KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ"

Átírás

1 Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: Kirendeltsége: ( ) mint kölcsönt nyújtó (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről, név:[ ] születési név: [ ] anyja leánykori neve: [ ] szül. hely, idő: személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési címe: (.) (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) adóazonosító jel: állampolgárság: mint adós I. (a továbbiakban: Adós I.), és név:[ ] születési név: [ ] anyja leánykori neve: [ ] szül. hely, idő: személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési címe: (.) (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) adóazonosító jel: állampolgárság: mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), név:[ ] születési név: [ ] anyja leánykori neve: [ ] szül. hely, idő: személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési címe: (.) (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) adóazonosító jel: állampolgárság: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes), név:[ ] születési név: [ ] anyja leánykori neve: [ ] szül. hely, idő: személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési címe: (.) (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) adóazonosító jel: állampolgárság: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes)

2 között a mai napon az alábbi feltételek szerint: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A jelen szerződés tárgya; a Kölcsön teljes összege, futamideje, folyósítása 1.1 A Takarékszövetkezet az Adósnak az Adós [ ] iktatószámú írásbeli kölcsönigénye alapján [ ] Ft, azaz [ ] forint összegű, felhasználási célhoz nem kötött jelzáloghitelt nyújt. 1.2 A Kölcsön futamideje: [ ] A kölcsön devizaneme: HUF 1.3 A Kölcsön folyósítása: A Takarékszövetkezet a Kölcsönt egy összegben, az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően - az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű, dokumentált beérkezését követően - folyósítja az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett -.. számú számlájára. A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. A Kölcsön folyósításának feltételei: 1 az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlájának és technikai számlájának megléte; a Szerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása; a fedezeti ingatlanra fogyasztói zálogszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása; a fedezeti ingatlan(ok)ra - legalább a kölcsön összege mértékű - vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a biztosító értesítése a fedezeti Ingatlan(ok) elzálogosításáról, és a biztosító társaság visszaigazoló nyilatkozata a Takarékszövetkezet zálogjogosulti jogosultságának elismeréséről, hitelfedezeti életbiztosítási szerződés megkötése és a biztosítási szerződésben/ biztosítási kötvényben a Takarékszövetkezet, mint hitelfedezeti jogosult megjelölésének a biztosító általi visszaigazolása. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni; a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vonatkozó tulajdoni lap rendelkezésre állása 2, amely tartalmazza a Takarékszövetkezet 1. ranghelyű jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem széljegyzését, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vonatkozó 1 tulajdoni lap rendelkezésre állása, amely az esetlegesen fennállt haszonélvezeti/özvegyi jogot már nem tartalmazza, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jogról történő feltételes lemondás közjegyzői okiratba foglalása; más banknál ( Bank) vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása; a.. által a fedezeti ingatlanra készített értékbecslés aláírt, a szakvélemény összefoglalóját tartalmazó oldalainak Takarékszövetkezethez történő beérkezése; hitelbírálati/ hitelelőkészítési/folyósítási díj megfizetése a Takarékszövetkezetnél az Adós nevén megnyitott.. számú számlára; 2. Hiteldíj 2.1 Egyösszegű hiteldíjak Az ügyfél pénzügyi helyzetének feltárása érdekében végzett tevékenység díja, Hitelbírálati díj: ( ) Ft, mely a hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A kölcsönigény elbírálásával kapcsolatban felmerülő, a Takarékszövetkezet által felszámított Hitel előkészítési díj: (.) %,azaz [ ] Ft, melyet az Adós a Kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles megfizetni. 2.2 Rendszeresen fizetendő hiteldíjak 1 A folyósítási feltételek közül értelemszerűen törlendők az adott ingatlan jellemzői függvényében a nem releváns feltételek

3 2.2.1 A Takarékszövetkezet a Kölcsön után a folyósítás napjától Ügyleti Kamatot számít fel. Az Ügyleti Kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. Az Ügyleti Kamat a folyósítási hónapot követő hónaptól esedékes, és az aktuális törlesztő részlettel együtt annak részeként (annuitás) az alábbi 3.2. pont szerint fizetendő. Ügyleti kamatot, melynek évi mértéke 6 havi BUBOR referencia kamatláb és kamatfelár összege. Referencia kamatláb: a 6 havi BUBOR A 6 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:.% Kamatfelár, melynek évi mértéke:.% Kamatperiódus: naptári félév A 6 havi BUBOR mértéke a naptári negyedév 1. munkanapját megelőző 2. banki munkanapon jegyzett 6 havi BUBOR alapján kerül megállapításra. Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából eredően, azzal azonos mértékben változik. A Kamatfelár mértéke amennyiben a hitel futamideje a 36 hónapot meghaladja változó, - mely a MNB által közzétett H4F elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként, melynek részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza. A referenciakamat (6 havi BUBOR) aktuális mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetményben és honlapján ( teszi közzé. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé. Az ügyleti kamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait az ÁSZF tartalmazza. 2.3 Egyéb díjak, költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges díjak az alábbiak: Előtörlesztési Díj Az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér pl. fennálló tartozásról egyenleg közlés), ide nem értve a Törlesztési Táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre. Közokiratba foglalás díja Számlavezetési díj A törlesztés nem teljesítéséből adódó díjak, költségek: o Szerződésmódosítási/átütemezési kérelem díja o Szerződésmódosítási/átütemezési díj o Felszólító levél díja o Felmondó levél díja o Monitoring díj o Végrehajtással kapcsolatban felmerülő költségek A pontban meghatározott díjak, költségek mértékére, és megfizetésének feltételeire az ÁSZFben/mindenkor hatályos Hirdetményben foglaltak az irányadók Az Adós által fizetendő teljes összeg megegyezik a hitel teljes összegével és a hitel teljes díjával. A hitel teljes összege: A hitel teljes díjaként - az ügyleti kamat szerződés szerinti futamidejére számított összeg:.. - az egyszeri hitel előkészítés díja:.. - az egyszeri hitelbírálat díja:. - értékbecslés díja: - fizetési számlavezetési díj az első évre számítva: - jelzálog bejegyzés szolgáltatás díja: - tulajdoni lap lekérés díja: - kölcsönösszeg átutalásának díja: A kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerződéskötéskor (THM): % 3. A Kölcsön törlesztő részletének esedékessége, összegének változása - 3 -

4 3.1 A Kölcsön törlesztő részleteinek esedékességkor az Adós köteles biztosítani a Takarékszövetkezetnél vezetett [ ]-[ ]-[ ] számú forint fizetési számláján, a szükséges fedezetet. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat e fizetési számláról az esedékessé válás időpontjában beszedje. E fizetési számlához kapcsolódó jutalékok díjak és költségek mértékét a vonatkozó számlaszerződés, továbbá a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 3.2 Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja: [ ] A további törlesztő részletek esedékességének időpontja: minden hónap [ ]-án/én Az utolsó törlesztő részlet esedékességének várható időpontja: [ ] A törlesztő részletek száma: [ ] Az első törlesztő részlet összege: [ ] A további törlesztő részletek összege: [ ] 3.3. Az adós tudomásul veszi, hogy az utolsó törlesztő részlet összege eltérő lehet A kölcsön törlesztő részlete az ügyleti kamatot is magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek. 4. Késedelmi kamat 4.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 3. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőke + ügyleti kamat) tartozás, mint lejárt tőke-és lejárt ügyleti kamat tartozás után késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a 2. pont szerinti ügyleti kamat + 6%, amennyiben a Hirdetmény ettől eltérő mértéket nem állapít meg. 4.2 Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először a Késedelmi Kamatra, ezt követően a lejárt és esedékes Ügyleti Kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 5. A Kölcsön törlesztésének egyéb feltételei 5.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a fizetési halasztást/prolongálást kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás/prolongálás iránti kérelem a Hirdetményben közzétett mértékű szerződésmódosítási kérelem díjának egyidejű befizetése mellett az esedékesség előtti 10. naptári napig kell benyújtani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a szerződésmódosítási kérelem díját, a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza. 5.2 Amennyiben az esedékességkor, a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a 3.1. pontban megjelölt számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, az Adós(ok) már ezen okirat aláírásával feljogosítják a Takarékszövetkezet arra, hogy lejárt - tőke, ügyleti kamat, késedelmi kamat - tartozásuk erejéig az Adós(ok) Takarékszövetkezetnél vezetett bármely másik fizetési számlájával szemben beszámítási jogával éljen és a lejárt összeggel az Adós(ok) bármely másik fizetési számláját megterhelje. 5.3 Az Adós a következő hitelintézeteknél rendelkezik fizetési számlával: Bank Bank számlaszám; számlaszám; A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ( 4. sz. melléklet ) A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez

5 6. Előtörlesztés 6.1 Az Adós a Kölcsönt és járulékait az Üzletszabályzatban meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben, vagy egészben előtörleszteni. Elő-, végtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Takarékszövetkezethez a pontos összeg és az előtörlesztés kért értéknapja megjelölésével. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi a befizetést az ÁSZFben/Hirdetményben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Az Előtörlesztési értesítőben az Adósnak arról is nyilatkoznia kell, hogy az előtörlesztésre figyelemmel a havi törlesztő részletek összegének csökkentését, vagy a Kölcsön futamidejének lerövidítését kéri. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. 6.2 Kéthavi törlesztő részletnél magasabb összegű előtörlesztés esetén az Adós az előtörlesztésre irányuló írásbeli nyilatkozatában az Előtörlesztési Díj befizetése mellett kérheti az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegének módosítását (újraszámítását). 6.3 Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen szerződés biztosítékát képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult olyan összegű előtörlesztésre az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet nem számít fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy a fedezettség helyreállítása érdekében lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részére. 7. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített Kamat, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 8. A Kölcsön biztosítéka A Takarékszövetkezet és az Adós/ok/ megállapodnak, hogy a kölcsön fedezetéül a hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a város/község kerület utca szám alatt található ingatlanra külön jelzálog szerződésben rögzített feltételek szerint jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára. Egyéb biztosíték:.név, készfizető kezes A jelzáloggal terhelt fedezeti ingatlanra teljeskörű, legalább a hitel összegével megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, és az ingatlan elzálogosításáról a biztosító értesítése, melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. 2 Hitelfedezeti életbiztosítási szerződés megkötése melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében és a biztosítási szerződésben/ biztosítási kötvényben a Takarékszövetkezet, mint hitelfedezeti jogosult megjelölésének a biztosító általi visszaigazolása. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni; A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 8.1 A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. 2 Amennyiben hitelfedezeti életbiztosítás kerül kikötésre, egyébként törlendő

6 Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy lakóingatlan fedezetek esetében legalább háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente, illetve amennyiben az ingatlanpiacot meghatározó tényezők változása miatt ennél gyakrabban szükségessé válik, külső értékbecslőtől rendelje meg, és ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét az értékbecslő által kiállított számla alapján az értékbecslőnek határidőben megfizeti. Amennyiben az Adós a jelen bekezdésben vállaltakat a Takarékszövetkezet írásbeli felszólítására sem teljesíti, az a szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot. Az adós(ok) tudomásul veszik, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntethetik meg. A jelzálogul lekötött ingatlan(oka)t a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós(ok) sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult(ak). A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni. Alulírott haszonélvező már ezen kölcsönszerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a haszonélvezeti jogom ellenérték nélkül az ingatlan nyilvántartásból törlésre kerüljön, abban az esetben, ha a Takarékszövetkezet jelen szerződést felmondja (függő feltétel). Hozzájárulok ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet nevemben kérje a haszonélvezeti jog törlését a feltétel bekövetkezése esetén. 9. Az Adós tájékoztatása A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. Ilyen törlesztési táblázat évente legfeljebb egyszer kérhető. 10. A jelen szerződés megszüntetése 10.1 A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. A Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a Kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje a zálogszerződésben a zálogfedezettel kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli illetve elidegeníti

7 Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kerül sor a folyósításra, úgy a Takarékszövetkezetnek joga van az adott ügylet felülvizsgálatára. Amennyiben a felülvizsgálatkor az Adós minősítése, a felajánlott fedezetek kölcsönösszeghez viszonyított értéke romlott vagy az Adósnak felróható ok miatt a Kölcsön nem nyújtható, úgy az ügyféltanácsadó előterjesztése és az illetékes döntéshozó szerv döntése alapján az Adóssal kötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés felmondható Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. 11. Elállási jog A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. 12. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján a illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető Több Adós esetén a jelen szerződésből adódó, az Adósokat megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés vonatkozásában a Hirdetmény, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, az ÁSZF, a fogyasztói hitelre vonatkozó törvény, a Hpt., a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Adós elismeri, hogy a Takarékszövetkezet az e szerződésre vonatkozó Hirdetményét, ÁSZF-ét megismerte, illetve a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzata megismerését számára lehetővé tette és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. Az üzletszabályzat megismerhető nyomtatott formában a Takarékszövetkezet kirendeltségein, elektronikus formában a internetes honlapon. Az Adós (és a Készfizető Kezes) a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el A jelen szerződés aláírásával az Adós és a Készfizető Kezes megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (3. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta Az Adós, és a Készfizető Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették

8 12.6 A szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére pertárgy értéktől függően a Hatvani Járásbíróság illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, melynek a felek alávetik magukat A jelen szerződést a Felek közjegyzői okiratba foglalják. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós viseli és közvetlenül fizeti meg a közjegyzőnek A jelen kölcsönszerződés az aláírás napján lép hatályba Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Nyilatkozat KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 2. számú melléklet: Tájékoztatás a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 4. számú melléklet: Felhatalmazó levél 5. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat reklámanyagok küldéséhez 6. számú melléklet Hirdetmény 7. számú melléklet: Fogyasztói zálogszerződés ingatlanra 8. számú melléklet: Fogyasztói készfizető kezességi szerződés Jelen szerződés elválaszthatatlan függelékei: 1. számú függelék Általános szerződési feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott ügyletek esetében Kelt:...év...hónap...nap [Adós I. neve] [Adós II. neve] [Készfizető Kezes neve] Adós I. Adós II. Készfizető Kezes Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Képv.: [ ] Alulírottak igazoljuk, hogy az Adós(ok) (és a Készfizető Kezes) a szerződést előttünk mint tanuk előtt írták: Aláírás: Név: Lakcím: Szig.sz.:: Aláírás: Név: Lakcím: Szig.sz.:: - 8 -

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben