FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI"

Átírás

1 LOMBARD Lízing Zrt Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/ , fax:62/ FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely, idı: Lakcím: Családi állapot: Levelezési cím: Vezetékes telefon: Személyi igazolvány szám: Mobil telefon: Jogosítvány száma: cím Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betőjele: Számlaszám: - - Munkahelyi adatok Munkahely neve: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: Munkahely címe: Beosztása: Fıállásból származó havi nettó jöv.,-ft Munkahely jellege: Ipar Kereskedelem Mezıgazdaság Közlekedés Távközlés informatika Oktatás Egészségügy Pénzügy, biztosítás Államigazgatás Nyugdíjas Egyéb Beosztás jellege: Alkalmazott vezetı Szellemi alkalmazott Nyugdíjas Közalkalmazott, köztisztviselı Tulajdonos vezetı Fizikai alkalmazott Tanuló Egyéb: Munkáltató telefonszáma: Munkáltató adószáma: Munkaviszony: határozatlan határozott -ig Munkabér kifizetése átutalás készpénz Lakóhelyének típusa: családiház téglaépítéső társasház panel társasház egyéb Lakóhely tulajdonjoga: saját közvetlen hozzátartozóé önkormányzati bérlakás albérlet egyéb Háztartás összes havi nettó jövedelme: Háztartás összes havi törlesztése: Kezesek összes havi nettó jövedelme: Kezesek összes havi törlesztése Lakóhelyre, háztartásra vonatkozó adatok Egyéb információk Legmagasabb iskolai végzettség: 8 általános, vagy kevesebb szakmunkás érettségi fıiskola egyetem Van-e életbiztosítása? Igen Nem Rendelkezem lakossági folyószámlával Igen Nem Mellékletként csatolandó dokumentumok Megrendelı a gépjármőrıl, személyi igazolvány, jogosítvány (vagy útlevél vagy adókártya), max. egy hónapos közüzemi számla másolata, jövedelemigazolás vagy három havi bankszámlakivonat.,-ft,-ft,-ft,-ft Közös háztartásban élık száma: Dátum: Kölcsönbevevı aláírása Szerzıdéskötı hely aláírása A kérelem kitöltésére vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon Telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz!

2 ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ENGEDMÉNYEZÉS-TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSHOZ Nyilatkozat I. a Banki Magatartási Kódexrıl Tudomásul veszem a Finanszírozó tájékoztatását, miszerint a Finanszírozó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. Törvény 2. i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát, melynek ingyenes elérhetısége: Nyilatkozat II. a személyes adatok kezelésérıl Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt, a Finanszírozási kérelmen részletezett adatok a valóságnak megfelelnek. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Finanszírozó illetve az érdekeltségi körébe tartozó társaság közvetlenül, vagy erre szakosodott vállalkozáson keresztül közvetve az általam benyújtott személyes adatokat, bemutatott okmányokat, továbbá arcképet vagy aláírást a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. útján vagy egyéb más törvényes úton ellenırizze az aktuális finanszírozási ügylet során. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok az okmányaim másolásához és adatkezeléséhez. Nyilatkozat III. a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl (KHR) III/1. Hivatkozással a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló évi CXXII. tv. (a továbbiakban KHR tv.) 5. (2) bekezdésében foglaltakra, ezúton tájékoztatjuk, hogy a Finanszírozó az Ön és a Lombard között létrejött finanszírozási szerzıdés megkötését követıen írásban átadja a KHR részére a KHR tv. mellékletének II. fejezete 1.1 pontja és 1.2 pontjának a) d) alpontjai szerinti alábbi referenciaadatait: 1.1 Azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím h) elektronikus levelezési cím 1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) ügyféli minıség (adós, adóstárs), d) a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztırészletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, és gyakorisága. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiek szerint átadott referenciaadataimat a KHR-bıl más referenciaadat-szolgáltató átvegye. A fenti nyilatkozatot annak ismeretében teszem, hogy: a vonatkozó jogszabály alapján átvett adatokból az adatátvevı a hitelképességem megítélése céljából, a megalapozott döntés érdekében vesz át adatokat, valamint szükség esetén figyelmeztet a hitelfelvétel kockázataira. amennyiben a hozzájárulást megtagadom, akkor a Finanszírozó által átadott adatokon felül a KHR a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos alábbi adatokat is tartalmazza: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. hozzájárulásomat az adatok KHR-ben történı nyilvántartásának ideje alatt bármikor megtagadhatom. jelen nyilatkozatom minden adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésemre vonatkozik, beleértve valamennyi más pénzintézettel kötött szerzıdésemet is. Amennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésem vonatkozásában írásbeli nyilatkozatom tartalmán a késıbbiekben változtatok, és írásbeli hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben az idıben legkésıbb keletkezett írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésemre. Hozzájárulok / Nem járulok hozzá III/2. Tudomásul veszem a Finanszírozó azon tájékoztatását, miszerint a fenti nyilatkozatban megjelölt adataimat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kérésemre a köztem és a Finanszírozó közötti szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen is kezelheti. Továbbá tudomásul veszem, hogy a köztem és a Finanszírozó közötti szerzıdés megkötésekor vagy a szerzıdés fennállása során a Finanszírozó útján írásban is kérhetem a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a pénzügyi vállalkozás a szerzıdéses jogviszony megszőnését követı legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszőnését követı adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzıdéses jogviszony megszőnéséig a Finanszírozó útján, azt követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Lombard Lízing Zrt Szeged, Somogyi u Szeged, Pf. 739 Telefon: 62/ Fax: 62/ Adószám: PSZÁF engedélyszám: PTF 2138/1998/F Ügyfél aláírása

3 Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a fentiek szerinti adatkezelést nem kezdeményezem, úgy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen az átadott adataimat egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Tudomásul veszem, hogy a KHR-ben kezelt késedelmes teljesítésre vonatkozó adatok törlésére a KHR tv.-ben rögzített határidık érvényesek. A fentiek alapján, kérem adataimnak szerzıdésem megszőnését követıen is a KHR-ben történı kezelését. III/3. Tudomásul veszem a Finanszírozó azon tájékoztatását, miszerint a KHR tv ban foglaltak alapján, amennyiben a finanszírozási szerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közlök és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg, a Finanszírozó köteles a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadni a KHR tv. mellékletének II. fejezete 1.1 és 1.3 pontja szerinti alábbi referencia adataimat: 1.1 Azonosító adatok (lásd III/1. pontban) 1.3 Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) az igénylés elutasításának idıpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerıs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezı részének tartalma. A KHR tv. 11. (1) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben lejárt és meg nem fizetett tartozásom összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbért meghaladó késedelem folyamatosan több mint 90 napon keresztül fennáll (feltétel bekövetkeztének idıpontja), a Finanszírozó írásban átadja a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. mellékletének II. fejezete 1.1 és 1.2 pontja szerinti alábbi referencia adataimat: 1.1 Azonosító adatok (lásd III/1. pontban) 1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a) d) (lásd III/1. pontban), e) a feltételek bekövetkezésének idıpontja, f) a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés, i) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme, j) fennálló tıketartozás összege és pénzneme. Tudomásul veszem, hogy a jelen, III/3. pont alapján átadott és KHR-ben kezelt adatok más referenciaadat-szolgáltató által történı átvételéhez nem szükséges a hozzájárulásom. III/4. Egyéb tájékoztató a KHR-rıl és az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásokról A KHR olyan zárt rendszerő adatbázis, amelyben kizárólag a KHR tv-ben meghatározott referencia adatok kezelhetık. A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadatszolgáltatók biztonságának érdekében. A KHR tv. 15. (7) bekezdése alapján bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. Referencia adatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történı átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelése ellen a KHR tv a szerint élhet kifogással, és kérheti referencia adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követı öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül tájékoztatni. A nyilvántartott referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott kifogására tett választ tartalmazó - tájékoztató kézhezvételét követı harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a benyújtott kifogása alapján tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani. A fenti tájékoztatást tudomásul vettem. Ügyfél aláírása Lombard Lízing Zrt Szeged, Somogyi u Szeged, Pf. 739 Telefon: 62/ Fax: 62/ Adószám: PSZÁF engedélyszám: PTF 2138/1998/F

4 Nyilatkozat IV. az eszköz adatokról A nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Finanszírozási Kérelmen szereplı eszköz adatok mindenben megegyeznek az általam kiválasztott és ellenırzött eszköz adataival, továbbá hozzájárulok, hogy a Lombard Lízing Zrt., illetve az érdekeltségi körébe tartozó társaság közvetlenül, vagy erre szakosodott vállalkozáson keresztül közvetve a Belügyminisztérium adatbázisainak a gépjármőre vonatkozó adatait ellenırizze. Nyilatkozat V. a biztosítókról Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozó az alábbi biztosítóknál kötött teljeskörő casco biztosítást fogadja el a finanszírozás feltételeként: Aegon, Allianz, Generali, Genertel, Groupama-Garancia, Uniqa, Union, QBE Atlasz, Wabard, K&H, Signal. Nyilatkozat VI. az átvett dokumentumokról Aláírásommal igazolom, hogy az alábbi tájékoztatókat átvettem: - Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl" Nyilatkozat VII. a finanszírozás kamat és árfolyamkockázatáról A következıkben szeretnénk felhívni figyelmét azon kockázatokra, amelyek az Ön által választott finanszírozási konstrukció esetén a törlesztı részletek változását eredményezhetik. Ezen kockázati tényezık két fı csoportba sorolhatók, kérjük, figyelmesen olvassa el mind a kamat-, mind pedig az árfolyamkockázatról szóló részt! Mi a kamatkockázat? Fontos tudni, hogy a kamatkockázat mind a deviza-, mind pedig a forint alapú finanszírozási konstrukciók esetén fennáll, szemben például az árfolyamkockázattal, amely csupán a deviza alapú konstrukciók jellemzıje! A kamatkockázat miatti törlesztırészlet-változásnak két esetét különböztethetjük meg: a.) Referencia kamatlábhoz kötött kamatváltozás: Ez adott esetben azt jelentheti, hogy ha az adott finanszírozási konstrukció referencia kamatlába (errıl bıvebben az Üzletszabályzat II./A pontjában olvashat) emelkedik, akkor emiatt nı a hitel kamata is. Ennek magyarázata az, hogy a Finanszírozónak is fizetnie kell azért a forrásért, amit aztán az ügyfélnek továbbad, és mivel a referencia kamatlábra a Finanszírozónak ráhatása nincs, ezt a többletköltségét továbbhárítja ügyfeleire. Ebben az esetben a Finanszírozó nem köteles a hatályba lépést megelızıen az ügyfelet értesíteni, akit ez esetben nem illeti meg a szerzıdés díjmentes felmondásának joga sem. Forint alapú szerzıdés esetén a BUBOR, Euró devizanem esetén az EURIBOR, svájci frank devizanem esetén a svájci frankra jegyzett LIBOR referencia kamatláb határozza meg a referencia kamatláb %-ban kifejezett értékét. Kamatváltozás miatt bekövetkezett esetleges díjmódosulásáról (emelkedés vagy csökkenés) a Fizetési értesítı dokumentum "Következı díjak elszámolásai" címszó alatt értesíti Önt társaságunk. Ha a kamatszint változatlan, akkor a havi törlesztı részlet sem változik. A fenti kamatok alakulásáról információt talál gazdasági napilapokban (pl. Napi Gazdaság, Világgazdaság Pénz- és tıkepiacok fejezetének Kamatok címszava alatt), illetve a (BUBOR); (EURIBOR, angol nyelvő) és a (LIBOR, angol nyelvő) internetes oldalakon. b.) Rendkívüli kamatváltozás: Rendkívüli, tehát nem referencia kamatlábhoz kötött kamatváltozás esetén a Finanszírozó kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott Ok-lista által felsorolt esetekben változtat kamatot. A kamatváltozás mindig a Finanszírozó által meghatározott Árazási Elvek szerint történik, amelyet a honlapunkon megtekinthet (www.lombard.hu). Fontos tudnia, hogy az Ok-listában megjelölt valamely ok változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a törlesztırészletek változását, hanem a Finanszírozó a huzamosabb ideig fennálló ok(ok) együttes hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat egyoldalú módosításáról, amelyet az Árazási Elvekben foglaltak szerint köteles végrehajtani. Amennyiben a kamatmódosítás alapjául szolgáló feltételek a kamat csökkentését teszik lehetıvé, úgy a hitelezı köteles a hátralévı díjakban a kamatcsökkentést az Árazási Elvekben foglaltak szerint érvényesíteni. Díjváltozásra vonatkozó szabályokat a szerzıdésének mellékletét képezı Üzletszabályzat II. pontja tartalmazza. Mi az árfolyamkockázat? Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön deviza-alapú konstrukciót választ, akkor az Ön tartozása, az Ön által választott devizanemben meghatározott összeg lesz. Ez azt jelenti, hogy a bemutatott és forintban kifejezett havi törlesztı részletek csupán tájékoztató jellegőek és a mindenkori deviza-árfolyam függvényében alakulnak az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. Amennyiben Ön a szerzıdést megköti, a szerzıdésben foglaltak szerint az ajánlat tárgyát képezı forint összeg átszámítódik devizára, és a devizában kifejezett havi törlesztı részletek rögzülnek. Ez tehát azt jelenti, hogy az Ön forintban közölt havi fizetési kötelezettségei folyamatosan változhatnak nem csak a kamatok, hanem a deviza-árfolyam változásának következtében is. Árfolyam különbözet akkor keletkezik, ha változik az adott deviza forinthoz viszonyított árfolyama az Üzletszabályzat rendelkezései szerint megállapított Mértékadó árfolyammal szemben. Azaz árfolyam-különbözettel a Mértékadó árfolyam és az esedékesség napján jegyzett deviza-forint eladási árfolyam eltérése esetén kell számolnia. Ez az árfolyam különbözet az Ön szempontjából egyaránt lehet kedvezı, illetve kedvezıtlen. a.) Kedvezıtlen árfolyam különbözet (árfolyam veszteség), vagyis az Ön részére a törlesztırészleteken felüli plusz fizetési kötelezettség akkor keletkezhet, ha az adott deviza árfolyama az Üzletszabályzat rendelkezései szerint megállapított Mértékadó árfolyamhoz képest. Ügyfél aláírása Lombard Lízing Zrt Szeged, Somogyi u Szeged, Pf. 739 Telefon: 62/ Fax: 62/ Adószám: PSZÁF engedélyszám: PTF 2138/1998/F

5 b.) Kedvezı árfolyam különbözet (árfolyam nyereség) keletkezik akkor, ha az adott deviza árfolyama csökken az Üzletszabályzat rendelkezései szerint megállapított Mértékadó árfolyamhoz képest. Fontos, hogy ezen árfolyamnyereség Önt illeti meg, így ezt a Finanszírozó az Üzletszabályzat és a Hirdetmény feltételei szerint jóváírja azt az Ön folyószámláján. A futamidı alatt a Finanszírozó a nyilvántartott, az Ön folyószámláján még jóvá nem írt árfolyam nyereség terhére könyveli el a futamidı során keletkezett árfolyam veszteséget. Amennyiben a futamidı végén (illetve a szerzıdés elıtörlesztésekor) van felhalmozott árfolyam nyeresége, azt kifizetjük Önnek. A Lombard Lízing Csoport által alkalmazott Lombard saját deviza vételi és eladási árfolyama megtekinthetı a honlapon, az árfolyama menüpont alatt. Árfolyamváltozás miatt bekövetkezett esetleges fizetési kötelezettségrıl a Fizetési értesítı dokumentum "Árfolyam változás elszámolása" címszó alatt értesíti Önt társaságunk. A kamatok, valamint az árfolyamok alakulásáról Telefonos Ügyfélszolgálatunk is készséggel ad felvilágosítást a 62/ telefonszámon. Árfolyamváltozásra vonatkozó általános tájékoztatást a szerzıdésének mellékletét képezı Üzletszabályzat "kamatváltozás és árfolyamváltozás" fogalmak alatt talál. Az árfolyam- és kamatváltozás elszámolási módjai: a.) Negyedéves elszámolás: Negyedéves elszámolás esetén az Ügyfél negyedévente kap értesítıt a következı 3 hónap díjairól, amely díjakba már beépült az esetleges Kamatváltozás hatása (legyen az akár kedvezı, akár kedvezıtlen az Ügyfélre nézve). Ezen elszámolási mód esetén, az Ügyfél felé szintén 3 havonta kerül kiközlésre az azt megelızı 3 hónap árfolyamváltozása (kedvezı, vagy kedvezıtlen egyaránt). b.) HAVI FIX konstrukció: HAVI FIX konstrukcióban kötött szerzıdés esetén, a kamatváltozás- és árfolyamváltozás nem a hátralevı díjak havi összegének módosulásával, hanem a szerzıdés futamidejének változtatásával történik. A futamidı változása következtében a díjakban fizetett tıke és kamat aránya módosul. A futamidı módosulásáról a "lejárat dátuma" mezı tájékoztatja Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy minél hosszabb futamidejő szerzıdést kötött, illetve minél hosszabb a még hátralevı futamidı a kamatváltozás bekövetkezésekor, annál nagyobb mértékő lesz a hátralevı futamidı módosulása a kamatváltozás következtében. Negyedéves árfolyam elszámolású szerzıdésrıl HAVI FIX konstrukcióra történı áttérés lehetıségérıl tájékozódhat honlapunkon, valamint Telefonos Ügyfélszolgálatunkon. Az egyedi szerzıdésen Ön az aláírásával igazolja, hogy ennek a finanszírozásnak a kockázatairól világos tájékoztatást kapott, a kockázati összetevıket ismeri, és a hitelt ennek ismeretében is fel kívánja venni. A külföldi devizában történı finanszírozás általános kockázatairól szóló fenti tájékoztatót elolvastam, azokat megértettem és tudomásul vettem. Nyilatkozat VIII. az üzleti célú megkeresésrıl Felhatalmazom a Lombard Lízing Zrt-t, hogy részemre közvetlen megkeresés eszközével közvetlen üzleti célú termékajánlatot, marketing anyagot küldjön mindaddig, amíg a Társaság székhelyére vagy az elektronikus címre küldött írásos nyilatkozatommal le nem tiltom. ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (2007. évi CXXXVI. törvény 8. (1)-(2)) (ÜGYFÉL TÖLTI KI!) Alulírott (an.:, szem. Ig. sz.: ) büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* 3.) fenti jogi személy képviseletében kijelentem, hogy az a saját nevében jár el. 4.) fenti jogi személy képviseletében kijelentem, hogy az az alábbi személy(ek) nevében jár el:* Név: Név: Név2:** Név2:** Lakcím/Székhely: Lakcím/Székhely: Név: Név2** Lakcím/Székhely: Név: Név2** Lakcím/Székhely: *: A megfelelı rész aláhúzandó **: Születéskori név, vagy rövidített név, ha különbözik Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a Lombard Lízing Zrt-nek a fenti adatokban bekövetkezı esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredı kár engem terhel. Ezen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az egyes nyilatkozatok alatt szereplı válaszokat - a nyilatkozatok elolvasása és megértése után - saját kezőleg jelöltem meg. Dátum: év hó nap Ügyfél aláírása Lombard Lízing Zrt Szeged, Somogyi u Szeged, Pf. 739 Telefon: 62/ Fax: 62/ Adószám: PSZÁF engedélyszám: PTF 2138/1998/F

6 Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól A nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat! Kérjük, alaposan tanulmányozza át ezt a tájékoztatót! Kiadja a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

7 Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól 1 Legtöbben előbb-utóbb óhatatlanul szembesülünk azzal, hogy terveink megvalósításához átmenetileg több pénzre lenne szükségünk, mint amennyit meglévő megtakarításaink és havi jövedelmünk megenged. Egy hitel felvétele segítheti céljaink gyorsabb elérését. A gyakran több évre, lakáshitelek esetén akár több évtizedre kiható hiteldöntések előtt azonban érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére. Ha a pénzügyi teherbíró-képességünk által indokoltnál nagyobb hitelt veszünk fel, akkor megnő annak az esélye, hogy a hitelt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni. Ebben az esetben nagyon komoly anyagi hátrány is érhet minket. Kérjük, mindenképpen szánjon időt ennek a rövid tájékoztatónak az elolvasására, a hitelfelvétel kockázatainak megismerésére és mérlegelésére! Milyen kockázatai vannak a hitelfelvételnek? Hitelfelvételkor az ügyfél és a bank vagy egyéb hitelt, illetve lízingszolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény (együtt továbbiakban: hitelező) legjelentősebb kockázata az, ha az adós nem tudja visszafizetni a hitelt. Ez akkor következhet be, amikor a hitel törlesztőrészletében és/vagy az adós jövedelmében, életkörülményeiben jelentős, kedvezőtlen változás történik. Amennyiben az adós a törlesztőrészletek teljesítésével tartósan késedelembe esik, a hitelező felmondhatja a szerződést és az abból eredő tartozás megfizetését egy összegben kérheti, hiszen a felvett hitel összegét a kamattokkal és a szerződésben meghatározott egyéb terhekkel együtt vissza kell fizetni. A szerződés felmondását követően a hitelező számos módon érvényesítheti követelését. Így az adós ha rosszul mérte fel törlesztési képességét, és anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben eladósodott elveszítheti a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat, lakóingatlana esetében lakhatása kerülhet veszélybe. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a késedelmes fizetés és a követelésérvényesítés sokszor jelentős összegű költségei is az adóst terhelik. Amennyiben a vagyontárgy értékesítéséből nem fedezhető a hiteltartozás és az egyéb járulékos díjak, költségek összege, az adóst még további fizetési kötelezettség is terheli. Emellett, ha az adós a mindenkori minimálbért meghaladó összeggel több mint 90 napja tartozik, adatai bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábbi közismert nevén BAR-lista), és ez jelentősen megnehezíti, illetve sokszor kizárja a későbbi hitelhez jutás esélyét. Nagyon fontos, hogy hitelfelvételkor reálisan és inkább óvatosan ítélje meg a hitelfelvevő jövőbeli hiteltörlesztési képességét, és csak akkora összegű hitelt vegyen fel, amelynek törlesztését még váratlan kiadások felmerülése, jövedelmének csökkenése és a törlesztőrészlet emelkedése esetén is biztonsággal tudja teljesíteni! A törlesztőrészlet megemelkedhet! A felvett kölcsönt és azok kamatait az adósnak meghatározott idő (a hitel futamideje) alatt általában havonta kell törlesztenie a hitelezőnek. A hitel lehet állandó (fix) vagy a futamidő alatt változó kamatozású. Fix kamatozású hitelnél a futamidő alatt az ügyleti kamatláb nem változik függetlenül attól, hogy időközben a piaci kamatok nőnek vagy csökkennek. Változó kamatozású hitelnél a futamidő alatt a kamatláb megváltozhat. A kamatláb emelkedése esetén a törlesztőrészlet megemelkedik. Minél hosszabb a hitel futamideje, annál nagyobb mértékben emelkedik a törlesztőrészlet a kamatláb azonos mértékű emelkedése 1 Ez a tájékoztató, melyet a hitelező köteles a hiteligénylőnek átadni, a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban készült. A tájékoztatóban szereplő javaslatok csupán ajánlások, amelyek betartása a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőinek véleménye szerint jelentősen csökkentheti a hitelfelvétel kockázatait. Mivel azonban egy hitelfelvétel során nem lehet minden kockázatot kizárni, ezért a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nem vállal és nem is vállalhat semmilyen felelősséget az útmutató javaslatainak betartása mellett felvett hitellel kapcsolatos esetleges veszteségekért. 2 Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

8 esetén. Hasonló az összefüggés a hitel összege és a kamatláb emelkedése között, magasabb hitelösszegnél ugyanakkora kamatlábváltozás nagyobb törlesztőrészlet-változást eredményez. Némely konstrukciónál a törlesztőrészlet emelkedése helyett a futamidő növekszik, így további törlesztőrészlet-fizetési kötelezettség keletkezik. A változás az ún. kamatperiódusos hiteleknél csak az adott időszakot, kamatperiódust követően (pl. negyedév, félév múlva) jelentkezik. A törlesztőrészletet a devizaalapú hiteleknél a külföldi deviza kamatszintjének változása mellett a forint/deviza árfolyama is jelentősen befolyásolhatja. Ha az árfolyam megváltozik, akkor a törlesztőrészlet ezzel megegyező mértékben változik: például 10 százalékos leértékelődés önmagában 10 százalékos törlesztőrészlet-emelkedést jelent minden más tényező (kamat, kezelési költség) változatlansága mellett. A devizaalapú hiteleknél tehát kettős kockázati hatás érvényesül. A devizahitelek kockázataival kapcsolatban kérje a hitelnyújtótól a PSZÁF devizahitelekről szóló részletes fogyasztóvédelmi tájékoztatóját is, vagy töltse le azt a Felügyelet honlapjáról (www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/devizahitelek)! Mielőtt hitelt venne fel, használja a Felügyelet honlapján elérhető hitelkalkulátort (www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/alkalmazasok)! A kalkulátor segítségével a devizahitelek esetében azt is nyomon követheti, hogy a törlesztőrészlete hogyan változik meg egy esetleges árfolyamváltozás hatására. Hitelfelvétel előtt alaposan tekintse át a hitel feltételeit, különös figyelmet fordítva arra, hogy a törlesztőrészletekhez kapcsolódóan milyen egyéb költségek merülhetnek fel, változó kamatozású hitel esetén mi alapján számítják a kamatot (pl.: referencia kamatláb), illetve milyen gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, évente) változhat a kamat! A törlesztésre fordítható jövedelme váratlanul csökkenhet! A törlesztésre fordítható jövedelem több okból is csökkenhet. Jelentősen megnehezül a hiteltörlesztés, ha az adós vagy a háztartásában élők jövedelme csökken, esetleg elveszíti a munkáját, vagy váratlan kiadások merülnek fel. Javasolt olyan mértékű tartalékot képezni, amely segítségével hosszabb ideig, pl hónapig képes folytatni a hitel törlesztését. Ennyi idő alatt lehetőség van új munkahelyet találni, a hitelnyújtóval a feltételeket újratárgyalni, illetve az átmeneti kedvezőtlen pénzpiaci változások miatt megemelkedett törlesztőrészleteket is fizetni. Hitelfelvétel előtt alaposan gondolja végig, hogy jövedelmének mekkora részét tudja váratlan események bekövetkezése esetén is törlesztésre fordítani, illetve esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e ehhez felhasználható tartalékai! Ha nehéz helyzetbe került, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a hitelezővel és egyeztessen a szerződés átütemezésének lehetőségeiről! Ügyeljen arra, hogy a hitel kiváltása érdekében egy újabb, növekvő terhet jelentő hitel felvételével könnyen adósságörvénybe kerülhet, és egyre nagyobb adósságot kell törlesztenie! Mekkora törlesztőrészlet vállalható a kockázatok figyelembevételével? A felvehető hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmet. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire tartósan számíthat. Ha több hitellel rendelkezik, akkor azok törlesztőrészleteit össze kell adni. Ne az esetlegesen alacsonyabb, kezdő akciós törlesztőrészletet vegye alapul a tervezésnél! A rendelkezésre álló jövedelemhez képest megfelelően alacsony törlesztőrészlet választásával jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy Ön nem tudja visszafizetni hitelét. A várhatóan tartósan rendelkezésre álló jövedelem és a hitel devizanemének függvényében a következő oldalon lévő táblázatban olvasható felső korlátok betartása ajánlott a hitelfelvétel során. Természetesen a hitelnyújtó szigorúbb feltételeket is szabhat a hitel elbírálásakor. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól 3

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben