TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/"

Átírás

1 1. Hitel célja: TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ - Lakáscélú hitel (vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés) - Más hitelintézetnél fennálló hitelkiváltás - Jelzálog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású hitel (hitelcél megjelölése nélkül) - Fogyasztási hitel /A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, vagy szolgáltatás igénybevételéhez a természetes személy részére nyújtott kölcsön, mely felhasználási célhoz nem kötött/. 2. Hitel összege: A kölcsön új és használt lakás vásárlására, ingatlan építésére, lakásbővítésre, korszerűsítésre nyújtott hitel esetén minden esetben forintban, hitelkiváltás, szabad felhasználású és fogyasztási hitel esetén az igénylő kérésének megfelelően forintban vagy devizában kerül meghatározásra Minimum összege forintnak megfelelő deviza Maximum összege forintnak megfelelő deviza, amennyiben egyéb korlátozó tényező nem befolyásolja. Az igényelhető hitel összegét devizában a kölcsönkérelem befogadásának napján a Takarékszövetkezet által jegyzett reggeli devizavételi árfolyam figyelembe vételével határozzuk meg. A Takarékszövetkezet a 361/2009. (XII.30.) Kormányrendelet 6.. (1) bekezdésben foglaltak alapján az ingatlan forgalmi értékének arányában az alábbiak szerint határozza meg a maximálisan felvehető kölcsön összegét: Euró alapú hiteleknél és euróhiteleknél a jelen jogügyletben a szerződéses kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan előterjesztés napján a Takarékszövetkezet által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított - forgalmi értékének (értékbecslés alapján) a 60 %-át. Svájci frank alapú hiteleknél: a jelen jogügyletben a szerződéses kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan előterjesztés napján a Takarékszövetkezet által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított - forgalmi értékének (értékbecslés alapján) a 45 %-át. Az elfogadható fedezet értékét a Takarékszövetkezet az értékbecslésben feltüntetett forgalmi érték alapján veszi figyelembe. 3. Hitel valutaneme: Az igényelhető hitel devizaneme: EUR (euró) vagy CHF (svájci frank).

2 4. Hitel futamideje: - Új és használt lakás vásárlására (építésére) nyújtható lakáshitel esetén minimum 1 év, maximum 30 év; - Lakásbővítés, korszerűsítés esetén minimum 1 év, maximum 20 év, - Fogyasztási hitel esetén minimum 1 év, maximum 3 év, - Egyéb hitel (szabadfelhasználású h., hitelkiváltás) esetén minimum 1 év, maximum 25 év. 5. Hitel fedezete/biztosítéka: - Az Adós(ok)/Készfizető Kezes(ek) jövedelemigazolása szükséges a törlesztés és a teherviselő képesség megállapításához. Havi rendszeres jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, nyugdíjasok esetén a nyugdíjas igazolványt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt (bankszámlakivonatot, banki igazolást), egyéni vállalkozó esetén APEH jövedelemigazolást, nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a VPOP, a TB, az APEH és a helyi önkormányzat felé nincs tartozása - Ingatlanfedezet Az elfogadható fedezet köre elsősorban a hitelcéllal érintett lakóingatlan lehet. Esetenként a Takarékszövetkezet egyéb ingatlan fedezetet is elfogad kiegészítő fedezetként (pl. hétvégi ház). A Takarékszövetkezet a felajánlott ingatlanról az általa megjelölt ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslés készíttetését írja elő. Az ingatlan értékét az értékbecslésben feltüntetett forgalmi érték alapján veszi figyelembe. Az Adósnak és az ingatlan tulajdonosának (ha az ingatlannak nem az Adós a tulajdonosa) minden esetben beleegyezését kell adnia a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanra vonatkozó jelzálogjog létesítésére, annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a Takarékszövetkezet javára azzal, hogy a zálogkötelezett kiürített, beköltözhető állapotban köteles az ingatlant a zálogjog érvényesítése során kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a fedezetként felajánlott ingatlan özvegyi/haszonélvezeti joggal terhelt, végrehajtási eljárás esetére le kell mondani ezen jogáról. A Takarékszövetkezet további biztosítékokat is előírhat, illetve elfogadhat az Ügyféllel történt egyedi egyeztetés alapján a Takarékszövetkezet Szabályzatában leírtak betartásával. Készfizető Kezes(ek) bevonása az ügyletbe. Amennyiben az ingatlanon haszonélvezeti jog (özvegyi jog) van bejegyezve, úgy a haszonélvező(k)nek (özvegyi jog jogosultjának) le kell mondania(uk) arról, feltételesen, VH esetére, legkésőbb a kölcsönszerződés aláírásakor. Amennyiben az ingatlan lakott, a bentlakók befogadásáról közjegyző előtt befogadó nyilatkozatot kell tennie a befogadónak, vagy a kiköltözési nyilatkozatot kell közjegyző előtt hitelesíttetni, vagy közokiratba foglalni. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője kiskorú, gyámság, gondnokság alá helyezett személy a területileg illetékes gyámhivatal utólagos hozzájárulása szükséges a szerződés érvényességéhez. A gyámhivatal hozzájárulása folyósítási feltétel. Nem fogadható el olyan ingatlan, ahol a rendelkezési jog korlátozás alatt áll, vagy várhatóan állni fog (rendezési terv módosítása, műemlékvédelem, természetvédelem, stb.).

3 6. Hitel kamata: Az ügyleti kamat és az egyéb díjak mértékét a Takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye tartalmazza. Részletes tájékoztatást ezen termékleírás EU Szabványosított Információs Adatlapja tartalmazza. A kölcsön ügyleti kamata változó. Az alkalmazott kamat naptári negyedévente változó. A megváltozott kamat mértéke a már megkötött szerződésekre, és a jövőben megkötendő szerződésekre is érvényes. Kamatváltoztatásnál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatlábat. Az ügyleti kamat és kezelési költség változás hatályba lépéséről a Takarékszövetkezet legalább 60 nappal előbb Hirdetmény útján értesíti az Adóst. A kölcsön kamatát a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósításának napjától számítja fel a teljesítést megelőző napig. A kamatnapok számát a fenti időszakra naptári napokban számítja a Takarékszövetkezet. Kezelési költsége A kölcsönnyújtó a kölcsön után kamat módjára a mindenkori Hirdetménye szerinti évi kezelési költséget számítja fel. A kezelési költség havonta, a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. A Takarékszövetkezet jogosult a konstrukcióban meghirdetett kezelési költség mértékét egyoldalúan megváltoztatni tekintettel a fentiekben megjelöltekre és a XIII. számú Korm.rendelet alapján. A Takarékszövetkezet által megállapított és Hirdetmény útján közzétett megváltozott kezelési költség mértéket a korábban megkötött szerződésekre is alkalmazza. 7. Folyósítás Az Adós nevére a Takarékszövetkezetnél megnyitott forint vagy devizaszámlára kerül folyósításra a kölcsön összege. Forintban történő folyósítás esetén a Takarékszövetkezet a folyósítási jutalék levonását követően a kölcsönszerződés megkötésének napján érvényes, a Takarékszövetkezet által alkalmazott (reggeli) devizavételi árfolyammal átszámítja forintra a hitelt. Az így meghatározott forintösszeget vezetjük át a Takarékszövetkezetnél nyitott lakossági forint bankszámlára, melyet a folyósítási feltételek teljesítését követően bocsátunk az Adós rendelkezésére. Devizában történő folyósítás esetén a szerződés devizanemében nyitott deviza számlára utaljuk a hitel devizában meghatározott összegét. A folyósítási jutalékot és a hitelbírálati díjat az ügyfélnek Forintban kell befizetni a Takarékszövetkezet pénztárába, melynek összegét a folyósítás napján érvényes, a Takarékszövetkezet által alkalmazott, reggeli devizavételi árfolyamon állapítunk meg. A kölcsön folyósítására a szerződési feltételek teljesülését követően kerülhet sor.

4 8. Egyéb Ügyfél által fizetett költségek: - tulajdoni lap másolat a hiteligényléshez - széljegyzett tulajdoni lap a folyósítást megelőzően, - CB döntés alapján közokirat díja, - hitelbírálati díj (Hirdetmény szerint) - folyósítási jutalék: a kölcsönszerződésben rögzített kölcsön teljes összegének alapul vételével az egyszeri folyósítási jutalék összege az első folyósításkor a folyósított kölcsön összegéből kerül levonásra, - előtörlesztési díj: az Adós jogosult a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Abban az esetben, ha az Adós az előtörlesztés során a fennálló tőketartozásának egy részét, vagy a kölcsön teljes összegét visszafizeti /esedékesség előtt törleszti/, akkor a hatályos Hirdetmény szerinti mértékű előtörlesztési díjat kell megfizetni, - szerződésmódosítási díj: az Adós a szerződéskötést követően az általa kezdeményezett szerződésmódosítás után ideértve a pénzügyi teljesítéssel összefüggő módosításokat is, (fedezet módosítás, törlesztő részlet módosítása, lejárat módosítása) szerződésmódosítási díjat köteles fizetni, melynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. 9. Hitelbírálat A Takarékszövetkezet a kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok teljes körű átvételétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül bírálja el a hitelkérelmet. A hitelbírálatról a kirendeltség írásban vagy szóban értesíti az Ügyfelet. 10. Törlesztés módja: A tőketörlesztést, a kamat és a kezelési költség fizetését a kölcsönfelvevő havi részletekben, hagyományos annuitásos módszerrel teljesíti. A törlesztő részlet nagyságát a hitelszerződés tartalmazza. Forintban történő törlesztés esetén: A törlesztő részlet megállapítása forintban történő törlesztés esetén a kölcsönszerződés aláírásának napján érvényes takarékszövetkezeti reggeli deviza eladási árfolyamon kerül kiszámításra. Amennyiben a folyósításkor meghatározott törlesztő részlet és törlesztés napján /lejáratkor/ érvényes árfolyam alapján teljesített törlesztő részlet közötti negatív vagy pozitív különbözet az árfolyamváltozás miatt meghaladja az Ft-ot úgy a Takarékszövetkezet jogosult az árfolyam különbözet összegével (árfolyamkorrekció) az Adós számláját negyedévente / lejáratkor megterhelni vagy jóváírni. Devizában történő törlesztés esetén: Devizában történő törlesztés esetén: a törlesztő részlet megállapítása a folyósítás napján történik, mértékét a Takarékszövetkezet devizában állapítja meg. Törlesztő részlet fizetésének módja: - átutalással a Takarékszövetkezet által megjelölt hitelszámlára,

5 - készpénzben történő befizetéssel a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségében, - az Ügyfél lakossági fizetési számlájára adott tartós megbízással. A hiteldíj bármely elemének változása miatti törlesztő részlet módosításáról írásban értesíti az Adóst. A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak. A havi törlesztő részlet magában foglalja az esedékes kamat, a kezelési költség és a tőketörlesztés összegét is. Az első és az azt követő törlesztő részlet esedékessége a kölcsönszerződés aláírását követő hónap 20. napja. A további törlesztő részletek minden hó 20. napján válnak esedékessé. Ha az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy a törlesztő részlet a következő munkanapon esedékes. Előtörlesztés Az Adósok a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosultak részben vagy egészben teljesíteni a kölcsöntörlesztést. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - A Takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Előtörlesztéskor a nem esedékes kamat esedékessé válik. Előtörlesztéskor először az egyéb költségek (pl. kezelési költség) azt követően az előtörlesztés időpontját megelőző napig felszámított ügyleti kamat, majd végül a tőke válik esedékessé. Az utolsó kamat- és kezelési költség fizetés a kölcsön lejárata napján esedékes, a lejáratkor kamatelszámolás. Ha az Adósok a kölcsönt lejárat előtt fizetik vissza, a kamat- és kezelési költség a kölcsön visszafizetésének napján válik esedékessé. A Takarékszövetkezet a kamatot és kezelési költséget a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat és kezelési költség egy összegben válik esedékessé.

6 Előtörlesztés esetén az Ügyfél választhat, hogy a futamidő vagy a törlesztő részlet összegének csökkentését kéri. Az előtörlesztéssel kapcsolatos díj(ak) mértékét a Takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye tartalmazza. Jelenleg a forintban kötött kölcsönszerződés konstrukciónál a Takarékszövetkezet nem számol fel előtörlesztési díjat. A kölcsön kondíciói nem függenek attól, hogy az Ügyfél milyen önerővel rendelkezik, és nem függ harmadik fél által nyújtott jótállástól/garanciától/biztosítéktól.

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Igénylési feltételek: a. nagykorú, cselekvőképes, megfelelő mértékű igazolt jövedelemmel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Számlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2010.11.27. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Standard forint személyi kölcsön...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben