102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete"

Átírás

1 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai számjel: , képviseli: Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató/, továbbiakban: OMSZ másrészről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. adószám: , képviseli: Szencz Lajosné elnök) a továbbiakban Társulás harmadrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; KSH számjel: ; adóigazgatási szám: ; törzsszám: képviseli: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke) a továbbiakban: Megyei Önkormányzat, együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. ELŐZMÉNYEK Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közös céljuk Tapolca Város mentőellátásának fejlesztése és a meglévő, korszerűtlen mentőállomás helyett új mentőállomás kialakítása. A fenti előzmények figyelembe vételével a Szerződő Felek az alábbi együttműködést határozták el. I. Az új mentőállomás kialakítására vonatkozó rendelkezések 1. A Magyar Állam tulajdonában és az OMSz vagyonkezelésében van a 1967/2 helyrajzi szám alatt felvett, a természetben 8300 Tapolca, Ipar u. 3. szám alatt található, 4257 m² alapterületű, kivett, mentőállomás megjelölésű ingatlan, melyen egy, a tapolcai mentőállomás elhelyezésére szolgáló felépítmény található. 2. Az OMSz vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant - az ehhez szükséges tulajdonosi valamint építési hatósági hozzájárulások jogerős megszerzését követően megosztja. Az így kialakított 1796/3 vagy 1796/4 1 hrsz-ú ingatlanon a Társulás vállalja, hogy saját beruházásként, valamint az OMSz-tól, illetve a Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszközökkel ,- Ft értékben 450 m² alapterületen új, 3 kocsis mentőállomást alakít ki. 3. A mentőállomás létesítésének finanszírozása az alábbiak szerint történik: 1 az ingatlan megosztásához készített változási vázrajzszámozástól függően a hrsz vagy 1796/3 vagy 1796/4

2 3.1. Az OMSz az új mentőállomás kialakítására az Egészségügyi Minisztérium / EGP számon rendelkezésére bocsátott ,- Ft-ot azaz Tizenötmillió forintot a Társulás OTP Bank Nyrt. Tapolcai Fiókjánál vezetett számú bankszámlájára átutalt A Társulás a mentőállomás kialakításához Ft-ot, azaz Negyvenmillió forintot biztosít A Megyei Önkormányzat a mentőállomás kialakításához a Társulással kötött külön támogatási szerződés alapján utófinanszírozással ,- Ft-ot azaz Harmincmillió forintot biztosít A Társulás vállalja, hogy az új mentőállomás kivitelezési munkálatait jelen megállapodás hatályba lépést követő 180 naptári napon belül megkezdi. 4. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Társulás az új mentőállomás kivitelezési munkálatait a 3.4. pontban említett határidőig nem kezdi meg, úgy a Társulás köteles az átvett ,- Ft-ot azaz Tizenötmillió forintot december 31-ig az OMSz Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlájára visszautalni, illetve nem jogosult a Megyei Önkormányzat pénzügyi támogatására sem. 5. A Társulás vállalja, hogy az új mentőállomás jogerős építési engedélyét megszerzi, a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolítja. 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. A közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába az OMSz, illetve a Megyei Önkormányzat egy-egy főt delegál, míg a kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzésére az OMSz egy fő naplóbejegyzési joggal rendelkező műszaki ellenőrt biztosít. 7. A Társulás vállalja, hogy a nyertes kivitelezővel kötött megállapodásban rögzíteni fogja, hogy a kivitelező köteles az OMSz Építési Osztályának képviselőjét a részátadásokra, valamint az átadás-átvételi eljárásra meghívni, ahol az OMSz képviselője észrevételezési joggal van jelen. 8. A Társulás kijelenti, hogy az új mentőállomás megvalósításához a jelen szerződésben foglaltakon kívül OMSz-tól, illetve az Egészségügyi Minisztériumtól, valamint a Megyei Önkormányzattól költségvetési támogatás biztosítására nem tart igényt. 9. Az új mentőállomást az OMSz a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultát követően veszi birtokba. 10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a beruházás eredményeként megvalósuló mentőállomás /felépítmény/ 6/10 részben az Országos Mentőszolgálat, és 4/10 részben a Tapolca és környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonába kerül. II. Hatályba léptető és vegyes és értelmező rendelkezések 1. Szerződő Felek a Ptk 97. (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései figyelembe vételével tudomással bírnak arról, hogy a jelen megállapodásban rögzített telekmegosztáshoz, ráépítéshez valamint az egyéb, az ingatlan-nyilvántartást érintő

3 rendelkezések bejegyzéséhez a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogkört gyakorló MNV Zrt jóváhagyása kell. Mindezek alapján a jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az, hogy az MNV Zrt a telekmegosztáshoz valamint a ráépítéshez tulajdonosi hozzájárulását megadja, ezért a felek a Ptk /1/ bek. szerinti felfüggesztő feltétellel kötik meg a jelen jogügyletet. 2. Jelen megállapodás az MNV Zrt III/1. pontban említett jóváhagyása OMSz általi kézhezvételének napján lép hatályba és a megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesülésével szűnik meg. 3. Jelen megállapodás szóhasználatában az új mentőállomás a kialakítandó új mentőállomás épületét jelöli. Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 9 db eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 3 (három) a Társulást, 3 (három) az Országos Mentőszolgálatot, 3 (három) a Megyei Önkormányzatot illeti meg. Budapest, (Dr. Göndöcs Zsigmond) főigazgató az Országos Mentőszolgálat Szencz Lajosné elnök Társulás... Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Ellenjegyzem:... Kónya Zoltán gazdasági főigazgató-helyettes Országos Mentőszolgálat... Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Veszprém Megyei Önkormányzat Ruzsics katalin Munkaszervezet gazdasági vezető Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás

4 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 2. számú melléklete Szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke), mint pénzeszköz átadó, másrészről (cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. képviseli: Szencz Lajosné elnök), mint pénzeszköz átvevő (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 13/A. -ára az alábbi feltételek szerint: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, valamint az Országos Mentőszolgálat háromoldalú együttműködési megállapodás között kötött Tapolca város mentőellátásának fejlesztése és a meglévő, korszerűtlen mentőállomás helyett új mentőállomás megépítése céljából. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2009. ( III. 27.) rendelet 5. számú melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján évben Ft-ot, azaz Harmincmillió forintot biztosít az új tapolcai mentőállomás megépítésének támogatására. 3. Pénzeszköz átadó vállalja, hogy az 2. pontban megállapított pénzösszeget utófinanszírozással az Elszámolás megnevezésű adatlap, számlaösszesítő, megbízási szerződések esetén annak hitelesített másolatai Veszprém Megyei Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája felé történő megküldését követő 30 napon belül átutalja pénzeszköz átvevő OTP Bank Nyrt. Tapolcai Fiókjánál vezetett számú számlájára. A számlaösszesítő mellé csatolni kell a számlák aláírással, bélyegzővel és az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat szöveggel ellátott másolatait, valamint a banki átutalási bizonylatok, illetve pénztárbizonylatok hitelesített másolatait. A számlák hitelesítése előtt az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számla összegének fedezetét...%-ban a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött támogatási szerződés biztosította.

5 A támogatási szerződés keretében átadott pénzeszközök felhasználásának elszámolásakor a Támogató csak a szerződés aláírását követő teljesítési dátummal ellátott számlát, bizonylatot fogad el. 4. Pénzeszköz átvevő vállalja, hogy a fenti összeget csak az 1. pontban meghatározott célra használja fel. Reklám és propaganda anyagain a támogató nevét feltünteti. 5. Amennyiben a pénzeszköz átvevő a 2. pontban meghatározottak szerinti számadási kötelezettségének legkésőbb december 15-éig, a mellékelt elszámolási dokumentumokon nem tesz eleget, úgy a támogatás összegére nem jogosult. 6. Pénzeszköz átvevő kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti a pénzeszközátadó képviselőjének. 7. Pénzeszköz átvevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 15/A -a alapján a pénzeszköz átadó a támogatásra vonatkozó adatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) közzéteszi. 8. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen támogatási szerződés csak az 1. pontban hivatkozott háromoldalú együttműködési megállapodás hatálybalépése esetén lép hatályba. 9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 10. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Veszprém, június. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke, a pénzeszköz átadó képviselője Szencz Lajosné Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elöke a pénzeszköz átvevő képviselője Ellenjegyzem: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Vas Megyei Önkormányzat Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Képviseli: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke Törzsszáma:

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, 2014. május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi -2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés!

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! 14250590 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.^ 'r.?.'?.../ 2 0 1 4. Javaslat az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben