SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár"

Átírás

1 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pénztár kifizetései A pénztár nyugdíjszolgáltatásai A pénztár nyugdíjszolgáltatáson kívüli kifizetései A pénztár szolgáltatásainak, kifizetéseinek igénylése A pénztár szolgáltatásainak esedékessége A szolgáltatások, kifizetések összegének a megállapítása Kombinált szolgáltatások megállapítása A pénztár által nyújtott (folyamatos) járadékszolgáltatás A pénztár az alábbi folyamatos szolgáltatást nyújthatja A járadékszolgáltatás tartalma A járadék összege Átlépés miatti eljárás Örökössel elszámolás Kilépés és tagsági viszony megszüntetése miatti kifizetés Várakozási idő lejárta utáni visszatérítés, ha a tagviszony nem szűnik meg Tagi lekötés szabályai. 15 Záró rendelkezések. 17 Szolgáltatási szabályzat 2

3 BEVEZETÉS A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti ill. örökösödési kifizetések, az átlépés, várakozási idő utáni kifizetések, valamint külön fejezetben a tagi lekötés szabályaira az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és módosításaiban, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendeletben és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 223/2000. (XII. 19.) kormányrendeletben valamint a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár alapszabályában foglaltak az irányadók. A pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a tagok érdekében történő befektetéséről, a tag egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint a szolgáltatások teljesítéséről. A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztárba belépő természetes személy tagok a Pénztár alapszabályában foglaltaknak az elfogadásával és rendszeres tagdíjfizetéssel jogosulttá válnak arra, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után a Pénztár által a természetes személy tagok egyéni számláján nyilvántartott összeget teljes egészében felvegyék egyösszegű szolgáltatás, illetve járadékszolgáltatás formájában. A nyugdíjkorhatárra a mindenkor hatályos társadalombiztosítási jogszabályoknak a nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezéseit - figyelembe véve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és módosításaiban foglaltakat - kell alkalmazni. A nyugdíjkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag eléri a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá azt az időpontot, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Azon pénztártagok nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának elbírálásakor, akik részére január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat Szolgáltatási szabályzat 3

4 állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül a december 31- én hatályos szabályokat kell alkalmazni. A természetes személy tag jogosult a halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölni. Több kedvezményezett jelölése esetén meg kell határozni a jogosultságuk arányát, ennek elmaradása esetén a Pénztár a kedvezményezettek részére egyenlő arányban teljesít. Kedvezményezettek jelölésének hiányában kedvezményezett(ek) a tag végrendeleti, vagy törvényes örököse(i). A tag az eredetileg kijelölt kedvezményezett(ek) helyére a Pénztárhoz intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl. a pénztártag a Pénztár hivatalos helyiségében személyesen két tanú aláírásával igazolt írásos nyilatkozata) vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal bármikor más kedvezményezett(ek)et nevezhet meg. A természetes személy tag halála esetén az egyéni (szolgáltatási) számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett illetve örökös választhat, hogy a rá eső részt: egy összegben felveszi, saját nevén a Pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, átutaltatja az összeget más azonos típusú pénztárban lévő egyéni számlájára, Kilépéssel a tagsági viszony csak a várakozási idő (10 év) letelte után szüntethető meg. Amennyiben a pénztártag a tagdíjat az esedékességtől számított 3 hónapig, felszólítás ellenére sem fizeti meg, tagsági jogait korlátozottan gyakorolhatja, a fizetési határidő lejárta után, vagy az első részletfizetés határidejének lejártától addig, amíg tagdíjat nem fizet. A türelmi időn túl sem fizető pénztártag a 10 éves várakozási idő letelte után juthat az egyéni számláján nyilvántartott, a Pénztár Alapszabályában rögzített költségekkel csökkentett összeghez. Ha a pénztártag másik nyugdíjpénztárba kíván átlépni, az átlépési szándékot a tag köteles előzetesen írásban a Pénztár tudomására hozni a Kilépési nyilatkozat kitöltésével. A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy önsegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatósági igazolását bemutatja. Amennyiben a fogadó pénztár megküldi a Befogadó nyilatkozatot, a Pénztár a pénztártagnak az igénylés hatálybalépésekor (hatálybalépés dátuma: az átlépés bejelentésének dátuma a Kilépési nyilatkozaton, vagy a befogadó nyilatkozat beérkezésének időpontja, illetve ezek közül az, amelyik később jut a pénztár tudomására) Szolgáltatási szabályzat 4

5 az egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-át átutalja a befogadó Pénztárnak, amennyiben valami különös indok ezt nem gátolja. Az egyéni számlán lévő maradvány összeget és a még a tagnak járó hozamot (realizált hozam és járó értékelési különbözet) az átlépés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül kell elszámolni és átutalni a pénztárnak. A tagsági viszony megszüntetésének dátuma a taggal szembeni kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontja (végelszámolás). A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű ( Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel. Banki átutalás esetén a pénztár a kifizetést csak egy bankszámlaszámra teljesíti. Készpénzes kifizetés esetén a pénztár a pénzkezelési szabályzatában található kerekítési szabályok szerint jár el. Fontos tudnivaló a szolgáltatást/kifizetést igénylő pénztártagok számára: A pénztár a befektetésekkel elért hozamokat a tagok egyéni számlájára negyedévente osztja fel és írja jóvá, a negyedév utolsó napjára visszamenőleg könyvelve, a zárlati munkálatok befejezésével (ennek időpontja legkésőbb a negyedévet követő 45. nap). A kifizetés során mindig a már lezárt negyedév jóváírt hozama és a kifizetés napjáig a számlán lekönyvelt tőke értéke vehető figyelembe január 1. napjától az egyszeri Ft adminisztrációs díjon felül, melyet az elszámolás első ütemében emel le a pénztár, járadékszolgáltatás kivételével levonja a kifizetés költségét, amit a tag által választott kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő az érvényes kondíciós listája alapján felszámít - továbbiakban együtt kilépési költség. Jelen szabályzat az említett jogszabályokban és az alapszabályban foglaltakon kívüli eljárási szabályokat rögzíti. Szolgáltatási szabályzat 5

6 1. A PÉNZTÁR KIFIZETÉSEI 1.1. A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI: (I) egyösszegű kifizetés; (II) járadékszolgáltatás, amely lehet: - határozott tartamon keresztül (5 évig vagy 10 évig vagy 15 évig) folyósított, fix összegű járadék; (III) kombinált szolgáltatás, azaz az egyéni számlán lévő összeg egy részét egyösszegben, a fennmaradó részét járadék formájában fizeti ki a pénztár. A nyugdíjszolgáltatások a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint - típustól függően - adómentesek, illetve adókötelesek. Ha a kifizetésnek közteher vonzata van, azzal kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A nyugdíjszolgáltatásra a pénztártag, illetve a járadékszolgáltatás esetében - a pénztártag halála után a tartam végéig - kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök), az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően jogosult(ak) A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜLI KIFIZETÉSEI (IV) a 10 év várakozási idő eltelte után, de még a nyugdíjkorhatár elérése előtt az Alapszabály V. fejezet A pénztár szolgáltatásai és visszatérítései 3. pont alapján, amennyiben ezt a tag írásban kéri; (V) tagi lekötésből hitelintézet követelésének érvényesítése esetén; (VI) a pénztártag elhalálozása esetén a kedvezményezett(ek), illetve a törvényes örökös(ök) számára; (VII) a pénztártagnak a pénztár felszámolása esetén; (VIII) annak a pénztártagnak, akinek a tagsági viszonya tagdíj nem fizetés miatt a várakozási idő elteltével megszüntetésre került; (IX) annak a pénztártagnak, akinek tagsági viszonya a járadékszolgáltatási időszakban szűnik meg; Szolgáltatási szabályzat 6

7 (X) a járadékfolyósítás tartamának vége előtt elhunyt tag kedvezményezettje vagy örököse részére, amennyiben a kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök) járadék formájában történő kifizetést nem igényel(nek). A szolgáltatási szabályzat szempontjából a kedvezményezett(ek) vagy örökös(ök) egyéni számlájára átutalható összeg megállapítása céljából az egyösszegű kifizetés alatt leírtakat kell alkalmazni A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK, KIFIZETÉSEINEK IGÉNYLÉSE: Pénztártagnak vagy kedvezményezettjének / örökösének a szolgáltatás vagy kifizetés teljesítésére vonatkozó igényét írásban kell a pénztárnak bejelenteni. Az igénybevételhez az alábbi okiratok, dokumentumok bemutatása és másolatának megküldése szükséges: 1. pénztártag esetében: - érvényes tagsági okirat, - szolgáltatás esetében nyugdíjjogosultságot igazoló okirat (végzés a társadalombiztosítási nyugdíj folyósításáról), vagy ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, személyi igazolvány - nem nyugdíjszolgáltatási kifizetés esetén a 10 év várakozási idő letelte, és kitöltött Igénylőlap - személyazonosságot igazoló okirat, - átlépő tagnál a befogadó pénztár Befogadó nyilatkozata, - átlépési szándék bejelentése írásban (Kilépési nyilatkozaton ). 2. kedvezményezett / örökös esetében: - a pénztártag halotti anyakönyvi kivonata, - örökös esetében jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány vagy bírói ítélet, - kitöltött Adatlap elhunyt pénztártag hagyatékára, - az örökös/kedvezményezett által kitöltött Nyilatkozat kifizetéshez, - személyazonosságot igazoló okirat. Az igényléssel kapcsolatos eljárásról az ügyintéző tájékoztatja az örökösöket. A pénztár az örökös(ök) által benyújtott igénylést felfüggeszti abban az esetben, ha a pénztárhoz Szolgáltatási szabályzat 7

8 benyújtott okiratok alapján megállapítható az, hogy az elhalálozott tag kedvezményezett(ek)et érvényesen megnevezett. Ebben az esetben a kedvezményezett(ek)el számol el a pénztár. Ha a kedvezményezett cselekvőképtelen, nevében törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú kedvezményezett nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Amennyiben a kiskorú kedvezményezettet megillető vagyon a külön jogszabályban meghatározott értéket meghaladja, a törvényes képviselő nyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges Tagi lekötés lehívása hitelintézet által A Hitelintézet a taggal kötött magánjogi szerződés szerint igazolja a kielégítési jog megnyílását és a pénztár bírósági ítélet vagy végrehajtói okirat alapján közvetlenül a Hitelintézetnek teljesíti a kifizetést A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK ESEDÉKESSÉGE Egyösszegű szolgáltatás teljesítéséhez a tag írásbeli igénylése szükséges. Az írásbeli igényléssel együtt a szolgáltatás jogosultságát igazoló okiratokat be kell mutatni a Pénztárnak. Amennyiben az okiratok, illetve dokumentumok bemutatására később kerül sor, akkor az utolsó beérkezett dokumentum dátuma az irányadó a szolgáltatás folyósítás kezdő napjához. A taggal kapcsolatos elszámolás két ütemben történik. Az utolsó beérkezett dokumentum után 15 napon belül, de nem előbb, mint az utolsó tagdíj fizetés hónapjának záró napja, a tag egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-a átutalásra kerül. A második ütem a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül esedékes. A tagsági viszony lezárásának dátuma a taggal történt teljes elszámolás, utolsó utalás napja. Járadék szolgáltatás igénylésénél a tag írásbeli bejelentése és a jogosultságot igazoló okiratok beérkezését követő hónaptól esedékes a járadék-szolgáltatás. A járadékszolgáltatás havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, negyedéves járadék esetében a tárgynegyedévet követő hónap 10-ig esedékes. Szolgáltatási szabályzat 8

9 1.5. A SZOLGÁLTATÁSOK, KIFIZETÉSEK ÖSSZEGÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSA A tag egyéni számláján jóváírt összegeket csökkenteni kell: - a vagyonarányos befektetési költségeknek az egyéni számlára időarányosan eső hányadával, - az egyszeri Ft adminisztrációs költséggel, - a pénztártag részére kifizetett szolgáltatási előleg(ek) összegével, - a tag pénztárral szembeni egyéb, alapszabály szerinti kötelezettségeinek összegével, - valamint a pénzforgalmi szolgáltató kondíciós listája szerint felszámított költségekkel kivéve a járadékszolgáltatás esetét. A pénztár: a) egyösszegű nyugdíjszolgáltatás vagy kifizetés esetében az így megállapított egyenleg szerint; b) járadékszolgáltatás esetében fentiek szerint megállapított egyenleget, mint alaptőkét az igényelt járadék hosszának megfelelő hónapok számával osztva havi járadékra váltva ötszáz forintra lefelé kerekítve; c) negyedéves járadékfolyósítás esetében a b) szerinti kiszámított havi járadékösszeg 3-szorosát figyelembe véve, ötszáz forintra lefelé kerekítve teljesíti a kifizetés(eke)t. Annak a pénztártagnak, akinek a tagsági viszonya a járadékszolgáltatási időszakban szűnik meg, a 2.3. szerinti maradványérték a kifizetés összege. A pénztár a szolgáltatások, illetve kifizetések összegéből a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő adóelőleget és közterheket levonja. Amennyiben az egyéni számlán Ft alatti összeg van az igényléskor, egyszeri kifizetésként teljesít a pénztár. A kifizetés után még elszámolt hozam utalására csak akkor kerül sor, ha az összeg 500 Ft feletti. Amennyiben a még elszámolt hozam 500 Ft alatti, úgy ez az összeg a fedezeti tartalékon belül a többi tagra felosztandó. Szolgáltatási szabályzat 9

10 1.6. KOMBINÁLT SZOLGÁLTATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA Az igénybejelentés alapján a jogosultság hatályba lépését követő 15 napon belül az igényelt egyösszegű szolgáltatás kifizetésre kerül. A tag egyéni számlájának zárása az egyösszegű kifizetés, utalás dátumával történik. Az egyéni számla összege az értékelési különbözettel együtt az egyösszegű szolgáltatásként kifizetett összeggel csökkentve kerül átvezetésre a járadékszolgáltatási számlára. A járadékszolgáltatás kezdete az egyösszegű utalást követő hónap, illetve negyedév, kifizetése a tárgyhót, illetve tárgy negyedévet követő hó 10. napjáig esedékes. 2. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT (FOLYAMATOS) JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS 2.1. A PÉNZTÁR AZ ALÁBBI FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTHAJTA: - 5 vagy 10 vagy 15 évig, azonos időközönként fizetendő azonos összegű járadékfizetés, amely szolgáltatás a járadékos egyéni számláján még fennmaradó fedezete alapján megállapított végelszámolással zárul A JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS TARTAMA A szolgáltatást igénylő pénztártag nyilatkozik arról, hogy 5 vagy 10 vagy 15 éves időtartamú, havonta vagy negyedévente esedékes kifizetést igényel. A pénztár abban az esetben eltérhet az igénylésben megjelölt tartamtól, ha az azzal kiszámított havi járadék a minimális járadékot (2.000 Ft/hó-t) nem éri el. Amennyiben a havi, illetve a negyedéves járadék összege a járadék-megállapításkor az 5 éves járadékszolgáltatási tartam mellett nem éri el a minimális járadék összegét, a pénztártag egyösszegű kifizetésre jogosult. A járadékfolyósítás hátralévő tartamának megváltoztatását, vagy a fennmaradó egyenleg egyösszegbeni kifizetését a tag írásban kérelmezheti a pénztártól, legalább 60 nappal a Szolgáltatási szabályzat 10

11 változtatás napját megelőzően. A járadékfolyósítás (hátralévő) tartamának növelését akkor köteles a pénztár teljesíteni, ha a megállapított járadékösszeg a minimális járadékösszeget eléri. Amennyiben a pénztártag egyéni szolgáltatási számlájának egyenlege az igényelt és a járadék-megállapítás céljából alkalmazott határozott tartam eltelte előtt a Küldöttközgyűlés által megállapított mindenkori adminisztrációs költség szintjére csökken, a pénztár elszámolást készít és a járadékfolyósítást megszünteti A JÁRADÉK ÖSSZEGE A minimális járadék összeg: Ft/hónap. A járadék folyósítás költségmentes. Az alaptőkének megfelelő havi járadék: Jelölések: T J havi 12 * n J = a havi járadék összege T = a tag tagi kölcsönnel csökkentett követelése n = a szolgáltatási időtartam években Eljárás a járadék maradványértékével kapcsolatosan: A járadékfolyósítás bármely okból való megszűntekor - ideértve a határozott szolgáltatási tartam lejártát is - a pénztártaggal vagy a tag elhalálozása esetén a kedvezményezettel / örökössel elszámolást kell készíteni a maradvány egyösszegű kifizetési összegének a megállapítása céljából. 3. ÁTLÉPÉS MIATTI ELJÁRÁS A másik pénztárba átlépő tag kilépési szándékáról írásban értesíti a pénztárt. Amennyiben a fogadó pénztár megküldi a Befogadó nyilatkozatot, a Pénztár a pénztártagnak az igénylés hatálybalépésekor (hatálybalépés dátuma: az átlépés bejelentésének dátuma a Kilépési nyilatkozaton, vagy a befogadó nyilatkozat beérkezésének időpontja, illetve ezek közül az, amelyik később jut a pénztár tudomására) az egyéni számláján már jóváírt összeg 85%-át átutalja a befogadó Pénztárnak, amennyiben valami különös indok ezt nem gátolja. Az egyéni számlán lévő maradvány összeget és a még a tagnak járó hozamot (realizált hozam és járó értékelési különbözet) Szolgáltatási szabályzat 11

12 az átlépés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül kell elszámolni és átutalni a pénztárnak január 1-jétől valamennyi szükséges okirat beérkezését követő 15 napon belül a tag számláján addig már jóváírt összeg 85%-át át kell utalni az átvevő pénztárba, valamint írásban tájékoztatni kell, hogy az utalt összeg mely átlépő tag átvitt fedezete és az összegből a tőke és hozam értéke mennyi. Ha az átlépő tagnak tagi lekötése van, úgy a lekötött összegről és a jogosult hitelintézetről tájékoztatni kell az átvevő pénztárt. Amennyiben a tag 10 év várakozási idő után a számlájáról kifizetést kért és kapott, ennek tényét és időpontját közölni kell az átvevő pénztárral. Az igénylés bejelentésének negyedévét követő 50 napon belül a taggal kapcsolatos teljes elszámolást és a különbözet átutalását el kell küldeni a befogadó pénztárnak és a kimutatás (elszámolás) 1 példányát a tagnak. A kimutatás (teljes elszámolás) tartalmazza: - a tag egyéni számláján jóváírt bevételeket, tagdíj és hozam bontásban, a december 31-ét követő befizetésekről az értéknap megjelölésével, valamint - az első önkéntes nyugdíjpénztári belépés időpontját (várakozási idő kezdete) - a levont átlépéssel kapcsolatos egyszeri Ft adminisztrációs költséget, valamint a banki utalás költségét. - az utalt összeget, - az esetleges szüneteltetési időket, - a tagi lekötésre vonatkozó információkat a lekötés kezdő dátumának, lejáratának, mértékének, jogosultjának feltüntetésével, - a 10 év várakozási idő utáni pénzfelvétel időpontját. 4. ÖRÖKÖSSEL ELSZÁMOLÁS A szükséges okiratok beérkezése után az egyösszegű szolgáltatás kifizetéséhez hasonlóan két ütemben kerül kifizetésre az örökösöknek a járó összeg. Amennyiben az elhunyt pénztártag egyéni számláján tagi lekötés van, úgy a kedvezményezettnek, örökösnek kell gondoskodnia a törlési engedély beszerzéséről és a kapcsolódó költségek viseléséről. Az örökösre és a kedvezményezettre vonatkozóan a várakozási időre előírt szabályok nem alkalmazhatóak, kivéve, ha az örökös, vagy kedvezményezett az egyéni számlán lévő Szolgáltatási szabályzat 12

13 összeget tagdíjfizetés vállalásával hagyja a Pénztárban. Ebben az esetben az örökösre, ill. a kedvezményezettre az általa befizetett összegek vonatkozásában a tagokra általánosan irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ha az örökös, ill. a kedvezményezett az összeget átutaltatja a saját pénztárába, úgy az eljárásra az átlépésre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az örökös, ill. kedvezményezett a reá jutott összeget - amennyiben ő is tagja a pénztárnak - saját nevén tagdíjfizetés folytatásával vagy tagdíjfizetés folytatása nélkül a Pénztárban hagyhatja. Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg fentiek szerinti nyilatkozatát, akkor úgy kell tekinteni, mintha az egyösszegű felvétel mellett döntött volna és a követelés összegét az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve a kedvezményezett, javára annak lakóhelye szerinti illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie. Ha az egyéni számlán olyan összeg van, hogy a fentiek szerint az adminisztrációs és kifizetési költséggel csökkentett egyenlegéből a kedvezményezettre jutó rész 15%-a a letétbe helyezés időpontjában nem éri el a letétbe helyezhető összeg minimumát, a pénztár az egyszeri kifizetésre vonatkozó szabályok szerint jár el. Amennyiben a tag nem jelölt kedvezményezett(ek)et, és nincs végrendeleti vagy törvényes örököse sem, halála esetén jogosulttá a Pénztár válik. Ebben az esetben a Pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni az összeget. 5. KILÉPÉS ÉS TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE MIATTI KIFIZETÉS A pénztár köteles a tag kilépési szándékának kézhezvételétől és a jogosultság megnyílásától számított 15 napon belül az elszámolást megkezdeni. Az elszámolás alapja az igényléskor a tag egyéni számláján lévő összeg, amelyet az elszámolás során a Pénztár a kilépéssel kapcsolatos adminisztrációs költséggel, illetve a hatályos jogszabályokban előírt levonási kötelezettségekkel csökkentve fizet ki. A kilépéssel kapcsolatos adminisztrációs költségtérítés összege egyszeri Ft, továbbá levonásra kerül a tag által választott Szolgáltatási szabályzat 13

14 kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az érvényes kondíciós listája alapján felszámításra kerülő költség mind az előlegfizetésnél, mind a végelszámolásnál. Az elszámolásról készített kimutatásokat az utalást követően a Pénztár a tag lakcímére postázza. Az elszámolás két ütemben történik. A kilépési nyilatkozat beérkezése és a jogosultság megnyílása után 15 napon belül az első ütemben az egyéni számlán addig jóváírásra került összeg 85%-a átutalásra kerül. Második ütemként az igénybejelentés negyedévét követő 50 napon belül a még a tag számára járó összeg is átutalásra kerül. A tagviszony lezárásának időpontja a taggal történt végleges elszámolás, utolsó utalás napja. A tagdíjat már nem fizető várakozó tagok esetében a tagviszony megszüntetését írásban kezdeményezheti a tag. Megtakarítását felvevő, de további tagdíjfizetést vállaló pénztártagot amennyiben nem fizeti a tagdíját, a pénztár felszólítja. Ha a pénztártag 30 napon belül nem reagál, úgy a pénztár megszünteti a tagsági viszonyát, elszámolást készít az egyéni számlájáról és megküldi a tagnak. Olyan pénztártagtól, akinek az egyéni (szolgáltatási) számlájára tagi lekötés került felvezetésre, a pénztár kilépési nyilatkozatot mindaddig nem fogadhat be, amíg a Hitelintézet törlési engedélyét a tag be nem mutatja. 6. VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTA UTÁNI VISSZA- TÉRÍTÉS, HA A TAGVISZONY NEM SZŰNIK MEG A várakozási idő (10 év) lejárta után a tag kilépés nélkül is igényelheti az egyéni számláján lévő összeget részben, vagy egészben. Az igényelhető összeg legfeljebb a jogosultság megnyílásakor az egyéni számlán már jóváírt összeg lehet, ha a számlára korábban tagi lekötést vezettünk fel, akkor ennek a lekötés kétszeresével csökkentett összege. Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén, illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor a tag egyéni számláján addig már jóváírt teljes összeg 85%- Szolgáltatási szabályzat 14

15 ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el. A tartalmilag és formailag is megfelelő igénylés beérkezésétől, iktatásától, illetve a jogosultság megnyílásától számított 15 napon belül köteles a pénztár a tagnak átutalni a járó összeget. A kifizetést, elszámolást terhelő adminisztrációs költséget (3.000 Ft), mely csak egyszer kerül levonásra, valamint minden kifizetésnél a tag által választott kifizetési mód alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az érvényes kondíciós listája alapján felszámított költségét a pénztár megállapítja és levonja. Ha a kifizetésnek közteher és adó vonzata van, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A kifizetéshez tartozó elszámolást az utalással együtt köteles a pénztár a tag címére postázni. Amennyiben a tag kilépés nélkül a várakozási idő letelte (10 év) után bármikor igényelt már visszatérítést, újabb visszatérítést 3 év elteltével kérhet. 7. TAGI LEKÖTÉS SZABÁLYAI A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után - egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötéssel kapcsolatosan a pénztártag írásbeli kérelmére a pénztár igazolja, hogy a hitelintézeti fedezetként felajánlott összeg a tag egyéni számláján leköthető fedezetként rendelkezésre áll. Az igazolás a kiállítás napját követő 30 napig érvényes. Az igazolás érvényességének ideje alatt a pénztár a pénztártag részére nem teljesíthet semmilyen kifizetést. Amennyiben a pénztártag a hitelintézettel megállapodik teljes bizonyító erejű magánokirattal, kérheti a tagi lekötés egyéni nyugdíjszámlájára való vezetését. A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. Szolgáltatási szabályzat 15

16 A tagi lekötési igény bejelentésről a Pénztár analitikus nyilvántartást vezet. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell az igénylő nevét, adóazonosítóját, az igényelt összeget, a visszaigazolt tagi lekötés összegét, a pénztári nyilatkozat kiadásának dátumát, érvényességének dátumát. Az igény visszautasítása esetén, annak okát is fel kell tüntetni az analitikus nyilvántartásban. Sorszám Pénztártag neve Igényelt tagi lekötés összege Adóazonosítója Visszaigazolt tagi lekötés összege Pénztári nyilatkozat kiadásának dátuma Pénztári nyilatkozat érvényességének lejárta Visszautasítás indoka A tagi lekötés törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak. Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. A pénztártag egyéni nyugdíj számlájának megterhelésével egyidejűleg a Pénztár igazolást állít ki a levont összegről a pénztártag részére. Az igazolást a Pénztár postán juttatja el a pénztártag utolsó bejelentett címére. A Pénztártól kapott igazolás alapján a Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóelőleg fizetési kötelezettség, valamint az Egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése a pénztártagot terheli. Pénztárak közötti átlépés esetén az átlépő tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a befogadó pénztárat az egyéni számlát vezető pénztár köteles értesíteni. A tagi lekötés jogosultját az átlépésről és a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg. Az átlépési nyilatkozaton a pénztár közli a tagi lekötés összegét a jogosult hitelintézet nevét vagy azt a tényt, hogy az egyéni számlára nem történt ilyen lekötés. Amennyiben a részkifizetést kérő, nyugdíjszolgáltatást igénylő pénztártag egyéni számláján tagi lekötés van, annak feloldásáig a kifizethető összeg legfeljebb az egyéni számla egyenlegének a lekötés kétszeresével csökkentett része lehet. Amennyiben a hitelintézet által kiadott igazolás hitelt érdemlően bizonyítja a követelés megszűntét, a Szolgáltatási szabályzat 16

17 korábban visszatartott összeg is kifizethető a pénztártag vagy a kedvezményezett, örökös részére. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szolgáltatási Szabályzat a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 9/98. sz. határozatával időponttól lép életbe. Jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért, a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjai és ügyvezetője felelősek. A Pénztár ügyvezetője felelős a Szolgáltatási Szabályzat rendelkezéseinek aktualizálásáért, így a hatályos jogszabályoknak, a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályában foglaltaknak való megfeleléséért. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. Dunaújváros, Igazgatótanács elnöke Jelen Szolgáltatási szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza - a 2001-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 7/2001. sz., illetve a 17/2001. sz. - a 2002-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 8/2002. számú - a 2003-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 10/2003. számú - a 2004-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2004. számú - a 2004-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 12/2004. számú - a 2005-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2005. számú - a 2006-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2006. számú - a 2006-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 19/2006. számú - a 2008-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 10/2008. számú - a 2009-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 5/2009. számú, illeve 17/2009. számú - a 2010-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2010. számú - a 2011-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 9/2011. számú - a 2012-ben elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 8/2012. számú illetve a 16/2012. számú határozatával fogadott el. Szolgáltatási szabályzat 17

18 - a 2013-ban elfogadott rendelkezéseket, melyeket a Küldöttközgyűlés 14/2013. számú határozatával fogadott el. Dunaújváros, Balogh László s.k. Igazgatótanács elnöke Tanuk: Név: Dénesné Horváth Ilona s.k. Cím:... Név: Tóth Zoltánné s.k. Cím:... Szolgáltatási szabályzat 18

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tempo Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. május 30. ALAPSZABÁLY melyben az alapító tagok elhatározásából az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról szóló1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez Jelen feltételkiegészítés a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Tagi elszámolási szabályzat

Tagi elszámolási szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Tagi elszámolási szabályzat A Számviteli politika része Kelt Budapesten, 2013. február hó 18. napján:.. Tóbiás János Az Igazgatótanács elnöke Az okiratot

Részletesebben