- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett."

Átírás

1 amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele Képviseletében eljár: Felügyeleti szerv neve és székhelye Fiók Címe: továbbiakban: Bank - másrészről Számlatulajdonos/Adós családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Levelezési cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: Számlatulajdonos/Adóstárs családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Levelezési cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyelet 1054 Budapest, Szabadság tér továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. 1

2 1. A Bank a Számlatulajdonos(ok) részére, az számú fizetési számlához (továbbiakban: Számla) kapcsolódóan - a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett feltételek szerint - a fentiekben megjelölt fizetési számlára történő rendszeres havi átutalás, illetve befizetés mellett, 20. napjától kezdődően egy évig, azaz 20. év hó napjáig Ft, azaz forint hitelkeretet tart rendelkezésre. Számlatulajdonos/ok kötelezi/k magát/magukat, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendszeres jövedelmének/üknek/ nyugellátásának/uknak a Banknál vezetett számú fizetési számlára utalását illetve fizetési számlára történő jóváírását nem szünteti/k meg. 2. A jelen szerződés alapján rendelkezésre tartott hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos(ok), illetve a Számla meghatalmazottjai (továbbiakban együtt: Jogosult(ak) hitelt vehetnek igénybe, amennyiben a Számla látra szóló egyenlege a terhelések teljesítéséhez nem elegendő. A szükséges hitelösszeg lehívására a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Jogosult(ak) kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett hitelösszeg törlesztése a Számlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik. Számlatulajdonos(ok) tudomásul veszi(k), hogy a jóváírások a Ptk. 6:46 - ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra. A hitelszerződés megkötésében hitelközvetítő nem vett részt. 3. A hitelkeret rendelkezésre bocsátásának feltételei: - Minimum 6 hónapon keresztül Számlatulajdonos/ok rendszeres jövedelmének a fizetési számlára érkezése - Felhatalmazó levél beszedésre Számlatulajdonos/ok Banknál vezetett fizetési számlája tekintetében - Visszaigazolt felhatalmazó levelek Számlatulajdonos/ok más hitelintézetnél vezetett fizetési számlája tekintetében - Hitelfedezeti életbiztosítás megléte - Hitelfedezeti életbiztosítás tekintetében nyilatkozat teljesítési engedményezésről A hitelkeret rendelkezésre bocsátásának és lehívásának költségei A Hitel teljes díja (THM) a szerződéskötés időpontjában: : % azaz..százalék. A THM számításának és közzétételének részletes szabályait az erről szóló mindenkori jogszabály (jelenleg a 83/2010.(III.25.) kormányrendelet) tartalmazza. A THM azzal a feltétellel kerül megállapításra, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre, azaz nem tartalmazza a nem szerződésszerű törlesztés, valamint Számlatulajdonos(ok) által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket, valamint rendkívüli ügyintézés díját, melynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A THM nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Számlatulajdonos(ok) aláírásukkal igazolják, hogy jelen szerződés aláírása előtt a THM Lakossági Kölcsönügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek számítás módját, a számítás során figyelembe nem vett egyéb költségeket és azok várható összegét megismerték és elfogadták. 2

3 3/a) Kölcsönfedezeti életbiztosítás díja: SIGNAL:* A díj nagysága valamennyi Számlatulajdonos részére 1,5 %/év, Jelen szerződés szerint:. Ft, azaz.. forint/év. Megfizetése a hitelkeret rendelkezésre bocsátásakor, illetve a hitelkeret meghosszabbítása esetén a naptári évre előre, évente egy alkalommal, egy összegben, az számú fizetési számla megterhelésével történik. Amennyiben a hitelszerződés bármely okból év közben szűnik meg, Számlatulajdonosok részére a díj arányos része nem jár vissza. Allianz:* A díj nagysága a Számlatulajdonos(ok) személye alapján kerül meghatározásra. 1 fő Számlatulajdonos esetén: évi 1,2 %, 2 fő Számlatulajdonos esetén: évi 1,8 %. Jelen szerződés szerint:.. Ft, azaz.... forint/hónap A kölcsönfedezeti életbiztosítás díját a Számlatulajdonos(ok) havonta, a.. sz. lakossági fizetési számla megterhelésével fizeti/k meg. *a nem kívánt rész törlendő! 3/b) Ügyleti kamat A hitelkeret terhére lehívott aktuális tőke összeg után annak teljes visszafizetését megelőző napig fizetendő. A kölcsön kamatlába kamatperiódusonként változó, mértéke a mindenkor érvényes referencia kamatláb, melynek jelenlegi mértéke.% + kamatfelár, jelenlegi mértéke.%, a bruttó induló kamat a szerződés aláírásának időpontjában: %. A referencia kamatláb mértéke naptári havonta változó, a naptári hónap első napját megelőző második banki munkanapon jegyzett, az MNB BUBOR oldalán megjelenő 1 havi bankközi irányadó kamatláb, (BUBOR). A kamatperiódus a naptári hónap első napján kezdődik és az utolsó napján végződik, kivéve az első és az utolsó kamatperiódust. Az első kamatperiódus a hitelkeret terhére igénybevett hitel lehívásának napjától az adott naptári hónap utolsó napjáig tart. Az utolsó kamatperiódus a hitelkeret lejáratának napján végződik. A referencia-kamatláb változásáról Adóst a Bank rendszeresen honlapján, illetve az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve Hirdetmény útján értesíti. Az ügyleti kamat megfizetése: Az ügyleti kamat megfizetése minden naptári hónap utolsó napját követő első banki munkanapon, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le, a kölcsön lejáratával egyidejűleg válik esedékessé. Megfizetés módja: a fizetési számla automatikus banki megterhelése az esedékességkor. 3/c) Rendelkezésre tartási díj: Mértéke: 5%, azaz Öt százalék. Felszámításának alapja a mindenkori ki nem használt hitelkeret. A rendelkezésre tartási díj megfizetése: A rendelkezésre tartási díj megfizetése minden naptári hónap utolsó napját követő első banki munkanapon, ha pedig a kölcsön bármilyen ok miatt hónap közben jár le, a kölcsön lejáratával egyidejűleg válik esedékessé. Megfizetés módja: a fizetési számla automatikus banki megterhelése az esedékességkor. Amennyiben keretemelésre vagy csökkentésre kerül sor, a rendelkezésre tartási díj bevételezésének alapja a régi és az új hitelkeret különbsége. 3

4 3/d) Fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési költség, melynek éves díja: Ft, egyéb, a fizetési számlához kapcsolódó díjakat és költségeket a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. 3/e) KHR lekérdezés költsége: 670 Ft Megfizetése a hitelkérelem átvételekor egy összegben történik. Amennyiben a futamidő a 8. pont szerint meghosszabbításra kerül, külön díjtétel nem kerül felszámításra, Számlatulajdonos(ok) csak a KHR lekérdezés díját tartozik/nak megfizetni. 4. A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. Bank jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy az Adós számára hátrányosan kizárólag a kölcsönszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a évi CLXII. törvény lehetővé teszi. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Bank számára a jelen pontban biztosított egyoldalú módosítási lehetőséget Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja. Ha Adós a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni, annak hatálybalépése időpontjától a Bank és az Adós között a módosított Szerződés rendelkezései az irányadók. Bank Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Bank az Adós számára elektronikus úton is elérhetővé teszi: honlapján. 5. Felhatalmazások: A Számlatulajdonos(ok) a következő Banknál rendelkezik/rendelkeznek lakossági fizetési számlával: BRB BUDA Regionális Bank Zrt számú bankszámla. BRB BUDA Regionális Bank Zrt számú bankszámla. Bank számú bankszámla Bank számú bankszámla. Számlatulajdonos(ok) jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza/felhatalmazzák a Bankot arra, hogy amennyiben az esedékességkor/lejáratkor a tartozást és annak járulékait nem fizeti(k) meg, az esedékesség/lejárat napját követően a Bank Számlatulajdonos(ok) nála vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49 valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján beszámítási jogával élve a jelen szerződés szerinti hitelösszeg járulékokkal növelt összegét beszedje. Számlatulajdonos(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy jelen hitel és járulékainak teljes visszafizetéséig csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit(nak) újabb bankszámlát és szünteti(k) meg a már meglévő bankszámlát. Vállalja/vállalják továbbá, hogy ezen bankszámlák tekintetében a Bankot, mint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti(k) a bankszámlát vezető Banknak, és az ezt igazoló, a Bank által befogadott jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Számlatulajdonos(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatot a bankszámla megnyitását követő 5 munkanapon belül eljuttatja/eljuttatják a Bankhoz. 4

5 A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Számlatulajdonos(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozat e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiek elmulasztása Számlatulajdonos(ok) részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Bank jogosult a hitelt azonnali hatállyal felmondani 6. Számlatulajdonosok tudomásul veszik, hogy a fizetési számla javára történő átutalásra vonatkozó rendelkezésük a kölcsöntartozás teljes kiegyenlítéséig nem vonható vissza. Ennek megszegése a teljesítés fedezete elvonásának és súlyos szerződésszegésnek minősül Amennyiben a Számlatulajdonos(ok) az 1. pontban foglalt átutalási /jóváírási kötelezettségének/kötelezettségüknek nem, vagy nem szerződésszerűen tesz(nek) eleget, s ezáltal jelen ügylet fedezettsége csökken, amely miatt a Bank a hitel visszafizetését veszélyeztetve látja, a Bank jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeretet egyoldalúan csökkenteni. Amennyiben Bank a hitelkeretet csökkenti, a csökkentés utáni hitelkeret feletti összeg lejárttá válik, és a Bank jogosult annak összegét a Számlatulajdonos(ok) fizetési számlájáról beszedni, illetve fedezethiány esetén a Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) a fizetési számlára a lejárttá vált összeget befizetni. A Bank a hitelkeretet csökkentheti abban az esetben is, ha a Számlatulajdonos(ok) jövedelmi helyzetében, fizetőképességében olyan változások következtek be, amelyek hitelképességét/hitelképességüket rontják. A hitelkeret csökkentése nem igényli jelen szerződés módosítását, a csökkentésről Bank Számlatulajdonos/okat írásban értesíti. Amennyiben az ellen Számlatulajdonos(ok) 8 napon belül kifogással nem él(nek), a hitelkeret módosítását Bank elfogadottnak tekinti. Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) haladéktalanul bejelenteni a Banknak az igénylőlapon megadott bármely adatnak, illetve a hitelszerződés vonatkozásában fennálló bármely körülménynek, pénzügyi helyzeté/üknek a megváltozását. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. A Számlatulajdonos(ok) Számlájára érkező rendszeres átutalások összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti(k) a hitelkeret 1. pont szerinti összegének megemelését. A hitelkeret emelése iránti kérelem esetén külön díjtétel nem kerül felszámításra, Számlatulajdonos(ok) csak a KHR lekérdezés díját tartozik/nak megfizetni. A hitelkeret emelése jelen szerződés írásbeli módosítását igényli. 8. Jelen hitelkeret-szerződést a Számlatulajdonos(ok) a szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén 30 napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja/felmondhatják. A felmondás akkor érvényes, ha Számlatulajdonos(ok)a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Banknak visszafizeti/k. Az előtörlesztett összeg után előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Jelen hitelkeret szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. A lejárat előtt 15 nappal mindkét szerződő fél a szerződést felmondhatja, amennyiben erre nem kerül sor, a szerződés egy évre újra meghosszabbodik. A szerződés évenkénti meghosszabbítását mindaddig el lehet végezni, amíg valamelyik fél a szerződést fel nem mondja. 5

6 9. Törlesztési késedelem esetén a Bank az igénybe vett hitel tőkerésze után az ügyleti kamaton felül 6% késedelmi kamatot számít fel. Törlesztési késedelem esetén az első kamatnap a késedelembe esés napja, az utolsó kamatnap a teljesítést megelőző nap, naptári napokban számítva. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Számlatulajdonos a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után évi 6 % késedelmi kamat megfizetésére köteles. 10. Tartozásátvállalás: Adós és a Bank háromoldalú szerződésben megállapodhat egy harmadik személlyel abban, hogy az Adósnak a Bankkal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, ebben az esetben a Bank a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. Tartozáselvállalás: Ha az Adós és harmadik személy megállapodik az Adós tartozásának átvállalásáról (teljesítésátvállalás) és arról a Bankot értesítik, az Adós és a harmadik személy tekintetében egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezett harmadik személyt mindazon jogok megilletik, amelyek az Adóst a Bankkal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani az Adósnak a Bankkal szemben fennálló egyéb követelését. Engedményezés: A Bank jogosult a Számlatulajdonossal mint adóssal szembeni követelését másra átruházni, mely jogát a Banknak Számlatulajdonosok jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesznek. 11. Számlatulajdonos(ok) tudomásul veszi(k), egyben feltétel nélkül hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a hitelszerződés időbeli hatálya alatt amennyiben fizetési kötelezettségének/ kötelezettségüknek nem tesz(nek) szerződésszerűen eleget és ezáltal 8 napot meghaladó fizetési elmaradás(uk) keletkezik, továbbá abban az esetben is, ha a Bank bármely oknál fogva él a szerződésben biztosított felmondási jogával és a fennálló tartozást egyösszegben lejárttá teszi a Bank jogosult a követelés kezelésére harmadik személy részére megbízást adni. Számlatulajdonos(ok) hozzájárul(nak) személyi adatainak ily módon a harmadik személy részére történő átadására, illetve kezelésére. Ezen esetben a Bank köteles Számlatulajdonos (oka)t a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett írásban tájékoztatni és felhívni, hogy lejárt esedékességű tartozás(aika)t fizessék meg 8, azaz nyolc napon belül a Banknak. Amennyiben erre nem vagy csak részben kerül sor, a Bank jogosult a követelés kezelését harmadik személynek átadni a Bank által kézbesítettnek tekintett fizetési felszólító levélben foglalt fizetési határidő lejártát követő 1. munkanaptól. Ezen esetben a Bank jogosult a mindenkori Hirdetmény szerinti díjat felszámítani, mely összeggel Számlatulajdonos(ok) hitelszámláját a kiértesítéssel egyidejűleg megterheli. 12. A Bank az ÁSZF 17. pontjában megjelölt esetekben azonnali hatállyal felmondhatja a hitelszerződést. A szerződés felmondása esetén Számlatulajdonos/ok valamennyi - még le nem járt tartozása is - lejárttá válik, ezért a Bank a jelen hitelszerződés 17. pontjában megjelölt időpontot követő naptól kezdődően a tőke után a tartozás teljes kifizetéséig a felmondás időpontjában érvényben lévő ügyleti kamat mértékének megfelelő kamatot, valamint az ügyleti kamaton felül évi 6 % mértékű késedelmi kamatot számít fel, továbbá a teljes hiteldíj bármely eleme után annak kifizetéséig évi 6% késedelmi kamatot érvényesít. 6

7 Számlatulajdonosok tudomásul veszik, hogy a Szerződés felmondása esetén a Bank követelését jogi úton érvényesíti, melynek jelentős fizetési meghagyásos, esetleges peres, ill. végrehajtási költségei Számlatulajdonosokat fogják terhelni. Amennyiben pedig a kölcsönügyletet közokirat tanúsítja, úgy a Bank közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatának a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv vonatkozó rendelkezései szerint végrehajtási záradékkal való ellátását kérheti a közjegyzőtől, amennyiben a Bank követelésének végrehajtás útján történő érvényesítésére kényszerül. A felmondás jogkövetkezményeként a Bank követelését valamennyi jogszerűen rendelkezésre álló eszköz igénybevételével érvényesíti, ami eredményezheti Számlatulajdonosok tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának elvesztését is. Jelen egyedi hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Számlatulajdonossal/Számlatulajdonosokkal megkötött Számlaszerződésben foglaltak, a Lakossági Kölcsönügyletek Általános Szerződési Feltételei, a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, a mindenkor hatályos Hirdetményének rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvnek és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a bankhitelre és bankkölcsönre vonatkozó rendelkezései és a évi CLXII. törvény rendelkezései az irányadóak. A számlatulajdonosok a Bank Üzletszabályzatát, a Lakossági Kölcsönügyletek Általános Szerződési Feltételeit megismerték, elfogadták, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azokat a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének tekintik. 13. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): Jelen egyedi hitelszerződés aláírásával Adós(ok) elismeri(k), - hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú Nyilatkozatot a jelen szerződés megkötését megelőzően aláírta/aláírták; - hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben foglaltakat és a KHR ÁSZF-ben foglalt szabályait tudomásul vette/vették - Adós/ok jelen Egyedi Kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul/nak a Szerződésben szereplő adatai/k/nak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő felvételéhez, továbbá ahhoz, hogy a KHR azokat megkeresése során más hitelintézettel közölje. 14. Bank a Számlatulajdonos(oka)t havonta utólag - Számlatulajdonos/ok kérelmének megfelelően - tartós adathordozón, vagy papír alapon tájékoztatja a) arról az időtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, b) a hitel lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról, c) a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen időpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, d) a tájékoztatás időpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, e) a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról, f) a hitelkamatról, g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget. Tartós adathordozónak minősül az olyan eszköz, amely a Bankkal szerződő fél számára lehetővé teszi a Bank által neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Bank tartós adathordozóként az Elektra Internet Banking szolgáltatást alkalmazza azzal, hogy havonta utólag a fenti adatokhoz - a Számlatulajdonos/ok külön kérelmére pdf. formátumban - történő rendelkezésre bocsátást biztosítja, ezt követően a tárolás és megjelenítés biztosítása a bankkal szerződő fél kötelezettsége. 7

8 15. Számlatulajdonos a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A Számlatulajdonos a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jog határidőben érvényesnek akkor tekinthető, ha a Számlatulajdonos azt a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a hitelezőnek elküldi. Számlatulajdonos az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hiteldíjat a hitelezőnek visszafizetni. Számlatulajdonos elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 16. Szerződő Felek a jelen szerződés alapján keletkező vitás kérdéseket közös megegyezéssel kívánják rendezni. Bank aláveti magát az MNB Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak ,- Ft ügyleti értékig, ill. maximum ,- Ft fogyasztói követelés erejéig. Az esetleges jogviták bírósági úton való rendezésére szerződő felek a hatásköri szabályok szerint alávetik magukat a Budapest Környéki Törvényszék, illetve a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által Számlatulajdonos részére intézett írásbeli nyilatkozatokat, értesítéseket Számlatulajdonos által jelen szerződés megkötésekor hatályos adatként vagy azt követően igazolhatóan adatváltozásként - közölt levelezési címre történő postai feladásnál belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés Számlatulajdonos részére kézbesítésre került. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen, e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása estén az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett a mulasztó szerződő fél nem hivatkozhat. 8

9 18. Számlatulajdonos(ok) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti/k, hogy jelen hitelszerződés megkötését saját nevében és saját célra teszi/k meg. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írták alá. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei: - 1. sz. melléklet: Nyilatkozat (KHR) - 2. sz. melléklet: KHR tájékoztató - 3. sz. melléklet: Ügyféltájékoztató hitelfedezeti életbiztosításról/ Biztosítotti nyilatkozat/egészségügyi nyilatkozat - 4. sz. melléklet: Lakossági Kölcsönügyletek Általános Szerződési Feltételei - 5. sz. melléklet: db Felhatalmazó levél Kelt:...,... év.. hó. nap.... Számlatulajdonos/Adós aláírása... Számlatulajdonos/Adóstárs aláírása személyi ig. száma személyi ig. száma... BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Képviseletében eljár:.. *Megjegyzés: Valamennyi aláíró nevét - az aláíráson túlmenően - nyomtatott betűvel is ki kell írni, és minden oldalt alá kell írni a feleknek. A Bank nevében a cégjegyzők esetében a beosztásuk is feltüntetendő. 1

10 ZÁRADÉK Számlatulajdonos/ok/Adós/ok kijelenti/k és aláírásukkal igazolják, hogy Bank a szerződéskötést megelőzően biztosította jelen szerződés tervezetének és az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek megismerését. Bank előzetesen felhívta a Bankkal Szerződő Felet arra, jelölje meg, hogy mely szerződési feltételt kíván módosítani vagy mely szerződési feltételt nem fogad el. Igazoljuk, hogy a hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettük, megkaptuk a szükséges felvilágosítást annak érdekében, hogy felmérjük, hogy a hitel igényeinknek és pénzügyi teljesítőképességünknek megfelel-e. Igazoljuk, hogy a fenti felvilágosítás kiterjedt a hitel fő jellemzőire, pénzügyi helyzetünkre gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. Valamennyi Adós jelen záradék aláírásával elismeri és igazolja, hogy a szerződési feltételeket előzetesen tételesen megismerte, azok tartalmát megértette és azokat elfogadta. Bank képviselője felhívta a figyelmét arra, hogy a szerződési feltételek tartalmát befolyásolhatja, de ezzel a lehetőséggel nem élve az általa megismert szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. Igazoljuk, hogy az aláírt szerződés egy eredeti példányát átvettük. Kelt:...,... év.. hó. nap.... Számlatulajdonos/Adós aláírása... Számlatulajdonos/Adóstárs aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Aláírás: Cím: 2. Név: Aláírás: Cím: 1

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben