A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

2 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység keretében létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza Üzleti partner alatt értendı az a természetes valamint jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akivel/amellyel a Fashion Dance 2002 Kft az 1/1 pontban meghatározott jogügyletet köt Jelen üzletszabályzat általános jellege alkalmazandó mindazokban a kérdésekben, amelyekrıl a felek által megkötött szerzıdés eltérıen nem rendelkezik. A díjtételek értékeit és éves változásait mindenkor a jelen szerezıdés 1. számú melléklete tartalmazza További kérdésekrıl a Polgári Törvénykönyv és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott egységes szabályok alapján kell döntést hozni A Kft. jogosult üzletszabályzatát üzletpolitikája változásának megfelelıen módosítani. A módosításról a hatályba lépést megelızıen 30 nappal köteles üzleti partnereit értesíteni. Kivételt képez a területi licence díjak mértéke, amelyet csak minden év januárjában lehet módosítani. Ennek maximális mértéke a jegybank által kiadott hivatalos inflációs ráta lehet Ha az ügyfél az üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, a hatályba lépéstıl számított 15 napon belül jogosult azonnali hatállyal felmondani szerzıdését. Ebben az esetben a befizetett, de még nem teljesített szolgáltatások ellenértéke megilletik ıt. 2. Képviselet, aláírás 2.1. A Kft.-vel létrejövı üzleti kapcsolatban mindig a szerzıdést aláíró természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró gazdasági társaság az elsı számú képviselı. Az összes jog és szolgáltatás az elsı számú képviselıt illeti meg, más üzleti partner csak a képviseleti jog szabályos átruházásával léphet üzleti kapcsolatba a Fashion Dance 2002 Kft-vel Az üzleti kapcsolat létesítésekor és fennállása alatt a Kft. jogosult ellenırizni a partner illetve képviselıje személyazonosságát és jogosultságát a Fashion Dance tagsági és versenykönyv alapján A képviseleti jog igazolására a Kft. közokiratot vagy teljes bizonyító jellegő magánokiratot fogad el A Kft. a hozzá bejelentett képviselı képviseleti jogát mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az üzleti partner annak visszavonását írásban be nem jelenti. 3. Együttmőködés, tájékoztatás, értesítések 3.1. A tájékoztatás (versenyekrıl, továbbképzésekrıl, egyéb eseményekrıl) mindig és kizárólag az interneten keresztül a Kft. honlapján történik. Minden üzleti partner köteles rendszeresen figyelemmel követni a honlapot. A honlap megfigyelésének elmulasztásából eredı problémákért, károkért a Kft. felelısséget nem vállal Az együttmőködés során a Kft. és a partnerek minden jelentıs körülményrıl és változásról, amely az együttmőködést érinti kötelesek értesíteni egymást. A feltett kérdésekre legkésıbb 30 napon belül, vagy az adott ügylet határidejéig kötelesek válaszolni.

3 3.3. Amennyiben valamely felügyeleti szerv vagy hatóság eljárást indít a partnerrel szemben, az köteles írásban értesíteni a Kft-t az eljárás megkezdésétıl számítva 2 héten belül. 4. Titoktartás 4.1. Az üzleti partnerek rendelkezésére bocsátott koreográfiák, szervezési ismeretek, segédanyagok (számlálóprogram, regisztrációk, logók, fotók, stb.) jogilag védettek és csak a licence szerzıdés által meghatározott helyen és idıben alkalmazhatók. Más külsı cégek, egyesületek, természetes személyek részére átadni csak a Kft. írásbeli engedélyével lehet A partnerek által beszolgáltatott regisztrációs adatokat a Kft. üzleti titokként kezeli és harmadik személy részére csak abban az esetben szolgáltatja ki, ha a törvény erre kötelezi. 5. A szolgáltatás ellenértéke 5.1. Licence díj: A Fashion Dance 2002 Kft üzleti partnerei a szolgáltatásokért licence díjat fizetnek. A licence díj alapja az adott területi egység (város, megye esetleg ország) lakossága. A pontos összeget a hatályos kondíciós lista alapján lehet meghatározni. A kondíciós lista az üzletszabályzat részét képezi. A szolgáltatás teljesítése során a szokásos mértéket meghaladó költségek (pl. hatósági eljárás költségei) az üzleti partnereket terheli A Kft. a kondíciós listát minden év január 1-tıl jogosult módosítani, de a díjak emelkedése nem haladhatja meg a jegybank által kiadott inflációs rátát Szabadalmi díj: A Kft. elismeri Cseppely Béla a mőfaj kitalálójának szabadalmi díj igényét, amelynek mértéke az adott területi egység licence díján felül az árbevétel maximum 5 %-a lehet A szabadalmi díj kiszámolásánál a tanfolyamok stb. teremdíjai és a styling lapok költségei a bevételbıl levonhatók Egyéb díjak: Versenyrendezési jogdíj: A kondíciós lista alapján Embléma, logo használati díj: A Kft. az emblémák és logók használatának jogát fenntartja, az üzleti partnerek csak külön engedéllyel szerzıdés alapján használhatják, kivételt képez ez alól a plakáton, szórólapon, egyéb prospektuson való felhasználás, amely ingyenes Internet link használati díj Web-site tárolási díj 6. Közremőködık igénybevétele 6.1. Mind a Fashion Dance 2002 Kft, mind az üzleti partner jogosult egy harmadik, közremőködı személy segítségét igénybe venni, ha ezzel nem sérti a másik fél érdekeit Az igénybevevı a közremőködıért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha azonban a közremőködı felelısségét jogszabály állapítja meg, akkor a partnerek felelıssége is ehhez igazodik Ha a Kft, vagy a partnerei a feladat teljesítéséhez külföldi közremőködıt vesz igénybe, az ezért való felelısségre a nemzetközi szabályzatok az irányadóak.

4 6.4. A licencgazdának joga van a területi egységén belül licencjogát egyben, vagy részletekben (kisebb területi egységekre bontva) továbbadni, de ettıl még a licencszerzıdés feltételei a licencgazdára vonatkoznak, és azok be nem tartása esetén a szerzıdés a licencgazdával is felbonthatók.

5 Díjtételek Üzletág Licencdíj: Az adott területi egység lakossága szerint: Minimum: Maximum: 100 ezer fıig: 100 ezer fı felett: Szabadalmi díj Versenyrendezési jogdíj: C kategóriás: B kategóriás: A kategóriás: Embléma, lógóhasználati díj: Termék esetén: A Fashion Dance 2002 Kft kondíciós listája Fashion Dance Ft 1 Ft. /Fı/Év 0.25 Ft /Fı/Év Nettó árbevétel 5 %-a Ft Rock & Show Ft 0.2 Ft /Fı/Év 2 %-a Ft Ovitorna Ft - 1 %-a Fesztivál, megbeszélés szerint. Salsa Ft - 2 %-a Megbeszélés szerint Egyéb esetekben Internet link használati díj Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Website tárolási díj /hó /hó /hó /hó

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. Érvényes: 2012. március 1.

DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. Érvényes: 2012. március 1. DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDİ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2012. március 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerzıdés... 3 4.1. Szerzıdés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

11. melléklet. 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétrıl

11. melléklet. 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétrıl 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétrıl I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános rendelkezések

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános rendelkezések TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1. Alkalmazási kör 1.2. Az üzletszabályzat nyilvánossága és megváltoztatása 1.3. A teljesítés ideje, módja 1.4. A Faktor felelőssége 2. Az üzleti kapcsolatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET 7095 IREGSZEMCSE KOSSUTH TÉR 10. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.Az üzletszabályzat jogi jellege a) Az üzletszabályzat

Részletesebben