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 61 Gépészet Épületgépész technikus 19 Gépészet Energiahasznosító berendezés szerelıje 3 Gépészet Gázfogyasztóberendezés- és csıhálózat szerelı 27 Gépészet Központifőtés- és csıhálózat szerelı 27 Gépészet Vízvezeték - és vízkészülék szerelı 32 Gépészet Hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó 35 Elektrotechnika-elektronika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 56 Elektrotechnika-elektronika Elektronikai mőszerész 10 Elektrotechnika-elektronika Elektronikai technikus 19 Informatika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 111 Informatika Szoftverfejlesztı 10 Informatika Informatikai mőszerész 21 Építészet Épület- és építménybádogos 3 Könnyőipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 19 Könnyőipar Bırdíszmőves 3 Faipar Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 49 Faipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 61 Faipar Bútorasztalos 62 Faipar Bútoripari technikus 19 Nyomdaipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 5 Közlekedés Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 23 Közlekedés Jármőfényezı 26 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 65 Egyéb szolgáltatások Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 109 Egyéb szolgáltatások Fényképész és fotótermék kereskedı 32 Egyéb szolgáltatások Eseményrögzítı 18 Egyéb szolgáltatások Fodrász 75 Egyéb szolgáltatások Kozmetikus 23 Intézményi összesen 1100 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Gépészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 56 Informatika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 56 Informatika Telekommunikációs informatikus 15 Közlekedés Autóelektronikai mőszerész 49 Intézményi összesen 176 9

10 Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola Gépészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 218 Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 61 Elektrotechnika-elektronika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 119 Elektrotechnika-elektronika Elektrotechnikai technikus 23 Informatika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 186 Informatika Webmester 30 Intézményi összesen 637 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Pécsvárad Élelmiszeripar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 87 Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó 51 Élelmiszeripar Pék-cukrász 71 Intézményi összsesen 209 Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 10 Szociális szolgáltatások Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 52 Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 5 Gépészet Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 92 Gépészet Gépi forgácsoló 11 Gépészet Szerkezetlakatos 58 Könnyőipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 36 Faipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 12 Faipar Bútorasztalos 42 Közlekedés Karosszérialakatos 22 Környezetvédelem-vízgazdálkodás Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 52 Közgazdaság Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 50 Ügyvitel Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 76 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 44 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 42 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Ruházati eladó 10 Vendéglátás-idegenforgalom Konyhai kisegítı 5 Élelmiszeripar Sütıipari munkás 28 Intézményi összesen 637

11 BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma, Mohács Gépészet Géplakatos 28 Gépészet Hegesztı 56 Informatika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 72 Informatika Webmester 14 Építészet Kımőves 42 Faipar Bútorasztalos 44 Közgazdaság Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 75 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 19 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 41 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 93 Vendéglátás-idegenforgalom Vendéglıs 15 Egyéb szolgáltatások Fodrász 17 Intézményi összesen 516 Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bóly Szociális szolgáltatások Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 4 Szociális szolgáltatások Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 16 Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 43 Informatika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 49 Informatika Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 15 Faipar Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 14 Faipar Bútorasztalos 39 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 10 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Virágkötı, -berendezı, virágkereskedı 8 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 44 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 54 Vendéglátás-idegenforgalom Szakács 60 Mezıgazdaság Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 17 Intézményi összesen 373 Sásdi Vendéglátóipari Szakképzı Iskola, Sásd Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 82 Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 42 Vendéglátás-idegenforgalom Pincér 25 Vendéglátás-idegenforgalom Szakács 40 Intézményi összesen

12 Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Faipar Bútorasztalos 37 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 21 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 53 Vendéglátás-idegenforgalom Pincér 43 Intézményi összesen 154 Forrás Szakiskola és Általános Iskola Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 107 Vendéglátás-idegenforgalom Pincér 30 Vendéglátás-idegenforgalom Szakács 56 Intézményi összesen 193 Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 136 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Web-programozó 16 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakügyintézı 23 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Logisztikai ügyintézı 21 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Postai ügyintézı 19 Intézményi összesen 215 Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda Mezıgazdaság Szakmacsoportos szakiskolai orientáció 31 Mezıgazdaság Gyümölcstermesztı 24 Intézményi összesen 55 Pécsi Központi Képzıhely Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 61 Gépészet Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 218 Elektrotechnika-elektronika Szakmacsoportos szakközépiskolai alapozó oktatás 119 Összesen

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben