Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete"

Átírás

1 Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista II. Érvényben: március 17-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában nem részletezett díjak, jutalékok, költségek, és teljes hiteldíj mutató érték tekintetében, valamint a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista az irányadó. Kiemelt Dolgozói Csomag II. igénybevételére azon munkáltatók/cégek munkavállalói jogosultak, amely munkáltató/cég és a Bank között a számlanyitás idıpontjában Kiemelt Dolgozói Csomag igénybevételére vonatkozó együttmőködés áll fenn. A jelen kondíciós listában szabályozott termékek és szolgáltatások igénybe vételéhez szerzıdés szerint szükséges havi jóváírási feltétel: minimum a mindenkori havi minimálbér nettó összegének megfelelı, egyösszegő jóváírás a bankszámlán. Pénztári befizetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthetı. 1

2 2. Bankszámlavezetés Számlanyitás és megszüntetés Minimum a mindenkori havi minimálbér nettó összegének megfelelı, egyösszegő Számlavezetés 1,2 havi jóváírás esetén a mindenkori havi minimálbér nettó összegénél kevesebb jóváírás esetén 630 Ft/hó/számla* * Legkésıbb január 1-tıl a számlavezetési díj aktuális összege 212-Ft-tal csökken. Hozamfokozó szolgáltatás Átvezetés saját számlák között Eseti átutalás forintban 1 bankon belül Fiókban bankon kívül bankon belül Raiffeisen Direkten bankon kívül Listában Listában Listában Raiffeisen DirektNeten Állandó átutalás Fiókban Raiffeisen Direkten Raiffeisen DirektNet-en bankon belül bankon kívül Listában Szolgáltatói díjak beszedése (csoportos beszedés) Számlacsomagok közötti váltás A maximum Ft az adott díjtételhez hozzáadott 0,3%-ra vonatkozik. 1 Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelızı naptári évre vonatkozó, évente közzétett átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év március 1. napjától a megelızı naptári évre irányadó átlagos fogyasztói árindexnek megfelelıen módosul (indexálásra kerül). A díj változását a Bank minden évben legkésıbb március hónap 1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget, euróban meghatározott díjtétel esetén két tizedes jegyig megállapított összeget alkalmaz. Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse. 2 A díjcsomag számlavezetési igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett bankszámláján havonta rendszeresen, bankon kívülrıl, vagy Ügyfél Raiffeisen Banknál számlát vezetı munkáltatójától minimum a mindenkori havi minimálbér nettó összege bármilyen jogcímen, egyösszegben jóváírásra kerüljön. A Bank a számlanyitás hónapjában, díjcsomag módosítás esetén a Kiemelt Dolgozói Csomag igénybevételének elsı hónapjában, illetve az azt követı hónapban havi számlavezetési díjat nem számít fel. Amennyiben a számlacsomag számlavezetési igénybevételének a feltételei a számlanyitás hónapját követı második hónapban, illetve díjcsomag módosítás esetén a díjcsomag módosítást követı második hónapban nem állnak fenn, a Bank a jelen Kondíciós Listában meghatározott havi számlavezetési díj összegével megterheli az Ügyfél bankszámláját. A Bank a számlavezetési díjjal minden olyan tárgyhónapban megterheli az ügyfél bankszámláját, amelyben a számlavezetési ség feltételei nem teljesülnek. A tárgyhónapra vonatkozó díjterhelés során vizsgált idıszak: tárgyhónapot megelızı hónap 21. napjától a tárgyhónap 24. napjáig terjedı idıszak. Pénztári befizetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthetı. 2

3 3. Pénztári kifizetés számláról Pénztári készpénzfelvétel Lista szerint. 4. Bank- és hitelkártyák díjai OneCard bankkártya Típus Nem dombornyomott Start OKOSkártya Nem dombornyomott Sokoldalú OKOSkártya 3 (újonnan nem igényelhetı) VISA Classic Dombornyomott Start OKOSkártya (újonnan nem igényelhetı) Dombornyomott Sokoldalú OKOSkártya 3 (újonnan nem igényelhetı) VISA Gold Standard (Oxigén) Hitelkártya 3 (újonnan nem igényelhetı) OneCard Standard Hitelkártya OneCard Gold hitelkártya Éves bankkártyadíj az 1. évben** Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett DíjNullázó számlacsomag A tól igényelt OneCard bankkártyák esetében a Bank elengedi a hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett elsı éves kártyadíj 50%-át. Az akció visszavonásig érvényes. THM: 37,8% Éves bankkártyadíj a 2. évtıl Listában meghirdetett DíjNullázó számlacsomag Listában meghirdetett Mindennapok Számlacsomag Listában meghirdetett Listában meghirdetett Mindennapok Számlacsomag Listában meghirdetett Mindennapok Számlacsomag Listában meghirdetett THM: 37,8% Listában meghirdetett Mindennapok Számlacsomag THM: 36,4% Listában meghirdetett kondíciók szerint. Listában meghirdetett kondíciói szerint. Listában meghirdetett kondíciói szerint. ** Az elsı éves ség adott számlához kapcsolódóan igényelt adott típusú kártyára (fı,- és társkártyára egyaránt) kizárólag egyszer vehetı igénybe október 21-tıl a Bank nem fogad be új Dombornyomott Start OKOSkártya (Standard vagy egyedi képpel) igénylést. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 36/A. (4) bekezdés c) pontja alapján a Raiffeisen Banknál nyilatkozatot tett, és november 22-én a nyilatkozattal érintett bankszámlához kapcsolódóan bankkártyával (beleértve a Start és Sokoldalú OKOSkártyát is) rendelkezı ügyfeleinek a Bank havonta két forint készpénzfelvételt biztosít bármely Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépbıl (ATM), összesen 150 ezer forintig. A kedvezmény postai tranzakciókra nem vonatkozik. Ha az adott naptári hónapban elsı két alkalommal forintban teljesített készpénzfelvétel összege meghaladja a 150 ezer Ft-ot, akkor a 150 ezer Ft-ot meghaladó összeg után a Bank a hatályos Kondíciós lista szerinti díjakat alkalmazza. 3 A THM meghatározása az aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM meghatározása Ft-os hitelkeretre és 1 éves futamidıre vonatkozik. Az egyedi szerzıdés alapján jóváhagyott végleges hitelkeret összegére érvényes teljes hiteldíj-mutatót, - amely eltérhet a jelen Kondíciós Listában feltüntetett értéktıl a Bank írásbeli, az egyedi szerzıdés részét képezı értesítıje tartalmazza. A THM számításánál figyelembe vett elszámolási idıszak minden hónap 25. napjától a következı hónap 25. napjáig tart. Amennyiben a határnap nem banki munkanap, az azt közvetlenül megelızı banki munkanapot kell figyelembe venni az elszámolási idıszak számításánál. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 3

4 Amennyiben a pénztári készpénzfelvételre jogosult Ügyfél a nyilatkozattal érintett bankszámlájához utóbb bankkártyát igényel, vagy a bankkártyájához rendelt számlaszám megváltoztatásával bankkártyáját a nyilatkozattal érintett számlához rendeli és bankkártyáját aktiválja, a továbbiakban a készpénzfelvételre ATM-bıl jogosult. A tranzakciókat a Bank a nyilatkozattal érintett bankszámlára vonatkozóan biztosítja. A kedvezmény adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat alapján a következı naptári hónap elsı napjától vehetı igénybe. A pénztári készpénzfelvétel lehetıségét a Bank a törvény alapján december 31-ig biztosítja. Belföldi forint készpénzfelvétel díjai a tranzakcióval érintett számlához kapcsolódóan készpénzfelvételrıl nyilatkozó ügyfelek esetében készpénzfelvételek száma havonta ATMbıl, belföldi forint tranzakciók esetén, összesen db ezer forintig 4 További tranzakció díja ATM-bıl és postahelyen Ft Belföldi forint készpénzfelvétel díjai a tranzakcióval érintett számlához kapcsolódóan készpénzfelvételrıl nem nyilatkozó ügyfelek esetében ATM-bıl és postahelyen 5 Minden hónapban az elsı 2 db készpénzfelvétel 6 További tranzakció díja 630 Ft Vásárlás Hitelkeret beállításának díja 7 Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltı szolgáltatás 25% kedvezmény a szolgáltatás díjából a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett havidíjhoz képest július 10-tıl a Bank nem fogad be Sokoldalú OKOSkártya, valamint Standard (Oxigén) és Gold (Oxigén) Hitelkártya kibocsátására vonatkozó igénylést. A OneCard Hitelkártyával elérhetı partneri kedvezményekre vonatkozó részletes információk megtalálhatóak a weboldalon. A kapcsolódó kedvezmények visszavonásig, de legalább december 31. napjáig érvényesek. A Bank fenntartja magának a jogot a kedvezményt adó partnerek körének és/vagy a kedvezmények mértékének módosítására. A OneCard Hitelkártyához kapcsolódó pénzvisszatérítésre vonatkozó szabályzat jelen kondíciós lista mellékletét képezi. A bank -, és hitelkártyákra vonatkozó további, itt külön nem részletezett feltételek tekintetében a mindenkori Lakossági Kondíciós Lista az irányadó. 5. Mobil Banking szolgáltatás A számlacsomag igénybevételét követıen igényelt Mobil Banking szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig havi, ezt követıen a havi díj a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjjal egyezik meg. 6. Hitelek Bankszámlahitel október 1-jétıl igényelt bankszámlahitelek esetében 2% kamatkedvezmény a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett kamatlábhoz képest. Az akció visszavonásig érvényes. Személyi Kölcsön - 100% kedvezmény a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett standard hitelbírálati díjból. 4 A ség megállapítása az adott hónapban végrehajtott tranzakciók dátumának sorrendjében történik. 5 A készpénzátutalási megbízás (csekk), illetve a postahivatalokban igényelhetı egyéb szolgáltatások bankkártyával történı kifizetése készpénzfelvételnek minısül. 6 A tranzakciók figyelembe vétele az adott hónapban végrehajtott tranzakciók dátumának sorrendjében történik. 7 Start OKOSkártyáról Sokoldalú OKOSkártyára történı váltás esetén. 4

5 Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 50% kedvezmény a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett standard hitelbírálati díjhoz képest. Amennyiben az aktuális Lakossági Kondíciós Listában standard ügyfelekre meghirdetett aktuális hitelbírálati díj kedvezmény mértéke eléri, vagy meghaladja a jelen Kondíciós Listában meghirdetett Lakáshitel kedvezményt, akkor az Egyedi számlacsomag keretében hitelt igénylı ügyfelek is az aktuális Lakossági Kondíciós Listában szereplı hitelbírálati díj kedvezményre jogosultak. 7. Biztosítások Raiffeisen Gondoskodás Új Raiffeisen Gondoskodás biztosítás igénylése esetén 3 havi díjkedvezményben részesül. A kedvezmény egy éven belül egy új Raiffeisen Gondoskodás biztosítás megkötése esetén vehetı igénybe. 8. Kedvezmények, akciók Ajándék az új számlanyitások után: Az akció a Bank alábbiakban megnevezett partnereinek munkavállalóira és ezen cégek szerzıdött partnereinek munkatársaira vonatkozik.: VT-Transman Kft. ALDI Cégcsoport - ALDI Hofer Magyarország Kft., ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. IBM Magyarország Kft. - IBM ISSC Hungary Kft. Exclusive Change Kft. - Exclusive Cash Kft. Számító és Ügyviteli Központ Kft. Szegedi Tudományegyetem Magyar Telekom Cégcsoport Fıvárosi Gázmővek Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Trenkwalder Személyzeti Kft. Villeroy & Boch Kft. Colas Hungária Zrt. Az akció március 13-tól visszavonásig érvényes. Az akcióban való részvétel feltételei: új lakossági számlanyitás az akció idıtartama alatt, a Raiffeisen Bank nyílt napján az alábbi számlacsomagok valamelyikében: DíjNullázó Plusz, DíjNullázó, Aktivitás, Premium Gold, Kiemelt Dolgozói Csomag, Kiemelt Dolgozói Csomag II. a számlanyitással egyidıben jövedelem átutalásra vonatkozó nyilatkozat kitöltése OneCard betéti bankkártya igénylése. Új lakossági számlanyitásnak minısül, ha az ügyfél az akció kezdı idıpontját megelızı 6 hónapban nem rendelkezett a Banknál lakossági bankszámlával. Ajándék: Ft értékő Erzsébet utalvány Az ajándék átadása-átvétele személyesen, a Bank nyílt napján történik, a fentiekben ismertetett feltételek teljesülésének figyelembevételével. 5

6 A január 20-tól visszavonásig meghirdetett Ajándék az új számlanyitások után akciót a Bank március 13. napjával visszavonja. 6

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. április 14-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Kondíciós Lista Érvényben: 2009. április 3-tól visszavonásig 1. Kedvezmények Éves díj Bankszámlánként az első bankkártya első éves díjára az

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2014. február 10 -tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek ez

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2011. január 17. Hatályos: 2011. január 17-től (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2011. január

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95%

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95% K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról

Részletesebben

Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13.

Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13. Megnevezés Maestro VISA Classic K1 VISA Gold K1 MasterCard Igénylés feltétele új bankszámla esetén Az ügyfél által az új bankszámlán

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2.

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2. A Bank 2014.10.01-jétől a standard bankszámla értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatás a továbbiakban kizárólag az MKB, az MNB és a Waberer s ösztöndíjasok számára igényelhető. I. Standard bankszámlavezetés,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

Azonosító: H-418/2013 Közzétételt követően publikus! 50/14

Azonosító: H-418/2013 Közzétételt követően publikus! 50/14 2011.10.01-től az AVON Kártya chippel ellátva kerül kibocsátásra. FŐKÁRTYA DÍJAI Kártya típusa... MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatú hitelkártya Kártya érvényessége...2 év Hitelbírálati

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2015.06.08. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2014. január 21. Hatályos: 2014. január 21-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2014.

Részletesebben