SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA töl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl"

Átírás

1 ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM: SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS, MÁS PÉNZTÁRBA TÖRTÉNÖ ÁTLÉPÉS, MÁS PÉNZTÁRBÓL BELÉPÉS, PÉNZTÁRI TAGSÁG EGYÉB MÓDON VALÓ MEGSZÜNÉSE ESETÉN A PÉNZTÁRTAGGAL, ÖRÖKÖSSEL,VAGY KEDVEZMÉNYEZETTEL VALÓ ELSZÁMOLÁS PÉNZTÁR MEGSZÜNÉSE/ Kalocsa, Az Igazgatótanács nevében: Galambos Menyhért IT elnök

2 SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA A pénztártag tagsági viszonya megszünik a) halálával, b) kilépésével:- nyugdijszolgáltatást követöen egyéb okból ( pld. kötelező várakozási idő után) c) ha a tag a tagdijat az alapszabályban megjelölt idötartamon túl nem fizeti, és az alapszabály szerint a tagdij- hátralék utólagos rendezésére nincs lehetöség, vagy a tag e lehetöséget elmulasztja, d) más pénztárba történö átlépéssel e) pénztár megszünésével f) kizárással. A tagsági viszony megszünése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. A tagsági viszony megszünésének jogkövetkezményei és a követendö eljárás az alapszabályban sze- repel. A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez a várakozási idö letelte, nyugdijszolgáltatáshoz a a nyugdijkorhatár elérése után juthat hozzá. A pénztár által teljesithető kifizetések- elszámolások: -nyugdijszolgáltatásnak minősülő kifizetések: - egyösszegű nyugdijszolágltatás -nyugdijszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések: -várakozási idő után egyösszegű kifizetés a tagsági viszony fenntartásával tőke és hozam megjelölésével -várakozási idő után egyösszegű kifizetés a tagsági viszony megszüntetésével (kilépés) -örökösökkel és kedvezményezettekkel kapcsolatos elszámolások -tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos elszámolások (átlépés). A nyugdijpénztári kifizetések a törvényi minősitéstől függően adóköteles és adómentes kifizetések. Az adóköteles kifizetéseket 16% személyi jövedelemadó és 27% egészségügyi hozzájárulás terheli. Az adóalap és az adó megállapitása a pénztár feladata, a személyi jövedelemadó a kifizetés során levonásra kerül, míg az egészségügyi hozzájárulás befizetése és bevallása a tag feladata. Adóköteles kifizetések: -nyugdijkorhatár elérése előtt kifizetett tőke -nyugdijkorhatárt betöltött részére történő kifizetés, amennyiben nem felel meg az adómentes kifizetés feltételeinek. Adómentes kifizetések: -az egyéni számlán felhalmozott hozam -a ig tagsági viszonyt létesitett tagok esetében a nyugdijszolgáltatás, amennyiben rendelkezik három éves tagsági viszonnyal, vagy -jogosultsága rokkanttá nyilvánitása, egészségkárosodása, megváltozott munkaképessége alapján keletkezett, (rokkantsági ellátás esetén: amennyiben az alaphatározatban megjelölt felülvizsgálat időpontja korábbi a szolgáltatás igénylésénél, szükséges az időközbeni felülvizsgálatról szóló határozat. Ez rendelkezik a rokkantsági nyugdíj tovább folyósításáról és a következő esedékes felülvizsgálat időpontjáról.) -a e után keletkezett tagsági viszony esetén a nyugdijszolgáltatás, amennyiben legalább tiz éves tagsági viszonnyal rendelkezik, vagy -jogosultsága rokkanttá nyilvánitása alapján keletkezett. Mósosul: 1.Várakozási idö letelte utáni, nyugdijszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések. A várakozási idö a pénztár alapszabálya szerint 10 év, az 1994.évi megalakulást tekintve a várakozási idö le-

3 -3- telte 2004.év. Tagsági viszonyát e pénztárnál kezdö pénztártag egyéni számlájának ilyen cimen felvétele 2004.év december óta lehetséges. Kötelezö várakozási idö letelte utáni pénzfelvétel esetén, de még a felhalmozási idöszakban az egyéni számlán lévö összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja és az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy legfeljebb három- évente egy alkalommal- egy részét a nyugdijkorhatár elérése elött felveszi, c) a pénztárból kilép, d) tagdij fizetés nélkül az egyéni számláján lévö összeget a pénztárban hagyja. Ha a tag a várakozási idö letelte elött a tagdijat az alapszabályban megjelölt idötartamon túl nem fizeti (a tagdijnemfizetés kezdö idöpontja), úgy a tagdijnemfizetés kezdö idöpontjával kezdödö idöszak a várakozási idöbe beszámit és a tag tagsági viszonya a várakozási idö leteltével megszüntethetö. A pénztártag döntéséröl irásban értesiti a pénztárt, amennyiben az egyéni számláján lévö összeghez részben, vagy egészben hozzá kiván jutni. Az egyéni számla egyenlege tartalmazza a tagdijbefizetésekböl, adományokból, realizált hozamokból és értékelési különbözetekböl (idöarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-változás, valamint egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözetböl) jóváirt összeget. A pénztártag részére történö részbeni, vagy teljes összegü kifizetés és a tagsági viszony fenntartása esetén az eljárás rendjét az Alapszabály II/3. pontja tartalmazza. 1.1.Várakozási idő letelte után a tagsági viszony fenntartása melletti kifizetés. E lehetőséggel a tag legfeljebb három évente egy alkalommal élhet, erre irányuló igényét irásban jelenti be a pénztárnak, megjelölve a jóváirt összeg jogcimét (tőke, vagy hozam) és a felvenni kívánt összeget. A hozam felvétele adómentes, azonban a tőke felvétele adóköteles. Az adó várható összegére vonatkozóan a tag előzetes számitást kérhet döntése könnyitése érdekében. Kifizetési igényének benyújtása (melyet érkeztetni kell) után a pénztár elszámolást készit, amely tartalmazza a bruttó összeget, az esetleges adófizetési kötelezettséget, a kifizetés költség levonását, a kifizetendő összeget és a kifizetés várható időpontját. A kifizetést a pénztár az igénybejelentést követő 15 napon belül végzi el. 1.2.Várakozási idő letelte után a tagsági viszony megszüntetése melletti kifizetés. Amennyiben a tag az egyéni számláján lévö összeg egészét kivánja kivenni és egyben tagsági viszonyát megszünteti, a pénztár elszámolását a taggal irásban közli, a kifizetés lehetöség szerint átutalással, a tag által megadott bankszámlára, kivételes esetben a tag nevére szóló készpénzcsekkel pénzfelvétel útján történik. Az elszámolás és kifizetés két szakaszban történik: 1.szakasz: az igénybejelentést követő 15 napon belül az egyéni számlán lévő követelés 90%-a előlegként kerül kifizetésre, 2.szakasz: a végelszámolás és a különbözet kifizetése a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül. A taggal elszámolás tartalmazza az adófizetési kötelezettséget is, valamint a kifizetés költség levonását az előzőek szerint. A tagsági viszony a taggal elszámolás különbözetének kifizetése napján szűnik meg.

4 -4-2.Nyugdijszolgáltatás esetére vonatkozó szabályok: A pénztár szolgáltatásainak kiadására a fedezeti alap egyéni számlákon felhalmozott összege szolgál. Nyugdijszolgáltatás:a nyugdijkorhatár elérése után a pénztártag részére írásbeli nyilatkozata alapján, az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére, az alapszabályban rögzitett módozatoknak megfelelően választása szerint egy összegben vagy járadék formájában, illetőleg e kettő kombinációjaként történő pénzbeni kifizetés. A pénztártag a nyugdijszolgáltatáshoz a nyugdijkorhatár elérése után juthat hozzá, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e a társadalombiztositási nyugellátást. A nyugdijkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag szolgálati nyugdijban, korengedményes nyugdijban, előnyugdijban, nyugdij előtti munkanélküli segélyben, rokkantsági nyugdijban, növelt összegü öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. Az öregségi nyugdijra jogosultságra előirt életkort a társadalombiztositásról szóló 1997.évi LXXXI. tv. 7. és 18. -ai rögzitik. Nyugdijkorhatár:az életkor, melynek betöltését a társadalombiztositási jogszabályok az öregségi nyugdijra való jogosultság feltételéül előirják. E törvény alkalmazásában a nyugdijkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag előrehozott öregségi nyugdijban, csökkentett összegű előrehozott nyugdijban, szolgálati nyugdijban korengedményes nyugdijbanm előnyugdijban, a foglalkoztatás elősegitéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.tv. 30. (1) c) pontjában meghatározott jogosultságon alapuló álláskeresési segélyben, bányásznyugdijban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdijában, rokkanstsági, baleseti rokkantsági nyugdijban, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. A nyugdijkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdijszolgáltatásra. A nyugdijkorhatárt elérö pénztártag irásban nyilatkozik arról, hogy a) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdijszolgáltatást és a tagdijat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévö összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék for- májában veszi igénybe és a tagdijat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdijat fizeti és a nyugdijszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy d) az egyéni nyugdijszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdijat tovább nem fizeti. A nyugdijszolgáltatás igénybevétele esetén a tag tagsági viszonya akkor szünik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A nyugdijszolgáltatásban részesülö tag újból létesithet tagsági viszonyt, új belépöként szándékát belépési nyilatko- zatban irásban közli a pénztárral. A pénztártag részére kifizetett szolgáltatások a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek minösülnek. A pénztártag a nyugdijszolgáltatás kifizetésére vonatkozó igénybejelentésével együtt igazolja a nyugdijazásra vonatkozó tényt és csatolja a határozat másolati példányát, nyugdijasként tagsági viszonyt létesitö tag a nyugdijas törzsszámának igazolását csatolja be, megjelöli a kifizetés kért idöpontját, a kifizetés módját (amely lehetöség szerint átutalás) és a bankszámla számát. A nyugdijkorhatár elérését a pénztártag a személyi igazolványba bejegyzett születési dátumával igazolhatja, melynél figyelemmel kell lenni a tb nyugellátásról szóló tv 7. (4) és (5) bek.szerinti korhatárokra. Módosul: A nyugdijszolgáltatás összege a tag egyéni számláján lévö összeg, csökkentve a kilépési költséggel, illetve esetleg adófizetési kötelezettséggel. A kilépési költség kalkulációval alátámasztott tényleges költség, azonban ez nem haladhatja meg a 3000 Ft-ot.

5 -5- A nyugdijszolgáltatás vagy egyéb ok miatti tagsági viszony megszünéséböl fakadó kifizetés elszámolása két szakaszban történik. A pénztártag követelése az egyéni számla legutóbbi negyedév végi egyenlege. A nyugdijszolgáltatás kifizetése: 1.szakasz: az igénybejelentést követö 15.nap az elözö elszámolt negyedév végi egyéni számla egyenlegének 90%-a 2.szakasz: végelszámolás és kifizetés: a bejelentés negyedévét követö 50.nap. Az egyéni számla egyenlege tartalmazza: a tagdijbefizetésekböl, adományokból, realizált hozamokból, értéke- lési különbözetekböl (idöarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-változás és egyéb piaci értékitéletböl adódó értékelési különbözetekböl) jóváirt összegeket. A pénztár az elözöekben megjelölt elszámolásnak megfelelö idöpontokban köteles biztositani a kifizetéshez szükséges szabad pénzeszközt. A nyugdijszolgáltatás elszámolását, a kifizetésekkel kapcsolatos igazolásokat a pénztártagnak irásban kell átadni. 3.A pénztártag halálával megszünö tagsági viszony esetén követendö eljárás szabályai: A tag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet. Amennyiben nem jelöl, halála esetén a pénztártag örökösét kell kedvezményezettként tekinteni. Ha a pénztártagnak nincs természetes személy örököse, az öröklés alá esö összeg a péntárra száll. A pénztártag követelése nem része a hagyatéknak, a pénztár a kedvezményezett (örökös) alábbi bekezdés szerinti választásának teljesitéséhez szükséges intézkedést a jogosult által bemutatott halotti anyakönyvi kivonat bemutatását követöen teszi meg. Az örökös, vagy kedvezményezett válik jogosulttá a tag egyéni számláján lévö összeg felvételére, melyhez csa- tolnia kell a vonatkozó okmány másolati példányát. A pénztártagnak a felhalmozási idöszakban történö halála esetén az egyéni számláján lévö összeg tekintetében a jogosult (a kedvezményezett, illetve az örökös) irásban nyilatkozik arról, hogy -egy összegben felveszi, vagy -tagdijfizetéssel, vagy anélkül a pénztárban hagyja, vagy -átutaltatja a saját nyugdijpénztárában lévö egyéni számlájára, -átutaltatja az általános alapba. - más, azonos típusú pénztárba utalhatja. A jogosult rendelkezésére álló összeg: a tag legutóbbi negyedév végi egyéni számláján lévö egyenleg kilépési költséggel csökkentett összege. A jogosult irásbeli nyilatkozata tartalmazza a kifizetés kért idöpontját, módját, átutalás esetén a bankszámla számát. A kifizetés a pénztár a jogosultnak irásban átadott elszámolása alapján történik, két szakaszban.

6 -6- Mósosul: Az átlépési, illetve pénz felvételi szándék bejelentését követően a taggal irásban el kell számolni: 1. a bejelentést követő 15 napon belül a megelőző negyedév végén fennálló követelés 90%-át előlegként kell kifizetni 2. a fennmaradó követelés összege a kilépési költség levonása után legkésőbb a bejelentést követő 50 napig kerül elszámolásra és kifizetésre. Az örökös, illetve kedvezményezett részére történö haláleseti kifizetés nem minösül személyi jövedelemnek és illetékmentes. A tag által megjelölt kedvezményezett (annak hiányában az örökös, mint kedvezményezett) részére történő kifizetés minden esetben adómentes [Szja tv. 1. sz. melléklet 6.5. pont január 1-jétől hatályos szövege]. 4. Átlépés más nyugdijpénztárba: A pénztártag a következö esetet kivéve csak azonos tipusú pénztárba léphet át. Módosul: A várakozási idö letelte elött a pénztártag egészség- vagy önsegélyezö pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja (Öpt 47 (3). Önsegélyező pénztárból önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépésre akkor van lehetőség, ha a pénztártag nyugdíjjogosulttá válik. Az önkéntes nyugdíjpénztárba átlépéssel átvitt önsegélyező pénztári megtakarítás így nyugdíjszolgáltatásként igényelhető. Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárban nem rendelkezik tagsági jogviszonnyal, viszont az önsegélyező pénztárban a 3 éves tagsági jogviszonya fennáll, úgy is igényelheti az átlépést követően (nyugdíjjogosultság esetén) az önsegélyező pénztári megtakarításának nyugdíjszolgáltatásként történő kifizetését. Önsegélyező pénztár tagja az Öpt.2. (5)a. pontjában meghatározott nyugdijkorhatár betöltésekor más nyugdijpénztárba átlélphet. A pénztárak közötti átlépés esetén valamely okból különbözö nyugdijpénztárakban fennálló tagsági jogviszo- nyok alatt eltelt várakozási idök összeszámitása szükséges, akkor az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt vá- rakozási idök összeszámitandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejüleg eltelt várakozási idök csak egyszeresen vehetök figyelembe. A pénztártag másik pénztárba történö átlépési szándékát irásban kell bejelentenie az idöpont megjelölésével, melyet követöen szükséges az átvevö pénztártól megkeresés (igazolásául, hogy tagként felvételt nyert), majd az átadó pénztár adatszolgáltatása. Mósodul: Az adatszolgáltatás tartalmazza a tag azonositó adatait, a tagsági viszony kezdetét, szünetelését, várakozási idöt, tagsági viszony végét, az egyéni számla egyenlegét és a jóváirások jogcimét és összegét, valamint az átutalás napját, továbbá a jóváirások időszakát, a várakozási idő után történt adóköteles és adómentes kifizetések összegét. Az átlépési szándék bejelentését követően a taggal irásban el kell számolni: 1. a bejelentést követő 15 napon belül a megelőző negyedév végén fennálló követelés 90%-át előlegként a befogadó pénztár által megjelölt bankszámlájára kell átutalni 2. a fennmaradó követelés összege a kilépési költség levonása után legkésőbb a bejelentést követő 50 napig elszámolja és kifizeti a befogadó pénztár bankszámlájára. A tag követelése: a legutóbbi negyedév végi egyéni számla egyenlege. Az átvevö pénztár felé történö adatszolgáltatásról és az átutalás megtörténtéröl a pénztártagot is irásban kell ér-

7 tesiteni. -7- A kilépési költség megtéritése miatti bevétel minden esetben a müködési tartalékba kerül. Átlépés esetén a tag tagsági viszonya a taggal elszámolás különbözet kifizetésének napja. 5.Más pénztárból ide átlépés szabályzata: A pénztár természetesen nem zárkózik el más pénztárból ide átlépni kivánó tag felvételétöl. Az átlépés szándé- kát irásban kell bejelentenie: mely pénztárból, milyen idöponttal kivánja az átlépést megtenni. Pénztárunk en- nek alapján keresi meg az elözö pénztárt a fentebb emlitett adatok megkérése céljából. Az ide átlépö pénztártag egyéni számlájára a szükséges azonositó adatokat, tagsági viszonyra vonatkozó adato- kat, valamint az egyéni számla egyenlegének jogcimek szerinti összegét fel kell vezetni. Az értékelési különbözet elszámolásánál az adott negyedévben ide átlépő pénztártag egyéni számlájának összegét erre a negyedévre nem kell figyelembe venni. 6.Pénztár megszünése esetén követendő eljárás: A pénztár jogutód nélküli megszünése esetén a pénztártag rá jutó vagyonrészt --átlépés esetén a másik pénztárba átviheti, --egy összegben veheti fel, felhalmozási időszakban ez a kifizetés nem minősül pénztári szolgáltatásnak. (Öpt.45/A..(4)b)). Kiegészités: Ezeket a kifizetéseket a pénztár a vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 15 napon belül köteles teljesiteni, míg a végelszámolás lefolytatását követően fennmaradó vagyont a pénztár a nyilvántartásból való törlést követő 15 napon belül fizeti ki. A végelszámolás kezdő napját követően kezdeményezett átlépések esetén az átlépés napja a befogadó pénztár befogadó nyilatkozatának napja, azonban a tagi követelések átutalása csak a végelszámolás lezárásával történik meg. 7.Kizárás esetén történő elszámolás. Esetleg előforduló kizáráskor az elszámolás azonos a várakozási idő utáni kifizetés tagsági viszony megszüntetése melletti kifizetés esetén alkalmazott eljárással. Megjegyzés: A piros és piros dőltbetüs rész és a törölt bekeretezett rész a módosítás től.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁTLÉPÉSI KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁTLÉPÉSI KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁTLÉPÉSI KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. szeptember 23-tól Tartalom 1. Bevezető...2 1.2 A tag kérelme...2 1.3 Eljárás hiányosan benyújtott kérelmek esetén...2

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat A szabályzatot kibocsátotta: a Pénztár Igazgatótanácsa Hatálybalépés időpontja: 2016. 08. 03. Korábban hatályos szabályzat: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya Budapest, 2006. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet...3 Általános rendelkezések...3 II. fejezet...4 A Pénztár szolgáltatásai és kifizetései,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y Elfogadta a 2015.03.12-i Közgyűlés a 9/2015.(2015.03.12.) számú határozatával. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. fejezet A PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA A pénztár adatai I.1. A pénztár elnevezése:

Részletesebben

Gyakran Ismételt kérdések

Gyakran Ismételt kérdések Gyakran Ismételt kérdések Hogyan tudok belépni a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárba?... 3 Nyugdíjasként is be tudok lépni a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárba?... 3 Van-e valamilyen költsége a tagsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

Amit az egészségpénztárról tudni kell

Amit az egészségpénztárról tudni kell Amit az egészségpénztárról tudni kell Tudja Ön, mennyit költ egészsége védelmére? Lépjen be egy egészségpénztárba, éljen a kedvezményekkel és vegye igénybe az adó-visszatérítést! ÖNGONDOSKODÁS 30 Milyen

Részletesebben

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket.

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket. Tisztelt Partnerünk! Jelen tájékoztató levelünkkel az érvényben lévő jogszabályok alapján próbálunk információt adni Önöknek nyugdíjpénztárakkal és ezáltal a nyugdíjjal kapcsolatos, idei évi változásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y Elfogadta a 2017. 05.25-i Közgyűlés a 4/2017. (05.25.) közgyűlési határozatával. Hatályos: 2017.május 25-től ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. fejezet A PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA A pénztár

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása Szakmai konzultáció Szűcs József 2003. február 25. Budapest 1 Törvényi változások számviteli hatásai egyéni nyugdíjszámla, az egyéni számla

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben