SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár"

Átírás

1 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pénztár kifizetései A pénztár nyugdíjszolgáltatásai A pénztár nyugdíjszolgáltatáson kívüli kifizetései A pénztár szolgáltatásainak, kifizetéseinek igénylése A pénztár szolgáltatásainak esedékessége A szolgáltatások, kifizetések összegének a megállapítása Kombinált szolgáltatások megállapítása A pénztár által nyújtott (folyamatos) járadékszolgáltatás A pénztár az alábbi folyamatos szolgáltatást nyújthatja A járadékszolgáltatás tartalma A járadék összege Átlépés miatti eljárás Örökössel elszámolás Kilépés és tagsági viszony megszüntetése miatti kifizetés Várakozási idő lejárta utáni visszatérítés, ha a tagviszony nem szűnik meg Tagi lekötés szabályai. 15 Záró rendelkezések. 17 Szolgáltatási szabályzat 2

3 BEVEZETÉS A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti ill. örökösödési kifizetések, az átlépés, várakozási idő utáni kifizetések, valamint külön fejezetben a tagi lekötés szabályaira az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és módosításaiban, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendeletben és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 223/2000. (XII. 19.) kormányrendeletben valamint a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár alapszabályában foglaltak az irányadók. A pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a tagok érdekében történő befektetéséről, a tag egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint a szolgáltatások teljesítéséről. A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztárba belépő természetes személy tagok a Pénztár alapszabályában foglaltaknak az elfogadásával és rendszeres tagdíjfizetéssel jogosulttá válnak arra, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után a Pénztár által a természetes személy tagok egyéni számláján nyilvántartott összeget teljes egészében felvegyék egyösszegű szolgáltatás, illetve járadékszolgáltatás formájában. A nyugdíjkorhatárra a mindenkor hatályos társadalombiztosítási jogszabályoknak a nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezéseit - figyelembe véve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és módosításaiban foglaltakat - kell alkalmazni. A nyugdíjkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag eléri a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá azt az időpontot, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Azon pénztártagok nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának elbírálásakor, akik részére január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat Szolgáltatási szabályzat 3

4 állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül a december 31- én hatályos szabályokat kell alkalmazni. A természetes személy tag jogosult a halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölni. Több kedvezményezett jelölése esetén meg kell határozni a jogosultságuk arányát, ennek elmaradása esetén a Pénztár a kedvezményezettek részére egyenlő arányban teljesít. Kedvezményezettek jelölésének hiányában kedvezményezett(ek) a tag végrendeleti, vagy törvényes örököse(i). A tag az eredetileg kijelölt kedvezményezett(ek) helyére a Pénztárhoz intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl. a pénztártag a Pénztár hivatalos helyiségében személyesen két tanú aláírásával igazolt írásos nyilatkozata) vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal bármikor más kedvezményezett(ek)et nevezhet meg. A természetes személy tag halála esetén az egyéni (szolgáltatási) számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett illetve örökös választhat, hogy a rá eső részt: egy összegben felveszi, saját nevén a Pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, átutaltatja az összeget más azonos típusú pénztárban lévő egyéni számlájára, Kilépéssel a tagsági viszony csak a várakozási idő (10 év) letelte után szüntethető meg. Amennyiben a pénztártag a tagdíjat az esedékességtől számított 3 hónapig, felszólítás ellenére sem fizeti meg, tagsági jogait korlátozottan gyakorolhatja, a fizetési határidő lejárta után, vagy az első részletfizetés határidejének lejártától addig, amíg tagdíjat nem fizet. A türelmi időn túl sem fizető pénztártag a 10 éves várakozási idő letelte után juthat az egyéni számláján nyilvántartott, a Pénztár Alapszabályában rögzített költségekkel csökkentett összeghez. Ha a pénztártag másik nyugdíjpénztárba kíván átlépni, az átlépési szándékot a tag köteles előzetesen írásban a Pénztár tudomására hozni a Kilépési nyilatkozat kitöltésével. A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy önsegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatósági igazolását bemutatja. Amennyiben a fogadó pénztár megküldi a Befogadó nyilatkozatot, a Pénztár a pénztártagnak az igénylés hatálybalépésekor (hatálybalépés dátuma: az átlépés bejelentésének dátuma a Kilépési nyilatkozaton, vagy a befogadó nyilatkozat beérkezésének időpontja, illetve ezek közül az, amelyik később jut a pénztár tudomására) Szolgáltatási szabályzat 4

5 az egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-át átutalja a befogadó Pénztárnak, amennyiben valami különös indok ezt nem gátolja. Az egyéni számlán lévő maradvány összeget és a még a tagnak járó hozamot (realizált hozam és járó értékelési különbözet) az átlépés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül kell elszámolni és átutalni a pénztárnak. A tagsági viszony megszüntetésének dátuma a taggal szembeni kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontja (végelszámolás). A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű ( Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel. Banki átutalás esetén a pénztár a kifizetést csak egy bankszámlaszámra teljesíti. Készpénzes kifizetés esetén a pénztár a pénzkezelési szabályzatában található kerekítési szabályok szerint jár el. Fontos tudnivaló a szolgáltatást/kifizetést igénylő pénztártagok számára: A pénztár a befektetésekkel elért hozamokat a tagok egyéni számlájára negyedévente osztja fel és írja jóvá, a negyedév utolsó napjára visszamenőleg könyvelve, a zárlati munkálatok befejezésével (ennek időpontja legkésőbb a negyedévet követő 45. nap). A kifizetés során mindig a már lezárt negyedév jóváírt hozama és a kifizetés napjáig a számlán lekönyvelt tőke értéke vehető figyelembe január 1. napjától az egyszeri Ft adminisztrációs díjon felül, melyet az elszámolás első ütemében emel le a pénztár, járadékszolgáltatás kivételével levonja a kifizetés költségét, amit a tag által választott kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő az érvényes kondíciós listája alapján felszámít - továbbiakban együtt kilépési költség. Jelen szabályzat az említett jogszabályokban és az alapszabályban foglaltakon kívüli eljárási szabályokat rögzíti. Szolgáltatási szabályzat 5

6 1. A PÉNZTÁR KIFIZETÉSEI 1.1. A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI: (I) egyösszegű kifizetés; (II) járadékszolgáltatás, amely lehet: - határozott tartamon keresztül (5 évig vagy 10 évig vagy 15 évig) folyósított, fix összegű járadék; (III) kombinált szolgáltatás, azaz az egyéni számlán lévő összeg egy részét egyösszegben, a fennmaradó részét járadék formájában fizeti ki a pénztár. A nyugdíjszolgáltatások a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint - típustól függően - adómentesek, illetve adókötelesek. Ha a kifizetésnek közteher vonzata van, azzal kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A nyugdíjszolgáltatásra a pénztártag, illetve a járadékszolgáltatás esetében - a pénztártag halála után a tartam végéig - kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök), az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően jogosult(ak) A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜLI KIFIZETÉSEI (IV) a 10 év várakozási idő eltelte után, de még a nyugdíjkorhatár elérése előtt az Alapszabály V. fejezet A pénztár szolgáltatásai és visszatérítései 3. pont alapján, amennyiben ezt a tag írásban kéri; (V) tagi lekötésből hitelintézet követelésének érvényesítése esetén; (VI) a pénztártag elhalálozása esetén a kedvezményezett(ek), illetve a törvényes örökös(ök) számára; (VII) a pénztártagnak a pénztár felszámolása esetén; (VIII) annak a pénztártagnak, akinek a tagsági viszonya tagdíj nem fizetés miatt a várakozási idő elteltével megszüntetésre került; (IX) annak a pénztártagnak, akinek tagsági viszonya a járadékszolgáltatási időszakban szűnik meg; Szolgáltatási szabályzat 6

7 (X) a járadékfolyósítás tartamának vége előtt elhunyt tag kedvezményezettje vagy örököse részére, amennyiben a kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök) járadék formájában történő kifizetést nem igényel(nek). A szolgáltatási szabályzat szempontjából a kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök) egyéni számlájára átutalható összeg megállapítása céljából az egyösszegű kifizetés alatt leírtakat kell alkalmazni A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK, KIFIZETÉSEINEK IGÉNYLÉSE: Pénztártagnak vagy kedvezményezettjének / örökösének a szolgáltatás vagy kifizetés teljesítésére vonatkozó igényét írásban kell a pénztárnak bejelenteni. Az igénybevételhez az alábbi okiratok, dokumentumok bemutatása és másolatának megküldése szükséges: 1. pénztártag esetében: - érvényes tagsági okirat, - szolgáltatás esetében nyugdíjjogosultságot igazoló okirat (végzés a társadalombiztosítási nyugdíj folyósításáról), vagy ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, személyi igazolvány - nem nyugdíjszolgáltatási kifizetés esetén a 10 év várakozási idő letelte, és kitöltött Igénylőlap - személyazonosságot igazoló okirat, - átlépő tagnál a befogadó pénztár Befogadó nyilatkozata, - átlépési szándék bejelentése írásban (Kilépési nyilatkozaton ). 2. kedvezményezett / örökös esetében: - a pénztártag halotti anyakönyvi kivonata, - örökös esetében jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány vagy bírói ítélet, - kitöltött Adatlap elhunyt pénztártag hagyatékára, - az örökös/kedvezményezett által kitöltött Nyilatkozat kifizetéshez, - személyazonosságot igazoló okirat. Az igényléssel kapcsolatos eljárásról az ügyintéző tájékoztatja az örökösöket. A pénztár az örökös(ök) által benyújtott igénylést felfüggeszti abban az esetben, ha a pénztárhoz Szolgáltatási szabályzat 7

8 benyújtott okiratok alapján megállapítható az, hogy az elhalálozott tag kedvezményezett(ek)et érvényesen megnevezett. Ebben az esetben a kedvezményezett(ek)el számol el a pénztár. Ha a kedvezményezett cselekvőképtelen, nevében törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú kedvezményezett nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Amennyiben a kiskorú kedvezményezettet megillető vagyon a külön jogszabályban meghatározott értéket meghaladja, a törvényes képviselő nyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges Tagi lekötés lehívása hitelintézet által A Hitelintézet a taggal kötött magánjogi szerződés szerint igazolja a kielégítési jog megnyílását és a pénztár bírósági ítélet vagy végrehajtói okirat alapján közvetlenül a Hitelintézetnek teljesíti a kifizetést A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK ESEDÉKESSÉGE Egyösszegű szolgáltatás teljesítéséhez a tag írásbeli igénylése szükséges. Az írásbeli igényléssel együtt a szolgáltatás jogosultságát igazoló okiratokat be kell mutatni a Pénztárnak. Amennyiben az okiratok, illetve dokumentumok bemutatására később kerül sor, akkor az utolsó beérkezett dokumentum dátuma az irányadó a szolgáltatás folyósítás kezdő napjához. A taggal kapcsolatos elszámolás két ütemben történik. Az utolsó beérkezett dokumentum után 15 napon belül, de nem előbb, mint az utolsó tagdíj fizetés hónapjának záró napja, a tag egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-a átutalásra kerül. A második ütem a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül esedékes. A tagsági viszony lezárásának dátuma a taggal történt teljes elszámolás, utolsó utalás napja. Járadék szolgáltatás igénylésénél a tag írásbeli bejelentése és a jogosultságot igazoló okiratok beérkezését követő hónaptól esedékes a járadék-szolgáltatás. A járadékszolgáltatás havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, negyedéves járadék esetében a tárgynegyedévet követő hónap 10-ig esedékes. Szolgáltatási szabályzat 8

9 1.5. A SZOLGÁLTATÁSOK, KIFIZETÉSEK ÖSSZEGÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSA A tag egyéni számláján jóváírt összegeket csökkenteni kell: - a vagyonarányos befektetési költségeknek az egyéni számlára időarányosan eső hányadával, - az egyszeri Ft adminisztrációs költséggel, - a pénztártag részére kifizetett szolgáltatási előleg(ek) összegével, - a tag pénztárral szembeni egyéb, alapszabály szerinti kötelezettségeinek összegével, - valamint a pénzforgalmi szolgáltató kondíciós listája szerint felszámított költségekkel kivéve a járadékszolgáltatás esetét. A pénztár: a) egyösszegű nyugdíjszolgáltatás vagy kifizetés esetében az így megállapított egyenleg szerint; b) járadékszolgáltatás esetében fentiek szerint megállapított egyenleget, mint alaptőkét az igényelt járadék hosszának megfelelő hónapok számával osztva havi járadékra váltva ötszáz forintra lefelé kerekítve; c) negyedéves járadékfolyósítás esetében a b) szerinti kiszámított havi járadékösszeg 3-szorosát figyelembe véve, ötszáz forintra lefelé kerekítve teljesíti a kifizetés(eke)t. Annak a pénztártagnak, akinek a tagsági viszonya a járadékszolgáltatási időszakban szűnik meg, a 2.3. szerinti maradványérték a kifizetés összege. A pénztár a szolgáltatások, illetve kifizetések összegéből a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő adóelőleget és közterheket levonja. Amennyiben az egyéni számlán Ft alatti összeg van az igényléskor, egyszeri kifizetésként teljesít a pénztár. A kifizetés után még elszámolt hozam utalására csak akkor kerül sor, ha az összeg 500 Ft feletti. Amennyiben a még elszámolt hozam 500 Ft alatti, úgy ez az összeg a fedezeti tartalékon belül a többi tagra felosztandó. Szolgáltatási szabályzat 9

10 1.6. KOMBINÁLT SZOLGÁLTATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA Az igénybejelentés alapján a jogosultság hatályba lépését követő 15 napon belül az igényelt egyösszegű szolgáltatás kifizetésre kerül. A tag egyéni számlájának zárása az egyösszegű kifizetés, utalás dátumával történik. Az egyéni számla összege az értékelési különbözettel együtt az egyösszegű szolgáltatásként kifizetett összeggel csökkentve kerül átvezetésre a járadékszolgáltatási számlára. A járadékszolgáltatás kezdete az egyösszegű utalást követő hónap, illetve negyedév, kifizetése a tárgyhót, illetve tárgy negyedévet követő hó 10. napjáig esedékes. 2. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT (FOLYAMATOS) JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS 2.1. A PÉNZTÁR AZ ALÁBBI FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTHAJTA: - 5 vagy 10 vagy 15 évig, azonos időközönként fizetendő azonos összegű járadékfizetés, amely szolgáltatás a járadékos egyéni számláján még fennmaradó fedezete alapján megállapított végelszámolással zárul A JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS TARTAMA A szolgáltatást igénylő pénztártag nyilatkozik arról, hogy 5 vagy 10 vagy 15 éves időtartamú, havonta vagy negyedévente esedékes kifizetést igényel. A pénztár abban az esetben eltérhet az igénylésben megjelölt tartamtól, ha az azzal kiszámított havi járadék a minimális járadékot (2.000 Ft/hó-t) nem éri el. Amennyiben a havi, illetve a negyedéves járadék összege a járadék-megállapításkor az 5 éves járadékszolgáltatási tartam mellett nem éri el a minimális járadék összegét, a pénztártag egyösszegű kifizetésre jogosult. A járadékfolyósítás hátralévő tartamának megváltoztatását, vagy a fennmaradó egyenleg egyösszegbeni kifizetését a tag írásban kérelmezheti a pénztártól, legalább 60 nappal a Szolgáltatási szabályzat 10

11 változtatás napját megelőzően. A járadékfolyósítás (hátralévő) tartamának növelését akkor köteles a pénztár teljesíteni, ha a megállapított járadékösszeg a minimális járadékösszeget eléri. Amennyiben a pénztártag egyéni szolgáltatási számlájának egyenlege az igényelt és a járadék-megállapítás céljából alkalmazott határozott tartam eltelte előtt a Küldöttközgyűlés által megállapított mindenkori adminisztrációs költség szintjére csökken, a pénztár elszámolást készít és a járadékfolyósítást megszünteti A JÁRADÉK ÖSSZEGE A minimális járadék összeg: Ft/hónap. A járadék folyósítás költségmentes. Az alaptőkének megfelelő havi járadék: Jelölések: T J havi 12 * n J = a havi járadék összege T = a tag tagi kölcsönnel csökkentett követelése n = a szolgáltatási időtartam években Eljárás a járadék maradványértékével kapcsolatosan: A járadékfolyósítás bármely okból való megszűntekor - ideértve a határozott szolgáltatási tartam lejártát is - a pénztártaggal vagy a tag elhalálozása esetén a kedvezményezettel / örökössel elszámolást kell készíteni a maradvány egyösszegű kifizetési összegének a megállapítása céljából. 3. ÁTLÉPÉS MIATTI ELJÁRÁS A másik pénztárba átlépő tag kilépési szándékáról írásban értesíti a pénztárt. Amennyiben a fogadó pénztár megküldi a Befogadó nyilatkozatot, a Pénztár a pénztártagnak az igénylés hatálybalépésekor (hatálybalépés dátuma: az átlépés bejelentésének dátuma a Kilépési nyilatkozaton, vagy a befogadó nyilatkozat beérkezésének időpontja, illetve ezek közül az, amelyik később jut a pénztár tudomására) az egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-át átutalja a befogadó Pénztárnak, amennyiben valami különös indok ezt nem gátolja. Az egyéni számlán lévő maradvány összeget és a még a tagnak járó hozamot (realizált hozam és járó értékelési különbözet) Szolgáltatási szabályzat 11

12 az átlépés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül kell elszámolni és átutalni a pénztárnak január 1-jétől valamennyi szükséges okirat beérkezését követő 15 napon belül a tag számláján addig már jóváírt összeg 85%-át át kell utalni az átvevő pénztárba, valamint írásban tájékoztatni kell, hogy az utalt összeg mely átlépő tag átvitt fedezete és az összegből a tőke és hozam értéke mennyi. Ha az átlépő tagnak tagi lekötése van, úgy a lekötött összegről és a jogosult hitelintézetről tájékoztatni kell az átvevő pénztárt. Amennyiben a tag 10 év várakozási idő után a számlájáról kifizetést kért és kapott, ennek tényét és időpontját közölni kell az átvevő pénztárral. Az igénylés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül a taggal kapcsolatos teljes elszámolást és a különbözet átutalását el kell küldeni a befogadó pénztárnak és a kimutatás (elszámolás) 1 példányát a tagnak. A kimutatás (teljes elszámolás) tartalmazza: - a tag egyéni számláján jóváírt bevételeket, tagdíj és hozam bontásban, a december 31-ét követő befizetésekről az értéknap megjelölésével, valamint - az első önkéntes nyugdíjpénztári belépés időpontját (várakozási idő kezdete) - a levont átlépéssel kapcsolatos egyszeri Ft adminisztrációs költséget, valamint a banki utalás költségét. - az utalt összeget, - az esetleges szüneteltetési időket, - a tagi lekötésre vonatkozó információkat a lekötés kezdő dátumának, lejáratának, mértékének, jogosultjának feltüntetésével, - a 10 év várakozási idő utáni pénzfelvétel időpontját. 4. ÖRÖKÖSSEL ELSZÁMOLÁS A szükséges okiratok beérkezése után az egyösszegű szolgáltatás kifizetéséhez hasonlóan két ütemben kerül kifizetésre az örökösöknek a járó összeg. Amennyiben az elhunyt pénztártag egyéni számláján tagi lekötés van, úgy a kedvezményezettnek, örökösnek kell gondoskodnia a törlési engedély beszerzéséről és a kapcsolódó költségek viseléséről. Az örökösre és a kedvezményezettre vonatkozóan a várakozási időre előírt szabályok nem alkalmazhatóak, kivéve, ha az örökös, vagy kedvezményezett az egyéni számlán lévő Szolgáltatási szabályzat 12

13 összeget tagdíjfizetés vállalásával hagyja a Pénztárban. Ebben az esetben az örökösre, ill. a kedvezményezettre az általa befizetett összegek vonatkozásában a tagokra általánosan irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ha az örökös, ill. a kedvezményezett az összeget átutaltatja a saját pénztárába, úgy az eljárásra az átlépésre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az örökös, ill. kedvezményezett a reá jutott összeget - amennyiben ő is tagja a pénztárnak - saját nevén tagdíjfizetés folytatásával vagy tagdíjfizetés folytatása nélkül a Pénztárban hagyhatja. Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg fentiek szerinti nyilatkozatát, akkor úgy kell tekinteni, mintha az egyösszegű felvétel mellett döntött volna és a követelés összegét az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve a kedvezményezett, javára annak lakóhelye szerinti illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie. Ha az egyéni számlán olyan összeg van, hogy a fentiek szerint az adminisztrációs és kifizetési költséggel csökkentett egyenlegéből a kedvezményezettre jutó rész 15%-a a letétbe helyezés időpontjában nem éri el a letétbe helyezhető összeg minimumát, a pénztár az egyszeri kifizetésre vonatkozó szabályok szerint jár el. Amennyiben a tag nem jelölt kedvezményezett(ek)et, és nincs végrendeleti vagy törvényes örököse sem, halála esetén jogosulttá a Pénztár válik. Ebben az esetben a Pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni az összeget. 5. KILÉPÉS ÉS TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE MIATTI KIFIZETÉS A pénztár köteles a tag kilépési szándékának kézhezvételétől és a jogosultság megnyílásától számított 15 napon belül az elszámolást megkezdeni. Az elszámolás alapja az igényléskor a tag egyéni számláján lévő összeg, amelyet az elszámolás során a Pénztár a kilépéssel kapcsolatos adminisztrációs költséggel, illetve a hatályos jogszabályokban előírt levonási kötelezettségekkel csökkentve fizet ki. A kilépéssel kapcsolatos adminisztrációs költségtérítés összege egyszeri Ft, továbbá levonásra kerül a tag által választott Szolgáltatási szabályzat 13

14 kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az érvényes kondíciós listája alapján felszámításra kerülő költség mind az előlegfizetésnél, mind a végelszámolásnál. Az elszámolásról készített kimutatásokat az utalást követően a Pénztár a tag lakcímére postázza. Az elszámolás két ütemben történik. A kilépési nyilatkozat beérkezése és a jogosultság megnyílása után 15 napon belül az első ütemben az egyéni számlán addig jóváírásra került összeg 85%-a átutalásra kerül. Második ütemként az igénybejelentés negyedévét követő 50 napon belül a még a tag számára járó összeg is átutalásra kerül. A tagviszony lezárásának időpontja a taggal történt végleges elszámolás, utolsó utalás napja. A tagdíjat már nem fizető várakozó tagok esetében a tagviszony megszüntetését írásban kezdeményezheti a tag. Megtakarítását felvevő, de további tagdíjfizetést vállaló pénztártagot amennyiben nem fizeti a tagdíját, a pénztár felszólítja. Ha a pénztártag 30 napon belül nem reagál, úgy a pénztár megszünteti a tagsági viszonyát, elszámolást készít az egyéni számlájáról és megküldi a tagnak. Olyan pénztártagtól, akinek az egyéni (szolgáltatási) számlájára tagi lekötés került felvezetésre, a pénztár kilépési nyilatkozatot mindaddig nem fogadhat be, amíg a Hitelintézet törlési engedélyét a tag be nem mutatja. 6. VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTA UTÁNI VISSZA- TÉRÍTÉS, HA A TAGVISZONY NEM SZŰNIK MEG A várakozási idő (10 év) lejárta után a tag kilépés nélkül is igényelheti az egyéni számláján lévő összeget részben, vagy egészben. Az igényelhető összeg legfeljebb a jogosultság megnyílásakor az egyéni számlán már jóváírt összeg lehet, ha a számlára korábban tagi lekötést vezettünk fel, akkor ennek a lekötés kétszeresével csökkentett összege. Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén, illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor a tag egyéni számláján addig már jóváírt teljes összeg 85%- Szolgáltatási szabályzat 14

15 ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el. A tartalmilag és formailag is megfelelő igénylés beérkezésétől, iktatásától, illetve a jogosultság megnyílásától számított 15 napon belül köteles a pénztár a tagnak átutalni a járó összeget. A kifizetést, elszámolást terhelő adminisztrációs költséget (3.000 Ft), mely csak egyszer kerül levonásra, valamint minden kifizetésnél a tag által választott kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az érvényes kondíciós listája alapján felszámított költségét a pénztár megállapítja és levonja. Ha a kifizetésnek közteher és adó vonzata van, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A kifizetéshez tartozó elszámolást az utalással együtt köteles a pénztár a tag címére postázni. Amennyiben a tag kilépés nélkül a várakozási idő letelte (10 év) után bármikor igényelt már visszatérítést, újabb visszatérítést 3 év elteltével kérhet. 7. TAGI LEKÖTÉS SZABÁLYAI A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után - egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötéssel kapcsolatosan a pénztártag írásbeli kérelmére a pénztár igazolja, hogy a hitelintézeti fedezetként felajánlott összeg a tag egyéni számláján leköthető fedezetként rendelkezésre áll. Az igazolás a kiállítás napját követő 30 napig érvényes. Az igazolás érvényességének ideje alatt a pénztár a pénztártag részére nem teljesíthet semmilyen kifizetést. Amennyiben a pénztártag a hitelintézettel megállapodik teljes bizonyító erejű magánokirattal, kérheti a tagi lekötés egyéni nyugdíjszámlájára való vezetését. A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. Szolgáltatási szabályzat 15

16 A tagi lekötési igény bejelentésről a Pénztár analitikus nyilvántartást vezet. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell az igénylő nevét, adóazonosítóját, az igényelt összeget, a visszaigazolt tagi lekötés összegét, a pénztári nyilatkozat kiadásának dátumát, érvényességének dátumát. Az igény visszautasítása esetén, annak okát is fel kell tüntetni az analitikus nyilvántartásban. Sorszám Pénztártag neve Igényelt tagi lekötés összege Adóazonosítója Visszaigazolt tagi lekötés összege Pénztári nyilatkozat kiadásának dátuma Pénztári nyilatkozat érvényességének lejárta Visszautasítás indoka A tagi lekötés törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak. Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. A pénztártag egyéni nyugdíj számlájának megterhelésével egyidejűleg a Pénztár igazolást állít ki a levont összegről a pénztártag részére. Az igazolást a Pénztár postán juttatja el a pénztártag utolsó bejelentett címére. A Pénztártól kapott igazolás alapján a Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóelőleg fizetési kötelezettség, valamint az Egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése a pénztártagot terheli. Pénztárak közötti átlépés esetén az átlépő tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a befogadó pénztárat az egyéni számlát vezető pénztár köteles értesíteni. A tagi lekötés jogosultját az átlépésről és a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg. Az átlépési nyilatkozaton a pénztár közli a tagi lekötés összegét a jogosult hitelintézet nevét vagy azt a tényt, hogy az egyéni számlára nem történt ilyen lekötés. Amennyiben a részkifizetést kérő, nyugdíjszolgáltatást igénylő pénztártag egyéni számláján tagi lekötés van, annak feloldásáig a kifizethető összeg legfeljebb az egyéni számla egyenlegének a lekötés kétszeresével csökkentett része lehet. Amennyiben a hitelintézet által kiadott igazolás hitelt érdemlően bizonyítja a követelés megszűntét, a Szolgáltatási szabályzat 16

17 korábban visszatartott összeg is kifizethető a pénztártag vagy a kedvezményezett, örökös részére. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szolgáltatási Szabályzat a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 9/98. sz. határozatával időponttól lép életbe. Jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért, a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjai és ügyvezetője felelősek. A Pénztár ügyvezetője felelős a Szolgáltatási Szabályzat rendelkezéseinek aktualizálásáért, így a hatályos jogszabályoknak, a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályában foglaltaknak való megfeleléséért. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. Dunaújváros, Igazgatótanács elnöke Jelen Szolgáltatási szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza - a 2001-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 7/2001. sz., illetve a 17/2001. sz. - a 2002-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 8/2002. számú - a 2003-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 10/2003. számú - a 2004-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2004. számú - a 2004-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 12/2004. számú - a 2005-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2005. számú - a 2006-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2006. számú - a 2006-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 19/2006. számú - a 2008-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 10/2008. számú - a 2009-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2009. számú, illeve 17/2009. számú - a 2010-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2010. számú - a 2011-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2011. számú - a 2012-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 8/2012. számú illetve a 16/2012. számú határozatával fogadott el. Szolgáltatási szabályzat 17

18 - a 2013-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 14/2013. számú határozatával fogadott el. Dunaújváros, Balogh László s.k. Igazgatótanács elnöke Tanuk: Név: Dénesné Horváth Ilona s.k. Cím:... Név: Tóth Zoltánné s.k. Cím:... Szolgáltatási szabályzat 18

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2009/2. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai és kifizetései.. 5 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat A szabályzatot kibocsátotta: a Pénztár Igazgatótanácsa Hatálybalépés időpontja: 2016. 08. 03. Korábban hatályos szabályzat: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

ITÖ-6 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat (PANNÓNIA Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat

ITÖ-6 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat (PANNÓNIA Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat A pénztár által nyújtott szolgáltatások, valamint az átlépőkkel, kilépőkkel, nyugdíjszolgáltatást igénylőkkel és az elhunytak örököseivel, kedvezményezettjeivel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2015. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y Elfogadta a 2015.03.12-i Közgyűlés a 9/2015.(2015.03.12.) számú határozatával. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. fejezet A PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA A pénztár adatai I.1. A pénztár elnevezése:

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01.

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2015. július 01. TEMPO Egészségpénztár 1 Bevezetés A TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban:

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elszámolási Szabályzat 2016. 12.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2016. DECEMBER 01. 1 Elszámolási Szabályzat 2016. 12.01.

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya Budapest, 2006. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet...3 Általános rendelkezések...3 II. fejezet...4 A Pénztár szolgáltatásai és kifizetései,

Részletesebben

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól 1. Bevezető A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

ITÖ-31 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR

ITÖ-31 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR A pénztár által nyújtott szolgáltatások, valamint az átlépőkkel, kilépőkkel, nyugdíjszolgáltatást igénylőkkel és az elhunytak örököseivel, kedvezményezettjeivel való elszámolás

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Fogalommeghatározások. Hatályos 2015.

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Fogalommeghatározások. Hatályos 2015. GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2015. augusztus 31-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Hatályos: 2015. 01. 01-jétől ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Lojalitás Nyugdíjprogram Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Jelen módosító feltételekre hivatkozással kötött nyugdíjbiztosítási

Részletesebben