Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: május 26. Hatályba lépés dátuma: július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián Balázs főkönyvelő Jakab Ilona compliance vezető Peszlen Zoltán jogi képviselő Hatályon kívül helyezi: előző Szolgáltatási Szabályzatot (kelt: február 19.). Igazgatótanács Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1

2 A Pénztár tagjai részére - a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén - nyugdíjszolgáltatást teljesít. A szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az önkéntes pénztári tevékenység tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) tartalmazza. A szolgáltatás tekintetében további szabályokat tartalmaz az Alapszabály, a Hozamelszámolási, Hozamfelosztási Szabályzat, valamint a jelen Szolgáltatási Szabályzat. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. Fogalmak 2.1. A tag követelése A tag követelése felhalmozási időszakban a tag egyéni számlájának egyenlege. A járadékos időszakban pedig tag esetén a számára a Pénztár által folyósított járadék tartama alatt a szolgáltatási számla egyenlege; 2.2. Egyéni számla Az a nyilvántartás, amelyen a felhalmozási időszakban a pénztártag követelése, illetve nyugdíjba vonulásakor a részére járó nyugdíjszolgáltatás megállapítása alapul Fedezet Valamely (jövőben) esedékes kifizetés (sorozat) teljesítésére rendelkezésre álló eszközök összessége Felhalmozási időszak A tagsági viszony kezdetétől a nyugdíjszolgáltatás megállapításáig terjedő időszak Járadékos időszak A nyugdíjszolgáltatás megállapításától kezdődően a szolgáltatás igénybevételének tartamával megegyező időszak Megállapítás Az az eljárás, amelynek során az Öpt. alapján pénztári szolgáltatásra jogosulttá váló tag javára fizetendő szolgáltatás ismérveit a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg nagysága, a választott szolgáltatás sajátosságai, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési Szabályzatban foglaltak alapján meghatározzák. 2

3 2.10. Nyugdíjkorhatár A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. Azon pénztártagok nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának elbírásakor, akik részére január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül a december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra Elszámolóegység: A tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására, nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység Szolgáltatási tartalékok A folyósítás alatt álló ellátások szolgáltatástípusonkénti fedezete és annak nyilvántartása Személyazonosság igazolása A pénztár a évi CXXXVI. Törvény értelmében köteles a pénztártagot azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.. A pénztár az azonosítás során legalább a pénztártag alábbi adatait köteles rögzíteni családi és utónevét (születési nevét), lakcímét, lakcímkártyájának számát állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; születési helyét, idejét, anyja nevét; Személyazonosság igazoló ellenőrzése történhet Személyesen a Pénztár székhelyén a Pénztár ügyintézője által, a Pénztár ügynöke által, a pénztár kiszervezett tevékenysége által. Ha a pénztártag nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, akkor a pénztártag köteles a Pénztár részére benyújtani a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány valamint a lakcímét igazoló hatósági igazolvány hiteles másolatát A Pénztár köteles megkövetelni az alábbi okirat bemutatását: 3

4 magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi állampolgár útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya Külföldi lakóhellyel rendelkező pénztártag esetén nyilatkozatát, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Kiemelt közszereplőnek minősülő pénztártag esetén nyilatkozatot a pénzeszközök forrására vonatkozóan. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány a személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély. A Pénztár köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okiratok érvényességét is. Okirat hiteles másolata ha magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. Nyilvántartási rendszer A Pénztár Igazgatótanácsának döntése alapján június hó 30. napjától elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert vezetett be. Az átállás napjára vonatkozóan a pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelésének minden forintját egy-egy elszámoló egységnek feleltette meg. A töredékforintok két tizedes jegy mértékig feleltethetők meg töredék-elszámoló egységeknek. A fedezeti alap portfóliója piaci értékének és az egyéni számlakövetelések piaci értékének (az egyéni számlán az átállás napjáig jóváírt szolgáltatási célú bevételek, felosztott hozamok és értékelési különbözet) átállás napjára vonatkozó különbözetét a hozamfelosztást követően az aktuális árfolyamon kell a tagok egyéni számlájára jóváírni. Az egyéni számla egyenlegét a fordulónapon nyilvántartott elszámoló egységek darabszáma és a pénztártag portfóliójához tartozó, aznapi árfolyamának szorzata adja. Az elszámolás során a Pénztár a járadékszolgáltatás kivételével minden kifizetési típus esetében a Tagokkal való elszámolás szabályzatában meghatározott kilépési / kifizetési költséget von. a) Az elszámolás fordulónapja Az elszámolás legkésőbbi fordulónapja: a) a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű elszámolás iránti igény bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének; b) a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének; 4

5 c) az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás elszámolása iránti igény bejelentése pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tízedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni. Amennyiben tagi kölcsön hátralékot/tartozást is nyilvántart a pénztár a tag egyéni számláján, abban az esetben először annak rendezésére kerül sor, a tartozás egyéni számlával szemben történt érvényesítése után (4 munkanap), az azt követő tíz munkanapon belüli fordulónappal történhet az elszámolás a taggal az igényelt szolgáltatási módozatnak megfelelően. B) A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ KIFIZETÉSEINEK SZABÁLYAI 1. A 10 éves várakozási időszakot követő kifizetések 1.1 Az önkéntes nyugdíjpénztári tag a várakozási idő eltelte után az alábbi lehetőségek közül választhat Tagsági viszonyának folytatása mellett 3 évente legfeljebb egy alkalommal: az egyéni számláján lévő összeg egy részét felveszi (továbbiakban: részletfelvétel) az egyéni számláján lévő összeget maradéktalanul felveszi (továbbiakban: számlanullázás), Tagsági viszonyát megszünteti, kilép a Pénztárból és a számláján lévő összeget maradéktalanul felveszi Kifizetés teljesítésének feltételei A Pénztár által rendszeresített nyomtatvány pénztártag által kitöltve és aláírva, Személyazonosság A) 2.15 pont szerinti igazolása Betöltött 10 éves tagsági viszony. 1.3 A kifizetés időpontja, esedékessége Részletfelvétel esetén az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni. A számlanullázással kapcsolatos, a Költségszabályzatban meghatározott költségeket a Pénztár a tag követeléséből levonja Számlanullázást kérő pénztártagok esetén a Pénztár napjától az elszámolást egy összegben végzi. Az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony 5

6 megszüntetésére irányuló bejelentése Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni. A számlanullázással kapcsolatos, a Költségszabályzatban meghatározott költségeket a Pénztár a tag követeléséből levonja Kilépés esetén az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni. A kilépéssel kapcsolatos, a Költségszabályzatban meghatározott költségeket a Pénztár a tag követeléséből levonja Átlépés 2.1 Önkéntes pénztári tag átlépése más önkéntes pénztárba Ha a tag más önkéntes nyugdíjpénztárba, illetve az Öpt. 47. (3) bekezdésében foglalt esetekben egészség- vagy önsegélyező pénztárba átlép, egyéni számláját a Pénztár a tag követelésének átutalása tekintetében annak a negyedévnek az utolsó napjával zárja le, amely negyedévre a tag átlépési szándékát a Pénztárnál írásban bejelentette, személyazonosságát jelen szabályzat A) 2.15 pontja szerint és a befogadó nyugdíjpénztár tagsági viszonyát igazolta, valamint a tag a mindenkor hatályos jogszabályi és alapszabályi rendelkezések szerint más pénztárba átléphet A tag által megjelölt elszámolás időpontja nem lehet korábbi, mint a bejelentés Pénztárhoz érkezése. az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni Az átlépéssel kapcsolatos, a Költségszabályzatban meghatározott költségeket a Pénztár a tag követeléséből levonja Az átlépési szándék bejelentésekor a tag köteles megjelölni az átvevő nyugdíjpénztár nevét, székhelyét és számlaszámát. Az egyéni számla átutalásának feltétele a befogadó pénztár nyilatkozata a tag átvételéről. 3. Haláleseti kifizetés A tag halála esetén az egyéni számla a hagyatéknak nem része. A tag a halála esetére az Alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti kedvezményezett). 1 Módosítva , hatályba lépés: Módosítva , hatályba lépés:

7 Amennyiben a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. A kedvezményezett(ek)/örökös(ök) a tag halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). A kedvezményezett/örökös a jogosultságának igazolását követően írásban nyilatkozik, hogy a rá eső részt: a) egy összegben felveszi, b) az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, c) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja. Amennyiben a kedvezményezett a b) pontban meghatározott választási lehetőséggel él, a várakozási idejébe be kell számítani az elhunyt pénztártag várakozási idejét is. Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg nyilatkozatát, akkor a pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét - az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve - a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie. A haláleseti kifizetés igénybevételének együttes feltételei: a) halotti anyakönyvi kivonat másolata, b) kedvezményezett jelölés hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatéki végzés másolata, c) a kedvezményezett/törvényes örökös személyes adatainak azonosítására alkalmas érvényes dokumentum (a személyazonosító irat aláírást, érvényességet és lakcímet tartalmazó oldalainak/a lakcímkártyáról készült, közjegyző által hitelesített másolata vagy személyes megjelenés esetén a Pénztár ügyintézője által felvett azonosítási adatlap) d) a kedvezményezett/ örökös adóazonosító jelének közlése e) a kifizetés teljesítésének igénybevételére irányuló nyilatkozat megtétele. Az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni. 4. Tagi lekötés A pénztártag a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi 7

8 lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A tagi lekötés törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak. Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig van mód. A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás alapjául nem számítható be. A pénztártag számlájára tagi lekötés nem vezethető rá, amennyiben a pénztártag tagi kölcsönt igényelt, vagy fennálló tagi kölcsön-tartozása van. 5. Fennálló tagi kölcsön tartozás kifizetés igénylésekor Amennyiben a tag a kifizetés igénylésekor fennálló tagi kölcsön tartozással rendelkezik, a Pénztár köteles a kilépést megelőzően a hátralék kamattal növelt összegét, valamint a Pénztár költségeit a tag egyéni számlájával szemben érvényesíteni. Ebben az esetben a tagot az Szja. törvény szerinti adófizetési kötelezettség, valamint az Eho. törvény szerinti százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól a ténytől, hogy milyen típusú kifizetés igénybevétele miatt történt meg a tagi kölcsön tartozás érvényesítése az egyéni számlával szemben. 6. A nyugdíjpénztár jogutód nélküli megszűnése 6.1 Ha a nyugdíjpénztár jogutód nélkül megszűnik, a tag a rá jutó vagyonrészt a) az 2. pontban szabályozott módon, költség felszámítása nélkül más pénztárba átviheti, b) a tag kérésére az egyéni számlájának a megszűnés napján fennálló állományát 60 napon belül egy összegben ki kell fizetni. Ugyanezt kell tenni a szolgáltatási számlák még fennálló állományával. A pénztár minden más követelést csak az egyéni/szolgáltatási számlákon fennálló követelések kifizetését követően teljesíthet. 6.2 Ha a pénztár megszűnése napján a fedezeti tartalék az egyéni/szolgáltatási számlákon fennálló követelések kifizetésére nem ad elegendő fedezetet, akkor a követeléseket minden egyéni/szolgáltatási számla tekintetében a számlákon fennálló követelések arányában kell csökkenteni. 1. Szolgáltatások C) A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Pénztár az alábbi nyugdíjszolgáltatások nyújtására vállalkozik: a) egyösszegű szolgáltatás, b) nem csökkenő összegű banktechnikai járadék 1-15 éves időtartamra. 8

9 c) csökkenő összegű banktechnikai járadék három éves időtartamra, d) kombinált szolgáltatás: egyéni számlán levő összeg meghatározott részének egyösszegű, a fennmaradó rész járadék formájában történő szolgáltatása, 1.1 Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás Ha a tag a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy azt követően az egyösszegű szolgáltatást választja, a Pénztár az Alapszabály és a Hozamelszámolási, Hozamfelosztási Szabályzat rendelkezései szerint az írásbeli kérelemnek a Pénztárhoz történő beérkezése, és személyazonosságának jelen szabályzat A) 2.15 pontja szerinti igazolása esetén válik jogosulttá az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg egy részletben történő kifizetésére. Az elszámolás legkésőbbi fordulónapja a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése, és személyazonossága igazolásának Pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást a pénztár szabályzata szerint - legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kell teljesíteni Szolgáltatás igénybevétele esetén a tag a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt köteles igazolni, hogy a társadalombiztosítási jogszabályok szerint a nyugdíjkorhatárt elérte, illetve a Pénztár által nyújtandó nyugdíjszolgáltatásra a jogszabályok szerint jogosult. 1.2 Járadékszolgáltatás Ha a tag a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy később rögzített időtartamú járadékszolgáltatást választ, a Pénztár a tag részére az Alapszabályban meghatározott évi vagy havi járadékot fizeti az Alapszabályban és a jelen Szabályzatban meghatározott feltételekkel. A tag járadékszolgáltatást csak akkor kérhet, ha annak kalkulált mértéke eléri vagy meghaladja az Alapszabályban meghatározott mértéket. a) a havi Ft-ot, illetve b) az éves Ft-ot A nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy azt követően előterjesztett igénybejelentésben a tag köteles személyazonosságát jelen szabályzat A) 2.15 pontja szerint igazolni és megjelölni az általa választott járadék időtartamát és gyakoriságát, valamint azt, hogy a járadék folyósítását milyen módon kéri A járadékszolgáltatás iránt benyújtott igény elszámolásának fordulónapja legkésőbb a Pénztárhoz való beérkezés dátumát követő 10. munkanap. Az első előzetes járadékszámítással kalkulált járadékösszeg kifizetésének határideje a fordulónapot követő 8. munkanap. Havi járadékszolgáltatás esetén a Pénztár a járadékot minden hónap 8. munkanapjáig folyósítja. Éves járadékszolgáltatás esetén a Pénztár a járadékot a járadékfolyósítás évfordulóját követő 8. munkanapig bezárólag folyósítja a tag/kedvezményezett számára. A járadék folyósítása a tag szolgáltatási igényének benyújtásakor tett választásának megfelelően történhet banki átutalással, illetve postai úton történő kifizetéssel A Pénztár a szolgáltatásra való jogosultság érvénybe lépésekor előzetes járadékot számol az előzetes járadékszámítás napján érvényes utolsó ismert árfolyam figyelembevételével, melyet az érvényes járadéktáblázat alapján határoz meg. Az egyéni számla felhalmozási időszak végi értékének és 9

10 az alapján a végleges járadéknak a meghatározását az elszámolás fordulónapja hónapjának utolsó napjáig végzi el. A végleges járadék első folyósításakor a Pénztár az előzetes és a végleges járadék közti eltérésből adódó addig felhalmozódott összeget is kifizeti (illetve amennyiben a végleges járadék alacsonyabb az előzetesnél, akkor az addig felhalmozódott túlfizetést levonja) Amennyiben a szolgáltatási számlán lévő összeg nem fedezné a fizetendő járadékot, akkor a Pénztár a járadék fedezetlen részének kifizetését a likviditási tartalék terhére hajtja végre Amennyiben a tag szolgáltatási számláján a járadékszolgáltatás utolsó részletének teljesítéskor a Pénztár által közöltnél magasabb összeg áll rendelkezésre, úgy ezt a havi vagy éves járadék utolsó részletének teljesítésekor a tag részére ki kell fizetni A tag szolgáltatási számlája azon a napon szűnik meg, amikor a Pénztár a járadékot teljes egészében teljesítette, s a szolgáltatási számlán felhasználható pénzösszeg nem maradt A járadékfolyósítás hátralevő tartamának megváltoztatását bármely évfordulón a tag jogosult írásban kérelmezni. A kérelmet a Pénztár abban az esetben fogadja el, amennyiben az újonnan kiszámított járadék szintje a minimális szintet eléri. A járadékfolyósítási tartam megváltoztatására irányuló írásbeli igénynek tartalmaznia kell: A járadék ismételt megállapításáért a Pénztár a költségtérítés maximális mértékének megfelelő összeget számít fel Az a tag, aki eredetileg járadékszolgáltatást választott, a szolgáltatás megkezdése után kérheti a szolgáltatási számláján fennmaradt összeg egy összegben történő kifizetését. Az erre irányuló kérelmet a tag a kifizetést megelőzően legalább 15 nappal köteles írásban előterjeszteni. Az egyösszegű kifizetésért a Pénztár költségtérítést nem számít fel Díjkalkuláció A rendelkezésre álló összeg megegyezik a tag egyéni számláján felhalmozott összeggel. A járadékfolyósítás során felmerülő költségek fedezetét a végleges járadék megállapításának alapjául szolgáló összeg 2,5%-a képzi, melyet a működési alapba kell átcsoportosítani a végleges járadék megállapításának időpontjában. A járadék számításának alapja az egyéni számla egyenlegének (illetve előzetes járadék számításánál az előzetes járadékkalkuláció időpontjában ismert legutolsó árfolyam alapján megállapított egyenleg) 97,5%-a. A kalkuláció a járadékfizetés típusától függően az alábbi módon történik: x= Az egyéni számla egyenlege (illetve előzetes járadék esetén az előzetes járadékkalkuláció időpontjában ismert legutolsó árfolyam alapján megállapított egyenleg). n= Az évek száma. m= Az éven belüli fizetési gyakoriság. J= A járadék összeg. Az 1-15 évre szóló, fix összegű, banktechnikai járadék, n évig tartó, évi m alkalommal folyósítandó járadékszolgáltatás: J= (x*0,975) / (n*m) A 3 évre szóló, évi 15%-al csökkenő összegű, banktechnikai járadék, évi m alkalommal folyósítandó járadékszolgáltatás: J = (x*0,975) / (m* (1+0,85+(0,85)2)) 10

11 1.3 Kombinált szolgáltatás A tag a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy azt követően úgy is választhat, hogy az egyéni számláján lévő összeg egy részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig rögzített időtartamú járadék formájában kéri kifizetni Az ilyen, ún. kombinált szolgáltatások esetén az egyösszegű kifizetésre az 1.1. pont, a rögzített időtartamú járadék fizetésére pedig a 1.2. pont szabályait kell alkalmazni. Kombinált szolgáltatás esetében a járadékfizetés megkezdésére legkorábban az egyösszegű szolgáltatás teljesítését követő egy év eltelte után kerülhet sor. 1.1 Rendes tájékoztatás F) TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYÉNI SZÁMLÁK ALAKULÁSÁRÓL A felhalmozási időszakban lévő tag részére a Pénztár évente egy alkalommal tájékoztatást ad az egyéni számlája alakulásáról. A tájékoztatásnak minden esetben legalább azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyeket a vonatkozó önkéntes pénztári jogszabályok előírnak. 1.2 Rendkívüli tájékoztatás A tag írásbeli kérésére a Pénztár 15 napos határidővel rendkívüli tájékoztatást is ad a Költségszabályzatban meghatározott külön-eljárási díj megfizetése ellenében. G) VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen Szabályzatba foglalt módosításokat az Igazgatótanács május 20-i ülésén fogadta el, s azok július 1. napján lépnek hatályba. Budapest, május 20.. Igazgatótanács Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 11

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2015.04.13-tól ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2015/2) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek)

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) a Fővárosi Bíróságon,

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek SIGNAL Nyugdíj Ajánlat és feltételek Tartalomjegyzék SIGNAL NYUGDÍJ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI... 4 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak, meghatározások.... 4 3. Általános szabályok,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II. OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének,

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2013. július 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Lakás-takarékpénztár) Általános Szerzõdési Feltételek (Üzletszabályzat) A) A lakás-elõtakarékossági szerzõdés

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek B ÉÁSZF/0002/2008.04.01. Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (B ÉÁSZF/0002/2008.04.01.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 3

Részletesebben