hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez"

Átírás

1 hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás: Nyíregyháza Törvényszék cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint hitelnyújtó a továbbiakban: Hitelintézet (a számlatulajdonos neve, születi neve)... (születi helye, ideje),...(anyja születi neve)... (személyazonosító okmány típusa, száma).... (lakcíme, levelezi címe) - a továbbiakban: Számlatulajdonos I (a számlatulajdonos neve, születi neve),... (születi helye, ideje)..(anyja születi neve)...(személyazonosító okmány típusa száma).... (lakcíme, levelezi címe) - a továbbiakban: Számlatulajdonos II. (Számlatulajdonos I. Számlatulajdonos II. a továbbiakban együtt: Számlatulajdonos vagy Számlatulajdonosok; kezes neve anyja leánykori neve: személyi igazolvány száma: születi hely,idő:.. bejelentett állandó lakcím: levelezi cím: mint kzfizető kezes (a továbbiakban: Kzfizető Kezes) kezes neve anyja leánykori neve: személyi igazolvány száma: születi hely,idő:.. bejelentett állandó lakcím: levelezi cím: - a továbbiakban: Kezes(ek) a továbbiakban együtt: a Számlatulajdonos(ok), Kezes(ek) a Hitelintézet a továbbiakban együtt: Felek) között a fenti hiteliktatószámon a jelen szerződben foglalt feltételekkel. A jelen szerződ elválaszthatatlan rzét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződi feltételek fogyasztónak minősülő termzetes személy ügyfelekkel kötendő szerződekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezű dokumentum.

2 1. A Hitelintézet a Számlatulajdonos(ok) rzére, a... számú fizeti számlához (a továbbiakban: Számla) kapcsolódóan a Hirdetményében közzétett feltételek szerint -...,- Ft, azaz... forintnak a Számlatulajdonos(ok) által, illetve rzére a Számlára havonta teljesített rendszeres átutalás feltételével... napjától kezdődően...,- Ft, azaz... forint Hitelkeretet tart rendelkezre. 2. A Hitelintézet a hitelkeret terhére erejéig a Számlatulajdonos(ok), a Számla meghatalmazottjai, valamint a Számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártyák birtokosai (a továbbiakban együtt: Jogosultak) rzére Kölcsönt folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követele a beérkező fizeti megbízások, terhelek teljesítéhez nem elegendő. A Kölcsön folyósítására mindenkor a Hitelkeret fennálló összege erejéig - a Jogosultak külön írásbeli rendelkeze nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett Kölcsön törleszte a Számlán történő jóváírások erejéig azok időpontjában automatikusan történik meg. A Hitelintézet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződ megköte után a Számlatulajdonos(ok) körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződ teljesíte többé nem elvárható, a Számlatulajdonos(ok) felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot. 3. A Hitelintézet a Hitelkeret rendelkezre tartásáért Rendelkezre Tartási Jutalékot valamint az igénybevett Kölcsön összege után Ügyleti Kamatot számít fel. A Rendelkezre Tartási Jutalék mértéke: évi...%, Az Ügyleti Kamat mértéke fix: évi...%. Fizeti számlához kapcsolódó számlavezeti díj: Ft/hó, 12 hónapra összesen.... Ft. A teljes hiteldíj mutató (THM) a teljes Hitelkeret egy éves igénybevétele esetén (jelen szerződ megkötének időpontjára vonatkoztatva): %. A Hitel teljes díja a Számlahitel Szerződ megkötének időpontjára vonatkoztatva:.. Ft. A Hitelintézet a jelen szerződ módosításakor Szerződmódosítási díjat, a Számlatulajdonos Hitelkeretével kapcsolatos külön kérelmeinek elbírálásáért, intézéért azok teljesítekor Rendkívüli Ügyintézi Díjat, a Számlatulajdonos Hitelkeretével kapcsolatos külön kérelmére megküldött kimutatások, tájékoztatások, vagy a meg nem fizetett tartozása kapcsán felmerült költségekre, azok megküldekor Rendkívüli Levelezi költséget, valamint a Számlatulajdonos(ok) által kért eseti igazolásokért, azok elkzítekor külön díjat számíthat fel, mely díjakra vonatkozó szabályokat megfizetének eseteit az ÁSZF, mértékét a Hitelintézet jelen Hitelkeret szerződ 2. számú függelékét képező Hirdetménye tartalmazza. A kamatok, díjak, költségek mértékére esedékességére amennyiben a jelen szerződ másként nem rendelkezik a Hirdetményben foglalt rendelkezek az irányadók. A Számlatulajdonos a jelen szerződ aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az esedékes Kamat-, díj- költségtartozásokkal a Számlát akár a Hitelkeret terhére is,az esedékesség napján megterhelje. 4. A Hitelintézet jogosult a kedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás után a Hitelintézet Hirdetményében meghatározott Kedelmi Kamatra. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben fizeti kötelezettséget a jelen szerződ szerinti határidőben nem teljesíti, illetve a Hitelintézet az előző pontban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a Számla megterhelével a jelen Hitelkeret szerződ szerinti

3 követelét fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizeti megbízások teljesítének sorrendjét követően, de minden más fizeti megbízást megelőzően a tartozás összegével járulékaival bármely, a Hitelintézetnél vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás Kedelmi Kamattal növelt összegét beszedje. A Számlatulajdonos a jelen szerződ 4. mellékletét képező felhatalmazó levélben felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben jelen szerződ szerinti fizeti kötelezettsége esedékességi napján a Számlán nincs elegendő fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizeti számláját a kedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizeti számla száma 5. A jelen szerződ Hitelintézet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 6. A jelen szerződ az aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerződő fél írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik, a jelen szerződ hatálya - minden külön rendelkez nélkül - újabb egy-egy évvel meghosszabbodik. Amennyiben a jelen szerződ nem kerül meghosszabbításra, a Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) a jelen szerződ alapján fennálló Kölcsön egyéb tartozásá(uka)t a jelen szerződ megszűnéig megfizetni. 7. A Hitelintézet a jelen szerződ alapján a Számlatulajdonos rendelkezére tartott Hitelkeret feltételeit az egy éves futamidő lejárata előtt felülvizsgálja, amennyiben a Hitelkeret fenntartásának jelen szerződ szerinti feltételei nem változnak, egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal úgy a jelen szerződ változatlan feltételekkel, az eredeti lejárati időpontját követő egy éves határozott időtartammal meghosszabbodik. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződben a Számlatulajdonos rzére meghatározott Hitelkeret rendelkezre tartásának feltételeiben az alábbi változások következnek be, egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal, úgy a Hitelintézet a felülvizsgálat alapján a jelen szerződ szerinti Hitelkerettől eltérő összegű hitelkeretre vonatkozó szerződmódosítást jogosult Számlatulajdonos számára felajánlani: (a) a Számlatulajdonos fizeti fegyelmének romlása: (b) a Számlatulajdonos hitelképességének romlása; (c) a Fizeti számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírás csökkene. A Hitelintézet a felülvizsgálat alapján engedélyezett hitelkeretre vonatkozó szerződmódosítást a jelen szerződ futamidejének lejárata előtt legalább 15 nappal megelőzően megküldi a Számlatulajdonos rzére. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összeget elfogadja, a Számlatulajdonos köteles a módosított Hitelkeret összege az érvényes hitelkeret összege közötti különbözetet járulékait (kamat, költség, díj) a módosítás hatályba lépéig a Hitelintézet számára megfizetni a Hitelintézet által megküldött szerződmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően aláírva visszaküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos a Hitelintézet által megküldött szerződmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően nem küldi vissza a Hitelintézet számára, ez azt jelenti, hogy a Hitelkeret módosított összegét a Számlatulajdonos nem fogadja el, akkor a Hitelintézet jelen pont szerinti ajánlata a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozatnak minősül. Ebben az esetben a Számlatulajdonos köteles a jelen szerződ alapján fennálló Kölcsön egyéb tartozását a jelen szerződ megszűnéig megfizetni.

4 A módosítás hatályba lépéig vagy a Hitelkeret Szerződ felmondásáig, illetve lejáratáig a Hitelkeret Szerződ az eredeti feltételekkel áll fent. 8. A Kölcsön biztosítéka 8.1 A Kzfizető Kezes a jelen szerződ aláírásával kzfizető kezességet vállal a Hitelintézettel szemben az Adós Hitelintézettel szemben fennálló tartozása annak mindenkori járulékai megfizetéért legfeljebb.. Ft, azaz.. forint keret összeg erejéig. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kzfizető Kezest sortartási kifogás nem illeti meg. A Kzfizető Kezes tudomásul veszi elfogadja, hogy amennyiben az Adósnak a 1. pontban megjelölt tartozása ideértve annak a jelen szerződ szerinti járulékait is - bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsön felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kzfizető Kezes fizeti kötelezettsége is esedékessé válik a Hitelintézettel szemben. A Kzfizető Kezes tudomásul veszi, hogy a 6. pontban megjelölt lejárati időpont a Hitelintézetet megillető felmondási jog, vagy jogszabályi rendelkezek következtében változhat. A Hitelintézet a Kölcsönszerződ teljesíti határidejének változásáról tájékoztatja a Kzfizető Kezest. A Hitelintézet kedelem nélkül tájékoztatja a Kzfizető Kezest az Adós teljesítének elmaradásáról, az Adós tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről. A Kzfizető Kezes a jelen szerződ aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós a jelen szerződen alapuló fizeti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az esedékesség napját követően a Hitelintézet első felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós szerződszerűen kiegyenlítre nem került tartozását megfizeti a Hitelintézet javára. A Kzfizető Kezes a jelen szerződ aláírásával kijelenti, hogy annak feltételeit ismeri tudomásul veszi. 8.2 A Kzfizető Kezes tudomásul veszi azt a tényt, hogy a jelen szerződben foglalt fizeti napok /vagy fizeti napokon fizetendő összegek módosulhatnak a jelen szerződben meghatározott esetekben. 9. A Számlatulajdonos(ok) kijelenti(k), hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződ elválaszthatatlan rzét képező ÁSZF 1. sz függelékben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződ megkötét megelőzően megismerte(ék) annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (ÁSZF 1.sz függelék) a szerződköt előtt aláírta(ák). 10. A jelen szerződ megszüntetére az ÁSZF-ben foglaltak irányadók A Hitelintézet az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően jogosult a jelen szerződt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlán a Hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben Számlán a Hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik, a Hitelintézet a hátralékos (tőke-, Ügyleti Kamat) tartozás mint tőkeösszeg után a tőkeösszeg után járó, fenti 3. pontban meghatározott Ügyleti Kamaton felül a Hirdetményben foglalt - jelenleg évi 6%-os - mértékű - Kedelmi Kamatot számít fel A Hitelintézet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal, a Kzfizető Kezessel szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos teljes költséget az Adós(ok) illetve a Kzfizető kezes(ek) kötelesek megfizeteni. A Kzfizető Kezes által adott, beszedre vonatkozó - jelen szerződből eredő teljes tartozás megfizetéig az Kzfizető Kezes által egyoldalúan vissza nem vonható felhatalmazás a jelen szerződ 3. számú mellékletét képezi A Hitelintézet a tartozást, a kedelembees napjától felszámított, az pontban meghatározott mértékű Kedelmi Kamattal együtt jogosult az Adós(ok) a Kzfizető Kezes más hitelintézetnél vezetett számlájáról a beszedre vonatkozó felhatalmazás alapján haladéktalanul beszedni A jelen szerződt a Számlatulajdonos(ok) jogosult(ak) azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a Szerződ alapján Kölcsön egyéb tartozása(uk) a Hitelintézettel

5 szemben nem áll fenn, illetve ha fennálló fizeti kötelezettsége(ük) a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítre kerül. 11. A Számlatulajdonos(ok) a Számlájá(uk)ra érkező rendszeres befizetek, illetve átutalások összegének emelkede esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti(k) a Hitelkeret 1. pont szerinti összegének megemelét. 12. A Felek az egymáshoz intézett értesíteiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, egymásnak megküldeni. 13. A jelen szerződ aláírásával a Számlatulajdonos(ok) megerősíti(k), hogy a személyes adatai(ka)t érintő adatkezelre vonatkozó, a jelen szerződ 2 számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződ megkötét megelőzően megismerte(ék) annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződköt előtt aláírta(ák). 14. A jelen szerződben - ideértve az annak elválaszthatatlan rzét képező mellékleteket függelékeket is (ÁSZF Hirdetmény) - nem szabályozott kérdekben a Számlatulajdonossal (Számlatulajdonosokkal) megkötött Számlaszerződben foglaltak, a Hitelintézet Számlahitelkeret konstrukcióra vonatkozó Hirdetménye, a hatályos Általános Üzletszabályzatának, a hitelintézetekről a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a bankhitelre a bankkölcsönre vonatkozó általános előírásai, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (Fhtv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezei az irányadók. 15. A jelen szerződ, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt a jelen szerződ aláírásakor hatályos szerződ, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata, illetve azok fenti pontnak (illetve a Hpt.-nek az Fhtv.-nek) megfelelő, a Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. A Számlaszerződ alatt annak mindenkor hatályos szövege értendő. A felek a jelen szerződt elolvasás értelmez után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, írták alá. A jelen szerződ elválaszthatatlan mellékletei függelékei: 1. számú melléket: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról azok értékeléről kapott tájékoztatásról (termzetes személy esetén) 2. számú melléklet: Adatkezeli nyilatkozat tájékoztató 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél A Számlahitel igénylőlap jelen szerződnek szintén elválaszthatatlan rzét képezi. 1. számú függelék: Általános Szerződi Feltételek 2. számú függelék: Hirdetmény Kelt,..... év... hó... napján [Számlatulajdonos I. neve] [Számlatulajdonos II. neve] Hitelintézet Számlatulajdonos I. Számlatulajdonos II. Képviselő Kezes neve Kezes neve] Kezes neve

6 Alulírottak igazoljuk, hogy az Számlatulajdonos(ok) a szerződt előttünk mint tanuk előtt írták alá: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím:

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben