I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI"

Átírás

1 HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: április 2..

2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN) A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE, HITELDÍJA, EGYÉB DÍJAI, KÖLTSÉGEI A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE A KÖLCSÖN ÖSSZEGE, KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE...4 IV. FOGYASZTÁSI HITELEK KÖZÖS SZABÁLYAI...5 2

3 I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (mint a Bank felügyeleti hatósága, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.39.) augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére hitelt és pénzkölcsönt nyújtani. A Bank a Posta banki szolgáltatások elnevezésű pénzügyi szolgáltatásokat a Magyar Posta Zrt-vel (továbbiakban: Magyar Posta, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) létrejött partneri együttműködés alapján nyújtotta. A Bank és a Magyar Posta közötti partneri együttműködés április 1. napjával megszűnt, emiatt a Bank a Posta banki szolgáltatások elnevezés alatti termékek új értékesítését így a fogyasztási hitelek értékesítését is április 2.-tól megszünteti, az ügyfelek személyes kiszolgálását pedig a Bank saját fiókhálózatán keresztül biztosítja, minden korábban posta honlapon közzétett információt a továbbiakban saját (www. erstebank.hu) honlapján biztosítja. A április 2-át megelőzően Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt megkötött személyi kölcsön szerződések esetében a április 1-ig hatályos Posta fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételei irányadóak. Ezen jogviszonyokra 2014 április 2.-tól jelen ÁSZF(Hűség Fogyasztási Hitelek ÁSZF elnevezés alatt), valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Fogyasztási Hitelek ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A mindenkor hatályos Hűség Fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben,és a Fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezések, valamint a Bank hivatalos tájékoztatója a fogyasztási hitelezés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról szóló Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) a Bank, és az Adós között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről a hitel nyújtásáról megkötött szerződés nem rendelkezik. A Bank a mindenkori hatályos ÁSZF-et az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben (bankfiók) kifüggeszti, és azt az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja. II. Fogalmak Adós: a Bankkal fogyasztási hitel típusú szerződést kötő természetes személy. Hirdetmény: a banki termékre vonatkozó, a Bank fiókjaiban valamint honlapján (www.erstebank.hu) kifüggesztett tájékoztató, amely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját és más szerződéses elemeket tartalmaz, valamint a Bank jelen ÁSZF egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó hirdetményi tájékoztatását is jelenti Ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiség:, ahol a Bank az Ügyfél személyesen megadott megbízásait az üzleti órák alatt befogadja (bankfiók). III. Dologi fedezet nélkül nyújtott Hűség Személyi Kölcsön (korábbi elnevezése: Posta Személyi Kölcsön) 1. A kölcsön futamideje, hiteldíja, egyéb díjai, költségei A kölcsön futamideje - ha a kölcsönszerződés eltérően nem rendelkezik - minimum 60 hónap, maximum nem EBH munkabérszámlás ügyfél esetén 72 hónap, EBH munkabérszámlás ügyfél esetén 84 hónap, 6 hónapos lépésközzel. A folyósított kölcsön teljes hiteldíja tartalmazza - ha a kölcsönszerződés másként nem rendelkezik - a szerződésben meghatározott kezelési költséget, kamatot, folyósítási költséget, valamint a hitelbírálati díjat. A személyi kölcsönökre a szerződésekben alkalmazandó kamatláb, és egyéb díjak mértékét az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (bankfiók) kifüggesztett,valamint a honlapján (www. erstebank.hu) közzétett mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. 3

4 A Bank jogosult az általa az Adós kérelmére nyújtott, a kölcsönszerződésben vállaltakat meghaladó szolgáltatásokért, illetve rendkívüli ügyintézésért amennyiben arra nem a Bank hibájából vagy mulasztása miatt került sor rendkívüli ügyintézési díjat, valamint az Adós kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek után is díjat felszámítani, amely díjak az ügyintézésre irányuló kérelem benyújtásakor esedékesek. A Bank a rendkívüli ügyintézési díjat a szerződés eltérő rendelkezése hiányában a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza. A Bank jogosult az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén szerződésmódosítási díjat felszámítani. A Bank jogosult minden elő- és végtörlesztés esetén felmerülő költségek megtérítésére a különeljárási díjat felszámítani. A Bank jogosult továbbá a rendkívüli levelezési díjat is felszámítani. Amennyiben a Bank az Adós nem szerződésszerű teljesítése miatt igényérvényesítésre kénytelen, úgy annak díja és költsége is az Adóst terheli, melynek mértéke a kölcsönösszeg függvényében elérheti annak 40%-át. 2. A kölcsön törlesztése A kölcsön törlesztése eltérő szerződéses kikötés hiányában havi egyenlő részletben (annuitással), minden hónapban, a szerződésben meghatározott időpontban esedékes. A szerződés tartalmazza a törlesztőrészletek összegét, számát, valamint az első és utolsó törlesztőrészlet esedékességének időpontját is. Ha a szerződés eltérően nem rendelkezik, a havi törlesztőrészletek egy összegben tartalmazzák a tőketörlesztés, a kamat és a kezelési költség összegét. A törlesztőrészleteket az Adós köteles az esedékesség napjáig a Banknak megfizetni. A kölcsön törlesztésének késedelmes teljesítése esetén a Bank jogosult a hátralékos tartozás összege után: a tőkeösszeg után a szerződésben megjelölt ügyleti kamaton felül a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot, illetve a kamat, díj, költség tartozás összege után a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. Törlesztési sorrend A teljesített befizetések - a Ptk ának megfelelően - elsősorban a bármilyen jogcímen felmerült költségekre, kezelési költségre, majd az esetleges késedelmi- és az ügyleti kamatra és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Törlesztési tábla Adós jogosult határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot - díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen - a hitelszerződés fennállása alatt megkapni. 4. A kölcsön összege, kamata, kezelési költsége A kölcsön összege: minimum Ft illetve maximum Ft. A Bank a folyósított kölcsön után kamatot a folyósítás napjától számít fel. A kölcsön kamata kamatperióduson belül állandó, de a Bank jogosult a kamat mértékét a kamatperiódus első napjával az akkor hatályos Hirdetményben közzé tett kamatmértéknek megfelelően megváltoztatni. A havi kamatszámítás a következő képlet szerint történik: kamat = mindenkori fennálló tőke x 30 x kamatláb (%) 360 x 100 A kezelési költség ügyleti éven belül állandó, de a Bank jogosult a kezelési költség mértékét minden ügyleti év első napjával az akkor hatályos Hirdetményben közzé tett mértéknek megfelelően megváltoztatni. Kiszámítása a szerződött kölcsönösszeg után a mindenkor fennálló tőketartozástól függetlenül történik. A havi kezelési költség a havi törlesztőrészlet részét képezi. 4

5 IV. Fogyasztási hitelek közös szabályai 1) A szerződés teljesítése Az Adós köteles a bankszámláján olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely minden esedékességkor a kölcsön és járulékai egyes törlesztőrészleteinek az összegét fedezi. Adós felhatalmazza a Bankot, hogy a mindenkori esedékes törlesztőrészlet, kamat, költség és díj követelései összegével azt a bankszámlát, amelyről a törlesztés történik, az Adós rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére esedékességkor vagy azt követően bármikor megterhelje. Az Adós felhatalmazza továbbá a Bankot, hogy amennyiben azon a bankszámlán, amelyről a törlesztés történik, az esedékességkor a törlesztőrészlet megfizetéséhez szükséges fedezet bármely okból nem áll rendelkezésre, az esedékes követelései összegét az Adós bármely nála vezetett bankszámláról külön megbízása nélkül jelen ÁSZF szerződéses rendelkezései alapján belátása szerinti időpontban leemelje. A Bank jogosult az Adós bármely banknál vezetett bankszámlájáról azonnali beszedési megbízás útján beszedni a Szerződéssel kapcsolatban az Ügyféllel szemben fennálló bármely követelését a jogszabályban meghatározott módon. 2) A Bank az Adós számára kedvezőtlenül kizárólag kamatot, díjat vagy költséget jogosult egyoldalúan módosítani. A Bank a kölcsön ügyleti kamatlábát, költségét, díját a kamatperiódus forduló napján, késedelmi kamatát, az egyes ügyleti évek forduló napján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az adós számára hátrányos, egyoldalú szerződésmódosításra az alább megjelölt esetekben kerülhet sor. a) a jogi, szabályozói környezet változása; amely különösen lehet a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok ill. hatósági előírások megváltozása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher- (pl. illeték, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, a szolgáltatásra vonatkozó állami támogatások változása, megszűnése, b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása; amely különösen lehet: a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo (refinanszírozási), - vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindexváltozása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változások, így különösen az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti kedvezőtlen változása; ide érteve az ügyfél és / vagy biztosítékot nyújtó fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást, a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten, d) a Bank hitelezési tevékenységével szorosan és közvetlenül összefüggő feltételekben, költségekben bekövetkezett változás A jelen pontban meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Bank minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál. 5

6 A kedvezőtlen módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítás kivételével - a Bank az Adóst a változás hatályba lépését legalább 60 nappal korábban írásban előzetesen közvetlenül is postai úton vagy más, a közvetlen értesítéssel egyenértékű módon (pl. elektronikus levélben, netbank stb.), és a az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (bankfiók) kifüggesztett hirdetmény útján is értesíti. A hirdetményt a az Erstebank internetes honlapján (www.erstebank.huhu) is közzé teszi. Amennyiben Adós a számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, a szerződést a módosítás hatálybalépését megelőzően írásban jogosult felmondani, ellenkező esetben Adósra vonatkozóan a módosítás hatályba lép. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a mindenkor hatályos évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a mindenkori devizarendelkezések, valamint a Bank Üzletszabályzata, a Fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételei a kölcsönszerződés és a Hirdetmény az irányadóak. Az Üzletszabályzat megtalálható a Bank bármely bankfiókjában, a Bank internetes honlapján (www.erstebank.hu), az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (bankfiók).4 A panasz közlésének lehetőségeit, a panaszügyintézés szabályait, valamint a jogorvoslati lehetőségeket a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 4. A Bank és az Adós között a Hitelszerződés- fennállása alatt a kapcsolattartás nyelve a magyar, a szerződésre a magyar jog az irányadó, a szerződésből eredő jogviták rendezésére magyar bíróságok bírnak hatáskörrel. A jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének időpontja: január 31 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: április 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a án hatályba lépett ÁSZF. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 6

7

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2010.11.27. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Standard forint személyi kölcsön...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Személyi Kölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben