mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),"

Átírás

1 Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: Kirendeltsége: ( ) mint kölcsönt nyújtó (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről, mint adós I. (a továbbiakban: Adós I.), és mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes), mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes) és

2 mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A jelen szerződés tárgya; a Kölcsön teljes összege, futamideje, folyósítása 1.1 A Takarékszövetkezet az Adósnak az Adós [ ] iktatószámú írásbeli kölcsönigénye alapján [ ] Ft, azaz [ ] forint összegű, szabad felhasználású személyi Kölcsönt nyújt. 1.2 A Kölcsön futamideje: [ ] A kölcsön devizaneme: HUF THM: [ ] A THM kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételt a hatályos Hirdetmény részletesen tartalmazza. 1.3 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsönt egy összegben az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett [ ]-[ ]-[ ] számú fizetési számláján történő jóváírással folyósítja, legkésőbb a szerződés aláírását követő második banki napon, az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesítését követően: A kölcsön folyósításának feltételei: az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlájának megléte; a Szerződés megkötése; más banknál ( Bank) vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása; hitelbírálati/ hitelelőkészítési díj megfizetése a Takarékszövetkezetnél az Adós nevén megnyitott.. számú számláról;. 2. Hiteldíj 2.1 Egyösszegű hiteldíjak Az ügyfél pénzügyi helyzetének feltárása érdekében végzett tevékenység díja, Hitelbírálati díj: ( ) Ft, mely a hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A kölcsönigény elbírálásával kapcsolatban felmerülő, a Takarékszövetkezet által felszámított Hitel előkészítési díj: (.) % [ ] Ft, melyet az Adós a Kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles megfizetni. 2.2 Rendszeresen fizetendő hiteldíjak A Takarékszövetkezet a Kölcsön után a folyósítás napjától Ügyleti Kamatot számít fel. Az Ügyleti Kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. Az Ügyleti Kamat a folyósítási hónapot követő hónaptól esedékes, és az aktuális törlesztő részlettel együtt annak részeként (annuitás) az alábbi 3.2. pont szerint fizetendő Az ügyleti kamat évi mértéke 3 havi BUBOR referencia kamatláb és kamatfelár összege. Referencia kamatláb: a 3 havi BUBOR A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:.% Kamatfelár, melynek évi mértéke:.% Kamatperiódus: naptári negyedév A 3 havi BUBOR mértéke a naptári negyedév 1. munkanapját megelőző 2. banki munkanapon jegyzett 3 havi BUBOR alapján kerül megállapításra

3 Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából eredően, azzal azonos mértékben változik. A Kamatfelár mértéke amennyiben a hitel futamideje a 36 hónapot meghaladja változó, - mely a MNB által közzétett H4F elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként, melynek részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza. A referenciakamat (3 havi BUBOR) aktuális mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetményben és honlapján (www.hatvantksz.hu) teszi közzé. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. Az ügyleti kamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait az ÁSZF tartalmazza. 2.3 Egyéb díjak, költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges díjak az alábbiak: Előtörlesztési Díj Az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér pl. fennálló tartozásról egyenleg közlés), ide nem értve a Törlesztési Táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre. Közokiratba foglalás díja Számlavezetési díj A törlesztés nem teljesítéséből adódó díjak, költségek: o Szerződésmódosítási/átütemezési kérelem díja o Szerződésmódosítási/átütemezési díj o Felszólító levél díja o Felmondó levél díja o Monitoring díj o Végrehajtással kapcsolatban felmerülő költségek A pontban meghatározott díjak, költségek mértékére, és megfizetésének feltételeire az ÁSZFben/Hirdetményben foglaltak az irányadók Az Adós által fizetendő teljes összeg megegyezik a hitel teljes összegével és a hitel teljes díjával. A hitel teljes összege: A hitel teljes díjaként - az ügyleti kamat szerződés szerinti futamidejére számított összeg:.. - az egyszeri hitel előkészítés díja:.. - a fizetési számlavezetési díj az első évre számítva: 3. A Kölcsön törlesztő részletének esedékessége, összegének változása 3.1 A Kölcsön törlesztő részleteinek esedékességkor az Adós köteles biztosítani a Takarékszövetkezetnél vezetett [ ]-[ ]-[ ] számú forint fizetési számláján, a szükséges fedezetet. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat e fizetési számláról az esedékessé válás időpontjában beszedje. E fizetési számlához kapcsolódó jutalékok díjak és költségek mértékét a vonatkozó számlaszerződés, továbbá a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 3.2 Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja: [ ] A további törlesztő részletek esedékességének időpontja: minden hónap [ ]-án/én Az utolsó törlesztő részlet esedékességének várható időpontja: [ ] A törlesztő részletek száma: [ ] Az első törlesztő részlet összege: [ ] A további törlesztő részletek összege: [ ] 3.3. Az adós tudomásul veszi, hogy az utolsó törlesztő részlet összege eltérő lehet. 3.4 A kölcsön törlesztő részlete az ügyleti kamatot is magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a - 3 -

4 Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek. 4. Késedelmi kamat 4.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 3. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőke + ügyleti kamat) tartozás, mint lejárt tőke-és lejárt ügyleti kamat tartozás után késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a 2. pont szerinti ügyleti kamat + 6%, amennyiben a Hirdetmény ettől eltérő mértéket nem állapít meg. 4.2 Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először a Késedelmi Kamatra, ezt követően a lejárt és esedékes Ügyleti Kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 5. A Kölcsön törlesztésének egyéb feltételei 5.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a fizetési halasztást/prolongálást kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás/prolongálás iránti kérelem a Hirdetményben közzétett mértékű szerződésmódosítási kérelem díjának egyidejű befizetése mellett az esedékesség előtti 10. naptári napig kell benyújtani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a szerződésmódosítási kérelem díját, a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza. 5.2 Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a 3.1. pontban megjelölt számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, az Adós(ok) már ezen okirat aláírásával feljogosítják a Takarékszövetkezet arra, hogy lejárt - tőke, ügyleti kamat, késedelmi kamat - tartozásuk erejéig az Adós(ok) Takarékszövetkezetnél vezetett bármely másik fizetési számlájával szemben beszámítási jogával éljen és a lejárt összeggel az Adós(ok) bármely másik fizetési számláját megterhelje. 5.3 Az Adós és Kezes a következő hitelintézeteknél rendelkezik fizetési számlával: Bank Bank számlaszám; számlaszám; A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ( 4. sz. melléklet ) A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. 6. Előtörlesztés 6.1 Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben, vagy egészben előtörleszteni. Elő-, végtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Takarékszövetkezethez a pontos összeg és az előtörlesztés kért értéknapja megjelölésével. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi a befizetést az ÁSZFben/Hirdetményben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Az Előtörlesztési értesítőben az Adósnak arról is nyilatkoznia kell, hogy az előtörlesztésre figyelemmel a havi törlesztő részletek összegének csökkentését, vagy a Kölcsön futamidejének lerövidítését kéri. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. 6.2 Kéthavi törlesztő részletnél magasabb összegű előtörlesztés esetén az Adós az előtörlesztésre irányuló írásbeli nyilatkozatában az Előtörlesztési Díj befizetése mellett kérheti az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegének módosítását (újraszámítását). 7. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása - 4 -

5 A jelen szerződésben rögzített Kamat, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 8. A Kölcsön biztosítéka név Készfizető kezes A biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 9. Az Adós tájékoztatása A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. Ilyen törlesztési táblázat évente legfeljebb egyszer kérhető. 10. A jelen szerződés megszüntetése 10.1 A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. A Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. 11. Elállási jog A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. 12. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések - 5 -

6 A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján a illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető Több Adós esetén a jelen szerződésből adódó, az Adósokat megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hirdetmény, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, az ÁSZF, a fogyasztói hitelre vonatkozó törvény, a Hpt., a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Adós elismeri, hogy a Takarékszövetkezet az e szerződésre vonatkozó Hirdetményét, ÁSZF-ét megismerte, illetve a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzata megismerését számára lehetővé tette és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. Az üzletszabályzat megismerhető nyomtatott formában a Takarékszövetkezet kirendeltségein, elektronikus formában a internetes honlapon A jelen szerződés aláírásával az Adós és a Készfizető Kezes megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (3. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta Az Adós, és a Készfizető Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá A szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére pertárgy értéktől függően a Hatvani Járásbíróság illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, melynek a felek alávetik magukat A jelen kölcsönszerződés az aláírás napján lép hatályba Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Nyilatkozat KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 2. számú melléklet: Tájékoztatás a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 4. számú melléklet: Felhatalmazó levél 5. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat reklámanyagok küldéséhez 6. számú melléklet Hirdetmény 7. számú melléklet: Készfizető kezesi szerződés Jelen szerződés elválaszthatatlan függelékei: 1. számú függelék Általános szerződési feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott ügyletek esetében Kelt:...év...hónap...nap - 6 -

7 [Adós I. neve] [Adós II. neve] [Készfizető Kezes neve] Adós I. Adós II. Készfizető Kezes Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Képv.: [ ] Alulírottak igazoljuk, hogy az Adós(ok) (és a Készfizető Kezes) a szerződést előttünk mint tanuk előtt írták: Aláírás: Név: Lakcím: Szig.sz.:: Aláírás: Név: Lakcím: Szig.sz.:: - 7 -

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben