OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour des Entreprises) Hitelező és Zálogjogosult, amelynek képviseletében eljár az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út D-C ép., a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a cégjegyzékszáma: Cg , statisztikai számjele: , adószáma: ), mint a Hitelező és a Zálogjogosult törvényes képviselője, az ő részéről cégjegyzésre jogosult képviselőkként eljárnak (született. helységben,.. napján, anyja neve:. tartózkodási helye: 1138 Budapest, Váci út D-C ép.), aki személyazonosságát a(z).. számú személyi igazolványával, lakcímét a(z) lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, Mindkét aláíró kijelentette, hogy az általa képviselt hitelintézet jelenleg is létező pénzügyi intézmény, és ő mint a fentiek szerint képviseleti joggal rendelkező okirat elkészítésekor is jogosult aláírási címpéldány általi felhatalmazás által e pénzügyi intézmény képviseletében az okiratba foglalni kért jognyilatkozatok megtételére Másrészről, [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név és cím/előnév] [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név és cím/családi név] [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név és cím/keresztnév1] [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név és cím/keresztnév2] (aki született [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Azonosítás/Születési hely, állampolgárság, nem/város] helységben, [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Azonosítás/Születési hely, állampolgárság, nem/születési idő] napján, anyja neve: [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Azonosítás/Születési hely, állampolgárság, nem/anyja leánykori neve]), a továbbiakban [Résztvevők/Háztartások/Résztvevők/Szerződés szerinti szerep] / [ Résztvevők/Háztartások/Résztvevők/Szerződés szerinti alszerep], valamint Adósok a továbbiakban együttesen: Adós Zálogkötelezettek a továbbiakban együttesen: Zálogkötelezett Készfizető Kezesek a továbbiakban együttesen: Készfizető Kezes Nyilatkozatot tevők a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatot tevő Tulajdonosi Várományosok a továbbiakban együttesen: Tulajdonosi Várományos A Szerződő Felek kijelentik, hogy ismerik a kölcsönügylet, a jelzálogjog, a elidegenítési és terhelési tilalom és a készfizető kezességvállalás szabályait és jogkövetkezményeit, tudomással bírnak arról, hogy a tulajdonjog és a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre I Jelzálogjoggal biztosított Forint alapú LAKÁSCÉLÚ HITELKIVÁLTÁSIHITELKIVÁLTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (a továbbiakban: Szerződés ), amely létrejött fent nevezett Adós, Zálogkötelezett, valamint a Hitelező, úgy is mint Zálogjogosult, közösen együtt: Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel: Banki ügyletazonosító: Az Adós ügyfélkategóriája:

2 1. A Szerződés tárgya, a kölcsön célja és igénybevétele A Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel az Adós részére legfeljebb. Ft, azaz forint összegű kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön ) nyújt a jelen okirat II. részében megjelölt ingatlanon alapított jelzálogjog fedezet, és azt biztosító a Bank javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalom továbbá készfizető kezességvállalás mellett, az Adós pedig kötelezi magát a Kölcsön és e Szerződés szerinti járulékai Hitelező részére történő megfizetésére Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönből ténylegesen folyósításra kerülő összeg nem haladhatja meg a jelen okirat I.1.2. pontjában meghatározott kölcsön kiváltásához szükséges összeget. Amennyiben az I.1.2. pontban meghatározott kölcsön kiváltásához a Kölcsön teljes összegének felhasználása nem szükséges, az igénybe nem vett résszel a Kölcsön összege automatikusan lecsökken, és az így fennmaradó összeg folyósítását az Adós a későbbiekben sem követelheti A Kölcsön célja: a(z) a Hitelezőnél.. azonosító számon... (..) év. hónap... (.) napján fennálló. CHF/EUR, azaz. svájci frank/euró összegű kölcsön a(z) a Hitelezőnél.. azonosító számon... (..) év. hónap... (.) napján fennálló. Ft, azaz. Forint összegű gyűjtőszámla-hitelkeret kiváltása (a továbbiakban: Kiváltandó Kölcsön ) Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön összegét kizárólag erre a célra használja fel Adós egyben elismeri, hogy a kiváltásra kerülő kölcsönszerződést érvényes és hatályos szerződésnek tekinti, az abból eredő tartozást elismeri, arra tekintettel kezdeményezte jelen Kölcsönszerződés megkötését, hogy azt forint alapúvá alakítsa át. Adós továbbá a kiváltásra kerülő kölcsönszerződést megerősíti, és elismeri, hogy a kiváltásra kerülő kölcsönszerződés a jelen Szerződés útján történő kiváltása (előtörlesztése) által teljesítés útján megszűnik A Hitelező valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és felé való igazolását követő 7, azaz hét munkanapon belül folyósítja az I.1.2. pontban meghatározott Kiváltandó Kölcsön összeg folyósítás napján érvényes közép árfolyamán meghatározott forint ellenértékét az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe javára AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe hitelintézetnél vezetett számú hitelelszámolási számlára A Hitelező ezzel egyidejűleg a Kölcsön igénybe vett összegével megterheli az Adós hitelszámláját Kivételt képez a(z) I.1.3. pontban foglaltak alól az az eset, amikor a jelen Szerződés megkötését és a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülésének Hitelező felé való igazolását követő 7, azaz hét munkanap mindegyikén a kiváltandó kölcsön törlesztési árfolyamon számított forint ellenértéke meghaladja a Kölcsön összegét. Ebben az esetben, amennyiben az Adós alábbiakban hivatkozott különbözet megfizetésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Bank jogosult a folyósítást megtagadni és jogosult a Szerződéstől elállni Felek megállapodnak, hogy a Kölcsön folyósításának napjaként azt a napot tekintik, amikor a Bank a Kölcsön összegével az Adós hitelszámláját megterheli. A folyósítás napjáról és az első esedékességi napról a Bank írásban értesíti az Adóst. Ez az értesítő tartalmazza a Kölcsön pontos kifolyósított összegét és a fizetendő induló havi törlesztő részlet összegét. Az értesítő levél jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő Ha a Kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb (.) év hónap... ( ) napjáig (rendelkezésre tartási időszak vége) nem teljesül, e határnapot követően a Hitelezőt a Kölcsön rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli Ha az Adós kérelme alapján a Hitelező egyoldalú hozzájáruló nyilatkozatával nem engedélyezi a rendelkezésre tartási időszak meghosszabbítását, akkor a jelen Szerződés a felek külön jognyilatkozata nélkül, a rendelkezésre tartási időszak elteltével megszűnik, és a jelen Szerződés 2

3 alapján az Adóst terhelő a megszűnés napjáig nem teljesített fizetési kötelezettségek a rendelkezésre tartási időszak végét követő napon esedékessé válnak Amennyiben az Adós az alábbi pontban foglalt folyósítási feltételeknek maradéktalanul eleget tett, Hitelező azt úgy tekinti, hogy Adós a Kölcsönt igénybe kívánja venni Amennyiben Adós a Kölcsönt nem veszi igénybe köteles Hitelező részére a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerült költségeket megtéríteni A Kölcsön folyósításának együttes feltételei: A biztosítékul lekötött,. Számú Földhivatal által., helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a.. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan ) / tulajdoni hányadára a Bank javára a Szerződés biztosítására.. zálogjogi ranghelyre a jelzálogjogot, valamint az azt biztosító a Bank javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat a földhivatal határozattal bejegyezte vagy a jelzálogjog és az azt biztosító a Bank javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló eljárás széljeggyel igazoltan folyamatban van A zálogjog bejegyzési kérelmet, valamint annak mellékleteit, melyeket az Adós átvételi elismervény ellenében vesz át a Banktól, az Adós köteles benyújtani az illetékes földhivatalhoz, majd köteles ezek földhivatal által érkeztetett példányait hiánytalanul átadni a Bank részére Az Ingatlanra bejegyzett, az alábbiakban felsorolt terhek jogosultjai írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga, valamint az azt biztosító és a Bank javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalma bejegyzésre kerülhessen az ingatlan-nyilvántartásba, és az ezt igazoló, az illetékes földhivatal által érkeztetett, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges alakiságoknak megfelelő okiratot Adós a Bankhoz benyújtotta: határozati/széljegy számon.. javára bejegyzett/bejegyzendő Adós benyújtotta a jelen okirat alapján készített banki szabályoknak is megfelelő egyoldalú tartozás elismerő, valamint tűrésre vonatkozó nyilatkozat hiteles kiadmányának egy példányát a Bank részére Az Ingatlan fedezeti biztonságát sértő változás a(z).. (.) év hónap... (..) napján az ingatlan-nyilvántartási rendszer elektronikus felületén lekérdezett és a jelen Szerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap másolat szerinti állapothoz képest nem következett be A Kölcsön fedezetéül szolgáló Ingatlan(ok)ra vezetett végrehajtás nincs folyamatban Adós igazolja, hogy a fedezetként bevont,.. helyrajzi számú ingatlanfedezet legalább tűz és elemi kár kockázatokra, legalább.. Ft,. összeg értékben biztosítva van, melynek vonatkozásában a Kölcsön és járulékai erejéig a Kölcsön végső lejáratáig vagyonbiztosítást kötött, mely vonatkozásában a Hitelezőt a zálogtárgy helyébe lépő biztosítási összeg és a biztosító valamennyi esetleges szolgáltatása tekintetében, mint teljesítési utasítás adására korlátozásmentesen jogosult zálogjogosultként megjelölte és ezt az Adós a Hitelező részére a biztosítási kötvény, illetve ajánlat és a biztosító fedezetigazolásának bemutatásával igazolta Adós körülményeiben vagy a fedezetként bevont ingatlan(ok) értékében vagy érvényesíthetőségében a Kölcsönszerződés megkötése óta lényeges változás nem állt be. Hitelező jogosult a kölcsönösszeg kifolyósítását megtagadni, amennyiben a Kölcsönszerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a fedezetként bevont ingatlan(ok) értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére sem ad megfelelő biztosítékot A Kiváltandó Kölcsön tekintetében a folyósítás napján fizetési késedelem a Bank által jóváhagyott mértéknél nagyobb összegben - nem áll fenn

4 2.8. Amennyiben a folyósítás napján a jelen szerződésben rögzített Kölcsönösszeg nem elegendő a kiváltásra kerülő kölcsön teljes előtörlesztésére, akkor Adós a különbözet összegét a Bank felszólítását követő 3 (három) munkanapon belül köteles a Kölcsön hitelelszámolási számlájára beutalni, egyéb esetben a Bank jogosult a Kölcsönszerződéstől elállni A Kölcsön futamideje és járulékai A Kölcsön futamideje ( ) év. A Kölcsön teljes időtartama a futamidő összessége. Ennek megfelelően a Kölcsön végső lejárata: legkésőbb.. (..) év. hónap... (..) napja. A törlesztő részletek száma: (.). A lejárat a rendelkezésre tartási időszak utolsó napjának időpontjától függően változhat Az Adós a folyósított Kölcsön összege után folyósítási jutalékot köteles fizetni, melynek mértéke,-ft, azaz... forint, mely összeget a Bank az Adós jelen szerződés aláírásával adott felhatalmazása alapján jogosult a folyósításra kerülő Kölcsön összegéből levonni A Bank a jelen közokirat II. részében foglalt szerződéssel alapított jelzálogjogának és a Bank javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését igazoló hiteles tulajdoni lap másolatot, a bejegyzést igazoló földhivatali határozat kézhezvételét követő 60, azaz hatvan napon belül beszerzi. A tulajdoni lap a jelen közokiratban feltüntetett, Hitelező által elfogadott bejegyzéseken kívül más bejegyzést nem tartalmazhat, és nem szerepelhet rajta elintézetlen beadvány beadását tanúsító széljegy sem. Ezen a tulajdoni lapon már nem szerepelhet a kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó javára fennálló jelzálogjog / önálló zálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom és/vagy vételi joga. Amennyiben a Bank által beszerzett tulajdoni lap ezen feltételnek nem felel meg, a Bank erre figyelmezteti az Adóst, aki köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezésére, amelynek eredményeként a fenti feltételnek is megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot a Bank rendelkezésére tudja bocsátani. A Kölcsön folyósítását megelőzően az Adós is beszerezheti a jelen pontban foglaltaknak megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot Az Adós tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kölcsönt biztosító, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került jelzálogjogot különvált zálogként a Bank jogosult jelzálog-hitelintézet részére átruházni Az Adós jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Hitelező jelen szerződésből eredő követelésén a Kölcsön futamideje alatt zálogjogot alapíthat Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az ennek következtében a Hitelező személye ezzel ellenkező tartalmú értesítésig nem változik, a jelen szerződésből eredő kötelezettségeket az Adós a Hitelező felé köteles teljesíteni A jelzálogjog jelzálog-hitelintézet, illetve egyéb refinanszírozó bank részére különvált zálogként történő átruházásának a jelzálogjog szerződésszerű bejegyzésén túli alapvető feltétele, hogy az Adós a jelen szerződésekben meghatározott kötelezettségeit teljesítse, fizetési kötelezettségeinek késedelem nélkül maradéktalanul eleget tegyen, így a jelen ügylet problémamentesnek minősíthető legyen. A jelen pontban foglalt feltételnek való megfelelésről Adós köteles gondoskodni. Ha a jelen pontban foglalt feltételek teljesítéséig, illetve a Kölcsön utolsó részletének folyósításának napjától a jelzálogjog bejegyzését tartalmazó, jelen szerződésnek megfelelő tulajdoni lap másolat Bankhoz való benyújtását követő esedékességi napig tartó időszak hosszabb, mint 3 (három) hónap, az Adós a negyedik hónap első napjától köteles a Banknak havonta a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti büntető díjat fizetni mindaddig, amíg a jelen pontban foglalt feltételeket nem teljesíti Az Adós az igénybe vett Kölcsön összege után a folyósítás napját követően a futamidő alatt a Bank mindenkor hatályos az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról elnevezésű Hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény ) szerinti, a jelen Szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötötten változó, 4

5 illetve a kamatfelár tekintetében az alábbi pontban rögzítettek szerint jelen Szerződésben, illetve a Hitelező mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározottak alapján egyoldalúan változtatható mértékű ügyleti kamatot köteles, melynek induló mértéke: évi %, azaz.. százalék. Az ügyleti kamat megegyezik a jelen okirat I.3.8. pontjában foglaltak szerint meghatározott. havi BUBOR.%-os (.. százalékos) kamatfelárral növelt értékével Kamatfelár-változtatási mutató:.. A Bank a hitel futamideje alatt legfeljebb 5 (azaz öt) alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után jogosult a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani Amennyiben a Bank a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmaz, a későbbi kamatperiódusokban a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja. Abban az esetben azonban, ha a kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli, és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót, ez esetben a Bank jelen szerződés vonatkozásában ezt köteles alkalmazni HAmennyiben a módosítás alapjául szolgáló feltételek a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Bank köteles ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Adós javára érvényesíteni A referencia-kamatláb mértékét a referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 (azaz kettő) nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítani A havi BUBOR jelenti a Budapesti Bankközi Piacon jegyzett, az adott kamatperiódusra vonatkozó, a kamatmegállapítási napon érvényes referencia jellegű kínálati kamatlábat. A kamatmegállapítási nap az ügyleti kamatláb és a kamatperiódus vonatkozásában az első kamatperiódust követő kamatperiódusok kezdetét megelőző hónap utolsó munkanapját megelőző 2. (második) napot jelenti A Bank a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a vonatkozó törvény szerint megállapítható díjat a jel szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni A Bank a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat annak növekedésével arányosan az Adós számára hátrányosan, amelyet a jelen szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merült fel A Bank a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal jogosult módosítani. A díjak, költségek tételes felsorolást a jelen szerződés részét képező Hirdetmény kivonat tartalmazza

6 3.13. A Bank az Adós számára kedvezőtlen módosításokról ha a változás nem közvetlenül jogszabály rendelkezésével következik be, illetve ha az nem a referencia kamatláb változásából ered, akkor arról Adóst legalább a kamatperiódus lejáratát 90 nappal megelőzően közvetlen értesítés keretében tájékoztatja Az értesítés tartalmazza: az új kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Bank az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a Bank a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal közvetlen értesítést az Adós részére a módosítás tényéről, a díj vagy költség új mértékéről Amennyiben az Adós a számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést írásban, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan költség- és díjmentesen felmondani. A felmondást az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző hatvan naptári nappal kell közölnie a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Bank részére teljesítse A felmondásra vonatkozó részletes szabályokat a Bank Üzletszabályzata tartalmazza Induló teljes hiteldíj mutató (THM): évi..%, azaz.. százalék, amelynek számítása a I.3.6. pontban meghatározott kamaton felül, az alábbi, tételesen felsorolt díjak figyelembevételével történt a Hitelező Szerződés megkötésének időpontjában hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye alapulvételével: Jelzálogjog(ok) ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének igazgatási-szolgáltatási díja, amelynek mértéke Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény megfizetéskor hatályos rendelkezései szerint ingatlanonként: ,- Ft, azaz tizenkettőezer-hatszáz forint Az Adós által a Kölcsön folyósítása kapcsán megfizetendő, a teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költség: A jelen szerződés közjegyzői okiratba foglalásának közjegyzői munkadíja, a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26) IM rendelet alapján kerül felszámításra A kölcsön folyósításához megkövetelt fedezeti ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás díja melynek vonatkozásában Adós a Hitelezőt a zálogtárgy helyébe lépő biztosítási összeg és a biztosító valamennyi esetleges szolgáltatása tekintetében, mint teljesítési utasítás adására korlátozásmentesen jogosult zálogjogosultként megjelölte amelynek várható havonta fizetendő,- Ft, azaz. forint összegéről a Szerződés aláírását megelőzően az Adós tájékoztatta a Hitelezőt A Kölcsön törlesztése és céljának ellenőrzése A Kölcsön induló havi törlesztő összege az első kamatperiódusra vonatkozóan annuitás alapú törlesztési mód alkalmazásával várhatóan. Ft, azaz.. forint azzal, hogy az előbbiekben meghatározott törlesztőrészlet a teljes kölcsönösszeg folyósítása esetére kalkulált, így a ténylegesen folyósításra kerülő kölcsönösszegtől függően változhat. A kifolyósított kölcsönösszeg alapján meghatározott. A pontos induló havi törlesztő részlet összegéről a Hitelező írásban értesíti az Adóst. Az értesítő levél jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az első törlesztőrészlet a Kölcsön folyósításának napját követő hónapban esedékes; a törlesztőrészletek minden naptári 6

7 hónapban a Kölcsön folyósításának napjával megegyező számú napon, illetve a Kölcsön lejáratának napján, a Szerződés megszűnése esetén pedig a megszűnés napján esedékesek. Ha az előzőek szerint meghatározott esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési határidő napja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap. Amennyiben a folyósítás napjával megegyező számú nap az adott hónapban nincs, a törlesztőrészlet az adott hónap utolsó munkanapján válik esedékessé Az Adós kölcsöntartozását a futamidő alapján számított, annuitásos módszerrel meghatározott havi részletekben (törlesztőrészlet) tartozik megfizetni. A Kölcsön, valamint az ügyleti kamat havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő összeget Az Adós az őt terhelő forintban meghatározott fizetési kötelezettségeket átutalással köteles teljesíteni a Bank.. számú hitelelszámolási számlájára. Az Adós által a Hitelező javára teljesített bármely fizetés teljesítésének napja az a nap, melyen az összeg, jóváírásra kerül a Bank e pontban megjelölt hitelelszámolási számláján Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből fakadó fizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem vagy csak részben tesz eleget, a Hitelező a lejárt tartozások után a késedelem idejére az esedékesség napjától késedelmi kamat felszámítására jogosult, az Adós pedig annak megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke jelen Szerződésben rögzített ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb három százalékponttal növelt mértéke, és nem magasabb, mint a hitelszerződésekre a vonatkozó jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke Amennyiben az Adós kérelmére a jelen Szerződésben rögzített szerződési feltételek módosítására kerül sor (kivéve az előtörlesztést), a Banknak a szerződésmódosítással kapcsolatos ügyintézésért a Bank szerződési feltételek módosításakor hatályos Hirdetményében megjelölt mértékű szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A Bank és az Adós által kölcsönösen elfogadott szerződésmódosítást a Szerződő Felek közjegyzői okiratba foglaltatják, amely közjegyzői okirat munkadíjának megfizetésére Adós kötelezettséget vállal Amennyiben az Adós kérelmére előtörlesztésre kerül sor, az Adós a Banknak az előtörlesztéssel kapcsolatban a Banknál felmerülő költségekkel azonos mértékű, a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott előtörlesztési díjat köteles fizetni. Az előtörlesztésre vonatkozó további szabályokat a jelen Szerződés I.8. pontja, valamint az Üzletszabályzat tartalmaz A Kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása, illetve a Kölcsön folyósításának időpontja és a Szerződés alapján fennálló tartozás mindenkori összegének igazolása szempontjából a Bank üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, az azokban foglaltakat kell mértékadónak és hitelesnek tekinteni. Ennek megfelelően a Szerződő Felek a mindenkor fennálló kölcsön- és járuléktartozás mértékének megállapítása tekintetében alávetik magukat a Hitelező nyilvántartásai és üzleti könyvei tartalmának, azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el Adós elismeri, hogy ha a törlesztésként általa megfizetett összeg a fennálló egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, akkor Hitelező jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk. ) alapján fennálló beszedési sorrendtől eltérni A Kölcsön dologi biztosítéka(i) a jelzálogjog A Szerződő Felek a Hitelező, mint zálogjogosult javára a Kölcsönszerződés biztosítására a jelen okirat II. részében foglalt zálogszerződés szerint jelzálogjogot alapítanak az ott megjelölt ingatlano(ko)n (a továbbiakban: Zálogjog ) Amennyiben az Adós, mint a jelen okirat II. részében meghatározott ingatlant terhelő, öröklési jog biztosítékaként bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul a Bank 7

8 Zálogjogának/Zálogjogaiank bejegyzéséhez/bejegyzéseihez, valamint tudomásul veszi a Bank végrehajtáshoz való jogát mint a jelen okirat II. részében meghatározott ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul a Bank Zálogjogának/Zálogjogainak bejegyzéséhez/bejegyzéseihez, valamint tudomásul veszi a Bank végrehajtáshoz való jogát A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tulajdonosi várományosnak tulajdonosi várománya keletkezik az {8. modul} pontban megjelölt ingatlanban. A Tulajdonosi várományos tudomásul veszi, hogy az általa megszerzett tulajdoni rész a jelen okiratba foglalt szerződések szerint jelzálogjoggal terhelt, illetve tudomásul veszi a Hitelező jelen szerződés {5.3.} pontjába foglalt tájékoztatását is. Kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi, és azokat magára nézve mindenben kötelezőnek ismeri el A Kölcsön személyi biztosítéka(i) a készfizető kezesség Szerződő Felek jelen szerződés biztosítékaként készfizető kezességet nem kötnek ki A Készfizető kezes az Adóst terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért a Hitelezővel szemben egyetemleges felelősséggel készfizető kezességet vállal, a Hitelező pedig a készfizető kezességet e Szerződéssel elfogadja. A készfizető kezesség mind a főkövetelésre, mind annak járulékaira kiterjed, beleértve a késedelmi kamatokat is. Kezes kijelenti, hogy a jelen Szerződés feltételeit ideértve a Bank egyoldalú, a hiteldíj megváltoztatására való jogosultságát is ismeri és tudomásul veszi A Készfizető Kezes kötelezi magát, hogy a jelen Szerződéssel vállalt kezesi felelősség alapján maga fog az Adós helyett a Hitelező felhívására a Hitelezőnek teljesíteni, ha az Adós a jelen Szerződésben foglalt kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeinek a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve bármely ok miatt nem tesz eleget A Készfizető Kezes az Adós elleni igényérvényesítésével felmerülő perköltségeket és végrehajtási költségeket is köteles a Hitelezőnek megfizetni, feltéve, hogy őt a Hitelező az Adós elleni igényérvényesítés előtt a készfizető kezesi teljesítésre felszólította. A Készfizető Kezes tudomásul veszi, hogy a kezességi szerződést akkor sem mondhatja fel, ha a kezességet határozatlan időre vállalta A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy akár az Adós, akár a Készfizető Kezes nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Hitelező követelését a Készfizető Kezes teljes vagyonával szemben jogosult érvényesíteni A Szerződő Felek rögzítik, hogy Készfizető Kezesen összesen [ ] Ft, azaz.forint összeg és annak mindenkori járuléka erejéig köteles helytállni Hitelező felé A Szerződés felmondásának szabályai A Hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az Adós vagy a Zálogkötelezett, avagy a Készfizető Kezes a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi, avagy az őket e jogviszonyokban jogszabály vagy az Üzletszabályzat, illetőleg Hirdetmény szerint terhelő valamelyik kötelezettségüknek súlyos szerződésszegésnek minősülően nem tesznek eleget Súlyos szerződésszegésnek minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 6:387. -ában, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, ide értve különösen: ha az Adós a jelen Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékességét követő 30 (harminc) napon belül nem teljesíti;

9 --- ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan biztosítási szerződése bármely ok miatt megszűnik, illetve ha az Adós vagy a Zálogkötelezett a vagyonbiztosítási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget; ha a földhivatal a jelen okirat II. részébe foglalt zálogszerződés szerinti zálogjog vagy elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megtagadja; ha az Adós vagy a Zálogkötelezett a biztosítékul lekötött Ingatlant a Bank írásbeli hozzájárulása nélkül megterheli, elidegeníti; ha az Adós nem tesz eleget a jelen szerződés 10. pontjaiban meghatározott kötelezettségének; ha az Adós vagyonára, vagy a biztosítékként zálogul lekötött Ingatlanra bármely tartozás érvényesítésére, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás indul, avagy a zálogul lekötött Ingatlanra más Zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja, ha a zálog romlása (akár a Zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése) olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a zálogból való kielégítését veszélyezteti és a Zálogkötelezett a Zálogjogosult felhívása ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a zálogfedezetet a szükséges értékig nem egészíti ki. A Szerződő Felek már most megállapodnak abban, hogy a kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésnek minősül különösen, ha a zálogtárgy Zálogjogosult általi újraértékeléssel megállapított aktuális hitelfedezeti értéke a Szerződés megkötésekor megállapított hitelfedezeti értékhez képest több, mint 10 (tíz) százalékkal kevesebb; és/vagy ha a Zálogtárgyat - a Zálogjogosult követelése kivételével - bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják, vagy a Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével, az őt megillető kielégítési jogát gyakorolja A felmondást megelőzően a Hitelező mind az Adós, mind a Készfizető Kezesek, mind a Zálogkötelezett részére köteles a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály, a továbbiakban Hpt. ) alapján írásbeli fizetési felszólítás, valamint kimutatás megküldésére Hitelező felmondását mind az Adós, mind a Készfizető Kezesek, mind a Zálogkötelezett részére megküldi Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Hitelező kielégítési joga. A jogkövetkezmények amennyiben a Hitelező a felmondásában más időpontot nem határoz meg a kézbesítést követő napon állnak be Ha a Kölcsön folyósítását követően (vagy azt megelőzően) a jelen okirat II. részében hivatkozott, a jelen Kölcsön fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra a Hitelező által folyósított kölcsön fedezeteként zálogjog kerül (vagy került) bejegyzésre, akkor a Hitelező jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen Szerződést, amennyiben a később (vagy korábban) folyósított kölcsön kölcsönszerződése felmondásra kerül A felmondást követő kilencvenegyedik naptól a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamat nem kerül felszámításra Hitelező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Adós a Kölcsön első részletének folyósítását követő 45 (negyvenöt) napon belül nem nyújtja be a Hitelező részére a Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanon fennálló, a Kiváltásra Kerülő kölcsönt nyújtó javára bejegyzett jelzálogjog és amennyiben ennek biztosítására bejegyzésre került az elidegenítési és terhelési tilalom és/vagy vételi jog ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott alakiságoknak megfelelő törlési kérelmének illetékes földhivatalhoz igazoltan benyújtott másolati példányát. 8. Az előtörlesztés Előtörlesztés alatt a tőketörlesztés esedékességét megelőző, az aktuális tőketörlesztésen felüli tőketörlesztést értjük. Az előtörlesztésre külön szerződés-módosítás nélkül kerül sor. A részleges előtörlesztés a Szerződés szerinti futamidőt nem érinti, kizárólag a havi törlesztő részlet összegének 9

10 csökkenését eredményezi. Teljes előtörlesztés kivétel a technikai előtörlesztés pedig az Adós tartozásának megszűnését eredményezi. A Bank az Adós általi előtörlesztésnek tekinti a szerződésben szereplő bármely szerződéses fél által indított előtörlesztést. Amennyiben az előtörlesztést nem az szerződés szerinti Adós, hanem a kölcsönügylet más szereplője jelenti be, abban az esetben az ügylet Adósát a Bank írásban értesíti az előtörlesztés bejelentésének tényéről Az előtörlesztés fajtái: Adós általi részleges/teljes előtörlesztés, Rendkívüli előtörlesztés, Részleges előtörlesztés: részleges előtörlesztésre kizárólag esedékességi napon kerülhet sor. Ha az előzőek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az előtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap lesz. Az Adós köteles az előtörlesztési szándékát az előtörlesztés tervezett időpontját legalább 4 (négy) banki munkanappal megelőzően a Bank részére írásban bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza: az Adós nevét, a Szerződés számát és az előtörlesztés tervezett időpontját, továbbá az előtörlesztésnek a kölcsön nyilvántartásának devizanemében kifejezett összegét. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon történhet. Amennyiben az Adós az előzetes bejelentési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank az előtörlesztés elfogadására nem köteles. Részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztés összege minden esetben el kell, hogy érje legalább a Bank előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében, az előtörlesztés minimális mértékére meghatározott összeget, amennyiben azt nem éri el, a Bank a beérkezett összeget nem kezeli előtörlesztésként. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában az Adós fennálló, le nem járt tőketartozása ezen minimum mértéket nem éri el, az Adós kizárólag teljes előtörlesztésre jogosult. Az Adós az előtörlesztést megelőző 4. (negyedik) banki munkanapot követően nem jogosult az előtörlesztési bejelentését visszavonni. Az Adós köteles a részleges előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon (tizenkettő) óráig beérkezően a szükséges fedezetet (az előtörleszteni kívánt, a Bank előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott mértékű előtörlesztési díjat is tartalmazó összeget) átutalni a Bank Szerződésben meghatározott hitelelszámolási számlájára A Bank az előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon (tizenkettő) órát követően megvizsgálja, hogy az Adós által befizetett forint összeg elegendő lenne-e a vizsgálat időpontjában az előtörlesztés értéknapján az előtörlesztés végrehajtására. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a befizetett összeg legalább 90 (kilencven) százalékban fedezetet nyújt, elindítja az előtörlesztési eljárást. Ellenkező esetben az előtörlesztési eljárást nem indítja el, és ha az Adós másként nem rendelkezik, a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összeget a Bank a soron következő esedékességekkor a törlesztőrészletek megfizetésére fordítja. A hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összegből az előtörlesztést megelőzően kerül elszámolásra az előtörlesztés napján esedékes törlesztőrészlet és az előtörlesztési díj. Az előtörlesztett összeggel a fennálló tőketartozás csökken. Ha a Bank az előtörlesztési eljárást az előtörlesztés értéknapját megelőző harmadik banki munkanapon elindította, akkor az előtörlesztett összeget az előtörlesztés értéknapján, azaz esedékességi napon írja jóvá a hitelszámlán. Az előtörlesztés jóváírását követően a fennálló tartozás összegéről, a változatlan futamidőről, illetve az új, a hátralévő futamidőnek megfelelően meghatározott törlesztő részlet összegéről a Bank írásbeli értesítést küld az Adósnak (a felek külön okiratba foglalt szerződés-módosítása nélkül). Nem tekinthető előtörlesztésnek az Adós azon, az esedékes törlesztő részletet meghaladó befizetése, átutalása, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát jelen pontban foglaltaknak megfelelően előzetesen nem jelezte. Amennyiben az Adós az esedékes törlesztő részletnél nagyobb összeget fizet a hitelelszámolási számlára anélkül, hogy előtörlesztésről írásban megfelelően rendelkezne a Bank felé, vagy az előtörlesztés értéknapját megelőző harmadik banki munkanap (tizenkettő) órakor az előtörlesztési eljárás elindításához szükséges legalább 90 (kilencven) százalékos mértékű fedezetnél kevesebb összeg áll rendelkezésre a hitelelszámolási számlán, az ekként fizetett összeg a hitelelszámolási számlán marad. A 10

11 hitelelszámolási számlán levő összeg kezeléséért a Bank költséget nem számít fel, utána kamatot nem fizet Teljes előtörlesztés: teljes előtörlesztésre az Adós által szabadon meghatározott napon kerülhet sor. Ha az előzőek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az előtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap lesz Amennyiben a teljes előtörlesztés teljesítéséhez az Adós a Bank által kiállított dokumentumot igényel, akkor ez irányú kérelmét személyesen az AXA Régióközpontokban, vagy postai úton a Bank központi címére megküldve nyújthatja be. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon történhet. Amennyiben az Adós a tartalmi és formai kötelezettségeknek maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank a kérelem teljesítésére nem köteles. A formanyomtatványon megjelölt értéknapra vonatkozóan a Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott díj felszámítása mellett tartozás kimutatást állít ki, melyet a formanyomtatványon megjelölt módon juttat el az Adós részére. A tartozás kimutatásban többek között a Bank feltünteti az Adós által megjelölt értéknapra vonatkozó várható tartozás és a tartozás kimutatás kiállításának időpontjában érvényes, vonatkozó Hirdetmény szerinti előtörlesztési díj összegét, tovább annak a számlának a számát, amelyre az előtörlesztés összegét fogadja. Az előtörlesztés teljesítésekor (a szükséges összeg átutalásakor) az Adós az előtörlesztés értéknapját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékű előtörlesztési díj megfizetésére köteles. Az Adós az előtörlesztési szándékát a teljes tartozás és előtörlesztési díj megfizetéséhez szükséges fedezet várható beérkezésekor vagy azt követően, de az előtörlesztés tervezett értéknapját legalább 4 (négy) banki munkanappal megelőzően teljes bizonyító erejű (két tanú személyi adataival és aláírásával ellátott) magánokiratba foglaltan köteles írásban bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza az Adós nevét, aláírását, a Szerződés számát és az előtörlesztés értéknapját, azaz pontos dátumát. Ellenkező esetben a Bank a bejelentés elfogadására nem köteles. Az Adós az előtörlesztést megelőző 4. (negyedik) banki munkanapot követően nem jogosult az előtörlesztési bejelentését visszavonni. A Bank az előtörlesztés értéknapját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon (tizenkettő) órát követően megvizsgálja, hogy az Adós által befizetett forint összeg elegendő lenne-e a vizsgálat időpontjában az előtörlesztés értéknapján az előtörlesztés végrehajtására. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a befizetett összeg legalább 90 (kilencven) százalékban fedezetet nyújt, elindítja az előtörlesztési eljárást. Ellenkező esetben az előtörlesztési eljárást nem indítja el, és ha az Adós másként nem rendelkezik, a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összeget a Bank a soron következő esedékességekkor a törlesztőrészletek megfizetésére fordítja. Ha a Bank az előtörlesztési eljárást az előtörlesztés értéknapját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon elindította, a Bank a bejelentett értéknapon megkísérli a teljes előtörlesztés végrehajtását. Amennyiben a teljes előtörlesztéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, akkor az Adósnak az érintett kölcsönszerződésből fakadó tartozása megszűnik. Amennyiben az előtörlesztéshez szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésre, a Bank jogosult a rendelkezésre álló összeget előtörleszteni (ún.: technikai előtörlesztés). A technikai előtörlesztést követően a fennálló tartozás összegéről a Bank írásbeli értesítést küld az Adósnak. Amennyiben az Adós azt 15, azaz tizenöt napon belül nem rendezi, a Bank értesíti az Ügyfelet a változatlan futamidő mellett, a hátralévő futamidőnek megfelelően meghatározott új törlesztőrészlet összegéről (a felek külön okiratba foglalt szerződés-módosítása nélkül). Nem tekinthető előtörlesztésnek az Adós azon, az esedékes törlesztőrészletet meghaladó befizetése, átutalása, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát jelen pontban foglaltaknak megfelelően előzetesen nem jelezte. Amennyiben az Adós az esedékes törlesztő részletnél nagyobb összeget fizet a hitelelszámolási számlára anélkül, hogy előtörlesztésről írásban megfelelően rendelkezne a Bank felé, vagy az előtörlesztés értéknapját megelőző harmadik banki munkanap (tizenkettő) órakor az előtörlesztési eljárás elindításához szükséges legalább 90 (kilencven) százalékos mértékű fedezetnél kevesebb összeg áll rendelkezésre a hitelelszámolási számlán, az ekként fizetett összeg a hitelelszámolási számlán marad. A hitelelszámolási számlán levő összeg kezeléséért a Bank költséget nem számít fel, utána kamatot nem fizet Rendkívüli előtörlesztés: amennyiben a Szerződéshez kapcsolódó egyéni hitelfedezeti életbiztosításból fakadó kifizetés következik be a Bank javára az Adós halála, mint biztosítási esemény 11

12 miatt, úgy minden esetben ezen teljes összeget a Bank külön előtörlesztési díj felszámítása nélkül az Adós kölcsön törlesztésére jóváírja. Amennyiben a kifizetett életbiztosítási összeg a teljes fennálló tartozást nem fedezi, a Bank a rendkívüli előtörlesztést minden esetben akként számolja el, hogy a Szerződésben megjelölt futamidő nem, csak a kölcsön törlesztő részlete csökken. Részleges rendkívüli előtörlesztés esetén, annak jóváírását követően a fennálló tartozás összegéről, a változatlan futamidőről, illetve az új, a hátralevő futamidőnek megfelelően meghatározott törlesztő részlet összegéről a Bank írásbeli értesítést küld. Életbiztosítási összeg fizetése esetén a rendkívüli előtörlesztés jóváírásának értéknapja a Banknak átutalt biztosítási összeggel érintett szerződés azonosítását követő első esedékességi nap, feltéve hogy az azonosítás legkésőbb az esedékességi napot megelőző 3. (harmadik) munkanapon 12:00 (tizenkettő) óráig megtörténik. A rendkívüli előtörlesztésre nem vonatkozik a Hirdetményben meghatározott minimális előtörlesztési mérték. A rendkívüli előtörlesztéskor előtörlesztési díj nem kerül felszámítása. Fenti szabályok az irányadók abban azt esetben is, ha a kölcsön fedezeteként kikötött ingatlant érintő vagyonbiztosítás alapján a Biztosító Társaság a Bank, mint kedvezményezett/engedményes részére fizetést teljesít, és ezen összeg helyreállításra fordítása nem lehetséges vagy azt az érintett ingatlan tulajdonosa nem kívánja. A rendkívüli előtörlesztés fenti szabályai alkalmazandóak abban az esetben is, ha az Adós a Banktól felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsön felvételét követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult és a támogatás folyósításra kerül a Bank által A Hitelező ellenőrzési jogosítványa A Hitelező jogosult ellenőrizni a Kölcsön fennállása alatt akár szakértő közreműködésével is a Szerződés dologi biztosítékainak meglétét és állapotát, továbbá hogy az Adós teljesíti-e a jelen Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségeit, illetőleg minden olyan tényt és adatot, amely Adós szerződésszerű teljesítését befolyásolhatja. Az ellenőrzés állhat adat, illetve tájékoztató kéréséből, valamint helyszíni ellenőrzésből is Az Adós kötelezi magát az ellenőrzés tűrésére, valamint a Hitelező által kért adatok és tájékoztató szolgáltatására Az Adós köteles a Hitelező felhívására az abban megszabott határidő alatt a Hitelezőnek megtéríteni a szakértő igénybevételével felmerült költségeit, ha a szakértő ellenőrzésben való közreműködése az Adós szerződésszegő magatartása miatt vált szükségessé Egyéb kötelezettségvállalások, nyilatkozatok A Bank a jelen közokirat II. részében foglalt szerződéssel alapított jelzálogjogának ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését igazoló hiteles tulajdoni lap másolatot, a bejegyzést igazoló földhivatali határozat kézhezvételét követő 60, azaz hatvan napon belül beszerzi. A tulajdoni lap a jelen közokiratban feltüntetett, Hitelező által elfogadott bejegyzéseken kívül más bejegyzést nem tartalmazhat, és nem szerepelhet rajta elintézetlen beadvány beadását tanúsító széljegy sem. Amennyiben a Bank által beszerzett tulajdoni lap ezen feltételnek nem felel meg, a Bank erre figyelmezteti az Adóst, aki köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlannyilvántartási helyzet rendezésére, amelynek eredményeként a fenti feltételnek is megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot a Bank rendelkezésére tudja bocsátani. A Kölcsön folyósítását megelőzően az Adós is beszerezheti a jelen pontban foglaltaknak megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot Az Adós tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kölcsönt biztosító, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került jelzálogjogot különvált zálogjogként a Bank jogosult jelzálog-hitelintézet, illetve egyéb refinanszírozó bank részére átruházni Az Adós jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Hitelező jelen szerződésből eredő követelésén a Kölcsön futamideje alatt zálogjogot alapíthat Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az ennek következtében a Hitelező személye ezzel ellenkező tartalmú értesítésig nem változik, a jelen szerződésből eredő kötelezettségeket az Adós a Hitelező felé köteles teljesíteni

13 10.3. A jelzálogjog jelzálog-hitelintézet, illetve egyéb refinanszírozó bank általi megvásárlásának a jelzálogjog szerződésszerű bejegyzésén túli alapvető feltétele, hogy az Adós a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítse, fizetési kötelezettségeinek késedelem nélkül maradéktalanul eleget tegyen, így a jelen ügylet problémamentesnek minősíthető legyen A jelen pontban foglalt feltételnek való megfelelésről Adós köteles gondoskodni. Ha a feltételek teljesítéséig, illetve a Kölcsön folyósításának napjától a jelzálogjog bejegyzését tartalmazó, jelen Szerződésnek megfelelő tulajdoni lap másolat Bankhoz való benyújtását követő esedékességi napig tartó időszak hosszabb, mint 3 (három) hónap, az Adós a 4. (negyedik) hónap első napjától az Adós hibájából nem refinanszírozható ügyletek esetén köteles a Banknak havonta a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti büntető díjat fizetni mindaddig, amíg a I pontban, illetve jelen pontban foglalt refinanszírozhatósági feltételeket nem teljesíti Az Adós/Zálogkötelezett a jelzálogjog átruházása érdekében ezennel felhatalmazást ad a Hitelező részére, hogy az e szerződésből eredő ügylethez kapcsolódó, a Hpt. alapján banktitoknak minősülő adatait a Jelzálog-hitelintézet részére átadja Az Adós/Zálogkötelezett jelen Szerződés aláírásával ezennel felhatalmazást ad a Hitelező részére, hogy a jelen Szerződésből eredő követelésén a Kölcsön futamideje alatt zálogjogot alapíthasson és ehhez, az e Szerződésből eredő ügylethez kapcsolódó, a Hpt. alapján banktitoknak minősülő adatait a Fedezetellenőr és a Biztosítéki Megbízott részére átadja Hitelező tájékoztatja az Adóst és a Zálogkötelezettet, hogy a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény 8. (2) bekezdése alapján a jelzálogjog különvált zálogjogként történő átruházása esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra a Jelzálog-hitelintézet javára törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn akkor is, ha e tilalmakat a földhivatali nyilvántartásba nem jegyezték be A Bank egyéb jogait nem korlátozva az Adós és Készfizető Kezes már a jelen Szerződés aláírásával előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jelen Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei összességét harmadik személyre ruházza át. A Szerződés átruházása az Adóssal és Készfizető Kezessel, mint szerződésben maradó felekkel szemben erről történő értesítésükkel válik hatályossá II. Jelzálogjogot alapító szerződés ingatlanra Szerződő Felek kijelentik, hogy Adós és a Hitelező, mint Zálogjogosult kölcsönszerződést kötöttek az alábbi lényeges feltételekkel: A Hitelező az Adósnak.., azaz.. forint Kölcsön nyújtására, az Adós pedig a Hitelező részére.., azaz.. forint kölcsöntőke, annak járulékaként: ügyleti kamata, melynek induló mértéke az első kamatperiódusra vonatkozóan: évi %, azaz.. százalék, és amely ügyleti kamat a Hitelező által, azaz... havi kamatfelár periódusonként a vonatkozó jogszabályban, és jelen Szerződésben meghatározottak szerint - egyoldalúan változtatható fizetési késedelem esetére a Szerződésben rögzített ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb három százalékponttal növelt mértéknek megfelelő késedelmi kamat megfizetésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy az nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a vonatkozó jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke A Zálogkötelezett és a Hitelező jelen szerződés aláírásával az Adós által a Hitelezőtől felvett. Ft, azaz forint összegű Kölcsönre, és annak: ügyleti kamatára, melynek jelen szerződés megkötésekori mértéke évi..%, azaz százalék, és amely ügyleti kamat a Hitelező által, azaz... havi kamatfelár periódusonként a vonatkozó jogszabályban, és jelen Szerződésben meghatározottak szerint - egyoldalúan változtatható. Az ügyleti kamat megegyezik a jelen okirat I.3.8. pontjában foglaltak szerint meghatározott,,,,, havi BUBOR plusz.%-kal (. százalékkal). 13

14 - fizetési késedelem esetére a Szerződésben rögzített ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb három százalékponttal növelt mértéknek megfelelő késedelmi kamat megfizetésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy az nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a vonatkozó jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, valamint a kölcsöntőke 20%-ára (húsz százalékára), mint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire fedezetül szolgáló jogérvényesítési költségbiztosítékra a fenti biztosított követelések figyelembevételével összesen [ ] Ft, azaz.. Forint erejéig a fenti kölcsönügyletre tekintettel létrejött, az alapul szolgáló követeléshez kapcsolódó, de attól különváltan is átruházható - egyetemleges jelzálogjogot alapítanak a Bank javára az alábbi ingatlano(ko)n (továbbiakban: Zálogtárgy ), az alábbiakban meghatározott zálogjogi ranghelye(ke)n: A Zálogtárgy megjelölése:.. Számú Földhivatal által..,.. helyrajzi számon nyilvántartott, természetbeni címe:.., megjelölése:, a zálogjoggal terhelt tulajdoni hányad mértéke:../.., tulajdonosa:., zálogjogi ranghely: soron következő A Zálogtárgy megjelölése:.. Számú Földhivatal által..,.. helyrajzi számon nyilvántartott, természetbeni címe:.., megjelölése:, a zálogjoggal terhelt tulajdoni hányad mértéke:../.., tulajdonosa:., zálogjogi ranghely: soron következő A jelzálogjog fentieknek megfelelő alapítására annak tudomásul vételével került sor, hogy a Hitelező tájékoztatta a Zálogkötelezettet arról, hogy a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény 8. (2) bekezdése alapján a jelzálogjog különvált zálogjogként történő átruházása esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra a Jelzálog-hitelintézet javára törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn akkor is, ha e tilalmakat a földhivatali nyilvántartásba nem jegyezték be Szerződő Felek rögzítik, hogy a biztosítékul szolgáló, Számú Földhivatal által.,. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a szám alatti Ingatlant az alábbi jogok, terhek terhelik, illetve fogják terhelni: határozati számon..javára bejegyzett Önálló zálogjog. CHF/EUR, azaz. svájci frank/euró összeg erejéig A Zálogtárgyon létesített felépítménynek az e szerződés szerinti zálogjog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlankénti feltüntetése a Bank zálogjogának hatályát nem érinti, a zálogjog e szerződésben foglaltak szerint az önálló ingatlanként feltüntetett felépítményre is kiterjed A Zálogkötelezett jótáll azért, hogy a biztosítékul szolgáló.., helyrajzi számú ingatlan a hitelbírálat során általa közölt és a Hitelező által elfogadott, II.3. pontban meghatározott terheken túl per-, teher- és igénymentes, azon a rendelkezési joga harmadik személyek által nem korlátozott, ez a jótállási kötelezettség a Zálogkötelezettet az e szerződés szerinti zálogjog fennállása teljes tartamára terheli. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a.. ( ) év. hónap. (.) napján kiállított tulajdoni lap másolaton már feltüntetett, a Zálogjogosult által ismert és elfogadott bejegyzéseken és széljegyeken túl az illetékes földhivatalhoz további bejegyzési, törlési, feljegyzési vagy adatok átvezetése iránti kérelemmel nem fordult, és azt más személy(ek) javára sem járult hozzá, a tulajdoni lap másolat az ingatlannak a szerződéskötéskor is fennálló tényleges ingatlan-nyilvántartási helyzetét tükrözi. A Zálogkötelezett jótáll a Zálogjogosult jelen okirat szerinti zálogjoga megszerzéséért A Zálogkötelezett jelen Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Bank javára alapított jelzálogjognak és elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez illetve feljegyzéséhez. A zálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom 14

15 ingatlan-nyilvántartásban széljegyként való feltüntetése, illetve bejegyeztetése / feljegyzése érdekében a Zálogkötelezett/Adós jár el. A bejegyzés és feljegyzés költségei a Zálogkötelezettet terhelik Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel alapított jelzálogjog különvált zálogjogként átruházható, azt a Zálogjogosult a zálogjog bejegyzését követően a Zálogjogosult és a Jelzálog-hitelintézet közötti külön megállapodás alapján átruházhatja a Jelzálog-hitelintézet részére. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ezen zálogjog-átruházás során a zálogjogból való kielégítési jog nem válik terhesebbé a Zálogkötelezett részére, továbbá a Zálogkötelezett a jelzálogjog alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogait és kifogásait a kétszeres teljesítést kizárva az új Zálogjogosulttal szemben is érvényesítheti Elidegenítési és terhelési tilalom A jelen Szerződéssel kikötött jelzálogjog érvényesítésének biztosítása érdekében a Zálogkötelezett az ingatlanon (Zálogtárgyon) elidegenítési és terhelési tilalmat alapít a Zálogjogosult javára és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlannyilvántartásba zálogjog biztosítása jogcímén bejegyzésre kerüljön Az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja abban az esetben fog hozzájárulni a tilalommal ellentétes rendelkezéshez, amennyiben: (elidegenítés esetén) az új tulajdonos új jelzálogszerződés aláírásával vagy a jelen szerződésbe történő belépéssel, a saját költségén, a jogosult számára elfogadható formában és tartalommal a jelen szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint (minden esetben) a tilalommal ellentétes rendelkezés a jogosult érdekeit egyébként nem sérti Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy Adós Szerződésből eredő teljes tartozásának Zálogjogosult részére történő visszafizetéséig a Zálogjogosult jelzálogjogával terhelt ingatlant a Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem terheli meg, illetve nem idegeníti el és az Ingatlanra vonatkozóan harmadik személyek részére nem engednek olyan jogot sem, amely a Zálogjogosult zálogjogának érvényesítése esetén az Ingatlan beköltözhető állapotban történő értékesítését és a vevő korlátozásmentes tulajdonszerzését bármely módon akadályozhatja, meghiúsíthatja A zálogjogból való kielégítési jog megnyílása és a kielégítési jog gyakorlása A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelzálogjogból való kielégítési jog ha jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik - akkor nyílik meg, amikor a biztosított követelés esedékessé válik és az Adós nem tesz eleget esedékessé vált fizetési kötelezettségének A Zálogjogosult a kielégítési jogával akkor élhet, ha (i) a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje (Adós) az esedékességkor szerződésszerűen nem teljesíti a zálogjoggal biztosított fizetési kötelezettségeit, vagy (ii) ha a Zálogjogosult a Szerződést az abban megjelölt bármely ok miatt felmondja A Zálogjogosult a kielégítési jogát az annak megnyíltát követően bírósági végrehajtás mellőzésével úgy is gyakorolhatja, hogy a Zálogtárgyat nyilvános értékesítés során maga értékesíti, amely esetben a zálogtárgy legalacsonyabb eladási ára, illetve ennek számítási módjában a Szerződő Felek a következőképpen állapodnak meg: a Zálogtárgy ilyen módokon történő értékesítése esetére Szerződő Felek legalacsonyabb eladási árként az eladással érintett ingatlanra, a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával, a Hitelező által a kielégítési jog megnyílását követően készíttetett ingatlan értékbecslés alapján a Hitelező által aktuálisan meghatározott hitelfedezeti érték 70 %-át (hetven százalékát) határozzák meg, vagy az előzőeken túlmenően a meghatározott határidőn belül jogosult a bíróságtól a Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítését kérni A Zálogtárgy értékesítése előtt a jogszabályban előírtak szerint a Bankot tájékoztatási kötelezettség terheli

16 A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésére, ennek megfelelően a Zálogtárgy nyilvános értékesítésére vonatkozóan a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak A Zálogjogosultnak zálogból való kielégítési joga érvényesítése esetén történjék a zálogból való kielégítés akár bírósági végrehajtás, akár a Zálogjogosult általi nyilvános értékesítés, vagy akár egyszerűsített végrehajtási értékesítéssel a Zálogkötelezett a Zálogtárgyat kiürített, beköltözhető, a vevő részére korlátozás mentesen birtokba adható állapotban köteles a Zálogjogosult írásbeli felszólítására végrehajtásra, illetve értékesítésre bocsátani. A Zálogjogosult által történő értékesítés esetén ha a Zálogtárgy lakóingatlan a birtokba bocsátás teljesítésére a Zálogjogosult három hónapos időtartamot köteles biztosítani. A kiürített állapotban való birtokba bocsátás elmulasztása az ingatlan értékesítésének nem akadálya A Zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen Szerződés szerinti jelzálogjoggal biztosított követelései hiánytalanul kielégítést nyertek, a Zálogkötelezett felhívására a jelen Szerződés szerinti jelzálogjogról lemond és annak ingatlan-nyilvántartási törléséhez az engedélyt az ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas alakiságokkal rendelkező okiratban kiadja a Zálogkötelezettnek. A törlés költségei (pl. díja) a Zálogkötelezettet terhelik III. Megállapodás a jelzálogjog alapján a Zálogtárgyból kielégített követelés megtérítéséről Az Adós (Adósok) és a Zálogkötelezett (Zálogkötelezettek) megállapodnak abban, hogy amennyiben a Zálogjogosult a jelen közjegyzői okirat II. részében foglalt zálogszerződés alapján a Zálogtárgyból való kielégítési jogát gyakorolja, a Zálogtárgyból a Zálogjogosult által kielégített követelésnek megfelelő összeget, Zálogjogosult általi kielégítéssel egyidejűleg, az Adós (Adósok) köteles (egyetemlegesen kötelesek) a Zálogkötelezettnek (Zálogkötelezetteknek, mint egyetemleges jogosultaknak) az Adós teljes vagyonával (Adósok teljes vagyonával) való helytállási kötelezettséggel megfizetni III. Záró rendelkezések a Kölcsön- és Zálogszerződéshez Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződések közokiratba foglalásának díját és költségeit Adós viseli Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződések közokiratba foglalásának díját és költségeit Hitelező viseli Amennyiben jelen Szerződések a Hitelező és több Adós vagy több Zálogkötelezett vagy több Készfizető Kezes között jött(ek) létre, akkor ahol a Szerződés Adóst, Zálogkötelezettet, Készfizető Kezest említ, azon valamennyi, azonos státuszú szerződő felet érteni kell A felek megállapodnak abban, hogy az Adósokat az e Szerződésekből eredő kötelezettségek a Hitelezővel szemben egyetemlegesen terhelik, így mindegyik Adós az egész szolgáltatással tartozik, valamint egymás szerződésszegéseiért is egyetemlegesen felelnek, továbbá a Hitelezőnek az Adósok bármelyikéhez intézett nyilatkozata valamennyi Adóssal szemben hatályos, és a Hitelezőnek bármelyik Adóssal szemben végzett jogcselekménye valamennyi Adósra kihat A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező által az Adóshoz, Zálogkötelezetthez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket címzett megjelölésével Adós, Zálogkötelezett részére, címre, címzett megjelölésével Adós, Zálogkötelezett részére, címre, illetve az Adós, Zálogkötelezett által a Hitelezőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket --- az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe címzett megjelölésével, Budapest, Váci út D-C ép. címre

17 tértivevényes vagy ajánlott postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a fenti a nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e Szerződés megkötésétől kezdve a Szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel /képviselővel/ Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy/képviselő hiányára, előnyök szerzése végett a mulasztó fél nem hivatkozhat A Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a Zálogkötelezettek egyikéhez intézett zálogjogosulti nyilatkozat az e Zálogkötelezettel a zálogul lekötött ingatlanban tulajdonostárs többi zálogkötelezettel szemben is hatályos, valamint abban, hogy a Zálogkötelezettet a zálogszerződés szerinti jogosultságok és kötelezettségek egyetemlegesen illetik, illetve terhelik A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Bank Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában és a jelen hiteltípusra közzétett Hirdetményében foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései és a bankkölcsönökről szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Bank valamennyi szerződő fél részére a jelen Szerződések aláírását megelőzően kellő időben átadta az Üzletszabályzatot, és felhívta figyelmüket az Üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételekre, különös tekintettel annak az előtörlesztés és az ingatlan-biztosíték bérbe adásának feltételeire vonatkozó, más hitelintézetektől eltérő rendelkezéseire, valamint azon rendelkezéseire, amelyek a Szerződő Felek részére hátrányos jogkövetkezményeket tartalmaznak. Az Adós és a Zálogkötelezett és a Készfizető Kezes kijelenti továbbá, hogy a Hitelező Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatát és a jelenleg érvényes Hirdetményét szintén megismerte és magára kötelezőnek elfogadta A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Banknak a jelen okiratba foglalt Szerződések fennállása alatt mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatát, valamint Hirdetményét, valamint Adós részére küldött esedékességi értesítőket kifejezetten a kölcsön jogviszony, a zálog jogviszony, valamint a kezesi jogviszony részévé teszik. Megállapodnak abban, hogy ezeknek a jelen okiratba foglalt Szerződések fennállása alatt hatályos mindenkori rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a Szerződő Felekre A Hitelező külön felhívja a Szerződő Felek figyelmét, hogy az Üzletszabályzat, az egyedi szerződés és/vagy a jelen okirat több rendelkezése eltér a Ptk. (eltérést engedő) rendelkezéseitől vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, különösen ideértve, hogy: a Hitelezőt megillető követelés elévülését az írásbeli felszólítás is megszakítja; a Hitelezőt megillető felmondási okok részben eltérnek a Ptk-ban foglalt felmondási okoktól; a határozatlan időre szóló kezességi szerződést sem mondhatja fel a Készfizető Kezes; az Adóst megillető vagyonbiztosítási követelés zálogtárgyként a Hitelezőt megillető követelés biztosítékául szolgál a Szerződés Bank általi szerződés átruházáshoz előzetes hozzájárulást tartalmaz A jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadják Az Adós elismeri, hogy a Bank a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről című tájékoztatót részére átadta, továbbá az abban, valamint az Üzletszabályzatban foglalt tájékoztatást, a Központi Hitelinformációs Rendszerre irányadó szabályokat tudomásul vette

18 6. A jelen Szerződés a Szerződő Felek által való aláírásával lép hatályba Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen okiratról a Felek, valamint a Jelzálog-hitelintézet részére korlátlan számban adható ki hiteles kiadmány Hitelező kijelenti, hogy a Szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére nincs olyan egyéb lehetőség, amelynek aláveti magát Hitelező tájékoztatja Adóst, hogy jelen ügylet vonatkozásában felügyeleti hatóságként az alábbi intézmények jogosultak eljárni: Magyar Nemzeti Bank, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók:777., Belga pénzügyi szervek felügyelete, Banking, Finance and Insurance Commission, székhelye: Rue du Congrès Brussels Bejegyzési kérelem és bejegyzési engedély A Szerződő Felek ezennel közösen kérik a.. Számú Földhivatalt, hogy a jelen okirat alapján AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE Bruxelles) Zálogjogosult javára, képviseletében eljár az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, mint törvényes képviselő (székhelye: 1138 Budapest, Váci út D-C. épület, a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg , statisztikai számjele: ) a.számú Földhivatal által.., helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a(z)..szám alatt található ingatlan / tulajdoni hányadára a egyetemleges jelzálogjogot, valamint az azt biztosító Bank javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat a soron következő zálogjogi ranghelyen. Ft, azaz. forint Kölcsöntőkére, annak ügyleti kamatára, melynek jelen Szerződés megkötésekori mértéke évi.%, azaz :.százalék, és amely ügyleti kamat a Hitelező által havi kamatfelár periódusonként a vonatkozó jogszabályban, és jelen Szerződésben meghatározottak szerint - egyoldalúan változtatható, és amely esetében az ügyleti kamat megegyezik a jelen okirat I.3.8. pontjában foglaltak szerint meghatározott.havi BUBOR plusz %-kal (. százalékkal), valamint fizetési késedelem esetére a lejárt kölcsöntőke, ügyleti kamat és egyéb járuléktartozás után a Szerződésben rögzített ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb három százalékponttal növelt mértéknek megfelelő késedelmi kamat, azzal, hogy az nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a vonatkozó jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke , valamint a kölcsöntőke 20%-ára (húsz százalékára), mint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire fedezetül szolgáló jogérvényesítési költségbiztosítékra, azaz összesen [ ] Ft, azaz Forint összeg erejéig feltétlenül és visszavonhatatlanul jegyezze be A Zálogkötelezett az alábbiak szerint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a zálogjog bejegyzéséhez A Szerződő Felek emellett közösen kérik az illetékes Földhivatalt, hogy a jelen közjegyői okirat alapján a fent megjelölt ingatlan vonatkozásában a Zálogjogult javára alapított zálogjog biztosítékául elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze fel. A Zálogkötelezett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzéséhez. A Szerződő Felek a fenti bejegyzéshez és feljegyzéshez kölcsönösen hozzájárulnak és a Zálogkötelezett kötelezi magát azok tűrésére

19 HIRDETMÉNYKIVONAT A szerződéskötés napján érvényes Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitel kondícióiról a hivatalosan közzétett változtatásig Felek kijelentetik, hogy az okirat tartalma mind a Felek valóságos ügyleti akaratának, mind az Felek, képviselők jognyilatkozatainak mindenben megfelel, ezért azt saját kezűleg jóváhagyóan írják alá, annak kijelentése mellett, hogy az okiratról 4 darab, azaz négy darab egymással mindenben megegyező példány készül. Adós továbbá kötelezi magát, hogy jelen okiratról egyoldalú okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot készíttet, valamint jelen szerződés II. fejezetében foglalt zálogjogi részéről egyoldalú okiratba foglalt a tűrésre vonatkozó okiratot készíttet, melynek 2 darab, azaz két darab példányára vonatkozó költsége Hitelezőt Adóst terheli Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy amennyiben jelen okiratot közjegyzői okiratba foglaltatják, akkor az alapján akkor van helye bírósági végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt, továbbá az okirat tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltétel vagy időpont bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az szükséges, hogy ezt okirat tartalmazza Kelt, Budapest, [dokumentum generálásának éve] ([dokumentum generálásának éve alfabeikus karakterekkel]) év [dokumentum generálásának hónapja alfabetikus karatkerekkel] hónap [dokumentum generálásának napja numerikus karakterekkel] ([dokumentum generálásának napja alfabetikus karakterekkel]) napján [Hitel/Szerződés/Közjegyzői okiratok/b.aláíró 1][Hitel/Szerződés/Közjegyzői okiratok/b.aláíró 1] AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Bank, Hitelező, Zálogjogosult Kelt,.., (.) év hónap ( ) napján

20 (BEGIN). [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név cím/előnév] [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név cím/családi [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név cím/keresztnév1] [Résztvevők/Háztartások/Szereplő/Név cím/keresztnév2] és és név] és és [Szerződés szerinti szerep] és [Szerződés szerinti alszerep] (END) Tanú1 Név:... Lakcím:... Aláírás: Tanú2 Név: Lakcím:... Aláírás:.. 20

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.április 01. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ mely létrejött egyrészről a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 6422 Tompa, Szabadság tér 16. cégjegyzékszám: 03-02-000296 tevékenységi engedély szám: ÁPTF.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a 2009. augusztus 01. napja előtt szerződött, a Lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright AXA 2015 HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú HitelStaféta elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye:

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. Cégjegyzékszám: 05-02-000186

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához összege: 1.000.000,- Ft 15.000.000,- Ft 2 futamideje: 13

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2015. július 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben