TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár"

Átírás

1 TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010

2 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok és a pénztár jogait és kötelezettségeit, a tagok és a pénztár által elvégzendı feladatokat. 1. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE A pénztártag tagsági jogviszonya megszünhet: - más pénztárba való átlépéssel, - elhalálozással, - az Alapszabály szerinti feltételek megszőnésével - nyugdíjszolgáltatásra jogosulttá válással a tag döntése szerint. 2. SZÁMLATULAJDONOS PÉNZTÁRTAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A pénztártagok a Nyugdíjpénztár mőködésében történı részvételre vonatkozóan azonos jogokat élveznek, az általuk fizetett tagdíj összegétıl függetlenül. Minden pénztártag egy szavazati joggal rendelkezik, s megválasztható a Nyugdíjpénztár bármely tisztségére. Minden pénztártag jogosult a Nyugdíjpénztár közgyőlésén részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, szavazni. A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez csak kilépése esetén, a 10 éves kötelezı várakozási idı letelte, a nyugdíjszolgáltatáshoz a nyugdíjkorhatár elérése után juthat hozzá. Amennyiben a pénztártag az egyösszegő kifizetést választja, részére a kifizetéskor hatályos adózási szabályok szerint kell az egyéni számláján nyilvántartott összeget kifizetni. Ha a pénztártag a tagsági viszonyát a felhalmozási idıszakban, de a várakozási idı letelte után megszünteti, az egyéni számláján nyilvántartott összegnek az értékelési különbözettel növelt, a kilépési költségekkel csökkentett összegét kell kifizetni. Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 2

3 3. MÁS PÉNZTÁRBA ÁTLÉPİ TAGOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Ha a pénztártag másik nyugdíjpénztárba kíván átlépni az átlépési szándékot a tag köteles írásban a pénztár tudomására hozni. Az átlépı tagok az átlépési szándék bejelentése után, a bejelentést követı negyedévben, a 281/2001. (XII.26.) kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen számol el a pénztár. Az átlépés miatti kifizetés elszámolására több szakaszban kerül sor. A pénztár a tagsági jogviszony megszőnésére vonatkozó bejelentést követı 15. napig kifizeti a bejelentést megelızı negyedév végén fennálló, tagi kölcsönnel csökkentett tagi követelés 85 %-át, a fennmaradó követelést pedig legkésıbb a bejelentés negyedévét követı negyedév 50. napjáig elszámolja. A jogviszony megszőnésének idıpontja és az átutalás napja közötti idıszakra hozamot nem fizet. Az egyéni számla összegének meghatározásakor a pénztár figyelembe veszi a fedezeti tartalék portfóliója értékelési különbözetének az átlépı pénztártagra jutó részét. A CIB Önkéntes és Kölcsönös Nyugdíjpénztár az átlépési költség levonása után a fent említett egyéni számla egyenlegét utalja át a befogadó nyilatkozatot küldı pénztárba a 281/2001 (XII.26.) kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen. Az átlépési költség a Pénztárnál egységesen 1,000 Ft, azaz egyezer forint, amelyet jelen szabályzat mellékletét képezı kilépési költség kalkuláció támaszt alá. Pénztárak közötti átlépés esetén az átlépı tag egyéniszámla-követelésérıl tıke és hozam bontásban, a december 31-ét követı befizetésekrıl az értéknap megjelölésével, illetve az átlépı tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésrıl, annak mértékérıl és jogosultjáról a befogadó pénztárat az egyéni számlát vezetı pénztár köteles értesíteni. A tagi lekötés jogosultját az átlépésrıl és a tagi lekötés egyéni számlára vezetésérıl a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejőleg. Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 3

4 4. PÉNZTÁRTAG ELHALÁLOZÁSA A pénztártag halála esetére egyéni számlájára, illetve nyugdíjszolgáltatásra vonatkozóan kedvezményezetteket jelölhet. Több kedvezményezett jelölése esetén meg kell határozni a jogosultságok arányát, ennek elmaradása esetén a pénztár a kedvezményezettek részére egyenlı arányban teljesít. Kedvezményezettek jelölésének hiányában kedvezményezett(ek) a tag végrendeleti, vagy törvényes örököse(i) örökrészük arányában. A tag az eredetileg kijelölt kedveményezett(ek) helyére a pénztárhoz intézett teljes bizonyító erejő magánokiratba (pl. a pénztártag a pénztár hivatalos helyiségében személyesen két tanú aláírásával igazolt írásos nyilatkozata) vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal bármikor más kedvezményezett(ek)et nevezhet meg. A természetes személy tag felhalmozási idıszakban történı halála esetén, az egyéni számláján lévı összeg tekintetében a kedvezményezett illetve örökös választhat, hogy a rás esı részt: - egyösszegben felveszi, - tagsági viszony folytatása tagdíjfizetéssel vagy anélkül a pénztárban hagyja, - más azonos típusú pénztárban lévı egyéni számlájára viszit át. Amennyiben a kedvezményezett él a második választási lehetıséggel, a várakozási idejébe be kell számítani az elhunyt pénztártag várakozási idejét is. Ha a tag a szolgáltatás megnyílását követıen hal meg, az örökös, illetve a kedvezményezett az elhalálozott tag egyéni szolgáltatási számláján lévı összeget egyösszegben veheti fel. Az örökös(ök) és a kedvezményezett(ek) joggyakorlásához a halál tényét az örökös(ök)nek, illetve a kedvezményezett(ek)nek kell igazolniuk, a következı okriatok bemutatásával: - halotti anyakönyvi kivonat, - öröklés esetén hagyaték átadó jogerıs közjegyzıi végzés, öröklési bizonyítvány, vagy bírói ítélet, vagy fentiek szerint igazolt örökösök között létrejött, közjegyzıi okiratba foglalt megállapodás. Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 4

5 A pénztár ezekrıl az okiratokról a péntártag dokumentumaihoz való csatolás végett fénymásolatot készít. A felsorolt okiratokon kívül szükséges a kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) írásbeli nyilatkozata a teljesítés helyének (a jogosult címe vagy bankszámlája) megjelölésére vonatkozóan. Az örökösre és a kedvezményezettre vonatkozóan a várakozási idıre elıírt szabályok nem alkalmazhatóak, kivéve, ha az örökös, vagy kedvezményezett az egyéni számlán lévı összeget tagdíjfizetés vállalásával hagyja a pénztárban. Ebben az esetben az örökös, illetve a kedvezményezett várakozási idejébe be kell számítani az elhunyt pénztártag várakozási idejét is. Ha az örökös, illetve a kedvezményezett az összeget átutaltatja a saját pénztárába, úgy az eljárásra a pénztár alapszabályában rögzített, az átlépésre vonatkozó szabályok az irányadók. Ha az örökös, illetve kedvezményezett a tagdíjfizetés folytatása nélkül hagyja a pénztárban a reá jutott összeget, úgy személyére a pénztár alapszabályában rögzített, a tagdíjfizetést szüneteltetı tagokra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévı összeg a pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás idıpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. 5. KILÉPÉS Kilépéssel a tagsági viszony csak a várakozási idı (10 év) letelte után szüntethetı meg. Amennyiben a pénztártag a tagdíjat a pénztár alapszabályában meghatározott türelmi idın túl, felszólítás ellenére sem fizeti meg, tagsági viszonya megszőnik. A türelmi idın túl sem fizetı pénztártag a 10 éves várakozási idı letelte után juthat az egyéni számláján lévı összeghez. Ekkor az elszámolásra, a kilépıkre vonatkozó szabályok az irányadók. Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 5

6 A tag köteles a kilépési szándékát a kilépés napja elıtt 30 nappal a pénztárnak írásban bejelenteni. A pénztár köteles a tag egyéni számlájára vonatkozóan a kilépési nyilatkozat kézhevételét követı negyedév végén elszámolást készíteni. A kifizethetı összeg a tag egyéni vagy szolgáltatási számlájának összege, korrigálva a tag pénztár felé való kötelezettségeivel (pl. tagi kölcsön hátralék) és kilépési díjjal. (A kilépési díj egységes összege a Pénztárnál 1000 Ft, azaz egyezer forint a jelen szabályzat mellékletét képezı kalkuláció alapján). A kilépı pénztártag részére az így meghatározott összeget a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembe vételével kell kifizetni. Így amennyiben a pénztár által meghatározott összeget levonások terhelik, azt a pénztárnak, mint kifizetınek meg kell állapítania, és le kell vonnia. Ezen levonások uátni összeget kell a kilépı pénztártag rendelkezésére bocsátani, a levonást pedig a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályoknak megfelelıen befizetni. Az kilépés miatti kifizetés elszámolására több szakaszban kerül sor. A pénztár a tagsági jogviszony megszőnésére vonatkozó bejelentést követı 15. napig kifizeti a bejelentést megelızı negyedév végén fennálló, tagi kölcsönnel csökkentett tagi követelés 85 %-át, a fennmaradó követelést pedig legkésıbb a bejelentés negyedévét követı negyedév 50. napjáig elszámolja. A jogviszony megszőnésének idıpontja és az átutalás napja közötti idıszakra hozamot nem fizet. Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 6

7 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Elszámolási Szabályzat a CIB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 139/2010 ( )-án hozott határozatával január 1-tıl lép életbe, a korábbi január 1-tıl hatályba lépett szabályzat érvényét veszti.. Jelen Elszámolási Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért, a CIB Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjai felelısek. A Pénztár IT elnöke felelıs az Elszámolási Szabályzat rendelkezéseinek aktualizálásáért, így a hatályos jogszabályoknak, a CIB Nyugdíjpénztár Alapszabályában foglaltaknak való megfeleléséréért. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. Budapest, február az Igazgatótanács elnöke Tagsági viszonyát megszüntetı taggal való elszámolás szabályzata 7

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Elfogadva: 2001. június 11. Kihirdetve: IK 2001. évi 8. szám Hatályba lépés: 2001. augusztus 31. Módosítva: 2006. február 6-i hatállyal Alkalmazás: 1/2001. (VI. 11.) MÜK SZABÁLYZAT a választási szabályzatról

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben