KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: Bankszámlaszám: ÁHT azonosító: Statisztikai szám: PIR törzsszám: Képviseli: Halász József, Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztály vezetője mint a gyakorlati képzésnek helyet adó Intézmény, egyben teljesítési megbízott (továbbiakban: Intézmény) másrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Közösségi adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai szám: Bankszámlaszám: Kamarai nyilvántartási szám: Képviseli: Telephely(ek) megnevezés, cím: Kapcsolattartó neve, elérhetőségi tel, mint a gyakorlati képzés szervezője, egyben hozzájárulásra kötelezett (továbbiakban: Gazdálkodó Szervezet) külön-külön: Fél, együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényben (továbbiakban: Szkt.) valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (továbbiakban: Szakhoztv.) 8. (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 1 Előzmények Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 1292/2012.(06.20.) Főv. Kgy. számú határozatával úgy döntött, hogy a korábbiakban a 1837/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. számú határozatával az Szkt. 2. (5) bekezdés b) pontja alapján július 1-jével létrehozott Térségi Szakképző Központ az Szkt. 5. (7) bekezdésében foglaltak értelmében augusztus 30-ától Gundel Károly TISZK (továbbiakban: TISZK) néven működik tovább a következőkben felsorolt intézményekkel: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, valamint Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola. A Gundel Károly TISZK jelen megállapodásban résztvevő iskolái (továbbiakban: iskola):

2 1. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) 2. Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola(1106 Budapest, Maglódi út 8.) 3. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 7.) 4. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) 5. Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) Felek rögzítik, hogy a köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése és 94. (4) bekezdés n) pontja valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontja értelmében jelen megállapodásban részvevő iskolák fenntartója és működtetője a KLIK. 1. Az együttműködés célja A Gundel Károly TISZK keretein belül olyan szakemberek képzése, akik a vendéglátás és az idegenforgalom területén szakmai ismereteiknek megfelelő termelő, értékesítő és szolgáltató tevékenység önálló elvégzésére képesek. A szakmai elméleti és gyakorlati képzési követelményeket a hatályos OKJ szerinti központi szakmai programok határozzák meg. 2. A szakmai gyakorlat szakmai céljának és tárgyi feltételrendszerének leírása A Gazdálkodó Szervezet köteles a gyakorlati képzés feltételeit biztosítani. A Gazdálkodó Szervezet a gyakorlati képzés feltételeit az Iskola tanüzemében folytatott egységes, kiscsoportos kiegészítő gyakorlati képzéssel együtt tudja hiánytalanul biztosítani. Felek megállapítják, hogy az Iskolában ugyanazon szakma gyakorlati képzésének időtartama a Szakhoztv. 8. (5) bekezdése alapján maximum a gyakorlati képzési idő 50%-a lehet. 3. A megállapodás időtartama, hatálya, a szerződés megszüntetése, megszűnése 3.1. Felek jelen megállapodást a 20 /20 tanév kezdetétől határozatlan időre kiterjedően kötik. A megállapodás hatálya kiterjed Felekre és a csoportos, egységesítő gyakorlati képzésben résztvevő tanulókra Jelen megállapodás bármelyik Fél részéről az adott tanév augusztus 31-ik napjára szóló rendes felmondással írásban megszüntethető, a megállapodás megszűnését követő 30 napon belüli elszámolás és teljesítés megtételével Adott tanuló esetében a szakképzés során a tanulói jogviszony megszűnése mind év közben, mind év végén a jelen szerződés adott tanulóval kötött érvényes tanulószerződés hatályát megszűnteti. 2

3 4. Az iskola jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban 4.1. Az iskola biztosítja a tanulók elméleti képzését, illetve az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az iskola és a Gazdálkodó Szervezet egyezteti az iskolában folyó szakmai elméleti és a kiscsoportos kiegészítő gyakorlati képzés programját. Ennek érdekében az iskola kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai elméleti képzés során lehetőség szerint figyelembe veszi a gyakorlati képzés igényeit, egyúttal egységes kiegészítő gyakorlati képzést biztosít a tanműhelyében, újonnan fejlesztett és továbbfejlesztett, nemzetközi igényeknek megfelelően felszerelt eszközökkel és gépekkel, az egységes gyakorlati szakmai vizsga követelményeire tekintettel A iskola jogosult a gyakorlati képzés körében figyelemmel kísérni a szakmai program, tanterv végrehajtását, a tanulókat megillető juttatások nyújtását, a képzési feltételek biztosítását, valamint a tanulói jogviszonyra vonatkozó jogszabályok megtartását, nyilvántartások vezetését figyelemmel az Szkt. rendelkezéseiben leírtakra is Az iskola köteles a Gazdálkodó Szervezetet értesíteni a tanuló esetleges kimaradásáról illetve tanulói jogviszonyának a képzési idő közben bekövetkező megszűnéséről. 5. A Gazdálkodó Szervezet jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével összefüggésben 5.1. A Gazdálkodó Szervezet a tanulóval tanulószerződést köt. Tanulószerződés csak a képzés szakmai vizsgáig tartó hátralévő teljes időtartamára köthető. A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell foglalni A Gazdálkodó Szervezet vállalja, hogy a képzés keretében átadja azokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a szakma képzési követelményei, a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmények és a szakképzési kerettanterv meghatároznak, az iskola tanműhelyében folyó kiegészítő, egységesítő gyakorlati képzés programját is figyelembe véve. A gyakorlati képzésen részvétel folyamatában a tanulói esetleges hiányzásokról, a tanulószerződés módosításáról, bármelyik fél részéről történő felmondásáról a gazdálkodó Szervezet az iskolát haladéktalanul tájékoztatja A gyakorlati képzés az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. Az e napokon és a munkaszüneti, pihenőnapokon is működő gyakorlati képzési helyen a tanuló gyakorlati képzése csak az iskola hozzájárulásával vehető igénybe (melyet az iskola jelen keretszerződés aláírásával egységesen és előzetesen megad), vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja Jelen megállapodás alapján a Gazdálkodó Szervezet biztosítja a kiegészítő gyakorlati képzést kivéve, a szakmai és vizsgakövetelmények figyelembevételével - a gyakorlati oktatási területeket, a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, a tárgyi feltételeket, a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatást, szociális helyiséget, tisztálkodási eszközöket. A napi négy és fél órát meghaladó gyakorlati képzési idő esetén a tanulónak legalább 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani. A képzési idő alatt gondoskodnia kell a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról. 3

4 5.5. A Gazdálkodó Szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését, valamint a tanulók részvételét a foglalkozásokon, illetve mulasztásaikat. A foglalkozási naplót az iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. A Gazdálkodó Szervezetnek a napi képzési idő és a pihenőidő tekintetében a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat be kell tartania. Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg A Gazdálkodó Szervezet a tanulóktól vagy törvényes képviselőjüktől a gyakorlati oktatásért ellenszolgáltatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el A tanulók által a gyakorlati képzés keretében létrehozott termék, produktum a Gazdálkodó Szervezet tulajdonát, illetve jogosultságát képezi Amennyiben a jelen megállapodás időtartama alatt a Gazdálkodó Szervezet átszervezés vagy megszűnés következtében a gyakorlati képzést megszünteti, közreműködik - az iskola javaslatának figyelembe vételével - a tanulók más munkáltatóhoz történő áthelyezésében A Gazdálkodó Szervezet az általa a jelen megállapodás alapján biztosított személyi és tárgyi feltételekben esetlegesen bekövetkező változásokról köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni. 6. A Gazdálkodó Szervezet a tanulók részére az Sztv. alapján biztosítja: pénzbeli juttatást a tanulószerződés teljes időtartamára, beleértve az oktatási szüneteket is az Sztv a értelmében, gyakorlati oktatási napokon egyszeri kedvezményes étkezést, vagy étkezéshez természetbeni hozzájárulást, tisztálkodási eszközöket, ugyanolyan munkaruhát, egyéni védőeszközt, védőitalt, mint amely a tanulóéval azonos munkahelyen és munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalókat megilleti, a gyakorlati képzést szervező Gazdálkodó Szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatásokat, szükség szerinti költségtérítést az Sztv a értelmében, a teljes képzési időre felelősségbiztosítást az Sztv. 69. (3) bekezdése értelmében, rendszeres orvosi vizsgálatot az Sztv. 35. (3) bekezdése értelmében, szünetet és felkészülési időt az Sztv a értelmében A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező, és ezt az iskola irányában megfelelő módon igazolni kell. A tanulók kötelezettségeire vonatkozóan egyebekben a Nkt. és az Sztv. rendelkezései irányadók A tanulók foglalkoztatása a Gazdálkodó Szervezet által biztosított munkahely munkarendjéhez igazodik, azzal, hogy a munkahely ebben az esetben sem térhet el a napi képzési időre illetve a pihenőidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől. 4

5 7. A gyakorlati képzés költségeinek megoszlása a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a következő: 7.1 Az iskola tanműhelyében folyó, a 9.1. pontban foglalt csoportos, kiegészítő gyakorlati képzés ténylegesen felmerült költségét - számla alapján a Gazdálkodó Szervezet a mindenkor hatályos Országos Képzési Jegyzék alapján képzési szakmánként megtéríti az Intézménynek a Rendeletben meghatározott mindenkori éves összeg egy hónapra jutó hányadának %-os mértékében az alábbiak szerint: pincér szakmában az 1 havi csökkentő tétel 60%-a szakács szakmában az 1 havi csökkentő tétel 100%-a cukrász szakmában az 1 havi csökkentő tétel 100%-a A számlázás az Intézmény részéről az iskolai tanévhez igazodva, félévenként történik. A számlázás alapja minden, az egyes tanulók által megkezdett hónap. A Gazdálkodó Szervezet a számla kiállítását követő 5 napon belül köteles a KLIK Gazdálkodást Ellátó Osztály 06. megnevezésű számú számlára átutalással teljesíteni. A Gazdálkodó Szervezet késedelme esetén késedelmes naponként a késedelmes összeget alapul véve a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni részére. 7.2 Jelen megállapodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések megváltozása illetve a Gazdasági Szervezet gazdálkodási körülményeinek lényeges megváltozása esetén Felek a gyakorlati képzés költségeinek megoszlásáról egyeztetést folytatnak le. Az egyeztetés alapján Felek a költségmegoszlás arányait illetve a vonatkozó költség összegét kizárólag közös megegyezéssel és az új tanév kezdetének hatályával módosíthatják. 7.3 Felek megállapodnak abban, hogy a Gazdálkodó Szervezet Felek erre vonatkozó külön írásbeli megállapodása alapján költségtérítési kötelezettségének más módon is (elsősorban szolgáltatás nyújtásával, nyersanyag vagy eszköz, berendezés átadásával) eleget tehessen. Az ilyen módon teljesített költségtérítés elszámolása az iskolai tanévhez igazodva, félévenként történik. Az elszámolás alapja minden, az egyes tanulók által megkezdett hónap. Az ilyen módon teljesített költségtérítés teljesítésének igazolására Intézmény képviselője jogosult. 8. A tanulók foglalkoztatásának felügyelete A tanulók a csoportos gyakorlaton az iskola tantárgy felosztásában kijelölt szaktanári felügyelete mellett végzik a munkájukat. A Gazdálkodó Szervezetnél a munkamegosztás rendszeréből adódó vezető jelöli ki a tanulófelelősét, aki ellátja a tanulók felügyeletét. 5

6 9. A gyakorlati képzési idő egyes szakaszaiban megvalósuló gyakorlati képzési idő és hely 9.1. A gyakorlati képzés a tantervi követelmények, az iskolával egyeztetett beosztás, napi képzési időtartam és munkarend alapján a Gazdálkodó Szervezetnél az egyedi munkahelyen valósul meg, kiegészítő, egységesítő csoportos képzési helyet az iskola biztosítja. A kiegészítő csoportos gyakorlati képzés: Szakképzési évfolyamokon iskolai óraterv szerint csoportonként és a képzéstől függő óraszámban. Helye: az iskola tanműhelye 9.2. A tanulók foglalkoztatása a Gazdálkodó Szervezet munkarendjéhez igazodik, azzal, hogy a Gazdálkodó Szervezet ebben az esetben sem térhet el a napi képzési időre illetve a pihenőidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől. Az időbeosztásra és a különböző Gazdálkodó Szervezetek gyakorlati oktatásának eltérő szakmai, képzési preferenciáira tekintettel az iskolánál a kiegészítő gyakorlati képzés az egységesítő, kiegészítő kiscsoportos gyakorlatot biztosítja a tanműhelyben. A kiegészítő, csoportos gyakorlati képzés az egységes szakmai vizsga követelményeinek, helyi körülményeinek megismertetésén alapuló felkészítés. 10. Egyéb rendelkezések A Gazdálkodó Szervezet képviselője kijelenti, hogy ismeri a képzésre vonatkozóan az iskola helyi tantervében szereplő, a szakmai gyakorlat időtartamára és céljaira vonatkozó rendelkezéseket A tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen keretszerződésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák A Gazdálkodó Szervezet az adataiban illetőleg a jelen megállapodással összefüggő, lényeges körülményeiben bekövetkező változást köteles bejelenteni az Intézménynek és az iskoláknak, továbbá a jelen megállapodást megküldeni a gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamarának is A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog szabályai rendelkeznek, mindenekelőtt az Nkt., Sztv., Szakhoz.tv. és a Ptk Jelen megállapodásban a kapcsolattartásra kijelölt személyek: Intézmény részéről: név: Halász József, osztályvezető telefon, fax:

7 Gazdálkodó Szervezet részéről: név: telefon, fax: TISZK részéről: név: Kóbor Zoltán, a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója telefon, fax: , fax: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola részéről: név: Varga Zoltán telefon, fax: /104, 06-20/ , fax: , Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részéről: név: Tóth Bernadett telefon, fax: , 06-20/ , Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola részéről: név: Kovács László telefon, fax: 06-20/ , fax: Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola részéről: név: Németh István telefon, fax: , Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részéről: név: Ugray János telefon: 06-30/ , 06-20/ , Felek jelen megállapodásban és a Szakhoz.tv.-ben foglaltak alapján jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 3. számú mellékletben félévenként rögzítik az elszámolás alapját képező pontos adatokat. Felek jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat írásban levél, elektronikus levél vagy fax útján közlik egymással. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a postai küldeményként tértivevénnyel megküldött irat kettő alkalommal is nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy Felek a küldeményt kézbesítettnek tekintik. 7

8 Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból származó vitás kérdéseiket igyekeznek tárgyalások útján rendezni Felek jelen szerződésből eredő bármely jogvita rendezésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Felek jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből 2 példány Intézményt, 1 példány a Gazdálkodó Szervezetet, 1 példány az iskolát illeti. Mellékletek: - cégkivonat - aláírási címpéldány - elszámolás alap adatai (tanulói névsor, szakma, cégnél eltöltött gyakorlati idő,...stb) Budapest, Halász József Intézmény (p.h.) Gazdálkodó Szervezet (p.h.) Ellenjegyző Intézmény részéről...-án:.. Kalmárné Borsics Ildikó pénzügyi referens Láttam:.-án:. Kóbor Zoltán Gundel Károly Tiszk 8

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben