K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,"

Átírás

1 Ikt. szám: Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: , statisztikai jelzőszáma: , székhelye: HU-9700 Szombathely, Petőfi S. u. 18.), mint hitelező (a továbbiakban: hitelező), Másfelől..... adós (születési név:...., anyja neve:...., születési helye és ideje:..,...., személyi igazolvány száma:...,,.. szám alatti lakos, állampolgársága:..),..... adós (születési név:...., anyja neve:...., születési helye és ideje:..,...., személyi igazolvány száma:...,.. szám alatti lakos, állampolgársága:..), 1... készfizető kezes (születési név:.., anyja neve:..., születési helye és ideje:.,., személyi igazolvány száma:..,... szám alatti lakos, állampolgársága: ), szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett : Az Adós(ok) és kezes(ek) büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak, hogy a saját maguk nevében járnak el és a fenti adatok az érvényes azonosító okiratukban foglaltakkal megegyeznek. A kötelezett(ek)- adós(ok), készfizető kezes(ek) (kölcsönösen) kijelenti(k) azt, hogy nagykorú, teljes cselekvőképes, devizabelföldi magyar állampolgár(ok), aki(k) jogügyletkötési képességgel bír(nak). 1./ A SAVARIA Takarékszövetkezet az Adós(ok) részére. éves lejáratú..i bankkölcsönt biztosít a.,.. szám alatti,.. helyrajzi számú ingatlan..- hoz.,- Ft, azaz.. forint összegben. Folyósítás időintervalluma: és között. Folyósítási feltételek: - Az Adós(ok) és a Készfizető kezes(ek) tudomásul veszik, hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, és a folyósítás (akár a részfolyósítás is) a közokiratba foglalást követően történhet meg. A közokirat díját az Adós fizeti meg. 1 - Az Adós(ok) és a Készfizető kezes(ek) tudomásul veszik, hogy a Fedezetigazolás biztosításról legkésőbb az utolsó részfolyósításig becsatolásra kerül. 1 - A Felhatalmazó levél kölcsönintézet által történő befogadásának igazolása. 2./ Az Adós(ok) tudomásul veszi(k) azt, hogy a részé(ük)re nyújtott kölcsön teljes egészében kizárólagosan a jelen okirat 1./ pontjában megjelölt célra használható fel. A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön felhasználását a Takarékszövetkezet jogosult ellenőrizni.

2 2 3./ Az Adós(ok) és a Készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k) azt, hogy a kölcsön mindenkori tőke összegére vetítve változó éves ügyleti kamatot köteles(ek) megfizetni, melynek mértéke szerződéskötés időpontjában 3 (három) havi BUBOR + %, azaz százalék kamatfelár, jelenleg..%, azaz százalék. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásakor hatályos Hirdetmény alapján az Adóst szolgáltatások igénybevételével összefüggő kamatkedvezmény(ek) illeti(k) meg. A kedvezményes kamat számításának alapjául szolgáló feltételek fennállását a SAVARIA Takarékszövetkezet éves monitoring keretében felülvizsgálja. A Takarékszövetkezet az alapkamatot minden naptári negyedév utolsó munkanapját megelőző 2. (második) napon az MNB honlapján ( közzétett 3 (három) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. A kölcsön kamatának mértéke változó, ezért a Takarékszövetkezet jogosult a BUBOR változásának függvényében a kamatot az előző bekezdés szerint meghatározott időpontban automatikusan módosítani. A Takarékszövetkezet jogszabály alapján a késedelmes teljesítések után késedelmi kamatot számít fel, melyet a mindenkori Hirdetményeiben tesz közzé. 4./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adós(ok) a kölcsönt és annak járulékait havi egyenletes - minden hónap 1. napján esedékes - törlesztő részletben köteles(ek) visszafizetni a Takarékszövetkezet részére. Az első törlesztési időpont e, A kölcsön induló törlesztő részletének összege:...- Ft azaz... forint. A hitelező a kamatváltozásokból adódó törlesztőrészlet változásról az éves felülvizsgálatot követően kiértesítő levélben tájékoztatja az Adós(oka)t. Az utolsó törlesztő részlet esedékessége... A Hitelező az utolsó havi törlesztő részletet jogosult a fentiekben írtaktól eltérően megállapítani az Adós(ok) fennálló teljes tartozására tekintettel, mely feltételt az Adós(ok) annak megértését követően a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi(k). A törlesztés során az elszámolás sorrendjét az évi V. törvény (Ptk.) határozza meg. Az Adós(ok) és készfizető kezes(ek) elismeri(k), hogy a kölcsön éves induló, százalékban kifejezett, a Szerződés megkötésének napján érvényes, a Takarékszövetkezet Hirdetményében közzétett hatályos kondíciók alapján számított teljes hiteldíj mutatója (THM): %. A teljes hiteldíj mutató kiszámításánál figyelembevett feltételek az alábbiak: az éves kamat mértéke, mértéke, a kölcsön előkészítési díja, rendkívüli ügyintézési díjat, jelzálogjog bejegyzésének díját, értékbecslés díját, kiszállási díjat, fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési díjat, éves kártyadíjat, tranzakciós díjakat. 1 5./ A kölcsön futamideje alatt az Adós(ok) által fizetendő teljes összeg a szerződés aláírásának napján ismert fenti feltételek alapján, szerződésszerű teljesítés esetén:..ft azaz forint. A fenti összeg így természetesen nem tartalmazza különösen a késedelmi kamatot, a felszólító levél díját, a KHR kiértesítő levél díját, és a jelen szerződésből eredő hitelezői követelések behajtásával kapcsolatos mindennemű költséget és díjat. 6./ Az Adós(ok) a tartozásról a kölcsönszerződés fennállása alatt jogosultak díj-, költség, kamat- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen törlesztési táblázat (fizetési terv) formájában kivonatot kapni.

3 3 7./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön fedezeteként az ingatlan tulajdonosa(i) felajánlja(ák) a i ingatlan-nyilvántartásba felvett, természetben,...számú,. helyrajzi szám alatti ingatlant, amely ingatlan. tulajdoni hányadban a. és. tulajdonát képezi, és.. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt. 1 A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat l. pontjában foglalt kölcsön biztosítására a hitelező, mint jelzálogjogosult, valamint. és.., mint jelzálogkötelezett(ek) jelzálogjogot alapítanak a hitelező javára a jelzálogkötelezett(ek) tulajdonát képező,.,.. szám alatti, helyrajzi szám alatt bejegyzett ingatlanán a 2. számú függelékben foglaltak szerint. Az Adós(ok) kötelezi(k) magát arra, hogy a kölcsön fedezetét képező ingatlan tekintetében három évente egy alkalommal saját költségére ingatlan értékbecslést készíttet. Az értékbecslést a SAVARIA Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők listájából az Adós(ok) által kiválasztott személynek kell elvégeznie. A SAVARIA Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők listáját az értékbecslés szükségességére felhívó levél melléklete tartalmazza. Az elkészült értékbecslés egy eredeti példányát az Adós(ok) köteles(ek) a SAVARIA Takarékszövetkezetnek haladéktalanul benyújtani. Amennyiben az Adós(ok) az értékbecslés elkészítésére vonatkozó kötelezettségének a tájékoztatás kézhez vételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, az értékbecslést a SAVARIA Takarékszövetkezet az ügyfél költségére elvégezteti oly módon, hogy az értékbecslés költségével az Adós(ok) hitelszámláját megterheli. 1 8./ Az Adós(ok) és a készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k) azt, hogy a kölcsön összege és annak járulékai erejéig kötelezettség(ük) a hitelező irányában egyetemleges. Az Adós(ok) és a készfizető kezes(ek) kijelenti(k), hogy az egyetemlegesség jogintézményének tartalmával tisztában van(nak). Az Adós(ok) bármelyikét pénzfelvételre, jognyilatkozat tételére, illetve elfogadására feljogosítottnak kell tekinteni. A kölcsönnel kapcsolatos írásbeli értesítések az Adós(ok) és a készfizető kezes(ek) bármelyikének joghatályosan kézbesíthetők. 1 Jelen okirat aláírásával..(név) készfizető kezesi kötelezettséget vállal(nak) az Adós(ok) ezen szerződésből fakadó mindennemű kötelezettsége erejéig (.,- Ft tőke, és annak ügyleti kamatai, egyéb járulékai, esetleges késedelmi kamatai az igény érvényesítésével összefüggő eljárások költségei és díjai stb) mértékében, illetve kijelenti(k), hogy a készfizető kezesség jogintézményének tartalmával tisztában van(nak). A szerződő felek a követelés járulékainak tekintik a követelésnek az 1. pontban írt szerződésben meghatározott változó mértékű ügyleti kamatát, rendelkezésre tartási díjat, folyósítási díjat (továbbiakban együtt: hiteldíj), valamint a követelés illetve a hiteldíj összege késedelmes fizetése esetén felszámított késedelmi kamatot, melynek mértékét a Takarékszövetkezet a mindenkori Hirdetményeiben teszi közzé. 9./ Az Adós(ok), készfizető kezes(ek) a következő pénzintézeteknél rendelkezik lakossági fizetési számlával: Név:. (Bank) számlaszám: Név:... (Bank) számlaszám:

4 4 Az Adós(ok) a Hitelezőnél fenntartott fizetési számlájukhoz kapcsolódóan az alábbi díjak, költségek, jutalékok megfizetésére kötelezettek: - számlanyitási díj, - számlavezetési díj, - zárlati költség, - tranzakciós díjak, - bankkártya éves díja / Az Adós(ok) és Készfizető kezes(ek) kijelenti(k) azt, hogy a kölcsönnel kapcsolatos értesítéseket az Adós(ok) részére a Takarékszövetkezet joghatályosan a... sz. alatti címre, a Készfizető kezes(ek) részére a...sz. alatti címre küldheti. 11./ A szerződő felek a jelen szerződésbe foglalt valamennyi jogviszonyból eredő jogvitájuk esetére alávetik magukat a Szombathelyi Járásbíróság (helyi bíróság) vagy a hatásköri szabályokra figyelemmel a Szombathelyi Törvényszék (elsőfokú bíróság) illetékességének. A felek tudomásul veszik azt, hogy a kikötött Szombathelyi Járásbíróság (Szombathelyi Törvényszék) kizárólagosan illetékes, s a kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. A szerződő felek kölcsönösen kijelentik azt, hogy a Polgári perrendtartás bírósági illetékességgel kapcsolatos vonatkozó szabályait megismerték, s azok tudatában írják alá ezen szerződést. Jogvita esetén a fogyasztó számára peren kívüli rendezésre van lehetőség, amely peren kívül eljáró fórum a MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) A felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank A felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának, Hitelezési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak, eljárási rendjének rendelkezései és az Általános Szerződési Szabályok (1. számú függelék) az irányadóak. Az Adós(ok) és készfizető kezes(ek) kijelenti(k), hogy a Hitelező Általános Üzletszabályzatát, továbbá az Általános Szerződési Szabályokat és az előző mondatban felsorolt további vonatkozó iratokat áttanulmányozta(ák), s a vonatkozó rendelkezéseket megértette(ék). 13./ A Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy ezen szerződésnek a következő 5 függeléke van: 1. számú függelék: Általános Szerződési Szabályok 2. számú függelék: Jelzálogszerződés 3. számú függelék: Készfizető kezesi szerződés ( db) 4. számú függelék: Felhatalmazó levél ( db) 5. számú függelék: 4. pontban említett kamatkedvezmény alapjául szolgáló táblázat Adós(ok) és készfizető kezes(ek) a jelen okirat aláírásával elismerőleg nyugtatja(ák) azt, hogy ezen kölcsönszerződést a kettő együttesen és folyamatosan jelenvolt ügyleti tanú előtt saját kezűleg, helybenhagyólag írta(ák) alá. Adós(ok) és készfizető kezes(ek) elismeri(k) azt, hogy ezen kölcsönszerződés egy eredeti példányát a mai napon személyesen átvette(ék).

5 5 14./ A szerződő felek kölcsönösen tudomásul veszik azt, hogy a jelen, azaz számozott és egybekapcsolt lapból álló kölcsönszerződésben és annak függelékeiben részletesen nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt...,.. év. hónap. napján SAVARIA Takarékszövetkezet mint hitelező szerződő fél mint adós szerződő fél mint adós szerződő fél Tanúk: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím: Szem. Ig. szám:... Szem. Ig. szám: Aláírás:.... Aláírás:.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben