AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata"

Átírás

1 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör A deviza lakáshitelek szabályai Fogalmak Az Üzletszabályzat közlése

3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet (székhelye: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., cégjegyzékszáma: : , a Hpt. 3. (1) bek. B) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységének devizában történő végzését a PSZÁF E-I-303/2008. számú határozata (2008. március 25.), alapján végzi Alkalmazási kör Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél, valamint a Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet). Ügyfél az a hatályos jogszabályok szerint magyar állampolgárnak minősülő magánszemély, aki részére a Takarékszövetkezet lakáscélú hitel ügylet és jelzálog fedezetű szabad felhasználású hitel ügylet keretében kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállal (továbbiakban: Ügyfél), továbbá mindazon személyek, akik az Ügyféllel megkötött lakáscélú hitel ügylethez és jelzálog fedezetű szabad felhasználású hitel ügylethez kapcsolódóan akár zálogkötelezettként (továbbiakban: Zálogkötelezett), akár készfizető kezesként (továbbiakban: Kezes), akár egyéb módon a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatba lépnek. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában deviza lakáscélú hitelügyletnek és jelzálog fedezetű szabad felhasználású hitelügyletnek minősül a Takarékszövetkezet lakossági deviza lakáshitelezési és jelzáloghitelezési tevékenysége körében létrejött ügylet. A Takarékszövetkezet hitelintézeti szolgáltatásra irányuló tevékenységét így a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatásait is az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által kiadott engedélyében meghatározottak szerint jogosult végezni. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti ezen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyok pontos tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait egyedi szerződések állapítják meg. Jelen Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott jogviszonyra vonatkozóan jogszabály, illetve egyedi szerződési feltétel másként nem rendelkezik. 2. A deviza hitelek szabályai Az olyan lakossági hitelek esetében, ahol a Hitelfelvevő kölcsönszerződés alapján fennálló tartozása valamely külföldi pénznemben kerül meghatározásra, nyilvántartásra és elszámolásra, az Üzletszabályzat rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 1. A Takarékszövetkezet devizahitelt a Hirdetményében meghatározott külföldi pénznemekben nyújt. Devizahitel nyújtása esetén a Hitelfelvevőt a kölcsönszerződés alapján terhelő fizetési kötelezettségek meghatározása, nyilvántartása és elszámolása devizában történik. 2. A devizahitelt a Takarékszövetkezet forintban folyósítja. A Takarékszövetkezet a devizahitel forint ellenértékét a folyósítás napján érvényes deviza eladási árfolyamán átszámítva bocsátja átutalással a Hitelfelvevő rendelkezésére akként, hogy az a 3

4 folyósítást követő banki napon álljon a Hitelfelvevő által a kölcsönszerződésben meghatározott számlán rendelkezésre. 3. A devizahitelből fennálló illetve ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit a Hitelfelvevő forintban köteles teljesíteni. A Takarékszövetkezet teljesítés napján az aznap érvényes eladási árfolyamán a Hitelfelvevő minden további rendelkezése nélkül a nyilvántartás pénznemére átváltja, és az így átváltott összeget a tartozás esedékessé válásának időpontjában késedelmes teljesítés esetén a teljesítés napján elszámolja törlesztésként. 4. A devizahitelek törlesztő összegének megfizetése kizárólag forintban bankszámláról történő átutalással lehetséges. A törlesztő részlet aktuális nagyságáról az esedékességet megelőzően a Takarékszövetkezet kamatperiódusonként és havonta törlesztési értesítőt küld a Hitelfelvevő részére. 5. A devizahitel felmondása folytán esedékessé váló devizatartozást a felmondás napján érvényes törlesztési árfolyamán a Takarékszövetkezet jogosult forintra átszámítani és ezen időponttól a tartozás teljes megfizetéséig azt forintban nyilvántartani és a befolyó törlesztéseket forintban elszámolni. A forintra átszámított követelésre felszámításra kerülő ügyleti kamat mértékére a mindenkor hatályos Hirdetmény az irányadó. 6. A Takarékszövetkezet a kölcsönszerződést a Lakossági Lakáshitel Üzletszabályzatban meghatározottakon túl jogosult azonnali hatállyal felmondani akkor is, ha: a Hitelfelvevő nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kölcsönszerződésben meghatározott pótfedezet-nyújtási kötelezettségének, vagy ha a kölcsönszerződésben meghatározott hitel/hitelbiztosítéki értékarány a meg engedett mérték fölé emelkedik; egy esetleges árfolyamváltozás esetén a Kölcsön nem fedezi a kölcsön céljaként meghatározott építési munkáknak a hitelbírálat alapját képező költségvetésben meghatározott hányadát, és Hitelfelvevő nem tesz eleget a kölcsönszerződés szerinti különbözet-fizetési kötelezettségének. 7. A devizahitelek kamat, költség és egyéb díjait az aktuális Hirdetmény tartalmazza. 8. A kamatot a Kölcsönnyújtó naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Kamatszámítás képlete: Kamat = Tőke x Kamatláb (%) x Kamatnapok száma Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejárata napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének napján válik esedékessé. A Kölcsönnyújtó a kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. 4

5 Az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot köteles fizetni, melynek évi mértéke változó, kamatperióduson belül állandó. A kamat változása a 3 hónapos CHF LIBOR változása miatt történik. Az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévét követő hónap 15. napjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedévet követő hónap 15. naptári napja. 9. Az Adósok és a készfizető kezesek szerződésből folyó kötelezettségei egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adósok kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 10. Az Adós és Adóstárs, valamint a Készfizető kezesek, tudomásul veszik, hogy a Kölcsönnyújtó, mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, mindenkor hatályos törvényben előírt adatokat átadja, amennyiben az adósok és készfizető kezesek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesznek eleget. Az Adósnak és Adóstársnak, valamint a Készfizető kezeseknek jogorvoslati lehetőségük van a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben. 11. A lakáscélú devizahitel esetében a devizában megállapított kamat, költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása a Magyar Takarékszövetkezeti Bank által meghatározott deviza középárfolyam alapján történik. 3. Fogalmak Deviza vételi árfolyam: a devizahitelek forintban történő folyósítása esetére a Takarékszövetkezet által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint közzétett napi árfolyam. Amennyiben a Hitelfelvevő által vagy nevében teljesített többletbefizetés forintban történő visszafizetésére kerül sor, a Takarékszövetkezet a devizában nyilvántartott ezen többletbefizetés forint ellenértékét a deviza vételi árfolyamon bocsátja a Hitelfelvevő rendelkezésére. Deviza eladási árfolyam: a devizahitelek alapján a Hitelfelvevőt terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére a Takarékszövetkezet által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben napi árfolyam. Deviza középárfolyam: az MNB által jegyzett árfolyam a bank részéről tett konkrét üzleti ajánlat, amely azt tartalmazza, hogy a bank a középárfolyamon szereplő külföldi pénznemeket mennyiért hajlandó hajlandó venni, illetve eladni. 5

6 4. Az Üzletszabályzat közlése A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatát az Ügyfelei rendelkezésére bocsátja, valamint azt az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben megtekintés céljából kifüggeszti. Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a Lakossági Lakáshitel Üzletszabályzatban, az Ügyféllel kötött szerződések, továbbá a Polgári Törvénykönyvről, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, továbbá a Takarékszövetkezet és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok az irányadók. Eger, április 10. AGRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 6

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Adásvételi szerződés: Lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződést, mellyel a tulajdonjog az OTP

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben